Økonomi

Nr Tiltakstekst 2018 2019 2020 2021
Ø1 Gevinster ved digitalisering   -230 -460 -460

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak Ø2, på kr 230 000 i 2019, økende til kr 460 000 fra 2020. Det legges opp til at innsparingene skal gjennomføres ved å realisere gevinster ved digitalisering. Rådmannen vil vurdere tiltaket nærmere og komme tilbake med en ytterligere konkretisering i neste års økonomiplan.

Les mer om kommunens satsning på digitalisering her.

Ø2 Anskaffelser, et årsverk til innovasjonsarbeid 700 700 700 700

Anskaffelsesområdet er et viktig ledd i innovasjonsarbeidet. Med innovasjon tenker en her på endringsprosesser som går utover vanlig tjenesteutvikling i kommunen, og som endrer måten tjenesten ytes på. De fleste endringsprosesser vil før eller siden føre til anskaffelser av varer, tjenester, bygg eller anlegg. Måten anskaffelsene gjennomføres på har vesentlig betydning for innovasjonspotensialet. Anskaffelser kan hemme eller fremme innovasjon. Anskaffelser bør i større grad enn hittil brukes som et strategisk verktøy for å stimulere utvikling og innovasjon.

Prosessene forut for anskaffelsene legger premissene for innovasjonspotensialet. Tidlig og strukturert dialog med leverandørmarkedet har vist seg å være av sentral betydning for å sikre innovasjonspotensialet i en anskaffelse. Når anskaffelsen foretas under sterkt tidspress, er det erfaringsmessig ikke tid for innovasjonsfremmende dialog med markedet. Det er derfor avgjørende for å sikre en god prosess at det settes av nok tid og ressurser til å gjennomføre anskaffelsen.

Ø3 Anskaffelser, et årsverk til innovasjonsarbeid - finansieres ved bruk av disposisjonsfond -700 -700    
Rådmannen tilrår at utgiftene til et årsverk til innovasjonsarbeid (driftstiltak Ø2) finansieres ved bruk av disposisjonsfond for skatt (25701145) i de to første årene.
Publisert: 14.10.2017 16:31
Sist endret: 24.10.2017 17:26