Barnehager

Det er et kontinuerlig fokus på barnehageplasser med god kvalitet og hensiktsmessig plassering i forhold til befolkningens behov. Den siste befolkningsprognosen viser dempet vekst framover, og antall barn i aldersgruppen 0-5 år går noe ned. I årets hovedopptak er det tildelt plasser også til barn uten barnehagerett som ønsker oppstart i høst. Plasser som blir ledige gjennom året tildeles fortløpende i løpende opptak.

Samfunnsutvikling, prognoser for 2017-2020

Befolkningsutvikling

Befolkningsprognosen viser en flatere vekst framover. Den nye prognosen viser at barnetallet går noe ned i aldersgruppen 0-5 år.

BEFOLKNINGSUTVIKLING 0-5 ÅR, PER 01.01.2013 – 01.01.2020

87,8 prosent av barn i alderen 1-5 år tok imot barnehageplass i Sandnes kommune i 2015. Dette er en svak økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Det var forventet at dekningsgraden ville stige, da Sandnes ligger under gjennomsnittet i ASSS kommunene. En av forklaringene på den lave dekningsgraden kan være at Sandnes kommune har mange barn med barnehageplass i private barnehager i nabokommuner. Refusjonskostnaden til andre kommuner for disse barnehageplassene er høyere enn ordinært tilskudd. Det er derfor ønskelig og økonomisk gunstig dersom disse søkerne etter hvert søker og tar imot barnehageplass i Sandnes.

Minoritetsspråklige barn

(barn av foreldre der begge har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk)

Barnehagen er en viktig integrerings- og språklæringsarena for barn med annet morsmål enn norsk. Andelen barn fra språklig og kulturelle minoriteter i forhold til antall innvandrerbarn 1-5 år i Sandnes er 69,2 prosent. Gjennomsnittet i ASSS nettverket er 77,8 prosent. Mange Sandnes-barn med minoritetsbakgrunn går i de internasjonale barnehagene i Stavanger og Sola. Dette betyr at det er større barnehagedeltakelse enn ASSS tallene viser.

De sentrumsnære barnehagene har et stort antall minoritetsspråklige barn, og de kommunale barnehagene har flere enn de private. Det er høyere deltagelse blant de eldste barna (3-5 år). Denne gruppen har noe lavere deltagelse enn norskspråklige barn, og det er derfor ønskelig å få inn flere minoritetsspråklige barn i barnehagene. Mye tyder på at kommuner som gjør en spesiell innsats for å øke barnehagedeltagelsen når det gjelder denne gruppen, oppnår høyere barnehagedeltagelse. Utfordringen har vært å bevisstgjøre denne gruppen på tilbudet som foreligger, samt gi veiledning i søkeprosessen. Gruppen utgjør om lag 1/5 av søkergrunnlaget. Forskningen er entydig når det gjelder samfunnseffekten av økt barnehagedeltagelse for denne gruppen. Det må framover diskuteres hvilke tiltak som er hensiktsmessige for å bidra til at flere søker om og tar imot plass.

Samtidig må de ansatte i barnehagene få styrket sin kompetanse innen flerspråklig utvikling og flerkulturell oppvekst. Økning i minoritetsspråklige barn avspeiles også i PPT og styrket barnehagetilbud. Omlag 30 prosent av førskolebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp har minoritetsspråklig bakgrunn.

For å øke barnehagedeltakelsen fra blant annet denne gruppen, har Stortinget fra 1. august 2015 innført gratis kjernetid i barnehagene for fire og fem åringer i familier med lav inntekt. Fra august 2016 er det også innført gratis kjernetid for treåringer. Ordningen gjelder barn fra familier der samlet familieinntekt er under kr 428 000 per år.

Fra 1. mai 2015 er det innført en nasjonal ordning for redusert betaling der ingen skal betale mer enn 6 prosent av familieinntekten for en barnehageplass. Innslagspunktet for denne ordningen er fra 2017 en samlet familieinntekt under kr 500 500. Familier med tre-, fire- og fem åringer i barnehage kan ha rett til redusert barnehagebetaling etter begge ordningene.

Tidlig innsats i barnehagene

Gode barnehager er en sentral del av kommunens tidlig innsats og en viktig arena for å bidra til utvikling av god psykisk helse.

Det er iverksatt et langsiktig kunnskapsbasert kompetanseløft i alle de kommunale barnehagene hvor det er inngått en flerårig samarbeidsavtale med RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse). Fokus i satsingen er de voksnes handlingskompetanse i forhold til å støtte barna i deres utvikling og læring. Det etableres samtidig et kvalitetssikringssystem med fokus på den enkeltes avdelings tilrettelegging for barns utvikling og læring. De private barnehagene tilbys og anmodes om å delta. Størstedelen av kostnader knyttet til denne satsingen vil være vikarmidler i forbindelse med opplæring. Finansiering av satsingen skjer gjennom avsatte midler fra bystyret til tidlig innsats i barnehagene. RBUP vil foreta en evaluering og ønsker å forske på effekten av satsingen.

Netto driftsutgifter

Figuren under viser ASSS-kommunenes netto driftsutgifter til barnehage, korrigert for forskjeller i utgiftsbehovet slik det framkommer av kostnadsnøklene i inntektssystemet. Sandnes ligger på snittet for ASSS-kommunene med en mindreutgift i forhold til utgiftsbehovet på kr 75 per innbygger. Sandnes har gått fra å ligge kr 40 over beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2014 til kr 75 under i 2015, en forskjell på om lag kr 8,5 millioner.

Kostnadsbildet for barnehage omfattes av flere KOSTRA-funksjoner:

 • 201 Førskole
 • 211 Styrket tilbud til førskolebarn
 • 221 Førskolelokaler og skyss

  Når det gjelder funksjon 211 er ikke tallene uten videre sammenlignbare mellom kommunene da tjenester som omfatter PPT, FBU og eventuelle spesialavdelinger ute i barnehagene rapporteres noe ulikt.

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL BARNEHAGE SAMMENLIKNET MED BEREGNET UTGIFTSBEHOV

Sammenlignet med de andre kommunene i ASSS–nettverket har Sandnes

 • 6 prosent lavere dekningsgrad for 1-2 åringer
 • 2 prosent lavere bemanningstetthet for kommunale barnehager
 • 8 prosent lavere andel ansatte med barnehageutdanning
 • 15 prosent lavere sykefravær (sykefravær på 10,9 prosent mot snittet i nettverket som er på 12,8 prosent)

Tilskudd til private barnehager

Fra 1. januar 2016 skal kommunene beregne tilskudd til private barnehager på to år gamle regnskap, sjablongtillegg på pensjon (13 prosent) og differensiert kapitaltilskudd etter barnehagebyggets byggeår. Regnskapstallene for 2015 skal oppjusteres med anslaget på kommunal deflator for 2016 (2,6 prosent) og 2017 (2,5 prosent).

Tilskudd til private barnehager for 2017 er beregnet til:

 • driftstilskudd per heltidsplass for barn 0-2 år kr 184 966
 • driftstilskudd per heltidsplass for barn 3-6 år kr 89 412
 • kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år differensiert etter byggeår

Styrket barnehagetilbud

Fra 1. august 2016 er retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Spesialpedagogisk hjelp, både i form av spesialpedagogiske timer og støttetimer, er lovpålagte tiltak etter barnehageloven § 19a på grunnlag av sakkyndige vurderinger fra PPT. Fokus på tidlig innsats gir fortsatt et stort press på styrket barnehagetilbud. Det er en økning i antall barn som får spesialpedagogisk hjelp og en liten nedgang i antall timer. Det er en nedgang i antall barn som kun mottar ekstra hjelp i form av bare støttetimer. Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn har i perioden 2012-2015 hatt en økning på 40 prosent.

Økning i spesialpedagogiske ressurser tas av tjenestens totale ramme. For å møte denne utfordringen, har enheten fra høsten 2015 foretatt en tiltaksvridning, blant annet med sosial ferdighetstrening i grupper. I arbeidet med omstilling og effektivisering ble det besluttet å nytte tidlig innsatsmidler på barnehageområdet til å ivareta og videreutvikle sosial ferdighetstreningsgrupper til barnehagebarn sak 32/16.

Målsetninger og strategier

De viktigste målsetningene og strategiene for tjenesten er:

Alle barn med barnehagerett får tilbud om barnehageplass

Strategier for å nå målet:

 • Barnehagebehovsplanen (plan for barnehageutbygging 2017-2020) beskriver behovet for barnehager og oppdraget med å tilrettelegge for barnehagetomter og sikre tomter i utbyggingsområder går til Sandnes eiendomsselskap KF.
 • Utvikle strategier for øke barnehagedeltagelsen til minoritetsspråklige barn.

Barnehager har god kvalitet og kompetent personale

Strategier for å nå målet:

 • Barnehagemyndighet og barnehager utvikler barnehage i tråd med vedtatt kvalitetsplan.
 • Sikre kvalitet i Sandnesbarnehagene ved gjennomføring av «Den utviklingsstøttende barnehagen».
 • Styrke lederrollen.
 • Øke andelen kvalifiserte barnehagelærere og spesialpedagoger.
 • Utdanne egne assistenter til fagarbeidere.
 • Styrke norskkompetansen til ansatte med annen språklig bakgrunn. 

Styrket barnehagetilbud gir et tilbud etter sakkyndig vurdering fra PPT

Strategier for å nå målet:

 • Styrket barnehages tilbud dimensjoneres i forhold til antall barn i kommunen.
 • Ha et godt samarbeid med PPT og barnehagene og sikre en felles forståelse for hvilke barn dette gjelder.
 • Likeverdig og rettferdig behandling av søknader om ekstraressurser.

Styrket barnehage tildeler nødvendige ekstraressurser til barnehagene slik at de gir et godt tilbud til barn med omfattende funksjonsnedsettelser

Strategier for å nå målet:

 • Tildele spesialpedagogisk hjelp.
 • Tildeling av støttetimer.

Ivareta og videreutvikle sosial ferdighetstreningsgrupper.

Økonomi drift

Tusen kroner

Barnehager Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 657056 657056 657056 657056
Lønns- og pensjonsendring -11604 -11604 -11604 -11604
Helårseffekt av tiltak -3543 -3543 -3543 -3543
Interne endringer mellom enheter 33959 33959 33959 33959
Øvrige endringer 0 0 0 0
Basisbudsjett 2017 675868 675868 675868 675868
Endring i egenbetalinger -1456 -1411 -1369 -1321
Nye driftstiltak 2017-2020 11434 4559 -1841 -7941
Innsparing/effektivisering 0 0 -4600 -9190
Driftsrammer 2017-2020 685846 679016 668058 657416
Publisert: 06.06.2017 15:40
Sist endret: 16.06.2017 10:18