Levekår

Nr Tiltakstekst 2018 2019 2020 2021
  Levekår felles og samordningstjenester        
L1 Kommunale boliger, justering husleie -384 -1156 -1928 -2700
Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 en årlig regulering av husleienivået per 1. august. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.
L2 Nye innsparinger   -5070 -10150 -10150

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak L11, på kr 7 millioner i 2019, økende til kr 14 millioner fra 2020. Noe av dette kan trolig løses ved effekten av digitalisering og velferdsteknologi, se tiltak L3. Rådmannen vil komme tilbake i neste års økonomiplan med konkretisering av hvordan innsparingen kan innfris.

L3 Gevinster ved digitalisering   -2000 -4000 -4000
Levekår er i startfasen med digitalisering og å ta i bruk ulike velferdsteknologiske løsninger. Eksempler på dette er nettbrett til dokumentasjon i hjemmetjenesten og endrede rapporteringsrutiner i vaktskifter. Digitale trygghetsalarmer skal implementeres ytterligere og på sikt skal sensorteknologi tas i bruk. Kommunen er med i et interkommunalt prosjekt som skal implementere digitalt tilsyn og medisineringsstøtte. I løpet av 2018/2019 vil de kommunale tjenestene i NAV ta i bruk selvbetjeningsløsninger med digital søknad og sikker digital brukerdialog, Digisos.

Det er ikke foretatt en analyse av mulige økonomiske gevinster av digitaliseringen, men grovt estimat tilsier en mulig innsparing på kr 2 millioner i 2019 stigende til kr 4 millioner i 2020. Dette estimatet er høyst usikkert. Rådmannen vil vurdere tiltaket nærmere og komme tilbake med en ytterligere konkretisering i neste års økonomiplan.

Les mer om kommunens satsning på digitalisering her.
 
L4 Avlasterdommen 10000 10000 10000 10000
Departementet har fastsatt en ny forskrift om arbeidstid for avlastere på bakgrunn av Høyesterett sin avlasterdom. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avlastere og støttekontakter gis arbeidstakerrettigheter med blant annet fast ansettelse. Det er vanskelig å beregne den nøyaktige kostnaden avlasterdommen vil utgjøre for Sandnes, men beste estimat er kr 10 millioner for 2018.
L5 Redusert ramme øyeblikkelig hjelp -2700 -2700 -2700 -2700

I økonomiplan 2016-2019, tiltak L19, ble det innarbeidet kr 14,2 millioner til øyeblikkelig hjelp. I 2017 har Jæren øyeblikkelig hjelp flyttet til Sandnes kommune og utvidet til også å gi tilbud til pasienter med psykisk lidelse og eller rus. Ved produksjon av basisbudsjett for 2018 er det for Sandnes sin andel avsatt kr 11,5 millioner til formålet. Rådmannen foreslår at resterende kr 2,7 millioner tas ut av rammen til levekår.

L6 Økte enhetspriser til Sandnes matservice 300 300 300 300
Sandnes matservice ønsker å styrke organisasjonsstrukturen for å bedre kunne levere mat tilpasset kundenes behov. Nå leveres 2 500 måltider hver dag, hvorav omtrent 60 er spesialkost. Ved å tilpasse organiseringen av nytt produksjonskjøkken på Vatne vil de ansatte bli mer spesialisert, og en vil kunne levere flere spesialkostmåltider. Budsjettet til levekår foreslås økt med kr 300 000, for å kunne betale Sandnes matservice for økte enhetspriser.
L7 Økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester 4750 4750 4750 4750
Regjeringen foreslår å stramme inn toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover prisjustering, slik at nytt innslagspunkt blir kr 1,235 millioner. For Sandnes vil dette utgjøre om lag kr 4,750 millioner i mindreinntekter.
P5 Utvidet frivillighetsmillion 200      

Fordelt slik: 

Kirkens SOS                                10
Veiledningssenter for pårørende 10
Hjerte for Sandnes                      30
Krafttak (musikk tilbud)              30
Rogaland ME-forening               50
SEIF                                            20
Funkishuset                                 25
CRUX                                          25

  Omsorgstjenester        
L8 Drift nye heldøgnsplasser i Rundeskogen   9000 19000 19000

Bystyret vedtok i økonomiplan 2016-2019, tiltak L2, en gradvis oppstart av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter. Høsten 2017 er alle 61 plasser på Rundeskogen tatt i bruk.

En avdeling fra Lura bo- og aktivitetssenter ble flyttet til Rundeskogen på grunn av renovering av flere avdelinger. Det er avsatt midler til ny oppstart på Lura fra høst 2019. Det foretas samtidig en reduksjon i antall dobbeltrom som ble opprettet som midlertidige sykehjemsplasser i bsak 14/12.
L9 Hjemmetjenesten, økning i henhold til befolkningsvekst 2500 5000 7500 10000
I henhold til befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. Behovet er estimert til en årlig økning på om lag 6 årsverk, tilsvarende kr 4 millioner i året. Rådmannen har funnet rom for å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2018, kr 5 millioner i 2019, kr 7,5 millioner i 2020 og kr 10 millioner i 2021.
L10 Ressurskrevende tjenester i omsorg 2600 2600 2600 2600
Et omsorgsdistrikt har fått ansvaret for å gi tjenester til en ny bruker med ressurskrevende tjenester i 2017. Det er behov for avansert behandling i brukers hjem. Dette krever døgnkontinuerlig overvåkning, og 2 til 1 bemanning. Ressursbehov er 10,69 årsverk og brutto kostnad kr 7 millioner. Rådmannen har innarbeidet kr 2,6 millioner i økt nettoramme, etter at inntekter fra refusjon ressurskrevende er trukket fra.
L11 Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester 107 692 1879 2482
Tabellen under viser internhusleiekostnader for tidligere vedtatte bygg som tas i bruk i planperioden, med eventuelle kostnader til renhold og energi.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
 Drift nye heldøgnsplasser i Rundeskogen  ENERGI 21 21 21 21
 Lura BOAS - 2.etasje bygges om til å inneholde skyllerom og personalbase  INTERNHUSLEIE 81 81 81 81
 Lura BOAS - 2.etasje bygges om til å inneholde skyllerom og personalbase  ENERGI 5 5 5 5
 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer  INTERNHUSLEIE     561 1122
 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer  ENERGI     42 84
 Endring i bruk av bygningsmasse, Åse BOAS  INTERNHUSLEIE   585 1169 1169
Sum omsorgstjenester   107 692 1879 2482
  Enhet for funksjonshemmede        
L12 Barnebolig avlastningsenheten 1900 1900 1900 1900
Barnebolig for et barn under 16 år i avlastningstjenesten ble startet våren 2017. Ressursbehovet er om lag 5 årsverk, og brutto kostand kr 3,5 millioner. Rådmannen har innarbeidet kr 1,9 millioner i økt nettoramme, etter at inntekter fra refusjon ressurskrevende er trukket fra.
L13 Enetiltak EFF 2600 2600 2600 2600
Enhet for funksjonshemmede må opprette et enetiltak for en ung bruker med ressurskrevende tjenestebehov. Antatt ressursbehov er om lag 10 årsverk, og brutto kostnad kr 7 millioner. Rådmannen har innarbeidet kr 2,6 millioner i økt nettoramme, etter at inntekter fra refusjon ressurskrevende er trukket fra.
L14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF 3474 5959 5959 7752
Beløpet inneholder helårseffekter for bygg tatt i bruk i 2017 og tidligere vedtatte bygg som tas i bruk i planperioden. Tabellen under viser internhusleiekostnader per bygg, med eventuelle kostnader til renhold og energi.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
 Avlastingssenter med barnebolig  INTERNHUSLEIE 2112 4224 4224 4224
 Avlastingssenter med barnebolig  ENERGI 242 485 485 485
 FH boliger, Bogafjell (12 plasser), (helårseffekt)  INTERNHUSLEIE 575 575 575 575
 FH boliger, Bogafjell (12 plasser), (helårseffekt)  ENERGI 150 150 150 150
 Foreldreinitiativ II (personaldel), (helårseffekt)  INTERNHUSLEIE 87 87 87 87
 Foreldreinitiativ II (personaldel), (helårseffekt)  ENERGI 15 15 15 15
 Utvidelse Smørbukkveien  INTERNHUSLEIE 267 267 267 267
 Utvidelse Smørbukkveien  ENERGI 26 26 26 26
 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter fer 2021, tomt Sørbø/Hove  INTERNHUSLEIE       1547
 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter fer 2021, tomt Sørbø/Hove  ENERGI       246
 Tilpassinger Hanamyrveien  INTERNHUSLEIE   130 130 130
Sum enhet for funksjonshemmede   3474 5959 5959 7752
L15 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF       2176
Tabellen under viser internhusleiekostnader for nye bygg som foreslås i denne økonomiplanen, med eventuelle kostnader til renhold og energi.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
 Bofellesskap for 14 unge fungsjonshemmede  INTERNHUSLEIE       2065
 Bofellesskap for 14 unge fungsjonshemmede  ENERGI       111
Sum enhet for funksjonshemmede         2176
  Helse- og rehabiliteringstjenster        
L16 Bofellesskap psykisk helse Håholen, 7 plasser   10000 10000 10000

Rådmannen foreslår å videreføre bofellesskapet fra økonomiplan 2017-2020, tiltak L22, men med 7 leiligheter med fellesarealer og en mindre personaldel. Målgruppen er personer med psykisk lidelse og rusproblematikk. Driftsmidler er innarbeidet fra 2019.

L17 Videreføring opptrappingsplan rusfeltet   3900 3900 3900
Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen en ytterligere opptrapping på rusfeltet med kr 300 millioner fra 2019. For Sandnes vil dette utgjøre kr 3,9 millioner. Midlene skal nyttes til å dekke varslet bortfall av statlige tilskuddsmidler for kommunalt rusarbeid for å sikre videreføring av Funkishuset og styrket rusoppfølging i rustjenestene.
L18 Rask psykisk helsehjelp, 3 årsverk 2100 2100 2100 2100
Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for personer over 16 år som opplever mild eller moderat grad av angst, depresjon eller søvnproblemer. Tiltaket har vært statlig finansiert som prosjekt fram til og med 2017. Tiltaket har høy utnyttelsesgrad og viser gode resultater. Rådmannen foreslår at tiltaket opprettholdes, og driftsmidler innarbeides fra og med 2018.
L19 Legevaktbil, leasing og driftsutgifter 200 200 200 200
For å kunne yte forsvarlig akuttmedisinske tjenester er det behov for en uniformert legevaktbil. Ambulansetjenesten rykker ikke alltid ut fra legevakten og kan ikke garantere at legevakten kan bli med på deres akuttutrykninger.

En uniformert legevaktbil vil få tilsendt opplysninger om pasienten direkte i bilen slik at en har all informasjon tilgjengelig. I tillegg blir bilen utstyrt med prøveutstyr og nødvendig medisinsk utstyr slik at lege kan ta de nødvendige prøver og undersøkelser. En uniformert bil vil sikre legen å komme raskt fram, være synlig i bybildet og legene vil slippe å bruke egne private biler eller taxi. Rådmannen har ikke funnet rom for å styrke legevakten med ekstra bemanning i bilen.
L20 Kommuneoverlege smittevern/samfunnsmedisin, 1 årsverk 1250 1250 1250 1250
Smittevernet i Sandnes kommune har lite ressurser sammenlignet med både nabokommuner og ASSS-nettverk. Styrkning av funksjoner innen smittevern er viktig i forebyggende arbeid. Smittevernlegen er sentral både i kommunale helsetjenester, på legevakt og hos fastleger.

Medisinskfaglig rådgivning innenfor kommunal helsetjeneste, ansvar for folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern og samfunnsmedisinsk rådgiver for kommunen krever kapasitet og kompetanse.

Det er behov for å øke kommuneoverlegefunksjoner, smittevern og samfunnsmedisinsk kompetanse, og rådmannen har funnet rom for å øke rammen til legetjenester med ett årsverk.
L21 Kommuneoverlege smittevern/samfunnsmedisin, 1 årsverk, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -1250      

Rådmannen tilrår at utgiftene til økning av ett årsverk til kommuneoverlegefunksjoner, smittevern og samfunnsmedisinsk kompetanse i 2018 finansieres ved bruk av egne disposisjonsfond innen helse- og rehabiliteringstjenester.

Oversikt over fond:

  • Legetjenester kr 230 000
  • Legevakt kr 20 000
  • Fysio/ergo kr 1 000 000
L22 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst 410 860 1350 1860
Fastlegeordning økes fra kr 442 per år per innbygger til kr 451 fra 1. juli 2017. Dette medfører en økt kostnad på kr 410 000 i 2018.

I tillegg har rådmannen for hele økonomiplanperioden innarbeidet økningen i henhold til antatt befolkningsvekst. I resten av perioden er det derfor bare økningen i basistilskuddet som må justeres.
L23 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og rehabiliteringstjenester 2434 4093 4467 4467
Tabellen under viser internhusleiekostnader for tidligere vedtatte bygg som tas i bruk i planperioden, med eventuelle kostnader til renhold og energi.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
Rusvernet Soma  INTERNHUSLEIE 2072 3108 3108 3108
Rusvernet Soma  ENERGI 362 543 543 543
Håholen, psykiatriboliger  INTERNHUSLEIE   375 749 749
Håholen, psykiatriboliger  ENERGI   67 67 67
Sum helse- og rehabiliteringstjenester   2434 4093 4467 4467
L24 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og rehabiliteringstjenester 280 280 280 280
Tabellen under viser økte internhusleiekostnader for utvidede lokaler til Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp holder til i innleide lokaler, og på grunn av behov for å ta i bruk flere kontorplasser, øker husleien. Se også tiltak L17.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
Husleie rask psykisk helsehjelp  INTERNHUSLEIE 280 280 280 280
Sum helse- og rehabiliteringstjenester   280  280  280  280
  Sosiale tjenester        
L25 Husleie nye boenheter -1400 -4000 -6800 -9600
Det er i årets økonomiplan foreslått kjøp av nye kommunale boliger hvert år i perioden, og det foreslås å øke inntektskravet for husleiebudsjettet i takt med at boligene blir anskaffet.
L26 Økonomisk sosialhjelp, styrking av boutgifter og livsopphold 12100 12100 12100 12100
Videreføring av tiltak fra perioderapport per 31. august 2017. Økning i utgifter på grunn av økning i antall mottakere.
L27 Økonomisk sosialhjelp, finansieres av integreringstilskudd -12100 -12100 -12100 -12100
Rådmannen foreslår at økningen i sosialhjelp finansieres av integreringstilskudd.
L28 Miljøvaktmester, 2 årsverk 1150 1150 1150 1150
Boligtjenesten har i dag 2 miljøvaktmestere fordelt på 700 boliger, deres hovedansvar er å hjelpe og veilede beboere å bo i henhold til leietakers leiekontrakt. De skal i tillegg følge opp tekniske installasjoner og brannsikkerhet som beboer ikke selv klarer gjøre. Dette er oppgaver som blir svært mangelfullt fulgt opp i dag. Rådmannen finner det nødvendig å styrke tjenesten med 2 årsverk.
L29 Redusert ramme flyktningenheten -18000 -18000 -18000 -18000
Basert på lavere mottak av flyktninger enn tidligere estimert, tilsier prognosene at rammen til flyktningenheten kan reduseres med kr 18 millioner fra 2018. 
L30 Flyktningenheten, redusert integreringstilskudd -3000 -3000 -3000 -3000

Mottak av flyktninger blir redusert og dette medfører reduksjon i integreringstilskuddet på kr 3 millioner for 2018. Tiltaket er en videreføring fra økonomiplan 2017-2020, tiltak L34. Utgiftene i tjenesten rettet mot flyktninger reduseres tilsvarende. I rådmannens forslag til økonomiplan kommer dette i tillegg til tiltak L29.

L31 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester 3654 7466 11523 13806
Tabellen under viser internhusleiekostnader for tidligere vedtatte bygg som tas i bruk i planperioden, med eventuelle kostnader til renhold og energi.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
 Småhus Vatne/ Dybingen  INTERNHUSLEIE 90 181 181 181
 Kleivane Småhus  INTERNHUSLEIE 99 198 198 198
 Helgeland Småhus  INTERNHUSLEIE     121 142
 Boliger for vanskeligstilte  INTERNHUSLEIE 402 402 402 402
 Tun Lura Nord ferdig 2020  INTERNHUSLEIE     301 601
 Tun ubestemt tomt  INTERNHUSLEIE     302 557
 Tun Håbafjell/ brattebø småhus  INTERNHUSLEIE 424 424 424 424
 Syrinveien  INTERNHUSLEIE 322 644 644 644
 Syrinveien  ENERGI 49 49 49 49
 Myrveien (helårseffekt)  INTERNHUSLEIE 564 564 564 564
 Myrveien (helårseffekt)  ENERGI 29 29 29 29
 Boligsosial handlingsplan 2018,  INTERNHUSLEIE 1675 3350 3350 3350
 Boligsosial handlingsplan 2019  INTERNHUSLEIE   1625 3250 3250
 Boligsosial handlingsplan 2020  INTERNHUSLEIE     1708 3415
Sum sosiale tjenester   3654 7466 11523 13806
L32 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester       1789
Tabellen under viser internhusleiekostnader for nye bygg som foreslås i økonomiplanen.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
 Småhus, 2021  INTERNHUSLEIE       81
 Boligsosial handlingsplan 2021  INTERNHUSLEIE       1708
Sum sosiale tjenester         1789
L33 Varig tilrettelagt arbeid – 10 plasser 450 450 450 450

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke bevilgningen til VTA med kr 15 millioner, tilsvarende om lag 125 plasser i 2018. Sandnes har stort behov flere plasser. Rådmannen foreslår at det bevilges kr 450 000 slik at Sandnes kan sende inn fornyet søknad om flere plasser.

P4

Ekstra plasser Dagslaget 500      
Publisert: 14.10.2017 13:42
Sist endret: 09.01.2018 08:27