Teknisk

En kommune i vekst skaper et høyt forventningsnivå både til kvalitet på tjenestene og til hva som tilbys. Teknisk er en viktig folkehelseaktør som tilrettelegger for en sunn og aktiv livsstil.

Organisering av tjenesten

Teknisk ble i 2016 omorganisert og består nå av resultatenhetene VAR (vann, avløp, renovasjon og miljø), «prosjekt og plan», «idrett, park og vei», bydrift, byggdrift, matservice og teknisk stab.

Omstilling og effektivisering

Vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2016-2019 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2017. Teknisk må i tillegg til å redusere innenfor områdene idrett, grønt og vei, hovedsakelig redusere i renholdstjenester. I sak om omstilling og effektivisering 2016-2019 er innsparingene ytterligere beskrevet. På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen seg nødt til å innarbeide nye innsparinger på kr 490 000 i 2019, økende til kr 990 000 fra 2020.

Driftsrammer

Tusen kroner

Teknisk Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Teknisk 87956 71866 91844 92044 91629 90854
Sum netto rammer 87956 71866 91844 92044 91629 90854

Samfunnsutvikling, prognoser for 2017-2020

Sandnes kommune har en befolkningsvekst med tilhørende utbygging av nye bolig- og næringsområder. Dette stiller store krav til utvikling og tilrettelegging av kommunal infrastruktur som veier, vann- og avløpsanlegg samt renovasjon, både i nye og eksisterende områder.

En voksende befolkning medfører også behov for nye lekeplasser, idrettsanlegg, parker, gravlunder og friluftsområder. For at slike anlegg skal opprettholde sin bruksverdi kreves det tilstrekkelig drift og vedlikehold. Teknisk utfører også bygningsmessig drifts- og vedlikeholdsoppgaver for et stadig økende antall skoler, barnehager og helseinstitusjoner.

Endringer i klima har ført til et nedbørsmønster med kraftigere nedbør over kortere tidsrom enn tidligere. Planlegging av nye utbyggingsområder må derfor sikre tilstrekkelige arealer til både flomsikring og håndtering av store mengder overvann. Det er behov for å videreutvikle mulige metoder og tekniske løsninger for overvannshåndtering, både i nye og eksisterende områder.

Målsetninger og strategier for neste økonomiplanperiode

Teknisk har effektiv drift og forvaltning for innbyggerne

Strategier for å nå målet:

 • Realistiske og gjennomførbare planer
  • Godt samarbeid på tvers av ansvarsområder er viktig for å få til gode planer og effektive planprosesser. Gode planer og god oppfølging av disse er nødvendig om en skal sikre at områder er tilrettelagt for effektiv drift når kommunen overtar anleggene.
 • Gode systemer for kommunikasjon med innbyggerne
  • «Meld feil» er en tjeneste hvor innbyggerne kan melde fra om skader og feil på kommunal infrastruktur og kommunale tjenester. Dette er en effektiv tilbakemeldingstjeneste til innbyggerne hvor en samtidig sørger for at feil utbedres raskt.
  • Det er under utvikling en ny tilbakemeldingsløsning der innbyggerne kan komme med forslag til tiltak og utbedringer som ikke er som feil å regne. Dette vil åpne for økt engasjement blant innbyggerne og tilføre kommunen nyttig informasjon om hva som bør utredes videre.
 • Nytt produksjonskjøkken på Vatne (investeringstiltak T7)
  • Det er under bygging et nytt og moderne produksjonskjøkken til matservice som ventes ferdigstilt i 2017. Dette vil kunne møte en økende etterspørsel og åpne muligheten for mer effektiv drift. I enkelte produksjonslinjer vil kjøkkenet kunne produsere 24 timer i døgnet. Et nytt og moderne kjøkken vil også bedre arbeidsmiljøet til de ansatte betraktelig. Ved flytting fra Åse bo- og aktivitetssenter hvor kjøkkenet i dag er lokalisert, vil det også frigis arealer.
 • Effektivisering av driftsoppgaver
  • Teknisk jobber stadig med effektivisering av driftsoppgaver ved å velge nye, effektive driftsmetoder. Dette innebærer at nytt og mer automatisert utstyr og roboter tas i bruk for utførelse av drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette skaper behov for tilpasninger i bygg og områder dersom slike automatiserte løsninger skal kunne anvendes effektivt. Det pågår et pilotprosjekt med automatiserte gressklippere i kommunen på fotballbaner og andre grønne områder etter at en har høstet gode erfaringer med vaskeroboter i blant annet idrettshaller.

Teknisk tilpasser forvaltning og drift til forventede klimaendringer og ivaretar miljøhensyn

Strategier for å nå målet:

 • Klimatilpasning
  • Endring i nedbørsmønster med mer nedbør over kort tid medfører økt behov for å sikre flomveier og håndtering av overvann. Dette er nødvendig for å hindre flom og ødeleggelser. I den kommende planperioden vil en gjøre forsøk med å kombinere grønne arealer, som lekeplasser og parkdrag med håndtering av overvann. Gjennom robuste planer og oppgradering av avløpsnettet skal teknisk sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt både i nye og eksisterende utbyggingsområder.
 • Energieffektivisering
  • Det planlegges utskiftning av over 5 000 konvensjonelle gatelys som inneholder kvikksølv, til mer energieffektive og miljøvennlige LED-lys med smart styringsteknologi for ytterligere energibesparelse. Forhandlinger med leverandører pågår og planlagt oppstart er i løpet av november 2016. Det er avsatt midler til energieffektiviseringstiltak i tekniske vann- og avløpsinstallasjoner som er en betydelig forbruker av energi. Teknisk utfører også omfattende ENØK-tiltak på kommunens eiendommer som for eksempel biovarmeanlegg og systemer for energistyring. Dette er viktige klima- og miljøtiltak som samtidig er kostnadsbesparende for kommunen.
 • Avløp
  • Sanering og separering av eksisterende avløpsnett vil redusere uønskede utslipp til sjø og vassdrag, samt gjøre avløpsanlegg mer robuste og tilpasset forventede klimaendringer.  Det vil også i 2017 være et stort fokus på å redusere utslipp til gjestehavna og indre vågen. Sandnes kommune er en stor hyttekommune, og tilrettelegging for felles avløpsanlegg i hytteområdene vil være et godt tiltak for lokalmiljøet.

Teknisk er en viktig folkehelseaktør som legger til rette for økt aktivitet og for en sunn og aktiv livsstil for hele befolkningen

Strategier for å nå målet:

 • Styrke satsingen på bruk av sykkel
  • Sykling fremmer folkehelsen gjennom en sunn og aktiv livsstil. Det er samtidig et miljøvennlig og praktisk transportmiddel i sentrale strøk og kan være et viktig bidrag i reduksjon av klimagassutslipp. Teknisk skal gjennom ulike tiltak samt tilstrekkelig vedlikehold av gang- og sykkelstier tilrettelegge for økt bruk av sykkel. Gode planer skal bidra til at kommunen får sin andel av bypakke Nord-Jæren og utvikle Sandnes som sykkelbyen.
 • Idrettsanlegg
  • Teknisk skal fortsatt yte et godt tjenestetilbud innen idrettsaktiviteter i kommunen ved å legge til rette for at alle har best mulig tilgang til idrettsanlegg i sitt nærområde. Økt kapasitet innen svømmeopplæring vil være et viktig satsingsområde og Iglemyr svømmehall er under bygging (investeringstiltak T4). Sandnes Ulf ønsker å bygge ny stadion og kommunen ser på muligheter for leie av anlegget for å sikre realisering. Rulleskianlegg i Melsheia er under bygging.
 • Tilrettelegge for økt friluftsaktivitet
  • 2015 var friluftslivets år og Sandnes kommune vedtok å være en «friluftslivets år-kommune» som betyr at en i årene fremover skal jobbe aktivt for økt friluftsaktivitet. Det ble i denne forbindelse igangsatt flere prosjekter som revisjon av turkart, skilting, oppgradering av turstier og bygging av en friluftslåve på Gramstad i samarbeid med turistforeningen. De igangsatte prosjektene vil fullføres i den kommende perioden, men utover dette er det ikke økonomisk rom for nye tiltak.

Økonomi drift

Tusen kroner

Teknisk Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 71866 71866 71866 71866
Lønns- og pensjonsendring -7410 -7410 -7410 -7410
Helårseffekt av tiltak -373 -373 -373 -373
Interne endringer mellom enheter 20650 20650 20650 20650
Øvrige endringer 6636 6636 6636 6636
Basisbudsjett 2017 91369 91369 91369 91369
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 475 675 260 -515
Innsparing/effektivisering 0 0 0 0
Driftsrammer 2017-2020 91844 92044 91629 90854
Publisert: 06.06.2017 15:06
Sist endret: 15.06.2017 12:04