Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter

Nr Tiltakstekst 2018 2019 2020 2021
  Rådmannens staber        
F1 Tilskudd til Greater Stavanger     -420 -420
Bystyret har i bsak 52/15 vedtatt å inngå ny partnerskapsavtale med Greater Stavanger AS om næringslivstjenester for perioden 2016-2019. Tilskuddet økte fra kr 30 til kr 35 per innbygger. Økt tilskudd på kr 420 000 årlig er innarbeidet i basisbudsjettet. Fra 2020, når partnerskapsavtalen går ut, må avtalen evalueres. Dersom avtalen ikke videreføres må økningen i tilskuddet på kr 5 per innbygger tas ut av budsjettet.
F2 Nye innsparinger   -1000 -1910 -1910
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak F5, på kr 1,3 millioner i 2019, økende til kr 2,6 millioner fra 2020. Kr 300 000 av innsparingen i 2019 og kr 700 000 av innsparingen fra 2020 og utover tas som gevinst ved digitalisering i driftstiltak F7. Rådmannen vil komme tilbake i neste års økonomiplan med konkretisering av hvordan innsparingen kan innfris.
F3 Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og GründerArena Jæren 215 55 55 55
Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og Gründerarena Jæren øker som følge av folketallsendring fra 2017 til 2018. I tillegg er det avtalt et grunnbeløp på kr 160 000 per år til og med 2018 til GründerArena Jæren. Sammen gir dette økte bevilgninger på kr 215 000 i 2018 og kr 55 000 de neste årene.
F4 Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og GründerArena Jæren, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -215      
Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og Grunderarena Jæren finansieres ved bruk av disposisjonsfond rådmannen felles (25701110 kommune felles og prosjekter) i 2018.
F5 Tilskudd til Sandnes sentrum AS 300 300 300 300

Etter søknad tilrår rådmannen at tilskuddet til Sandnes sentrum AS økes fra kr 300 000 årlig til kr 600 000 årlig. Stram økonomi og kostnadsreduksjoner i Sandnes sentrum AS har økt effektiviteten, men truer evnen til å utvikle og drive aktiviteter. Etter byggeperioden og åpning av den flotte nye Langgata er det avgjørende å kunne fylle Langgata og sentrum med gode aktiviteter. Slik kan Sandnes blir en levende by 365 dager i året, så innbyggerne får mest mulig igjen for investeringene i Langgata.

P8

Kontrollutvalget 313      
P9 Kontrollutvalget, Finansieres av kommunens felles disposisjonsfond -313      
  Kommunen felles        
F6 Lønnsreserven 77000 77000 77000 77000
Budsjettrammen til lønnsreserven justeres i 2018. Lønnsreserven fastsettes ut fra anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2018 og helårsvirkning av kjente oppgjør i 2017. Det er tatt høyde for lønnsvekst på 3 prosent i 2018. Det er videreført kr 62,2 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 77 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 139,2 millioner. Det er for 2018 lagt inn midler til senioravtaler på kr 4,3 millioner.
F7 Gevinster ved digitalisering   -300 -700 -700

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen seg nødt til å innarbeide nye innsparinger på kr 1,3 millioner i 2019, økende til kr 2,6 millioner fra 2020 i driftstiltak F2. Kr 300 000 av innsparingen i 2019 og kr 700 000 av innsparingen fra 2020 og utover tas som gevinster ved digitalisering. Det vil være mulig å effektivisere noen arbeidsprosesser etter hvert som flere og bedre digitale løsninger kan tas i bruk. Rådmannen vil vurdere tiltakene nærmere og komme tilbake med en ytterligere konkretisering i neste års økonomiplan.

Les mer om kommunens satsning på digitalisering her.

F8 Regionale idrettshaller 893 512 10 10
Gjeldende økonomiplan for de regionale idrettshallene viser en nedtrapping i perioden på kr 3,5 millioner i Sørmarka flerbrukshall IKS og kr 1,2 millioner i Multihallen og storhallen IKS. Reduksjonen er i tråd med eiernes forventninger. Selskapene har foretatt omstillinger og tilpasninger til rammene. Samtidig er rammebetingelsene for å skaffe andre inntekter blitt mer usikre. Situasjonen i næringslivet/regionen gir begrensede muligheter for utleie til bedrifter og sponsorinntekter. I eiermøtet 30. august 2017 ble det orientert om nye tiltak selskapene arbeider med, blant annet mer selvtjente løsninger. I dialogmøte har rådmennene tatt opp muligheter for å bidra faglig med finansforvaltning og innovasjonsarbeid, for å oppnå utgiftsreduksjoner. Investeringsprogram i hallene følger oppsatt plan og vil i stor grad være gjennomført i perioden.

I oversendt budsjettforslag fra styret foreslås en økning i tilskuddet fra 2017 til 2018 med kr 1 million. Økning i tilskuddet som følge av oppføring av Sola arena kommer i tillegg i driftstiltak F9.

Rådmennene i eierkommunene har samarbeidet om løsning for tilskuddsnivået. Tilskudd 2018 foreslås for alle kommunene nå å videreføre som 2017, mens planlagt nedtrapping fortsetter i 2019 og utover i perioden. Samlet reduseres tilskuddet med kr 2,3 millioner fra 2018 til 2021. I tråd med vedtak i eierkommunene er folketallsbasert eierbrøk lagt til grunn. For Sandnes betyr det at tilskuddet øker med kr 893 000 i 2018 og med kr 512 000 i 2019. Eierandelen i begge selskapene blir 30,62 prosent fra 1. januar 2018. Eierandelen i Sørmarka flerbrukshall IKS øker med 7,02 prosent og reduseres med 1,88 prosent i Multihallen og storhallen IKS. Samlet tilskudd fra Sandnes i 2018 utgjør kr 10 983 000. Tilskuddet reduseres til kr 10,6 millioner i 2019 og til kr 10,1 millioner fra 2020 og utover.
F9 Sola arena 850 2268 2735 2750
Eierkommunene behandlet vinteren 2017 (bsak 22/17) sak om det fjerde regionale idrettsanlegget Sola arena, hovedanlegg for sykkel. Resultatene av anbudskonkurransen er ventet i november.

Kalkyle og finansiering

Beløp

Totalkalkyle eksklusiv merverdiavgift

kr 218,5 millioner

Til fratrekk/finansiering:

 

Statlig tilskudd[1]

kr 63,5 millioner

Tilskudd fra fylkeskommunen[2]

kr 10,0 millioner

Gaver/sponsorinntekter[3]

kr 3,5 millioner

Programsatsingsmidler fra Norges cycleforbund[4]

kr 0

Nettoramme for finansiering av eiertilskudd

kr 141,5 millioner

[1] Sola arena har fått tilsagn om statlig tilskudd.
[2] Regional- og kulturutvalget vedtok 7. september 2017 at, under forutsetningen av at Kulturdepartementet gir anlegget idrettsfunksjonell godkjenning, anlegget vil være berettiget til fylkeskommunalt investeringstilskudd med inntil kr 10 millioner.
[3] Det er opplyst at Sola arena har oppnådd dette.
[4] Det var opprinnelig planlagt med ubrukte programsatsingsmidler kr 5 millioner fra Norges cycleforbund, men disse midlene utgår fra sum beregnede tilskudd. For eierkommunene er det imidlertid vesentlig at arbeidet med å erstatte ekstratilskuddet som var bebudet fra NCF, slik at rammen for finansiering via eierskuddet reduseres.

Tilskuddet skal overføres til Sørmarka flerbrukshall IKS, som er byggeier. I 2018 er det kun innarbeidet dekning av finanskostnader. Ferdigstillelse av Sola arena forventes i september 2019. Avdragstiden er 35 år og renteutgiftene i tråd med prognoser fra Kommunalbanken. Driftsutgiftene av Sola arena utgjør kr 2,2 millioner årlig jamfør tidligere sak. Tilskuddet i 2018 fra eierkommunene utgjør totalt kr 2,8 millioner, økende til kr 9 millioner i 2021. For Sandnes utgjør dette et økt tilskudd i 2018 på kr 850 000 økende til helårsvirkning i 2020 med kr 2,7 millioner.

Sola kommune sin andel, som innbetales ved å gå inn som eier i Multihallen og storhallen IKS, forutsetter eierkommunene at styret disponerer til nedbetaling av lånegjeld. Om oppgjøret skjer som en engangsinnbetaling eller et årlig ekstra tilskudd avgjør Sola kommune. Erfaringer viser at utbetaling av spillemidler strekker seg over flere år. Spørsmål om eventuell mellomfinansiering fra eierkommune må rådmannen komme tilbake til i egen sak.

F10 Tilskudd til Rogaland brann og redning 735 735 735 735

Sandnes sitt basisbudsjett til Rogaland brann og redning IKS for 2018 er på kr 62,4 millioner. Dette fordeler seg slik:

  • kr 55,1 millioner for drift brannvesenet inkludert kr 1,4 millioner i estimert helårsvirkning av ny husleie hovedbrannstasjon og dagkasernering Bryne (jfr økonomiplan 2017-2020, tiltak F9).
  • kr 2,6 millioner i tilskudd for tjenestene miljørettet helsevern og skjenkekontroll
  • kr 4,7 millioner til feiing

Av styrets budsjettforslag for 2018 framgår forslag til økning i tilskuddet fra eierkommunene på kr 21 millioner, justert for uttrekk av engangsutgifter i 2017. Foreslått tilskudd er på kr 259 millioner.
Det foreslås ingen økning av feiertjenestene og en marginal endring i tilskuddet til miljørettet helsevern og skjenkekontrollen.

Økningene gjelder husleie for stasjonene og drift av brannvesenet. Økningen i husleie skyldes helårsvirkning av leie av hovedbrannstasjon på kr 2,3 millioner. Videre har Gjesdal kommune inngått kjøpsavtale om bygg ved adkomsten til Kongeparken, som ventes tatt i bruk av selskapet fra 1. mai 2018. Dette medfører netto økning i husleieutgifter til fordeling på eierkommunene med kr 193 000 i 2018. Sluttkostnaden for ombyggingen av Bryne stasjon gir en økning i husleieutgiftene på kr 150 000. Fordelt husleie øker dermed med totalt kr 2,6 millioner for 2018. Budsjett for drift av brannvesenet økes med 7,2 prosent fra basisbudsjettet på kr 170,9 millioner. Økningen på kr 12,3 millioner finansierer lønnsoppgjør (helårsvirkning og lønnsvekst på 2,9 prosent 2018 inkludert sosiale utgifter), styrking av beredskap med dagkasernering fra 1. mars 2018 i tråd med representantskapets vedtak om budsjettet 2017, samt nye IT-løsninger. Det er foreslått over 20 nye tiltak. Det tilligger styret å foreta endelige prioriteringer av vedtatt budsjett for 2018.

Rådmennene har samarbeidet om budsjettforslaget. Rådmennenes forslag er et samlet tilskudd 2018 til Rogaland brann og redning IKS på kr 253,3 millioner (5,11 prosent økning sammenlignet med basisbudsjett 2018). Sammenlignet med vedtatt budsjett 2017, før uttrekk av engangsutgifter 2017 utgjør økningen kr 9,8 millioner (4,03 prosent).

I samsvar med vedtatt brannstasjonsstruktur skal eierbrøken fra 1. januar 2022 være rent folketallsbasert. For å unngå store endringer for den enkelte eierkommune ble det vedtatt at innfasingen skal skje gjennom årlig justering av 1/5 av veksten hvert år. Eierbrøk for fordeling av budsjett 2018 er innarbeidet i tråd med dette. For Sandnes kommune utgjør dette kr 263 000 av den samlede økningen i tilskuddet for 2018. Eierandelen i selskapet øker fra 25,31 til 25,42 prosent.

F11 Deltidsmannskaper brann -571 -571 -571 -571

Den særskilte tildelingen i rammetilskuddet til utdanning av deltidsbrannpersonell på kr 801 000 i 2017 innlemmes fra 2018 i rammetilskuddet og fordeles etter kostnadsnøkkelen. Sandnes kommune vil med en eierandel på 25,42 prosent i 2018 måtte betale kr 204 000 til Rogaland brann og redning IKS. Avsetningen til utdanning av deltidsmannskaper brann reduseres dermed med kr 571 000 sammenlignet med basisbudsjettet.

F12 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene -378 -766 -1165 -1165
Kommunens støttetjenester, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv-, IT- og advokattjenester med mer ytes også til selvkostområdene. Økte utgifter i støttetjenestene skal dekkes inn gjennom tilsvarende økte inntekter i tråd med regelverket for selvkosttjenester. Inntekten for perioden 2018-2021 øker sammenlignet med 2017. 
F13 Nytt rådhus, engangsutgift i forbindelse med innflytting 500      
Nytt rådhus ventes ferdigstilt desember 2018. Enhetene i dagens rådhus og innleide bygg med vel 370 medarbeidere samt partikontorene og servicekontoret skal flyttes. Det er vesentlig å få til en kortvarig og effektiv flytteprosess.
F14 Endring i seniorordningen   -775 -2229 -2229
I økonomiplan 2017-2020, driftstiltak F12 ble det lagt inn innsparinger som følge av vedtatt endring i seniorordningen. Det ble lagt inn en innsparing på kr 957 000 i 2017, med økning til kr 2 715 000 fra 2018. Innsparing på kr 2 715 000 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2018. Det forventes at innsparingen øker med kr 775 000 i 2019 og med kr 2 229 000 i 2020, sammenlignet med nivået i 2018. Totale innsparinger i seniorordningen blir dermed slik:

År Innsparing
2017 957000
2018 2715000
2019 3490000
2020 og utover 4944000
F15 Driftsutgifter p-anlegg 240 plasser, åpner desember 2019   165 1950 1950
I investeringsbudsjettet har rådmannen innarbeidet midler til anskaffelse av tomt og oppføring av et parkeringsanlegg med om lag 240 plasser i kvartalet A8/S1 Havneparken. Det er gjort en forstudie av p-anlegget, men grunnundersøkelser er ikke gjort. Rådmannen vil komme tilbake i egen sak om utforming og driftskonsept. Det er lagt til grunn at anlegget er konverterbart til næringsbygg i framtiden. Tiltaket omfatter driftsmidler av parkeringsanlegget fra desember 2019. Gjennomføringen forutsetter vedtak om prosjektstart i desember 2017, slik at arbeid med reguleringsplan kan settes i gang ved årsskiftet.
F16 Driftsinntekter p-anlegg 240 plasser, 5 års innkjøring   -80 -1200 -1200
Erfaringer fra drift av parkeringsanlegg viser at et nytt anlegg har om lag 5 års innkjøring. Rådmannen har lagt dette til grunn i estimering av inntektene i parkeringsanlegget som nevnt i dritstiltak F15. Det er først etter innkjøringsperioden det kan forventes at driften av anlegget har en tilnærmet balanse. 
F17 Refinansiering Nygaardshagen parkering 500      
Bystyret vedtok i bsak 90/17 å kjøpe den ene etasjen av parkeringshuset Nygaardshagen, offentlig del seksjon 53. I den forbindelse er det behov for å sette av midler til drift av parkeringshuset. Det pågår arbeid med driftsavtale og driftskonsept. Utførerdelen ligger i Sandnes parkeringsdrift AS. Oppsummering så langt viser at det må tilføres driften om lag kr 500 000 i 2018 for å oppnå budsjettbalanse for den den offentlige delen av anlegget. I løpet av våren 2018 vil rådmannen legge fram egen sak om framtidig organisering og drift av kommunens p-anlegg i Nygaardshagen, og økonomiske konsekvenser av dette videre.
F18 Prosjektkoordinator sentrum 575      
Bystyret vedtok i bsak 63/17 «å be rådmannen om å se på om det vil være hensiktsmessig med en prosjektleder som skal ha det samlede ansvar for planlegging, koordinering og framdrift av de aktivitetene som skal skje i sentrum». Som omtalt i andre perioderapport har prosjektkoordinator kommet på plass i inntil 40 prosent engasjement fra august og ut 2018. Utgifter til lønn, inkludert sosiale utgifter, og en begrenset driftsramme utgjør kr 575 000 i 2018. 
F19 Prosjektkoordinator sentrum, finansieres ved bruk av fond -575      
Rådmannen tilrår at engasjement som prosjektkoordinator sentrum (jfr driftstiltak F18) finansieres ved bruk av disposisjonsfond for kommune felles og prosjekter (25701110). 
F20 Merutgifter interne budtjenester 520 520    
Kommunen mottar fortsatt mye brevpost som må distribueres til enhetene som originalbrev, selv om mye er digitalt. Det er fremdeles behov for interne budtjenester, og som følge av lavt rammebudsjett er det behov for en styrking til interne budtjenester på kr 520 000.

Økende grad av fulldigitaliserte prosesser, utsending av ekstern post via digitale kanaler og samlokalisering av flere enheter i det nye rådhuset, medfører at behovet for interne budtjenester og utgående post på papir blir minimalt fra 2020.
F21 Regulering KS kontingent 175 175 175 175
Kommunens utgifter til KS-kontingent øker årlig. Det settes av midler til å dekke den økte kontigenten i økonomiplanen.
F22 Forsikringer 370 370 370 370
Kommunens utgifter til forsikring av de ansatte øker i takt med antall ansatte i kommunen. Budsjettet til forsikringer har ikke økt i takt med utgiftene de siste årene, og det er nå behov for å øke budsjettet til forsikringer med kr 370 000. Forsikringene det gjelder er ulykkes-, yrkesskade- og gruppelivforsikring. 
F23 Reberegning pensjon -4000 -4000 -4000 -4000

Pensjonsberegningen er blitt oppdatert med nye anslag fra pensjonskassene, og prognosen viser at det kan trekkes ut kr 4 millioner neste år.

F24 Felles kommunale digitaliseringsprosjekter 1500      

I årets økonomiplan settes det av kr 1,5 millioner til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil bidra med kr 125 millioner over to år dersom kommunal sektor bidrar med like mye. KS bidrar med kr 40 millioner og Sandnes kommune har blitt bedt om å bidra med kr 1,5 millioner (kr 20 per innbygger). Formålet med ordningen er å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal sektor. Når en kommune har bidratt med engangssummen, får kommunen tilgang til alle løsningene som blir utviklet gjennom ordningen.

F25 Felles kommunale digitaliseringsprosjekter - finansieres ved bruk av fond -1500      
Rådmannen tilrår at midler til felles kommunale digitaliseringsprosjekter (jfr driftstiltak F24) finansieres ved bruk av disposisjonsfond for kommune felles og prosjekter (25701110). 
F26 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles 7411 24877 24877 24877
Tabellen under viser internhusleiekostnader for tidligere vedtatte bygg som tas i bruk i planperioden, med eventuelle kostnader til renhold og energi.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
Nytt rådhus INTERNHUSLEIE 5584 22337 22337 22337
Nytt rådhus RENHOLD 143 572 572 572
Nytt rådhus ENERGI 95 379 379 379
Legevakt/øyeblikkelig hjelp (heårseffekt) INTERNHUSLEIE 511 511 511 511
Legevakt/øyeblikkelig hjelp (heårseffekt) RENHOLD 871 871 871 871
Legevakt/øyeblikkelig hjelp (heårseffekt) ENERGI 51 51 51 51
Skeianetunet, rehabilitering INTERNHUSLEIE 156 156 156 156
Sum kommune felles   7411 24877 24877 24877
F27 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles     3130 3130
Tabellen under viser internhusleiekostnader til nytt foreslått bygg i planperioden.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
Sentrum parkeringshus INTERNHUSLEIE      3130 3130
Sum kommune felles       3130 3130
  Politisk virksomhet        
F28 Kommune- og fylkestingsvalg 2019 og stortingsvalg 2021   2430   1895
Tiltaket omfatter de samlede utgiftene knyttet til gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021. Tiltaket inkluderer blant annet utgifter til IT- og vaktmestertjenester, utstyr, bemanning, samt kurs og opplæring for stemmestyrene, sekretærene, valgfunksjonærene og prosjektgruppen.
F29 Folkevalgtopplæring 2019   150    
Det settes av kr 150 000 til folkevalgtopplæring høsten 2019. Her inngår generell felles opplæring for bystyret, samt egen opplæring for utvalgene.
F30 Avslutning bystyret   300    
Det er i gjeldende økonomiplan satt av kr 200 000 til avslutningsarrangement for bystyret. Et arrangement med 175 inviterte gjester er vanskelig å få til innenfor en ramme på kr 200 000. Det foreslås at dette økes til kr 300 000, altså en økning på kr 100 000.
  Eiendom        
F31 KPI-justering, eksisterende bygg (leide) 2018 2159 2159 2159 2159

Innleide bygg, som kommunen benytter i sin tjenesteproduksjon, blir KPI-justert fra utleiers side hvert år. For å dekke kostnadene må Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF) øke leiekostnadene i internhusleie tilsvarende.

Som følge av kommunens stramme økonomiske situasjon finner ikke rådmannen rom for å legge til KPI-justering på internhusleien for kommunens eide bygg for 2018. Det ble heller ikke foretatt KPI-justering i budsjettet for 2017.

I SEKF sitt budsjettforslag er det lagt inn beregning for manglende KPI-justering i 2017 og ny KPI-justering for 2018. For å ta igjen manglende KPI-justering i budsjett 2017 er det beregnet indeksregulering med 2,9 prosent, som ville gitt kr 8,1 millioner, og for 2018 er det lagt inn 2,2 prosent, som ville gitt kr 6,4 millioner, samlet kr 14,5 millioner.

F32 Reduksjon i internhusleie, nedbetaling på eldre bygg -200 -200 -200 -200
Internhusleiemodellen er todelt mellom eldre bygg, tatt i bruk før 31. desember 2014, og bygg som er ferdigstilte etter 1. januar 2015. For eldre bygg fører nedbetaling på renter og avdrag til at grunnlaget for husleieberegning reduseres for hvert år. 
F33 Reduserte strømkostnader (Enøk og Enova-prosjekter)   -3010 -3010 -3010
Som følge av investeringer i energisparende tiltak er det beregnet innsparinger i forhold til energikostnadene til kommunen.
F34 Risikotillegg, energi 1700 1500 1600 1700
I henhold til gjeldende økonomireglement skal energibudsjettet budsjetteres med en buffer for å unngå merforbruk. Bufferen skal være på 5 prosent av estimert energikostnad. Et eventuelt mindreforbruk på energibudsjettet skal avsettes til eget fond slik at en skal ha midler til eventuelle uforutsette prisstigninger ved senere år.
F35 Uløste innsparingskrav, energi 1500      

I energibudsjettet ligger det innsparingskrav som følge av investeringsplan for energi- og enøk-tiltak. Innsparingsbeløpene bygger på estimerte beløper fra 2011, i henhold til investeringsplan vedtatt i økonomiplan 2012-2015. Siden 2011 har det vært endringer både i investeringsplan og prisforutsetningene som ligger til grunn for beløpene som er estimert. For 2018 er det estimert at en ikke vil oppnå innsparingskravet, men har behov for økt budsjett som følge av at innsparingskrav ikke vil oppnås i 2017 heller, kr 1,5 millioner. Utsatt innsparingskrav legges inn igjen fra 2019, se tiltak F33 og F36. 

F36 Forskjøvet innsparing opphører, energi   -2000 -2000 -2000

I forbindelse med omstillingsprosjektet fra 2016, ble det klart at de beregnede innsparingsbeløpene i henhold til investeringsplanen for energi- og enøk-tiltak som var vedtatt i økonomiplan 2012-2015 ikke var realistiske. Innsparingsbeløpene var imidlertid vedtatt i ØP 2016-2019 og det ble vedtatt å opprettholde beløpene, men forskyve virkningstidspunktet. Fra 2019 skal innsparingene igjen ligge inne som tidligere beregnet. Dersom det viser seg at SEKF ikke klarer å innfri innsparingsbeløpene i forhold til energibudsjettet, må innsparingene tas på andre områder hos foretaket.

F37 Avgiftsøkning, energi 3000 3000 3000 3000

I 2016 og 2017 har staten lagt på avgiftsøkninger på elektrisk energi. Som følge av disse økningene er det behov for oppjustering av energibudsjettet. Beregnet behov for avgiftsøkning fra 2017, som videreføres til 2018, er på kr 3 millioner.

I forslag til statsbudsjettet framkommer det at elavgiften skal prisjusteres fra kr 16,32 til kr 16,58 øre/kwh.

Strømprisen vil imidlertid med all sannsynlighet endres i løpet av året og kan bli både høyere og lavere enn det som er budsjettert. Dersom det blir behov, vil rådmannen komme tilbake med forslag til tilleggsbevilgning.

F38 Korrigert beløp innleide bygg -5014 -5014 -5014 -5014
I økonomiplanen for 2017-2020 ble det gjort en feil beregning av leiekostnader til innleide bygg. Feilen korrigeres her.
F39 Kapitalkostnader av rehabilitering, Enøk og miljøtiltak osv 3808 9308 10909 12291
Diverse investeringstiltak på kommunale bygg, uten arealutvidelse, fører til økte husleiekostnader som følge av økte kapitalkostnader.
  Fellesnemnd for kommunesammenslåing        
F40 Regionsentertilskudd 8097 8157 8222 8294
Som en del av det nye inntektssystemet for kommunene er det fra 2017 etablert et nytt tilskudd til mellomstore kommuner som slår seg sammen, og som dermed vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin region. Fra 2018 vil tilskuddet utgjøre 200 millioner kroner.

Tilskuddet tildeles dels med en sats per innbygger, dels med en sats per sammenslåing. Satsene settes slik at 40 prosent av det samlede tilskuddet fordeles med lik sats per innbygger, mens 60 prosent fordeles med lik sats per sammenslåing.
Publisert: 14.10.2017 16:37
Sist endret: 09.01.2018 08:24