Oppvekst skole

Det forventes en vekst på 726 elever i planperioden. Hovedfokuset er å øke elevenes læring og trivsel. Ressursene skolene har i form av kompetanse og tid sikrer tilpasset opplæring i et godt læringsmiljø. For å sikre effektiv ressursutnyttelse er det viktig med høy kompetanse både i ledelsen og blant ansatte.

Organisering av tjenesten


Oppvekst skole består av

     • 29 barne- og ungdomsskoler
     • Altona skole og ressurssenter
     • Senter for flerspråklige barn og unge (FBU)
     • Sandnes læringssenter

Omstilling og effektivisering

Vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2016-2019 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2017. Hovedsakelig er innsparingene for ordinær grunnskoleopplæring tatt som en reduksjon i kronebeløpet per elev, og som reduksjon i lønns- og driftsutgifter for Sandnes læringssenter. I sak om omstilling og effektivisering 2016-2019 er innsparingene ytterligere beskrevet. På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen seg nødt til å innarbeide nye innsparinger på kr 5 millioner i 2019, økende til kr 10 millioner fra 2020.

Driftsrammer

Tusen kroner

Oppvekst skoler Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Ordinær grunnskoleopplæring 929256 809761 926002 942406 946135 946417
Voksenopplæring 15047 14353 17532 17532 17532 17532
Sum netto rammer 944303 824114 943534 959938 963667 963949
Publisert: 06.06.2017 15:40
Sist endret: 14.06.2017 16:00