Budsjettskjema 2B

Tusen kroner

PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
  Oppvekst skoler
30007 Buggeland skole, utvidelse, B19-skole (19 klasser) 34200 16000 18200 - - -
30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole (20 klasser og 560 elever) 288000 5500 166500 116000 - -
30021 Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole (21 klasser og 588 elever) 232000 24800 144200 63000 - -
3000400 Skoler, utendørsanlegg - - 3000 3000 3000 3000
3002900 Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever) 61800 1000 5000 20000 20000 15800
3002300 Austrått skole, utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegget på taket 19000 15000 4000 - - -
3002800 Nye elevplasser 400000 1000 2000 5000 5000 238000
30009 Ny ungdomsskole Bogafjell, U18-skole (18 klasser og 504 elever) 262800 14500 - - 2500 54000
30010 Skaarlia skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) 201000 33200 - - - 3000
6001100 Skaarlia skole, liten flerbrukshall 34750 - - - - -
3000800 Hana skole, utvidelse, B21-skole (21 klasser og 588 elever) 87000 - - - - 1000
3003200 Rehabilitering skoler - - 10000 10000 10000 10000
4232599 Ganddal skole, ny liten flerbrukshall - spillemidler -5750 -2000 -3750 - - -
3002700 Stangeland skole, 4 nye grupperom 5300 3000 2300 - - -
4102100 Branntekniske tiltak skoler 5800 1750 2650 1400 - -
3003400 Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule - - 1000 - - -
  TOTALSUM OPPVEKST SKOLER 1 625 900 113 750 355 100 218 400 40 500 324 800
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
  Oppvekst barn og unge
35002 Asperholen barnehage, riving og bygg 78200 2750 2000 - - -
35006 Kleivane barnehage, 10 avdelinger 87500 56800 30700 - - -
35003 Utendørsanlegg, barnehager - - 1000 1000 1000 1000
3501900 Rehabilitering barnehager - - 10000 10000 10000 10000
3502000 Langgata 72 helsestasjon 32000 500 6500 25000 - -
  TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE 197 700 60 050 50 200 36 000 11 000 11 000
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
  Levekår
26003 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser 240000 208000 32000 - - -
26003 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser - tilskudd fra Husbanken -118470 - -118470 - - -
2601100 Nye sykehjemsplasser 240000 - - 2000 - 50000
2601700 Rehabilitering omsorgsbygg - - 10000 10000 10000 10000
2601900 Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1 600 100 500 - - -
2601900 Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging dekkes ved bruk av eget disposisjonsfond -600 -100 -500 - - -
21008 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser (Aase gaard), 10 plasser 39100 37100 2000 - - -
21008 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, tilskudd fra Husbanken -15300 - -15300 - - -
21029 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser 42000 12100 29900 - - -
21029 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser- tilskudd fra Husbanken -18000 - -18000 - - -
21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig 148000 3600 100000 44400 - -
21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig, tilskudd fra Husbanken -57750 - - -57750 - -
21005 Foreldreinitiativet II - 10 boliger, personalbase og fellesområde 39200 24400 14800 - - -
21005 Foreldreinitiativet II - 10 boliger, personalbase og fellesområde - tilskudd fra Husbanken -15750 - -15750 - - -
21005 Foreldreinitiativet II - salgsinntekter -15000 - -15000 - - -
2103700 Tilpasninger i Hanamyrveien 3000 - 3000 - - -
2103400 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter, ferdige 2020. 48500 - - 8500 15000 25000
2103400 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter, ferdige 2020. Tilskudd -15750 - - - - -15750
21009 Utvidelse/rehabilitering Smørbukkveien 13, 2 nye boenheter 11400 8000 3400 - - -
21009 Utvidelse/vedlikehold Smørbukkveien 13, tilskudd fra Husbanken -4050 - -4050 - - -
21027 Nybygg Håholen, 9 leiligheter 39500 1100 20400 18000 - -
21027 Nybygg Håholen, tilskudd fra Husbanken -14175 - - -14175 - -
2103300 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser 50000 1000 24000 25000 - -
2103300 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser, tilskudd fra Husbanken -18900 - - -18900 - -
21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 82500 12500 55000 15000 - -
21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg - tilskudd fra Husbanken -26010 - - -26010 - -
21015 Boligsosial handlingsplan. Kjøp av boliger - - 72150 80350 78350 78350
25004 To småhus per år - - 3400 3400 3400 3400
25002 Sanering og nybygg av Syrinveien 16000 1500 7000 7500 - -
25003 Sanering og nybygg av Myrveien 11800 5600 6200 - - -
21016 Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken - - -21600 -24400 -20320 -20320
2103800 Rehabilitering av kommunale boliger, ca 24 per år - - 8000 8000 8000 8000
2103100 Boliger for vanskeligstilte 50000 8000 42000 - - -
2103100 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -12500 -1000 -11500 - - -
2103600 Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år - - 22000 13000 13000 13000
2103600 Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år, tilskudd fra Husbanken - - -3250 -3250 -3250 -3250
4414499 Laboratorieutstyr - - 200 200 200 200
2001199 Utskifting av utstyr omsorg - - 200 200 200 200
4102600 Brannsikringstiltak i kommunale boliger 4000 - 2000 2000 - -
4102000 Branntekniske tiltak helsebygg 10600 3000 3300 4300 - -
2104100 1 botiltak a 12 plasser med heldøgnstjenester for personer med funksjonsnedsettelser 1000 - 1000 - - -
2104200 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer 25000 - 8000 2000 15000 -
2104200 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, tilskudd husbanken -7700 - - - -7700 -
2602100 Lura BOAS leilighet 0204, Lura 4 - 2.etasje bygges om til å inneholde skyllerom og personalbase 1500 - 1500 - - -
2003199 Nytt sykesignalanlegg ved Åse 1100 - 1100 - - -
2602200 Prosjektering av endringer i forhold til bruk av bygningsmassen på Åse BOAS 23000 - - - 1000 22000
2003299 Garderober for hjemmetjenesten 150 - 150 - - -
2003399 Ny ambulansesentral - nødnett 1000 - 1000 - - -
  TOTALSUM LEVEKÅR 788 995 324 900 250 780 99 365 112 880 170 830
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
  Kultur og byutvikling
6305003 Digitalisering av reguleringsplaner 5050 4450 300 300 - -
4540401 Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr - - 300 300 300 300
4630101 Avsetning til utsmykning - - 2709 1631 745 1288
4102200 Branntekniske tiltak i kulturbygg 900 - - 900 - -
1500900 Rehabilitering kulturbygg - - 1200 1200 1200 1200
1501001 Bygningsmessige utbedringer av KINO KINO 2350 350 - - 2000 -
1501200 Sandnes kulturhus, skifte gulv i liten sal 580 - 580 - - -
6305008 Digitalisering av byggesaksarkivet 9400 1200 8200 - - -
6033499 Laserskanning geovekst 150 - 150 - - -
6033201 Kartgrunnlag 561 70 161 165 165 -
1501300 Langgata 76-utskiftning av tak, utvendig rehabilitering 7500 - 7500 - - -
  TOTALSUM KUBY 26 491 6 070 21 100 4 496 4 410 2 788
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2016 2017 2018 2019
  Teknisk
60001 Bogafjell idrettshall, spillemidler -14500 - - -7000 -7500 -
60003 Sandnes idrettspark, Giskehallen, spillemidler -19500 - - - -9000 -10500
60005 Riskahallen, rehabilitering, spillemidler -12900 - - - -12900 -
60008 Iglemyr svømmehall 211000 10700 75000 89000 36300 -
60008 Iglemyr svømmehall, spillemidler -37900 - - - - -37900
6001000 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 70000 - - 6000 64000 -
41011 Nytt produksjonskjøkken på Vatne 43000 22000 21000 - - -
6001400 Branntekniske tiltak i idrettsbygg 1100 - 1100 - - -
6001500 Rehabiliterting idrettsbygg - - 800 800 800 800
6503899 Trafikksikring, aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel - - 6500 500 500 500
6503299 Trafikksikring, eksisterende veinett, strakstiltak - - 500 500 650 650
6506199 Trafikksikring, samarbeidsprosjekt - - 4200 2600 2600 2600
6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer - - 1000 500 500 500
6503599 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer - - 200 - - -
6302199 Nyanlegg gatelys - - 1600 1600 1600 1600
6304299 Byutviklingstiltak - - 4053 1700 1700 1700
6505117 GASS-egenandel (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien))) - - 6500 7500 7500 7500
6860199 Gravlunder - oppgradering - - 300 300 300 400
6805199 Idrettsplasser og løkker - - 450 450 450 450
6841299 Kommunale lekeplasser, oppgradering - - 1000 1000 1000 1000
6820199 Parker og grøntanlegg - - 400 400 400 400
6830199 Friluftsområder - - 2300 400 400 400
6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna - - 800 300 300 300
6010199 Utskifting av maskiner og utstyr til bydrift - - 400 400 400 400
6302099 Utskifting av utrangerte gatelys 30000 3000 10000 9000 8000 -
6806299 Skifte av kunstgress - - 2500 2500 2500 2500
7580099 Rundkjøring og diagonal Hoveveien 25000 4900 35500 -4000 -5400 -6000
6831299 Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen - - 250 250 250 250
6503999 Folkehelse, sykkelveinett - - 1500 1000 1000 1000
6830899 Folkehelse, trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel - - 1750 750 750 1500
67012 Område ifm. Smeaheiutbygging, bud - - 4000 - - -
6820599 Bydelsstrand, Luravika - - 400 - - -
69021 Hjemmelserklæringer - - 2000 - - -
6910157 Opparbeidelse av Kydnaveien - - 6000 - - -
68203 Figgjo, bydelspark - - 1674 - - -
6805599 Kunstgressbaner, grunnerverv - - 8500 - - -
7509299 Vatneleiren 3000 - 3000 - - -
6806199 Internettløsning idretts- og svømmehaller 1540 - 1540 - - -
6806199 Internettløsning idretts- og svømmehaller - finansieres av fond 25701156 -1540 - -1540 - - -
6804099 Oppgradering vei 12000 - 3000 3000 3000 3000
6860499 Navnet minnelund, arealeffektivisering 1500 - 1000 500 - -
6862210 Soma driftstasjon, massebinger 500 - 500 - - -
6860102 Omregulering Sandnes nye 1000 - - 500 500 -
6830190 Frøylandsvatnet, utredning og tiltak 200 - 200 - - -
6820999 Off. toalett Bråstein turområde/badeplass 500 - - 500 - -
6302130 Melsheia, lysanlegg 3000 - - - 3000 -
6502299 Innovasjonsløsninger 300 - 300 - - -
6805174 Utstyr til kunstgressbaner 100 - 100 - - -
6503399 Trafikksikkerhetstiltak - - 2000 1000 1000 1000
7580299 Lura næringsområde - - 277 - - -
  TOTALSUM TEKNISK 317 400 40 600 212 554 121 950 104 600 -25 950
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
  VAR
7702199 Oppgradering tekniske installasjoner - - - 5000 7000 5000
7709199 Lurabekken - - - - 30000 35000
7710399 Avløpssanering sentrum 7500 - 7500 - - -
7806299 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr - - 1900 1900 1900 2000
7806599 Tiltak på nedlagt deponi - - 500 500 500 500
7807799 Kommunale returpunkt - - 1000 1000 1000 1000
7504900 VA-prosjekt Langgata 30000 25000 5000 - - -
7506099 Kulvert Stangelandsåna 51000 1000 25000 25000 - -
7507099 Klimatilpassing - - 5000 7000 15000 15000
7507199 Enøk-tiltak tekniske installasjoner - - 3000 4000 4000 4000
7507899 Sanering og omlegging av vann og avløp i Hovebakken 12000 7000 5000 - - -
7507799 Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen 25000 5000 10000 10000 - -
7507699 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 30000 7000 13000 10000 - -
7508399 Sanere Foren-området 55000 - - 5000 25000 25000
7507499 Parkveien Nord 30000 9000 21000 - - -
7507599 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 26000 5000 15000 6000 - -
7506799 Sanering i Mølledalen, Slåttaveien med flere 15000 4000 11000 - - -
7504199 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 12000 2500 4000 5500 - -
7509199 Vannledning Foss Eikeland 5000 - 2500 2500 - -
  TOTALSUM VAR 298 500 65 500 130 400 83 400 84 400 87 500
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
  Kommunens fellesområde
10014 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon 94600 62600 32000 - - -
10015 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon, tilskudd fra Husbanken -28951 - -28951 - - -
10013 Ny hovedbrannstasjon 400600 275000 125600 - - -
10016 Ambulansestasjon 25300 19000 6300 - - -
10001 Nytt rådhus, kvartalet A4 390000 37000 150000 170000 33000 -
4007151 Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av eksisterende rådhus -120000 - - - -120000 -
4007152 Nytt rådhus, salg av Jærveien 34 -11000 - - - -11000 -
6505599 Kommunedelplan sentrum, gjennomføringsstrategi - - 1000 1000 1000 1000
6506599 Offentlige arealer 70000 15000 5000 20000 20000 10000
1200999 Digital strategi - - 1300 1300 1300 1300
1200943 Oppgradering Public 360 - - 1000 600 600 600
1200946 Public 360, tilrettelegging for SvarUT 700 75 625 - - -
1200947 Frittstående arkivkjerne 250 75 175 - - -
1105199 Kapitalskudd til pensjonskasser - - 17300 17300 17300 17300
1203499 Nettverksutstyr i nytt rådhus 6000 - - 6000 - -
1203599 PC mm utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus 6000 - - 6000 - -
6603299 Sentrum parkeringsanlegg A8 62000 - 1000 6000 40000 15000
6603299 Finansiering nytt parkeringshus -45000 - -1000 -6000 -35000 -3000
1200951 Process Engine og Public 360 390 - 390 - - -
6304699 Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 163000 - 2500 10500 45000 60000
6304699 Finansiering ruten -37300 - - -10000 -27300 -
1203099 Nødnett 1000 244 756 - - -
6001199 Salg av restareal i utbygde områder     -2000 -5000 -5000 -5000
  TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE 977 589 408 994 312 995 217 700 -40 100 97 200
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
  Eiendom
4000100 Miljøtiltak, kommunale bygg - - 3300 3300 3300 3300
4000200 Miljøtiltak, utfasing av oljekjel - - 1500 3000 3000 3000
4000300 Enøk, solvarmeenergi 4000 2000 2000 - - -
4000700 Enova tilskudd, 11 formålsbygg -3600 -600 -2000 -1000 - -
4100200 ITV-anlegg (kameraovervåking) - - 1000 1000 1000 1000
4100400 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering - - 5000 5000 5000 5000
41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer - - 300 300 300 300
41014 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring - - 950 950 950 950
41015 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg - - 200 200 200 200
4000500 Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov 40000 20000 10000 10000 - -
4000500 Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov, tilskudd fra Enova -3500 - -1200 -1200 -1100 -
4009113 Enova tilskudd, Iglemyr energisentral -1700 - -1700 - - -
4100300 Universell utforming - - 2000 2000 2000 2000
41023 Nedgravde avfallscontainere - - 700 700 700 700
4100800 Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier 6000 1500 1500 1500 1500 -
4102500 Branntekniske tiltak i diverse bygg 2800 - 1400 1400 - -
10011 Salg av kommunale eiendommer - - -10000 - - -
4102800 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg 2850 - 950 950 950 -
4102900 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 14500 - 9700 4800 - -
4103000 Alarmoverføring og heisalarm anlegg - - 200 200 200 200
4103100 Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon 4000 - 2000 2000 - -
  TOTALSUM EIENDOM 65 350 22 900 27 800 35 100 18 000 16 650
 
  TOTALSUM SANDNES KOMMUNE 4 297 925 1 042 764 1 360 929 816 411 335 690 684 818
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 18.02.2020 12:42