Voksenopplæring

Sandnes læringssenter er kommunens ressurssenter for voksenopplæringen og bistår øvrige kommunale enheter med tjenester og kompetanse knyttet til integrering av flyktninger og innvandrere.

Samfunnsutvikling, prognoser for 2017-2020

Sandnes læringssenter gir tilbud om:

 • norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • grunnskole for voksne
 • basiskompetanse (grunnleggende lese- og skriveopplæring, IKT og matematikk)
 • spesialundervisning (inkludert logopedi, synspedagogikk, alternativ supplerende kommunikasjon, herunder opplæring i tekniske hjelpemidler)
 • introkurs til bosatte flyktninger og innvandrere i Sandnes kommune som har krav på introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven.

Oppgavene er regulert i:

Over 95 prosent av deltakerne i det ordinære opplæringstilbudet ved Sandnes læringssenter har flerspråklig bakgrunn.

Sandnes læringssenter har i en lengre periode opplevd en økning i elevtallet ved skolen. De siste to årene har det vært en gjennomsnittlig økning i antall elever per klasse på om lag 20 prosent. En stor andel av deltagere har mangelfull eller svært mangelfull skolebakgrunn fra sine hjemland. De skal i utgangspunktet både lære seg norsk og gjennomføre grunnskoleopplæring i løpet av tre år. Om lag 10 prosent av timeressursene (4 årsverk) brukes i dag til ulike tiltak for elever som har behov for ekstra oppfølging (uttaletrening, lese- og skrivekurs, regnekurs) både i norskopplæringen og på grunnskolen. Reduserte rammer som følge av omstillingsprosjektet medfører reduserte muligheter til å gi ekstra oppfølging til elever som har behov for det.

Sandnes læringssenter finansierer i dag over 2/3 av sin drift med eksterne midler knyttet til blant annet norskopplæring og salg av grunnskoleplasser til andre kommuner. Egersund, Time, Hå og Klepp har besluttet å opprette egne grunnskoletilbud for voksne og vil fra 2017 ikke lenger kjøpe skoleplasser ved Sandnes læringssenter. Dette vil medføre en inntektsreduksjon på omtrent kr 1,8 millioner sammenlignet med inneværende år.

Målsetting og strategier

Individuell og kollektiv kompetanse er den viktigste ressursen ved Sandnes læringssenter. Fortsatt satsing på kompetanseutvikling er avgjørende for å opprettholde og forbedre kvaliteten på opplæringstilbudet.

De viktigste målsetningene og strategiene for tjenesten er:

Opplæringstilbudet til voksne oppfyller kommunale og statlige kvalitetskrav

Strategier for å nå målet:

 • Styrke kompetansen til de ansatte gjennom målrettet etter- og videreutdanning.
 • Stimulere til utviklingsarbeid og nytenkning.
 • Sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.
 • Videreutvikle interkommunalt samarbeid i forhold til grunnskoleopplæring for voksne og norskopplæring.

Kvaliteten i opplæringen og de faglige resultatene forbedres

Strategier for å nå målet:

 • Fokusere på læringsledelse og klassemiljø.
 • Utvikle en felles praksis knyttet til leseopplæring av voksne gjennom implementering av «Reading to Learn», som er et lese- og skriveopplæringsprogram med meget god dokumentert effekt på senterets primærmålgruppe.
 • Mer praktisk tilnærming til norskopplæringen på de laveste nivåene.

Opplæringen styrkes i de grunnleggende ferdighetene

Strategier for å nå målet:

 • Utvide satsingen på basiskompetanse i arbeidslivet (BKA: opplæring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter, IKT og regning samt muntlig arbeidsrelatert opplæring for flerspråklige) i samarbeid med lokale og regionale bedrifter både i privat og offentlig sektor.
 • Utvikle samarbeidet med Vox (Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet.)
 • Bedre beskrivelser av kurs på enheten sine hjemmesider og bedre markedsføring av enhetens søknadshjelp knyttet til BKA.
 • Videreføre satsing på muntlige ferdigheter.

Økonomi drift

Tusen kroner

Voksenopplæring  Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 14353 14353 14353 14353
Lønns- og pensjonsendring -1015 -1015 -1015 -1015
Helårseffekt av tiltak -146 -146 -146 -146
Interne endringer mellom enheter 4340 4340 4340 4340
Øvrige endringer 0 0 0 0
Basisbudsjett 2017 17532 17532 17532 17532
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 0 0 0 0
Innsparing/effektivisering 0 0 0 0
Driftsrammer 2017-2020 17532 17532 17532 17532
Publisert: 06.06.2017 15:50
Sist endret: 15.06.2017 09:14