Kultur og byutvikling

 

Nr Tiltakstekst 2018 2019 2020 2021
  Kultur og byutvikling felles        
K1 PhD prosjekt (stilling) 585 700 375  
Ustabile grunnforhold kan få konsekvenser for en rekke planer for infrastruktur og utnyttelse av det aktuelle området. Prosjektet vil vurdere klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold. Dette vil gi god informasjon for utarbeidelse av reguleringsplaner, planer for infrastruktur og utbygging av infrastruktur i disse områdene. Sandnes kommune har derfor inngått et samarbeid med universitetet i Stavanger. Det starter opp et PhD-prosjekt september 2017 som varer i tre år med støtte fra Forskningsrådet. Tittelen på prosjektet er «Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold - Case studie Sandnes kommune». Prosjektet avsluttes med en doktorgradsavhandling.
K2 Økt tilskudd til Opera Rogaland IKS 100 100 100 100
Opera Rogaland IKS har som formål å gi regionens befolkning et tilbud om opera-, operette- og musikkteaterforestillinger av høy kvalitet. Selskapet skal også bidra til å gi unge musikere og sangere muligheten til å utvikle og virkeliggjøre sitt musikalske talent, samt legge til rette for at lokale talenter stimuleres og gis muligheter til å delta i forestillinger i samarbeid med profesjonelle aktører.

Den største satsingen i 2017 er co-produksjon av Gioacchino Rossinis "Barberen i Sevilla" i samarbeid med Den norske Opera & Ballett.

I 2018 planlegges en co-produksjon av en fullskalaopera, som er budsjettert med kr 5 millioner. Denne produksjonen er avhengig av statsstøtte. Det planlegges også operagalla i Stavanger og Sandnes, basert på samme konsept som i 2017, budsjettert med kr 2 millioner. I tillegg planlegges et musikkteaterprosjekt for barn og unge, budsjettert med kr 300 000.

Selskapet vil fortsatt bidra til operakafeer i Sandnes Kunst- og kulturhus og Stavanger Konserthus, samt overføringer fra Metropolitan Opera House til SF Kino.

Basert på de foreliggende planer og budsjett søker selskapet om et kommunalt tilskudd for 2018 på kr 650 000 fra hver av de to eierkommunene. Tilskuddet i 2017 utgjør for Sandnes kr 550 000 og ligger i basisbudsjettet. Etter felles vurderinger med Stavanger kommune har rådmannen innarbeidet å øke tilskuddsnivået i 2018 med kr 100 000 til kr 650 000.
K3 Kulturhuset, musikaler i 2020     700  
Styret i Sandnes kunst- og kulturhus KF har søkt om tilskudd til musikalproduksjoner på kr 700 000 i 2020. I gjeldene økonomiplan var musikalproduksjonen planlagt i 2018, men styret i Sandnes kunst- og kulturhus KF har valgt å forskyve musikal-syklusen. Det vil bli musikalproduksjon med syklus annet hvert år som før. Rådmannen tilrår at det settes av kr 700 000 i 2020 i tilskudd til musikalproduksjoner.
K4 RAS - kompetanseutvikling og regionalt samarbeid 110 110 110 110
Styret i Sandnes kunst- og kulturhus KF fremmer i sitt budsjettforslag søknad om midler til kompetanseutvikling og regionalt samarbeid med «Dansens hus» i Oslo. Kostnadene deles med 60 prosent fra staten og 40 prosent fra regionen. Det er behov for å øke bevilgningen til RAS med kr 110 000 fra Sandnes kommune for å utløse midler fra Rogaland fylkeskommune og staten.
K5 Nye innsparinger   -810 -1610 -1610
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak K7 , på kr 0,8 millioner i 2019, økende til kr 1,6 millioner fra 2020. Noe av dette kan trolig løses med gevinster ved digitalisering, se tiltak K6. Rådmannen vil komme tilbake i neste års økonomiplan med konkretisering av hvordan innsparingen kan innfris.
K6 Gevinster ved digitalisering        
All produksjon på plan og byggesak er digital. Siden innføringen av Doculive har Sandnes kommune hatt digitale arkiv, og var blant de første kommunene som stilte krav til vektorisering av reguleringsplanforslag. Dette gjør at man enkelt kan søke opp og gjenbruke data helt tilbake til rundt år 2000. Gjennom tjenesten eByggweb er disse arkivene også tilgjengelig for publikum – i form av direkte tilgang til konkrete saker via oppslag i kart. Det pågår et arbeid for å få den samme tilgjengeligheten også for eldre saker.

Byggesaksarkiv, delesaksarkiv, landbruksarkiv, planarkiv blir nå scannet og lagt inn i et søkbart arkivsystem som gjør dem enkelt tilgjengelig i saksproduksjonen og for publikum i forhold til innsyn.

Gevinstpotensial:
• Direkte oppslag fra fagsystem til også historisk arkiv er effektiviserende både på byggesak og arkiv. Trenger ikke hente fram fysisk papirmappe.
• Trenger ikke plass til papirarkiv
• Publikum får en bedre tjeneste (som er etterspurt) – trenger ikke lenger stille på rådhuset i åpningstiden for å få denne informasjonen
• Åpner for nye tjenester som kan genereres automatisk – ikke lenger arkivdokumenter som må søkes opp manuelt

Ved overgang til Public 360 ble det jobbet svært aktivt fra plan- og byggesak sin side med å sørge for at det nye systemet ivaretok krav til saksbehandlerløsninger. Dette har ført til at Sandnes blir en av de første kommunene som tar i bruk ny løsning for eByggesak. Målbildet for denne løsningen er automatisering av standardiserte prosesser og forenklet arbeidsflate for saksbehandler på byggesak, arkiv og matrikkelfører

Rådmannen vil vurdere tiltaket nærmere og komme tilbake med en ytterligere konkretisering i neste års økonomiplan.

Les mer om kommunens satsning på digitalisering her.
 
K7 Jærmuseet, økt driftstilskudd 500 500 500 500

Økt driftstilskudd som følge av ferdigstilling av Vitenfabrikken byggetrinn 2 (bsak 56/17).

K8 Jærmuseet, indeksregulering av driftstilskudd  120 120 120 120

Indeksregulering av driftstilskudd som regulert i avtale (bsak 56/17).

K9 Gratis sommerkino for barn 40 40 40 40
Styret i kunst- og kulturhusforetaket fremmer i sitt budsjettforslag et nytt tiltak med behov for kr 40 000 i 2018 og tilsvarende øvrige år til gjennomføring av sommeraktiviteter med kino for barn på KinoKino. Styret fremholder at KFet er avhengig av kommunalt tilskudd for å gi tilbudet. 
P6 Kulturhuset, rentefritt lån/forskudd i 2018 500      
P7 Kulturhuset, rentefritt lån/forskudd i 2018 Finansieres av kommunens reservefond -500      
  Byutvikling        
K10 Samfunnsplan, interkommunal kommundelplan for Forus/Lura -150 -510 -510 -510
Det ble i løpet av høsten 2014 startet opp et interkommunalt plansamarbeid for å legge til rette for videre utvikling og mulig transformasjon i et av landets mest sentrale næringsområder. Rådmannen tilrår at dette budsjetteres i henhold til intensjonsavtalen og trappes ned mot ferdigstilling.
K11 Kontinuerlige reisevaneundersøkelser 122 122 122 122
Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har inngått byvekstavtale med Staten. For å måle effekter av denne avtalen, har partene forpliktet seg til å gjennomføre kontinuerlige reisevaneundersøkelser. Årlige kostnader for vil være kr 1,58 millioner. Kommunenes andel er satt til 25 prosent av samlet kostnad, og er fordelt på de fire kommunene basert på folketall. Sandnes kommune sin andel av dette er kr 122 000.
K12 Driftskostnader etter oppgradering av kommunens kartsystemer 240 240 240 240
Med dagens gamle systemer har vi stor sårbarhet i drift og vedlikehold. Denne sårbarheten vil bli lavere ved å ta i bruk en skyløsning da leverandøren tar ansvaret for driften.

Driften blir mer profesjonalisert ved at leverandøren har langt større kompetanse på de teknisk kompliserte løsningene og sammenhengene i dataflyt. Skyløsningen vil øke driftssikkerheten og fortere kunne fange opp feil og mangler i en dataflyt.

Ved å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger frigis personellressursene til de forespørsler og forventninger byens innbyggere og det profesjonelle markedet har.

I tillegg er det viktig å ha fokus på at de etter hvert mer og mer etterspurte tjenestene vi kan levere for kommunal saksbehandling blir forbedret og effektivisert.
 
K13 Boligsosiale tilskudd og boligsosialt arbeid inn i rammetilskuddet 601 601 601 601

I statsbudsjettet foreslås det å innlemme ytterligere kr 15,5 millioner fra boligsosial tilskudd og kr 28,5 millioner for boligsosialt arbeid i rammen fra 2018. For Sandnes utgjør dette til sammen kr 601 000.

  Kultur, bibliotek og kulturskole        
K14 Meråpent bibliotek - oppdatering programvare og sikring utstyr 360      
Det er behov for å etablering av adgangskontroll, kameraovervåkning og sikring av datautstyr som står ute i fellesarealer. I tillegg er det behov for oppdatering av programvaren.
K15 Meråpent bibliotek - oppdatering programvare og sikring utstyr, finansieres av disposisjonsfond -360      
Rådmannen tilrår at oppdatering av programvare og sikring av utstyr til meråpent bibliotek finansieres av disposisjonsfond 25705120 bibliotek.
K16 Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter  500      
Kulturskolen skal samarbeide med skole- og kultursektoren og medvirke til å styrke kompetansen og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Det innebærer et forpliktende samarbeid med barnehage, grunnskole, videregående skole, det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører innen kunst- og kulturformidling.

Samarbeidet mellom kulturskole og grunnopplæring bør foregå både på elevnivå, lærernivå og ledernivå. Det kan for eksempel være samarbeid om store forestillinger og produksjoner som gjenspeiler kulturelt mangfold, integrering av kunst- og kulturperspektivet i fag, utstyr og lokaler, utvikling av metoder og læringsmiljø, pedagogisk veiledning og kulturskolen som utstillings- og konserttilbyder.

Samarbeidet mellom kulturskolen og kulturlivet kan for eksempel omfatte avtaler om bruk av kulturskolens lærere som dirigenter, akkompagnatører, produsenter, instruktører, regissører og lys- og lydteknikere. Kulturskolens oppgave er her å støtte opp om det frivillige kulturlivets aktiviteter med den kompetanse kulturskolens personale representerer. Investering i og felles bruk av utstyr og lokaler er andre eksempler på hvordan det frivillige kulturlivet og kulturskolen kan bidra til at ressurser utnyttes på best mulig måte.
 
K17 Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -500      
Rådmannen tilrår at driftstiltak K16 Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter finansieres av disposisjonsfond 25705125 kulturskole.
K18 50 prosent stilling kultur, Bogafjell 350 350 350 350
For å opprettholde kulturtilbudet i Bogafjellhallen – der også mange frivillige bidrar – så er det nå nødvendig med en stabil personalressurs som kan ivareta et stadig økende besøkstall og høyt aktivitetsnivå fremover. Den nye skateparken som åpnet i mai betyr også mer aktivitet. 
K19 50 prosent stilling kultur, Bogafjell, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -350 -350    
Rådmannen tilrår at økningen på 50 prosent stilling for å opprettholde kulturtilbudet i Bogafjellhallen finansieres av disposisjonsfond 25705125 kulturskole i 2018 og 2019.
K20 Media:Lab 500 500 500 500
«Media:LAB» startet som et prosjekt finansiert av statlige midler fra BUFDIR, øremerket ungdomsarbeid. «Media:LAB» har bygd opp et velutstyrt verksted for ulike typer medieproduksjon, og står bak 3 nyutviklede kommunikasjonskanaler drevet av og for ungdom: TVSANDNES, YOUTUBE/ UNG I SANDNES OG UNGISANDNES.COM. «Media:LAB» er en nyskapning og et populært ungdomstilbud, som det også har vist seg at andre i kommunen ser stor nytte av. Filmmateriell produsert av denne ungdomsaktiviteten har gitt flotte bidrag til kommunens kommunikasjonsarbeid. Tiltaket er nødvendig for å sikre videreføring av dette tilbudet når statstilskuddet faller bort. 
K21 Media:Lab, økt inntektskrav -100 -100 -100 -100
Rådmannen tilrår at tiltak K20 «Media:LAB» delfinansieres med økt inntektskrav på kr 100 000 som tilsvarer 20 prosent.
K22 Media:Lab, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -400      
Rådmannen tilrår at tiltak K20 «Media:LAB» i 2018 finansieres med kr 400 000 fra disposisjonsfond 25705125 kulturskole. 
K23 Forvaltning og vedlikehold av utsmykking 300 300 300 300
I bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det skal settes av minimum 0,2 prosent og inntil 0,5 prosent av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst. I forslaget til økonomiplan 2018-2021 er det lagt inn 0,2 prosent. Avsetningen fordeles mellom investeringsbudsjettet (nye prosjekter) og driftsbudsjettet (forvaltning, restaurering, flytting, katalogisering og formidling) med følgende andeler: 75 prosent til investering og 25 prosent til drift. I investeringsbudsjettet settes dette på et eget investeringsprosjekt. Rådmannen foreslår nå å sette av kr 300 000 som et fast beløp i driften. Se investeringstiltak K3.
K24 Økt husleietilskudd ved bruk av Sandnes kulturhus 30 30 30 30

Som følge av prisjustering av utleieprisene i Sandnes kunst- og kulturhus KF fra og med 01.01.2017 økte rammen for husleietilskuddet tilsvarende kr 30 000 i 2017 (bsak 93/17) og tiltaket videreføres i planperioden.

K25 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur     87 87
Tabellen under viser økt tilskudd til Sandnes kunst og kulturhus KF som følge av bygningsmessige utbedringer i bygget til KINO KINO.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
Bygningsmessige utbedringer KINO KINO INTERNHUSLEIE (tilskudd til KF)     87 87
Sum kultur, bibliotek og kulturskole       87 87
K26 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur 396 467 467 467
Tabellen under viser internhusleiekostnader for nytt byggeprosjekt foreslått i økonomiplanen, med eventuelle kostnader til renhold og energi for å vise totale driftskostnader for det enkelte bygg.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2018 2019 2020 2021
Langgata 76 INTERNHUSLEIE 325 325 325 325
Langgata 76 RENHOLD 54 108 108 108
Langgata 76 ENERGI 17 34 34 34
Sum kultur, bibliotek og kulturskole   396 467 467 467
P3 Byarrangement 400 400 400 400
  Sandnes kirkelige fellesråd        
K27 Tilskudd til Sandnes kirkelige fellesråd 340 340 340 340
Driftstilskuddet til Sandnes kirkelige fellesråd økes for å dekke renter og avdrag av lån til tiltakene under. Sandnes kommune kan også stille som garantist for lånet til kirken dersom det er nødvendig.

Søyler (Gand kirke)

Betongsøyler og betongbjelker på Gand kirke ble utsatt for en omfattende rehabilitering av Kruse Smith i 2008, gjennom en re-alkalisering, på bakgrunn av råd fra Multiconsult. Dette arbeidet viser seg ikke å ha gitt de ønskede resultater.

Multiconsult laget i november 2014 på oppdrag fra Sandnes kommune en tilstandsvurdering som skulle forklare hva som har skjedd. Den konkluderer med at omfanget av synlige skader er betydelig, og at det i tillegg er mistanke om ytterligere skjulte skader i søyler som tilsynelatende er uskadde. Det kan derfor være aktuelt å skifte ut eksisterende søyler.

Investeringskostnaden er kalkulert til kr 6 millioner.

Handicap toaletter (Høyland kirke)
Høyland kirke er den mest populære kirken for dåp og vielser. Her holdes det også konserter mange ganger i året, i tillegg til de ukentlige gudstjenestene og alle begravelsene. I dag må man ned en smal trapp for å få tilgang til toaletter. Det betyr at kun funksjonsfriske mennesker har adgang. Det er derfor ønskelig å få satt av midler til prosjektering av et tilbygg som rommer toalettfasiliteter.

Investeringskostnaden er kalkulert til kr 300 000 i 2018.

Nytt kjøkken (Lura kirke)

Lura kirke feirer i 2017 30 års jubileum. Kjøkkenet har blitt brukt flittig i 30 år og er nå mer enn modent for å skiftes ut. Det gamle kjøkkenet bør erstattes med et kjøkken som tilfredsstiller moderne krav til hygiene og funksjonalitet.

Investeringskostnaden er kalkulert til kr 300 000 i 2018.
  Selvkost        
K28 Plan 0 0 0 0
Det er ikke gjort endringer i satser, men det er gjort endringer i beregningsgrunnlag, blant annet for å kunne gi et riktigere gebyr til store næringsplaner uten mye bebyggelse (§1.9). Det er også justert ned på sats for behandling av plan med konsekvensutredning (§3.1).

 

 

2018

2019

2020

2021

Reguleringsplaner, endring i driftskostnader

156

339

526

719

Reguleringsplaner, endring i gebyrinntekter

-744

-852

-1029

-2286

Reguleringsplaner, bruk av selvkostfond

588

513

503

1567

K29 Byggesak 0 0 0 0
Endringer i gebyrregulativer for byggesaker består i hovedsak av noen mindre justeringer og at de små tiltakene som tiltakshaver selv kan søke om blir billigere. Sammenlignet med andre kommuner anbefales det også å holde gebyret på gjeldende nivå for 2018.

 

 

2018

2019

2020

2021

Byggesak, endring i driftskostnader

  445

  1061

  1694

  2344

Byggesak, endring i gebyrinntekter

-2335

-1401

-2021

-2672

Byggesak, bruk av selvkostfond

  1890

  340

  327

  328

K30 Geodata 0 0 0 0
Satser er justert og det er gjort noen endringer i tekst for gebyrer for arbeid etter matrikkelloven. Nytt gebyrregulativ for seksjonering. Dersom endringer i eierseksjonsloven iverksettes, vil dette gebyret gjelde fra iverksettingsdato.

 

 

2018

2019

2020

2021

Oppmåling, endring i driftskostnader

  1270

  1524

  1784

  2052

Oppmåling, endring i gebyrinnteker

-2045

-2355

-2622

-2893

Oppmåling, bruk av selvkostfond

  775

  831

  838

  841

Publisert: 14.10.2017 14:15
Sist endret: 09.01.2018 08:22