Saksframlegg

Saksframlegg – økonomiplan 2018-2021

Det benyttes samme saksframlegg til administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret.

Politisk behandling av økonomiplan 2018-2021 vil bli som følger:

 • Rådmannens forslag til økonomiplan legges fram for bystyret 25. oktober 2017
 • Formannskapet behandler og innstiller i økonomiplansaken 20. november 2017
 • Bystyret vedtar økonomiplanen 11. desember 2017

Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan 2018-2021 på https://www.sandnes.kommune.no/okplan2018.

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Formannskapet tilrår bystyret å fatte følgende:

Forslag til vedtak

 1. Bystyret godkjenner det framlagte forslaget til økonomiplan 2018-2021 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2018 fastsettes i henhold til:
 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i vedlegg til økonomiplan .
 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
 4. Bystyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i Sandnes kommune i 2020, jfr eigedomsskattelova (esktl.) § 2. For eiendomsskatteåret 2020 gjelder følgende:
  • Eiendomsskatt skrives ut på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jfr esktl. § 3 bokstav d.
  • Alminnelig skattesats settes til 7 promille, jfr esktl. §§ 10 og 11 første ledd.
  • Taksering av verk, bruk og næringseiendommer vil skje i løpet av 2018 og 2019, og det avsettes kr 10 millioner til formålet. Midlene hentes fra disposisjonsfond.
  • Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale avgifter, esktl. § 25.
 5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet:
  • Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr 175 000 000 / 22 år.
  • Lån til finansiering av egne investeringer: kr 1 078 093 / 30 år.

  Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet.
 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det framgår i avsnittet avgifter, gebyrer og egenbetalinger i vedlegg til økonomiplan.
 8. Økonomiplan 2018-2021 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.
  • Bystyret godkjenner foretakets årsbudsjett for 2018, med et resultat på kr 18 millioner.
  • Bystyret godkjenner at det foretas et deloppgjør for Ruten utvikling med Sandnes tomteselskap KF til bykassen på kr 20 millioner, fordelt over årene 2019 og 2020, som utelukkende disponeres til delfinansiering av opparbeidelsen av Ruten byrom.
  • Bystyret godkjenner at første nettooppgjør for konsernoppdraget om salg av kommunens eiendommer i Skeianeområdet foretas som en overføring fra Sandnes tomteselskap KF til bykassen på kr 15 millioner i 2018, kr 25 millioner i 2019 og kr 5 millioner i 2020.
 9. Økonomiplan 2018-2021 for Sandnes parkering KF godkjennes. Finansiering av investeringene fastsettes endelig for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan.
  • Bystyret godkjenner at følgende takster for parkering gjøres gjeldende fra 1. januar 2018:
   • 1. time kr 15 (uendret)
   • 2. time kr 21 (uendret)
   • 3. time og påfølgende timer kr 32 (uendret)
 10. Økonomiplan 2018-2021 for Sandnes kunst- og kulturhus KF godkjennes med følgende endringer:
   • Driftsbudsjett:
    • Økt årlig kommunalt tilskudd på kr 100 000 for å kunne gjennomføre sommerkonserter i kulturhusets foaje fra 2018 bevilges ikke.
    • Kr 500 000 i rentefritt lån/forskudd i 2018 knyttet til musikalen Billy Elliot, som tilbakebetales i sin helhet ved et tilsvarende redusert tilskudd i 2019 bevilges ikke.
   • Investeringsbudsjett:
    • Kr 10,3 millioner i 2018 og kr 5 millioner i 2019 til ventilasjon, vann, avløp og kabling på kulturhuset og Kinokino, fremmet av byggeier Sandnes eiendomsselskap KF, bevilges ikke.
  1. Helårsvirkning av lønnsoppgjør 2017 innarbeides i økonomiplanen for 2018.
  2. Sandnes kunst- og kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2018 etter framlagt forhandlingsprotokoll.
 11. Økonomiplan 2018-2021 for Sandnes havn KF godkjennes.
 12. Økonomiplan 2018-2021 for Sandnes eiendomsselskap KF godkjennes, med følgende endring:
  • Internhusleiene justeres ikke for prisvekst.
  • Overføring fra bykassen til dekning av energiutgifter utgjør kr 35,8 millioner i 2018, kr 30,9 millioner i 2019, kr 32,5 millioner i 2020 og kr 33,7 millioner i 2021.
  • Helårsvirkning av lønnsoppgjør 2017 innarbeides i økonomiplanen for 2018.
  • Sandnes eiendomsselskap KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2018 etter framlagt forhandlingsprotokoll.
  • Investeringer godkjennes i henhold til rådmannens forslag til investeringsbudsjett
 13. Bystyret godkjenner følgende finansielle nøkkeltall:
  • Netto driftsresultat settes til 3 prosent av driftsinntektene.
  • Disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 7 prosent av driftsinntektene.
  • Arbeidskapital settes til 10-15 prosent av driftsinntektene.
  • Langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke overstige 110 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
  • Lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 prosent av kommunens frie inntekter.
  • Andel sertifikatlån settes til under 70 prosent av langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser).
  • Netto lån med renteeksponering skal ikke overstige 20 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
 14. Bystyret godkjenner at det opprettes et nytt Digitaliserings- og innovasjonsfond på kr 40 millioner, ved at det omdisponeres kr 36 millioner fra Disposisjonsfond (25701156) og kr 4 millioner fra Pensjonsfond (25701250).
Publisert: 23.10.2017 13:47
Sist endret: 15.12.2017 15:44