Oppvekst skole

Nr Tiltakstekst 2018 2019 2020 2021
  Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter        
S1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 1166 10996 18674 26644

Skolene kompenseres for vekst i elevtallet etter den nye finansieringsmodellen. Etter telling 1. september er høstjusteringen for 2017 beregnet til om lag kr 3,6 millioner. Helårseffekten av høstjusteringen 2017 er lagt inn i budsjett for 2018.

Hovedgrunnlaget for høstjustering er endring i antall klasser. Delingstallet som brukes på klasser er 28 elever på barnetrinnet og 30 elever på ungdomstrinnet og skolene får tildelt midler basert på det antall klasser de må opprette. Endring med 1 klasse på barnetrinnet utløser en finansiering som tilsvarer om lag 120 prosent av en lærerstilling på årsbasis. En endring med 1 klasse på ungdomstrinnet utløser en finansiering som tilsvare om lag 204 prosent av en lærerstilling på årsbasis.

Endring i antall elever utløser i tillegg endring i komponenter som tildeles per elev. Dette er driftsressurs, elevressurs, leirskole, tidsressurs 2 årstimer per elev og fysisk aktivitet. En endring med en elev vil utløser på årsbasis en tildeling som tilsvare om lag kr 10 000 på barnetrinnet mens på ungdomstrinnet vil dette utgjør om lag kr 12 000.  I tillegg tildeles ressurser for lærertetthet på 1.trinn pr 18 elever. Tildelingen utløser en 92 prosent lærerstilling på årsbasis. Hver enkelt skole får også kompensasjon for sine senioransatte som har særavtale om arbeidstid (SF 2213). Midler til særskilt norskopplæring tildeles etter enkeltvedtak eller kartlegging av elever i forhold til rett etter opplæringslovens §2-8 . På eksisterende skoler har antall klasser til høsten 2017 økt med 7 og antall elever med 175. Grunnlag for tildeling per klasse og per elev er nærmere beskrevet i orienteringsnotat om ny finansieringsmodell.

Det er stor usikkerhet knyttet til økning i antall klasser per skole, prognosen for elevtallsvekst fra høsten 2018 og utover perioden bygger på forventet befolkningsvekst og kronebeløpet per elev på kr 49 691. Tiltak vil reberegnes når faktisk antall elever og klasser er tilgjengelig.
S2 Ressurser til spesialundervisning  216 2072 3522 5028
Ressurser til spesialundervisning på barnetrinnet tilsvarer kr 8 781 per elev. Ressurser til spesialundervisning på ungdomstrinnet tilsvarer kr 11 093 per elev.

Prognosen for høsten 2018 og utover perioden er basert på forventet økning i antall elever.
S3 Ressurser til styrkning i SFO  27 261 444 633
Som følge av veksten i elevtallet tilføres skolene økte ressurser for tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med spesielle behov. Det er 12,6 prosent av midlene som går til spesialundervisning på skole. Tildeling av ressurser per heltidsplasser vil være avhengig av antall heltidsplasser per telletidspunkt. For høsten 2017 utgjør satsen om lag kr 8 500 per elev i SFO på årsbasis.
S4 Skeiene ungdomsskole, læremiddelpakke 750 762    
Skeiene ungdomsskole utvides med seks nye klasserom i perioden 2018 og 2019. Det settes av totalt kr 1,5 millioner i læremiddelpakke til Skeiene ungdomsskole i forbindelse med de nye klasserommene. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.
S5 Figgjo skole, læremiddelpakke 560 1344 784  
Figgjo skole utvides fra barneskole for 7 klasser og 196 elever til kombinert barne- og ungdomsskole for 20 klasser og 560 elever i perioden 2018 og 2019. Det settes av totalt kr 2,7 millioner i læremiddelpakke til Figgjo skole i forbindelse med de nye klasserommene. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.
S6 Buggeland skole, læremiddelpakke 420      
Buggeland skole utvides med fire nye klasserom i perioden 2017 og 2018. Det settes av totalt kr 420 000 i læremiddelpakke i 2018 til Buggeland skole i forbindelse med de nye klasserommene. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.
S7 Tidlig innsats 4000 4000 4000 4000

I statsbudsjettet for 2017 ble kr 150 millioner av kommunenes frie inntekter økende til kr 360 millioner i 2018 begrunnet med tidlig innsats i skolen. Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2018 at kr 100 millioner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2018 også begrunnes med tidlig innsats i skolen. For Sandnes utgjøre dette en økning om lag kr 1,3 millioner i 2018. Tidlig innsats innebærer å fange opp elever som sliter med grunnleggende ferdigheter tidlig og følge opp disse elevene raskt.

S8 Nye innsparinger   -2410 -7410 -7410
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak S9 , på kr 5 millioner i 2019, økende til kr 10 millioner fra 2020. Noe av dette kan trolig løses ved gevinster ved digitalisering, se tiltak S9. Rådmannen vil komme tilbake i neste års økonomiplan med konkretisering av hvordan innsparingen kan innfris.
S9 Gevinster ved digitalisering   -2600 -2600 -2600
Sandnesskolen er i gang med å gjennomføre en digital satsing som innebærer at alle ansatte og elever skal ha en digital enhet tilgjengelig. Til utprøving i et pilotprosjekt er det valgt ChromeBook som enhet og Google Suite som plattform. Dette valget er tatt på bakgrunn av pris på den enkelte enhet, samt reduserte driftskostnader. Dersom Sandnes kommune etablerer felles administrative systemer som kan driftes uavhengig av enhet, vil en i Sandnesskolen kunne gjennomføre alle arbeidsoppgaver på digital enhet. Lærerne vil ikke trenge å forholde seg til en PC i tillegg. Normalt er det lagt opp til at en digital enhet må skiftes ut hvert 3 år. Dette vil i snitt innebære at 1/3 av maskinparken erstattes årlig. Differansen mellom kostnadene ved innkjøp av digital enhet og PCer er anslått å medføre en årlig gevinst tilsvarende kr 2,6 millioner som følge av å sikre tilgang til felles administrative systemer. Rådmannen vil vurdere tiltaket nærmere og komme tilbake med en ytterligere konkretisering i neste års økonomiplan.

Les mer om kommunens satsning på digitalisering her. 
S10 Skeiene ungdomsskole utvidelse - brakkebygg ved rehabilitering 750 750    
Skeiene ungdomsskole utvides til ungdomsskole for 21 klasser og 588 elever. Det planlegges full drift av skolen i byggeperioden. Det vil være nødvendig å ta i bruk brakkebygg ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Kostnader for etablering av brakkebygg er ikke medregnet i grovkalkyle for investeringstiltaket og vil måtte dekkes av driftsmidler.
S11 Ganddal skole - særskilt styrking 820 820 820 820
Særskilt styrking omkring en elev innebærer at skolen må styrke det aktuelle trinnet for å kunne etablere mindre grupper, jfr. sakkyndig vurdering. Grunnlag for tildelingen i modellen er 28 elever per klasser. For særskilt pedagogisk tilrettelegging må skolen finansiere en ekstra klasse. På barnetrinnet tilsvarer dette en kostnad på om lag kr 820 000 på årsbasis.
S12 Sviland skule, læremiddelpakke   116 100  
Sviland skule utvides til en fullverdig barneskole for 7 klasser og 196 elever og skal stå ferdig i 2020. Det er behov for læremiddelpakke  underveis i prosessen. Det settes av totalt kr 216 000 i læremiddelpakke. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.
S13 Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke     3000 1500
Ny ungdomsskole med plass til 18 klasser og 504 elever skal stå ferdig i 2020. Det settes av totalt kr 4,5 millioner i læremiddelpakke. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.
S14 Tidlig innsats, overgang fra barnehage til skole og SFO 254 254 254 254
Regjeringen vil forslår en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om overgang fra barnehagen til skole og SFO. Plikten skal gjelder fra 1. august 2018. Som følger av dette forslår regjeringen å øke rammetilskuddet i 2018 med kr 20 millioner. For Sandnes utgjøre dette om lag kr 254 000.
S15 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skole 2042 21779 30219 30219
Beløpet inneholder helårseffekter for bygg tatt i bruk i 2017 og tidligere vedtatte bygg som tas i bruk i planperioden. Tabellen under viser internhusleiekostnader per bygg, med eventuelle kostnader til renhold og energi.

Skole leier Figgjohallen til gymnastikkundervisningen for elever ved Figgjo skole. På grunn av endringer i elevtall og endrede kostnader for stiftelsen Figgjohuset, som eier Figgjohallen, er avtalen nå reforhandlet. Ansvaret for avtalen er overført fra skole til Sandnes eiendomsselskap KF. Som følge av endringer i avtalen øker kostnadene fra kr 205 000 i 2017 til kr 405 000 i 2018.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
 Stangeland skole, 4 nye grupperom (helårseffekt)  INTERNHUSLEIE 91 91 91 91
 Stangeland skole, 4 nye grupperom (helårseffekt)  RENHOLD 13 13 13 13
 Stangeland skole, 4 nye grupperom (helårseffekt)  ENERGI 6 6 6 6
 Buggeland skole, påbygg (helårseffekt)  INTERNHUSLEIE 1005 1005 1005 1005
 Buggeland skole, påbygg (helårseffekt)  RENHOLD 120 120 120 120
 Buggeland skole, påbygg (helårseffekt)  ENERGI 60 60 60 60
 Leie av Figgjohallen, skolegymnastikk   INTERNHUSLEIE 405 405 405 405
 Figgjo skole, ferdig des 2018  INTERNHUSLEIE   8329 12494 12494
 Figgjo skole, ferdig des 2018  RENHOLD   410 615 615
 Figgjo skole, ferdig des 2018  ENERGI   205 308 308
 Skeiane ungdomsskole, ferdig aug 2018  INTERNHUSLEIE   9631 12841 12841
 Skeiane ungdomsskole, ferdig aug 2018  RENHOLD 228 547 547 547
 Skeiane ungdomsskole, ferdig aug 2018  ENERGI 114 237 273 273
 Nye elevplasser Sandve  INTERNHUSLEIE   608 1216 1216
 Nye elevplasser Sandve  RENHOLD   75 150 150
 Nye elevplasser Sandve  ENERGI   37 75 75
Sum ordinær gunnskoleopplæring inkl fellesutgifter   2042 21779 30219 30219

S16 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skole     12353 27215
Tabellen under viser internhusleiekostnader for foreslåtte nye eller framskjøvede bygg i planperioden, med eventuelle kostnader til renhold og energi.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
 Ny ungdomsskole Bogafjell  INTERNHUSLEIE     5645 13548
 Ny ungdomsskole Bogafjell  RENHOLD     918 1377
 Ny ungdomsskole Bogafjell  ENERGI     459 918
 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole  INTERNHUSLEIE     1751 3502
 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole  RENHOLD     205 411
 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole  ENERGI     209 418
 Nybygg og utvidelse Sviland skule  INTERNHUSLEIE     2925 5850
 Nybygg og utvidelse Sviland skule  RENHOLD     161 241
 Nybygg og utvidelse Sviland skule  ENERGI     80 121
 Sviland skule - gymnastikkfasiliteter  INTERNHUSLEIE       688
 Sviland skule - gymnastikkfasiliteter  RENHOLD       70
 Sviland skule - gymnastikkfasiliteter  ENERGI       71
Sum ordinær gunnskoleopplæring inkl fellesutgifter       12353 27215
  SFO        
S17 SFO, økning i driftsutgifter 1119 1149 1180 1212
For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2016, der resultatet ble at foreldrebetalingen dekker alle utgiftene til SFO.
S18 SFO, økning i gebyrinntekter -1119 -1149 -1180 -1212
For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2016, der resultatet ble at foreldrebetalingen dekker alle utgiftene til SFO. 
Publisert: 14.10.2017 10:56
Sist endret: 24.10.2017 17:47