Oppvekst barn og unge

Nr Tiltakstekst 2018 2019 2020 2021
  Barnehagetjenester        
B1 Etablering av nye kommunale barnehageplasser 2018 2700 6400 6400 6400
Det vil etter ny befolkningsprognose for gruppen 0-5 år være en nedgang i antall barn for hele perioden. I 2018 er det 0 åringer som står for den store nedgangen, en gruppe med lav barnehagedeltagelse. Denne nedgangen påvirker derfor i liten grad behovet for barnehageplasser. 1-2 åringer og 3-5 åringer øker i 2018 og synker resten av perioden. Det er derfor behov for å øke antall barnehageplasser i 2018 og reduserer i de påfølgende år.

I 2018 legges de siste 4 avdelingene i Hana barnehage ned. Det må derfor gjenåpnes 8 avdelinger i andre barnehager for å erstatte tapte plasser og møte behovet for barnehageplasser. I 2019 legges de siste 5 avdelingene i Rådhusmarka barnehage ned og det må åpnes 4 avdelinger i andre barnehager for å møte behovet for barnehageplasser. I resten av perioden reduseres det med 2 avdelinger årlig.

  2017 2018 2019 2020 2021
0 åringer 1124 1056 1051 1047 1044
1-2 åringer 2176 2186 2198 2139 2137
3-5 åringer 3335 3343 3300 3346 3329
Befolkning 0-5 år 6635 6585 6550 6532 6492
Dekningsgrad % 73,9 % 75,0 % 74,9 % 75,0 % 75,0 %
Forventet behov av barnehageplasser 4906 4937 4905 4902 4867
Antall barnehageplasser disponibelt 4906 4942 4913 4903 4871

B2 Redusert antall barnehageplasser 2019   -700 -1600 -1600
Det vil etter ny befolkningsprognose for gruppen 0-5 år være en nedgang i antall barn for hele perioden. I 2018 er det 0 åringer som står for den store nedgangen, en gruppe med lav barnehagedeltagelse. Denne nedgangen påvirker derfor i liten grad behovet for barnehageplasser. 1-2 åringer og 3-5 åringer øker i 2018 og synker resten av perioden. Det er derfor behov for å øke antall barnehageplasser i 2018 og reduserer i de påfølgende år.

I 2018 legges de siste 4 avdelingene i Hana barnehage ned. Det må derfor gjenåpnes 8 avdelinger i andre barnehager for å erstatte tapte plasser og møte behovet for barnehageplasser. I 2019 legges de siste 5 avdelingene i Rådhusmarka barnehage ned og det må åpnes 4 avdelinger i andre barnehager for å møte behovet for barnehageplasser. I resten av perioden reduseres det med 2 avdelinger årlig.

  2017 2018 2019 2020 2021
0 åringer 1124 1056 1051 1047 1044
1-2 åringer 2176 2186 2198 2139 2137
3-5 åringer 3335 3343 3300 3346 3329
Befolkning 0-5 år 6635 6585 6550 6532 6492
Dekningsgrad % 73,9 % 75,0 % 74,9 % 75,0 % 75,0 %
Forventet behov av barnehageplasser 4906 4937 4905 4902 4867
Antall barnehageplasser disponibelt 4906 4942 4913 4903 4871
B3 Redusert antall barnehageplasser 2020     -1800 -4200
Det vil etter ny befolkningsprognose for gruppen 0-5 år være en nedgang i antall barn for hele perioden. I 2018 er det 0 åringer som står for den store nedgangen, en gruppe med lav barnehagedeltagelse. Denne nedgangen påvirker derfor i liten grad behovet for barnehageplasser. 1-2 åringer og 3-5 åringer øker i 2018 og synker resten av perioden. Det er derfor behov for å øke antall barnehageplasser i 2018 og reduserer i de påfølgende år.

I 2018 legges de siste 4 avdelingene i Hana barnehage ned. Det må derfor gjenåpnes 8 avdelinger i andre barnehager for å erstatte tapte plasser og møte behovet for barnehageplasser. I 2019 legges de siste 5 avdelingene i Rådhusmarka barnehage ned og det må åpnes 4 avdelinger i andre barnehager for å møte behovet for barnehageplasser. I resten av perioden reduseres det med 2 avdelinger årlig.

  2017 2018 2019 2020 2021
0 åringer 1124 1056 1051 1047 1044
1-2 åringer 2176 2186 2198 2139 2137
3-5 åringer 3335 3343 3300 3346 3329
Befolkning 0-5 år 6635 6585 6550 6532 6492
Dekningsgrad % 73,9 % 75,0 % 74,9 % 75,0 % 75,0 %
Forventet behov av barnehageplasser 4906 4937 4905 4902 4867
Antall barnehageplasser disponibelt 4906 4942 4913 4903 4871
B4 Redusert antall barnehageplasser 2021       -800
Det vil etter ny befolkningsprognose for gruppen 0-5 år være en nedgang i antall barn for hele perioden. I 2018 er det 0 åringer som står for den store nedgangen, en gruppe med lav barnehagedeltagelse. Denne nedgangen påvirker derfor i liten grad behovet for barnehageplasser. 1-2 åringer og 3-5 åringer øker i 2018 og synker resten av perioden. Det er derfor behov for å øke antall barnehageplasser i 2018 og reduserer i de påfølgende år.

I 2018 legges de siste 4 avdelingene i Hana barnehage ned. Det må derfor gjenåpnes 8 avdelinger i andre barnehager for å erstatte tapte plasser og møte behovet for barnehageplasser. I 2019 legges de siste 5 avdelingene i Rådhusmarka barnehage ned og det må åpnes 4 avdelinger i andre barnehager for å møte behovet for barnehageplasser. I resten av perioden reduseres det med 2 avdelinger årlig.

  2017 2018 2019 2020 2021
0 åringer 1124 1056 1051 1047 1044
1-2 åringer 2176 2186 2198 2139 2137
3-5 åringer 3335 3343 3300 3346 3329
Befolkning 0-5 år 6635 6585 6550 6532 6492
Dekningsgrad % 73,9 % 75,0 % 74,9 % 75,0 % 75,0 %
Forventet behov av barnehageplasser 4906 4937 4905 4902 4867
Antall barnehageplasser disponibelt 4906 4942 4913 4903 4871
B5 Nye barnehageplasser januar 2018 2170      
I tillegg til løpende opptak, foreslår rådmannen at det lyses ut plasser tilsvarende to 14 barnsgrupper små barn med oppstart 1. januar 2018. Før plassene lyses ut, vil en gjennomgå søkergrunnlaget for å vurdere hvilke barnehager som kan ta imot flere barn. Den utvidede kapasiteten dette gir, vil i all hovedsak være små barn som fyller et år rundt årsskiftet, eller barn der foreldrene ikke har ønsket barnehageplass før.
B6 Ny bemanningsnorm og pedagognorm 10000 24000 34000 48000

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endring i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Departementet foreslår å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanning som innebærer at det skal være minimum èn ansatt per tre barn under tre år og èn ansatt per seks barn over tre år. De foreslår også å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning som innebærer èn pedagogisk leder per syv barn under tre år og èn pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Sandnes har i dag grupper som gir en voksentetthet på 6,4 barn i snitt mot 6,0 barn etter ny bemanningsnorm som forventes å tre i kraft fra nytt barnehageår 2018. For å imøtekomme kravene må det ansettes opp mot 50 nye årsverk. Av disse må samtlige være pedagoger. Dette vil koste kr 10 millioner i 2018 økende til kr 24 millioner i 2019. Når dette gir effekt på tilskuddet til de private barnehagene vil det øke til kr 34 millioner i 2020 og kr 48 millioner i 2021.

I statsbudsjettet for 2018 foreslås det å ta inn kr 247,2 millioner som er helårsvirkningen av tilskuddet til flere barnehagelærere. For Sandnes utgjør dette kr 3,4 millioner. Total tildeling i rammen for økt pedagog er derfor ventet å bli kr 6,4 millioner for Sandnes kommune. For de kommunale og private barnehagene er kostnaden for økt pedagog estimert til kr 5,6 millioner for 2018 med delårseffekt for de kommunale barnehagene. Med helårseffekt i 2019 øker dette til kr 7,8 millioner.

Estimert kostnad ved ny bemanningsnorm er kr 8,4 millioner i 2018, økende til kr 20,16 millioner i 2019. I 2020 gir to år gamle regnskap effekt på tilskuddet til de private barnehagene og ny bemanningsnorm vil da koste kr 28,5 millioner, økende til kr 40,2 millioner i 2021. Regjeringen har ikke fremmet forslag til finansiering av ny bemanningsnorm.
B7 Økt foreldrebetaling i barnehager -4500 -4550 -4510 -4470
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2018 å øke maksimalprisen per heltids barnehageplass fra kr 2 730 til kr 2 910. Rådmannen foreslår å øke foreldrebetalingen med kr 180 fra 1. januar 2018.
B8 Nye innsparinger   -4000 -8590 -8590
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak B11 , på kr 4,6 millioner i 2019, økende til kr 9,2 millioner fra 2020. Noe av dette kan trolig løses ved gevinster ved digitalisering, se tiltak B9. Rådmannen vil komme tilbake i neste års økonomiplan med konkretisering av hvordan innsparingen kan innfris.
B9 Gevinster ved digitalisering   -600 -600 -600
Innsparingene fra 2019 (B8) planlegges delvis løst ved bedre utnyttelse av dagens digitale opptakssystem (IST barnehage). Det forventes at dette vil kunne gi en innsparing på kr 600 000, tilsvarende 1 årsverk, som er tilknyttet opptakskontoret. Kommunaldirektør for oppvekst barn og unge er systemeier av dagens opptakssystem, og har tidligere initiert anskaffelse av systemet i samråd med blant annet servicekontoret. Rådmannen vil vurdere tiltaket nærmere og komme tilbake med en ytterligere konkretisering i neste års økonomiplan.

Les mer om kommunens satsning på digitalisering her.
B10 Markedsføring kommunens barnehager   -200 -200 -200
Videreføring av vedtatt tiltak i gjeldene økonomiplan, tiltak P3, markedsføring av barnehager i Sandnes kommune. Det bevilges kr 200 000 for å få gjennomføre tiltak med sikte på å få ned antallet barn fra Sandnes med barnehageplass i andre kommuner. 
B11 Redusert antall i barnehager utenfor kommunen -1000 -2000 -2000 -2000
Videreføring av vedtatt tiltak i gjeldene økonomiplan, tiltak P4 . Markedsføring av barnehager i Sandnes kommune (se tiltak B10) med sikte på å redusere antall barn fra Sandnes med barnehageplass i andre kommuner, vil kunne gi en besparelse på kr 3 millioner i 2018 økende til 4 millioner i 2019. 
B12 Tilskudd til private barnehager 7650 7650 5970 3610

Tilskuddssatsene for 2018 er beregnet på bakgrunn av regnskap 2016 for kommunale barnehager. 13 prosent sjablongtillegg for pensjonsutgifter, samt kr 2 910 i foreldrebetaling.

Beregnet tilskudd for 2018 er kr 186 241 for små barn og kr 87 990 for store barn. I tillegg gis kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år differensiert etter nasjonal sats. Fra august 2017 skal kommunen gi tilskudd til pedagogisk bemanning til private ordinære barnehager. Satsen for barn 0-2 år er kr 2 158 og satsen for barn 3-6 år er kr 1 199. Dette utgjør kr 4 millioner for 2018.
B13 Digital kommunikasjonskanal mellom barnehage og foresatte 500 500 500 500
Det skal etableres en digital kommunikasjonskanal mellom barnehage og foresatte. Fravær, ferie, informasjonsskriv, månedsplaner, bilder og ulike beskjeder kan da kommuniseres digitalt mellom barnehage og foresatte. Ønsket formål er en mer effektiv kommunikasjon og drift. 
B14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, barnehager 3559 3559 3559 3559
Beløpet inneholder helårseffekter for bygg tatt i bruk i 2017. Tabellen under viser internhusleiekostnader per bygg, med eventuelle kostnader til renhold og energi.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
 Barnehage, Langgata (helårseffekt)  ENERGI 239 239 239 239
 Kleivane barnehage (helårseffekt)  INTERNHUSLEIE 2635 2635 2635 2635
 Kleivane barnehage (helårseffekt)  RENHOLD 518 518 518 518
 Kleivane barnehage (helårseffekt)  ENERGI 167 167 167 167
Sum barnehagetjenester   3559 3559 3559 3559
B15 Tidlig innsats  1300 1300 1300 1300

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole for å fange opp utfordringer og følge opp raskt. Kr 100 millioner av veksten i frie inntekter er grunngitt med økt satsing på tidlig innsats. For Sandnes utgjør dette kr 1,3 millioner.

B16

Gratis kjernetid  100 100 100 100

I RNB for 2017 ble det vedtatt å øke inntektsgrensa for gratis kjernetid i barnehagen fra kr 428 000 til kr 450 000, med virkning fra 1. august 2017. For å kompensere for helårseffekten i 2018 er det foreslått å legge kr 3,9 millioner mer i ramma. For Sandnes utgjør dette kr 100 000.

  Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten        
B17 Reduserte husleieutgifter barne- og familieenheten -444 -444 -444 -444
Seksjon tiltak i barnevernstjenesten flytter ut av lokalene i Elvegata 11 i løpet av 2017. Budsjettet til husleieutgifter reduseres som følge av dette.
B18 Forebyggende tiltak for barn, unge og familier 2540 2540 2540 2540
Regjeringen har foreslått en styrking av kommunenes frie inntekter på kr 200 millioner til forebyggende tiltak. Dette vil være med på å ruste kommunene for et større ansvar på barnevernsområdet i forbindelse med barnevernreformen. Samtidig underbygger det regjeringens prioriterte satsinger innenfor arbeid med psykisk helse, rus og opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og det åpner også for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018. Rådmannen foreslår at budsjettet økes med kr 2,54 millioner tilsvarende Sandnes sin andel av styrkingen.
B19 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner 1088 2174 2174 2174
Tabellen under viser internhusleiekostnader for tidligere vedtatte bygg som tas i bruk i planperioden, med kostnader til renhold og energi.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
 Langgata 72, helsestasjon  INTERNHUSLEIE 879 1757 1757 1757
 Langgata 72, helsestasjon  RENHOLD 158 315 315 315
 Langgata 72, helsestasjon  ENERGI 51 102 102 102
Sum helsetjensester, PPT, barne- og familieenheten   1088 2174 2174 2174
Publisert: 14.10.2017 11:32
Sist endret: 24.10.2017 14:14