Diverse

  Vedtatt budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2017 Endring
Eldrerådet, drift og møtegodtgjørelse 140000 140000 0
Møtegodtgjørelsen for medlemmene justeres i samsvar med reglene for godtgjøring for folkevalgte i Sandnes kommune. 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, driftsmidler 50000 50000 0
Møtegodtgjørelsen for medlemmene justeres i samsvar med reglene for godtgjøring for folkevalgte i Sandnes kommune. 
BLINK 0 0 0
Tilskudd til Blink 2017 ytes i sin helhet fra Sandnes tomteselskap KF med min. kr 1,2 mill., og kommunal egeninnsats beholdes uendret.
Kulturminnetilskudd 300000 300000 0
Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017. Formålet er å bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av Byantikvaren. 
Bidrag TV-aksjonen 215812 220000 4188
Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Den direkte gavedelen av bidraget til TV-aksjonen prisjusteres årlig, jfr vedtak i Fsak 64/13.  
BUBS Barnas 60 000 fond 74453 75307 854
Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Tilskuddet som ytes til Barnas 60 000 fond justeres i henhold til folketall per 2. kvartal 2016.
Greater Stavanger AS 2577000 2619000 42000
For kjøp av næringslivstjenester fra Greater Stavanger AS betales kr 35 per innbygger i partnerskapsperioden 2016-2019. Enkeltprosjekter som kommunen deltar i, i regi av Greater Stavanger AS, håndteres særskilt og med egne saker.
Jæren Produktutvikling 150000 160000 10000
Region Stavanger BA 1546000 1571000 25000
Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 pr innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15.
Sandnes Sentrum 300000 300000 0
Årlig tilskudd til Sandnes sentrum AS har rådmannen videreført i tråd med bystyrets vedtak som er på samme nivå som 2015.
Publisert: 06.06.2017 16:29
Sist endret: 16.06.2017 13:14