Sentrale inntekter og utgifter

 

Nr Tiltakstekst 2018 2019 2020 2021
I1 Formue- og inntektsskatt -2335000 -2390000 -2447000 -2508000
Det budsjetteres med kr 2 335 millioner i formues- og inntektsskatt og kr 1 672 millioner i rammetilskudd inkludert inntektsutjevning i 2018. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene. 
I2 Statlige rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning  -1672000 -1657000 -1652000 -1655000
Rammetilskuddet budsjetteres med kr 1 672 millioner i 2018, og er basert på statsbudsjettforslaget og på prognose for inntektsutjevning i tråd med skatteanslaget (tiltak I1) for planperioden. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene. 
I3/P1 Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer    

Endret i henhold til vedtak i bystyret 

Forsand kommune har eiendomsskatt på verk og bruk med 7 promille. Etter kommunesammenslåingen 1.1.2020 har den nye kommunen anledning til å vedta å bruke den høyeste satsen som har vært i bruk i en av kommunene før sammenslåingen (jamfør FINs uttalelse av 23.09.1991). Nye Sandnes har mulighet til å innføre eiendomsskatt for hele den nye kommunen på verk, bruk og næringseiendommer med samme skattesats som Forsand kommune har i dag på verk og bruk.

Eiendomsskatt på kr 105 millioner er et anslag på eiendomsskatt for verk, bruk og næringseiendommer i Sandnes kommune per i dag, med en skattesats på 7 promille. Det er nye Sandnes som må vedta om det skal skrives ut eiendomsskatt og hvordan skatten skal innrettes i den nye kommunen. Vedtaket er et prinsippvedtak slik at administrasjonen kan gjøre tiltak og sette i gang det forberedende arbeidet (som for eksempel taksering).

I4/P2 Taksering av verk, bruk og næringseiendommer - -    

Endret i henhold til vedtak i bystyret 

Alle eiendommene i den nye sammenslåtte kommunen skal takseres på samme grunnlag. Dette kan gjøres ved at verk, bruk og næringseiendommer i Sandnes kommune takseres etter samme regler som verk og bruk i Forsand kommune. Det vil også være anledning til å gjennomføre en ny alminnelig taksering av alle verk, bruk og næringseiendommer i den nye kommunen, jamfør FIN 01.09.1994.


Verk og bruk skal som hovedregel verdsettes til substansverdi. Substansverdi er anleggets tekniske verdi, det vil si gjenanskaffelsesverdi med fradrag for slit, elde og utidsmessighet. Tele, kommunikasjons-, kabelfjernsyns- og kraftanlegg og lignende takseres særskilt. Det er særregler for beregning av eiendomsskatt for kraftanlegg, jamfør eigedomsskattelova § 13.

Verdien på annen næringseiendom skal ta utgangspunkt i at tomtene er fullt utnyttet, med mindre det er sannsynlig at eiendommen har en høyere verdi på grunn av relevant utnyttingspotensial. Veigrunn, fellesområder og andre eiendommer som er en del av en hovedeiendom inngår normalt i taksten på hovedeiendommen. Dersom eiendommen benyttes til flere formål, skal eiendommen takseres forholdsmessig etter areal på de aktuelle brukstypene.

Det er ikke anledning til å benytte bunnfradrag i eiendomsskatt på verk, bruk og næring jamfør eiendomsskattelova § 11 annet ledd.

I5 Taksering av verk, bruk og næringseiendommer - finansieres ved bruk av fond -5000 -5000    
Rådmannen foreslår å bruke av kommunens reservefond (25701155) til å finansiere taksering av verk, bruk og næringseiendommer.
I6 Rentekompensasjon sykehjem og omsorgsboliger, reform 97 og skolebygg   -11311 -11356 -11669 -11689

Staten gir kompensasjonstilskudd for renter og avdrag i forbindelse med eldre- og psykiatriplanen, reform 97 og rentekompensasjon for skolebygg. Renteforutsetningene som er lagt til grunn er vist i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo til investeringsutgiftene til disse formålene er vist i avsnitt om utvikling i lånegjeld.

I7 Integreringstilskudd flyktninger -120100 -113400 -106100 -103100
Kommunene får integreringstilskudd over fem år for hver flyktning og person med opphold på humanitært grunnlag som kommunen bosetter. Tilskuddet skal bidra til godt og raskt bosettings- og integreringsarbeid. Regjeringen foreslår at tilskuddssatsen økes til kr 804 100 for voksne og kr 754 100 for barn fra 2018. Rådmannen budsjetterer med bosetting av 80 flyktninger per år fra og med neste år. I tillegg kommer tilskudd for tidligere bosatte flyktninger som til sammen gir kr 120,1 millioner i 2018.
I8/P10 Renteutgifter ordinære lån 91232 105101 123473 137410

Endret i henhold til vedtak i bystyret 

Det budsjetteres med kr 91,3 millioner i renteutgifter på ordinære lån i 2018 og beløpet stiger til kr 133,3 millioner i 2021. Dette skyldes økt lånegjeld og noe høyere rentenivå i planperioden. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år.
I9 Redusert rentemarginpåslag -10000 -10000 -10000 -10000
Ved behandling av økonomiplan 2017-2020 (bsak 134/16) ble det vedtatt å redusere renteutgiftene med kr 8 millioner i 2017 og kr 10 millioner årlig fra og med 2018. Tiltaket videreføres.
I10/P11 Avdrag ordinære lån 225201 251906 269647 282539

Endret i henhold til vedtak i bystyret 

Det budsjetteres med kr 225,3 millioner i avdrag på ordinære lån i 2018 og beløpet stiger til kr 273,8 millioner i 2021. Dette skyldes den høyere lånegjelden. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år.
I11 Renteinntekter av bankinnskudd  -14443 -16681 -20732 -24250
Det budsjetteres med kr 14,4 millioner i renteinntekter fra bankinnskudd i 2018. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig ordinært bankinnskudd på kr 1,066 milliard, hvorav kr 266 millioner er til særvilkår.
I12 Avkastning aksjefond -2200 -5000 -5000 -5000
Aksjefond er en del av Sandnes kommune sin langsiktige finansportefølje. Det budsjetteres med en avkastning på kr 2,2 millioner i 2018 og kr 5 millioner de resterende årene i budsjettperioden. I beregningene er det lagt til grunn at porteføljen består av kr 34 millioner ved inngangen av 2018, som økes til kr 85 millioner i løpet av året og til kr 100 millioner i 2019. 
I13 Renteinntekter startlån  -18189 -21031 -25640 -29615
Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Kommunen låner årlig inn fra Husbanken. Renteinntektene på startlånene utgjør kr 18,2 millioner i 2018 og stiger til kr 29,6 millioner i 2021. Det er lagt inn tilsvarende renteutgifter i forbindelse med startlånene. 
I14 Renteutgifter startlån 18189 21031 25640 29615
Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Midlene lånes inn fra Husbanken og gis ut som startlån til personer som ellers ikke ville klart å skaffe seg egen bolig. Renteutgiftene på startlånene er tilsvarende renteinntektene som er omtalt i tiltak I13.
I15 Renter ansvarlig lån Lyse energi AS -11671 -11919 -12707 -13173
Det ansvarlige lånet som Lyse energi AS betaler renter og avdrag på til eierkommunene, utgjorde for Sandnes opprinnelig kr 585,9 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 2 prosentpoeng. Se omtale av renteforutsetningene i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.
I16 Aksjeutbytte Lyse AS  -97655 -107421 -112303 -117186
Sandnes kommune sin eierandel i Lyse AS er 19,53 prosent. Selskapet utdeler utbytte til eierkommunene, og målet er en dobling av utbyttet i 2020 målt mot 2012. Forventing om utbyttenivået i denne planperioden er av eierkommunene lagt med grunnlag i eierstrategien, forventet resultatutvikling og i dialog med selskapet. I 2018 forutsetter eierne et utbytte på kr 500 millioner hvor Sandnes kommunes andel er kr 97,7 millioner. Totalt utbytte forventes å øke med kr 50 millioner i 2019, og kr 25 millioner i 2020 og 2021. Samlet utbytte utgjør i 2021 da kr 600 millioner, og Sandnes kommunes andel av dette utgjør kr 117,2 millioner. 
I17 Aksjeutbytte SF kino Stavanger/Sandnes AS  -1785 -1785 -1785 -1785
Det er i tråd med eierstrategien forventet utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS. Sandnes sin andel utgjør kr 1 785 000.
I18 Aksjeutbytte  Renovasjonen IKS -1000 -1000 -1000 -1000
Det er i tråd med eierstrategien forventet utbytte fra Renovasjonen IKS. Sandnes sin andel utgjør kr 1 million.
I19 Ekstraordinært uttak av opptjent egenkapital fra Sandnes tomteselskap KF   -17700 -2300  
Rådmannen foreslår at det tas en ekstraordinær overføring fra Sandnes tomteselskap KF på kr 20 millioner, fordelt med kr 17,7 millioner i 2019 og kr 2,3 millioner i 2020, som utlukkende disponeres til medfinansiering av Ruten byrom. Det presiseres at det ekstraordinære uttaket skjer fra foretakets allerede oppsparte egenkapital. Av eierstrategien til foretaket framgår det at de skal være kommunens foretrukne samarbeidspart og pådriver for utviklingen av nye store strategiske utbyggingsområder og prioriterte offentlige utviklingsprosjekter i bysentrum. Det eierstrategiske grepet er her konkret økonomisk bidrag til realisering av Ruten byrom i planperioden. Tiltaket vil etter rådmannens vurdering samtidig bygge opp om Ruten som regionalt kollektivknutepunkt og attraktiv forretningsadresse.
I20 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF -15000 -25000 -5000  
Sandnes tomteselskap KF har fått særskilte oppdrag fra bystyret om blant annet å sørge for samlet områdereguleringsplan av kommunens eiendommer i Skeianeområdet, Ruten og Havneparken. Godkjent plan er grunnlaget for salg. Nettoinntekter etter fullført oppdrag tilføres bykassen. Inntektene bidrar til økt egenfinansiering av investeringer. Det er forutsatt en overføring fra Sandnes tomteselskap KF på kr 15 millioner i 2018, kr 25 millioner i 2019 og kr 5 millioner i 2020.
I21 Renter ansvarlig lån Sandnes tomteselskap KF -4035 -4076 -4261 -4368
Det ansvarlige lånet som Sandnes tomteselskap KF betaler renter og avdrag på til kommunen utgjorde opprinnelig kr 130 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.
I22 Overføring fra Sandnes parkering KF  -1100 -1100 -1100 -1100
Det er i gjeldende økonomiplan forutsatt en årlig overføring fra Sandnes parkering KF på kr 1,1 millioner og rådmannen viderefører overføringen. Bykassen yter ikke tilskudd til parkeringsforetaket.
I23/P12 Overføring til investeringsregnskapet 95056 55924 15403 29424

Endret i henhold til vedtak i bystyret 

Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 91,1 millioner i 2018. I slutten av perioden øker overføringen til kr 147,7 millioner i 2021. 
I24 Avskrivinger  69000 71000 74000 77000
Avskrivinger på kommunens anleggsmidler er kalkulert til kr 69 millioner i 2018 og øker til kr 77 millioner i slutten av perioden. 
I25 Motpost avskrivinger  -69000 -71000 -74000 -77000
Motpost avskrivinger er en regnskapsmessig motpost til tiltak I24.
I26 Kalkulatoriske renter og avskrivinger vann -14871 -17072 -18326 -19434
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i planperioden.
I27 Kalkulatoriske renter og avskrivinger avløp -30471 -32841 -34472 -36269
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i planperioden.
I28 Kalkulatoriske renter og avskrivinger renovasjon -519 -351 -29 -379
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i planperioden.
I29 Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF -122353 -145402 -156657 -166026
I forbindelse med etablering av Sandnes eiendomsselskap KF er kommunens bygg overført til foretaket, sammen med et ansvarlig lån tilsvarende bokført verdi av kommunens bygg. Eiendomsforetaket betaler renter på det ansvarlige lånet. Renten er i husleiemodellen fastsatt til 2,5 prosent. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. I tillegg til lånekostnader knyttet til internhusleiemodellen, betaler SEKF lånekostnader på lån i forhold til bygg som leies ut til eksterne. 

  2018 2019 2020 2021
Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF, fra internhusleiemodellen -117426 -139302 -149465 -159052
Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF, inngår ikke i internhusleiemodellen -4927 -6100 -7192 -6974
Sum kommune felles -122353 -145402 -156657 -166026
I30 Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF -135328 -159822 -172275 -181195
I forbindelse med etablering av Sandnes eiendomsselskap KF er kommunens bygg overført til foretaket, sammen med et ansvarlig lån tilsvarende bokført verdi av kommunens bygg. Lånet har en løpetid på 40 år. Eiendomsforetaket betaler avdrag på det ansvarlige lånet. Avdragene er i husleiemodellen fastsatt til 2,5 prosent. I tillegg til lånekostnader knyttet til internhusleiemodellen, betaler SEKF lånekostnader på lån i forhold til bygg som leies ut til eksterne. 

  2018 2019 2020 2021
Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF, fra internhusleiemodellen -123759 -148094 -160547 -169467
Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF, inngår ikke i internhusleiemodellen -11569 -11728 -11728 -11728
Sum kommune felles -135328 -159822 -172275 -181195
I31 Bruk av fond -40000      
Rådmannen foreslår at man bruker av kommunens reservefond (25701155) i 2018.  Alle enheter i kommunen har tatt store grep i omstillingsprosjektet, og man ønsker å se effekten av denne omstillingen før det legges inn nye innsparinger. 
Publisert: 12.10.2017 14:45
Sist endret: 09.01.2018 08:13