Tekstvedtak

Figgenveien
Bystyret er bekymret for fremdriften av nytt fortau sør på Figgenveien. Bystyret ber rådmannen til perioderapport i juni 2018 legge frem forslag til snarlig fremdriftsplan og finansiering av tiltaket.

Søskenrabatt
Bystyret ber rådmannen fremlegge sak om mulighet for søskenrabatt på tvers av SFO og Barnehage for utvalg for kultur og oppvekst, og bystyret.

Møter på tvers av generasjoner
Bystyret oppfordrer barnehager og skoler til å søke samarbeid med nærliggende seniorsentre og/eller dagaktivitetssentre for gjennomføre aktiviteter sammen.

Sandnes stadion
forbindelse med realisering av Øster Hus Arena i Sandnes Idrettspark ber bystyret rådmannen vurdere tiltak på Sandnes stadion som styrker anlegget som friidrettsanlegg, herunder mulighet til å arrangere internasjonale stevner/mesterskap.

Eldretrimmen
Tilskudd til eldretrimmen i Sandneshallen videreføres innenfor Frisklivssentralens ramme.

Malmheim skole
Bystyret ber rådmannen så snart som mulig gå gjennom utbedring/nybygg av Malmheim skole. Bystyret har lagt til grunn 62 millioner kroner i total kostnad, i samsvar med tidligere anslag, eventuelle korrigeringer av beløpet tas i forbindelse med perioderapport. Bystyret understreker behovet for rask fremdrift.

Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne
Bystyret ønsker å redusere ventelistene til personer med nedsatt funksjonsevne, og ber rådmann starte prosessen med et nytt foreldreinitiativ parallelt med prosjekt L13 i økonomiplan. Bystyret ber rådmann om ny sak for gjennomføring og fremdrift av nytt foreldreinitiativ.

Bystyret sin målsetning er at de som trenger bolig får det når de trenger det.

Heltidskultur Kommune
Sandnes skal være en heltidskultur kommune og nye stillinger skal fortrinnsvis lyses ut i 100 %. Sandnes kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr ansatte faste hele stillinger. Kommunen skal bidra til at lærlinger som tar fagbrev får tilbud om jobb etter ferdig utdanning. Bystyret ber om at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av arbeidsgiver og arbeidstaker organisasjonene for å utarbeide konkrete tiltak for å nå målsetningen om å redusere ufrivillig deltid og få flere over i hele stillinger.

Reiselivstrategi
Bystyret ber rådmann sette i gang arbeidet med en reiselivstrategi for kommunen. Kommunen har alle forutsetninger for å bli en stor reisedestinasjon. Sandnes har i dag mye å by på, og det vil bli forsterket når verdenskjente attraksjoner som Preikestolen, Lysefjorden og Kjerag blir en del av kommunen. Vi må rigge oss for framtiden og starte jobben med å skape morgendagens arbeidsplasser.
        
Attraktive Sandnes
Bystyret ber rådmann forsterke arbeidet med å styrke Sandnes som en attraktiv kommune for innbyggerne og næringslivet. Bystyret ønsker å satse på arrangementer for små og store, og som gjør byen enda mer attraktiv. Bystyret ber rådmann legge til rette årlige arrangementer.

Skoleplasser
I skolebruksplanen er inntatt følgende; «Det vil være viktig å følge nøye med på elevtallsutviklingen i Austrått bydel. Dersom elevtallet øker vesentlig mer enn prognosene tilsier, kan det bli aktuelt å framskynde byggingen av Skaarlia skole». Bystyret ber rådmann over nyåret om å ta en ny gjennomgang av befolkningsveksten og elevgrunnlaget i bydelen og vurdere om det allerede nå kan være grunnlag for å framskynde oppstart av bygging av Skaarlia skole og flerbrukshall. Dersom det er rimelig klart at utviklingen i bydelen går raskere enn tidligere estimert, ber bystyret om en sak der framskyndelse drøftes.

Sykkelbyen Sandnes
Sandnes kommune ønsker å revitalisere sykkelbyen Sandnes. Det bes om en plan for hvordan dette kan gjennomføres som et praktisk prosjekt som kan bidra til økt sykkelbruk. Det ønskes befolkningsrettet sykkelinformasjon som peker på eksisterende muligheter for sykkelbruk og som blir en del av digitaliseringsprosjektet i kommunen.

Kart over ulike sykkeltraséer for både transportsykling og tursykling ønskes tilgjengelig digitalt. Det ønskes beskrevet aktuelle traséer for sykkelturisme langs «stier/løyper» ved fjord og vassdrag og fram mot aktuelle turområder. Sykkelkart som er digitalisert og som oppdateres med løypeinformasjon, brøyting etc vil være et mål.

Informasjon om eksisterende sykkelparkering i Sandnes sentrum, utenfor butikker og handelssenter, ved kollektivknutepunkt, og langs turløyper og andre virksomheter, vil være nyttig informasjon. Det kan også være behov for info om lademuligheter for el-sykler, eks at spisesteder kan utfordres, slik at sykkelen kan lades, mens en drikker kaffe.

Sykkelinformasjonen skal rette seg mot både barn, unge, voksne og eldre med info og motivere til ulike typer sykkelbruk.

Det ønskes også sykkelinformasjon som bygger opp under god sykkelkultur og som enkelt gir folkeopplysning om hvordan ferdes trygt på sykkel i tråd med gjeldende trafikkregler.

Helsesøster og helsestasjon
Dagens elever har økende behov for tillitspersoner og ser man på utviklingen i psykisk og fysisk helse, mobbing og mer så kan vi ikke være kjent med at det ikke er tilgjengelig helsesøster på skolen eller i nærheten. Rådmannen bes derfor finne ut om Sandnes har en tilstrekkelig ordning som plukker opp og setter inn ny helsesøster dersom helsesøster av ulike grunner har fravær. Dette gjøres for å bedre tilgjengeligheten til helsesøster og helsesøsterordningen.

Informasjon om flerbrukshallene
Sandnes er en kommune med en ung befolkning, vi har høyt aktivitetsnivå på innbyggerne våre og da er det viktig at kommunen er på tilbudssiden og støter opp om aktiviteter som bydeler samt lag og foreninger selv ønsker.

Sandnes kommune vil øke tilgjengeligheten og muligheten for å låne/leie flerbrukshaller av kommunen i perioder hvor hallene ellers ville hvert stengt. Det skal ses på mulighetene for hvordan vi på best måte kan informere og hjelpe organisasjoner og frivillige lag å søke om bruk av flerbrukshaller.

Kommuneplan
Bystyret har en langsiktig ambisjon om å sikre førstegangs etablerere tilgang på rimelige boliger. Det er viktig at rekkehus/eneboliger er en del av tilbudet til denne gruppe. Gjennom innspill til kommuneplan rulleringen må areal sikres slik at tilbudet om rimelige boliger kan opprettholdes de neste 10-15 årene.

Psykisk helse
Bystyret ber om at tjenester til barn og unge i Sandnes kommune ser på hvordan de kan samordne seg slik at det for brukerne oppleves samordnet og helhetlig. Bystyret ønsker ikke at det skal legges til grunn diagnose kriterier for å kunne motta tilbud. Bystyret ønsker å innføre prinsippet «en dør inn» når familie eller enkelt personer henvender seg i en kritisk fase. Det må være enkelt å finne kontaktinformasjon på kommunens hjemmeside. Rådmann bes å sette ned en arbeidsgruppe bestående av mestringsenheten og Sandnes ressurssenter for barn og familier og andre enheter om nødvendig for å finne konkrete tiltak på de utfordringer enhetene har i dag, som tilgjengelighet, ventelister, øvre aldergrense mm. Sandnes ressurssenter for barn og familier skal være et lavterskel tilbud, og det bør derfor ses på organisatoriske løsninger for å redusere venteliste for første samtale, der målet bør være tilbud om samtale innen en uke. Videre må det vurderes om aldergrensen skal økes fra 16 år til 18 år for å sikre helhetlig oppfølging.

Ulf -  forskuttering av spillemidler
Sandnes Ulf tilbys forskuttering av spillemidler i samsvar med retningslinjene i bystyresak 136/14 for forhåndsgodkjent beløp oppad til kr. 10 mill. Støtten meldes inn til ESA under gruppeunntaket i samsvar med reglene om offentlig støtte. Bystyret ber rådmannen fremme forslag til styrking av bundet fond/forskuttering av spillemidler i forbindelse med sak om årsoppgjøret 2017

Innspill til innhold på Ruten
Bystyret ber rådmannen i det videre arbeid å legge til rette for en god prosess der innspill fra byens befolkning til innhold på nye Ruten blir diskutert og vurdert. Eksempler på slikt innhold kan være bibliotek, byens storstue/samlingssted, skatepark, skøytebane, serveringssteder etc.

Gjenbruk av kunstgress:
Det er store utgifter til deponering og transport ved skifte av kunstgress. I 2018 og 2019 er det planlagt å skifte kunstgress på Lura og i Sandnes Idrettspark. Selv om kunstgresset på disse banene er for dårlig for kampspill i høyere divisjoner, så er gresset fortsatt mer enn brukbart for annet bruk. Vi vet at det er flere ballinger i Sandnes kommune som aldri har blitt rehabilitert. Bystyret ber rådmannen vurdere å gjenbruke kunstgress til kommunale ballinger som trenger nytt underlag. Rådmannen bes også vurdere om brukt kunstgress kan også brukes til andre treningsflater og/eller som underlag i barnehager og skolegårder.
        


Publisert: 15.12.2017 15:43
Sist endret: 15.12.2017 15:57