Oppvekst barn og unge

Tjenesteområdet skal legge til rette for aktiviteter og tiltak som bidrar til å gi barn og unge gode utviklingsbetingelser. Området prioriterer tidlig innsats i alder og problemutvikling, samt effektiv ressursutnyttelse. Tjenesteområdet kjennetegnes av høy brukertilfredshet, effektiv drift, felles forståelse og fokus på tidlig innsats.

Organisering av tjenesten

Tjenesteområdet yter tjenester til barn og unge samt helsetilbud til gravide. I tillegg har tjenesteområdet ansvar for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger. Totalt har området 23 resultatenheter.

  • 26 barnehager fordelt på 19 resultatenheter (Færre resultatenheter på grunn av pilotprosjekt med sammenslåtte enheter. Per 15. desember 2015 var det 2372 heltidsplasser i kommunale barnehager)
  • Styrket barnehagetilbud
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  • Helsestasjonstjenester
  • Barne- og familieenheten, avdeling barnevern og avdeling ressurssenter
  • Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Det gis også tilskudd til totalt 37 private barnehager og 3 åpne barnehager (private). (Per 15. desember 2015 var det 2 626 heltidsplasser i private barnehager) 

Omstilling og effektivisering

Vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2016-2019 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2017. I sak om omstilling og effektivisering 2016-2019 er innsparingene ytterligere beskrevet. På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen seg nødt til å innarbeide nye innsparinger på kr 4,6 millioner i 2019, økende til kr 9,2 millioner fra 2020.

Den utviklingsstøttende barnehagen

Det er i iverksatt et kunnskaps- og handlingskompetanseløft i barnehagene. Alle de kommunale barnehagene deltar og de fleste private barnehagene er involvert. Målet er å etablere et helhetlig system som sikrer at ansatte i barnehagen støtter barna i sin utvikling og læring. Alle barnehagens støttesystemer er også involvert i denne satsingen.

Pilotkommune «Familie for første gang» (Nurse Family Partnership)

Sandnes kommune er sammen med Time og Stavanger, ett av to pilotområder i landet for utprøving av et tilbud til førstegangsfødende som av ulike årsaker har behov for ekstra oppfølging. Programmet er frivillig og basert på hjemmebesøk av en familiesykepleier (helsesøster eller jordmor) fra tidlig svangerskap til barnet fyller to år. Prosjektet er statlig initiert og finansiert. Kommunen stiller lokaler til rådighet. Deltakelse er en naturlig utvidelse av kommunen og tjenesteområdets satsing på tidig innsats.

Sjumilssteget     

Sandnes deltar i en nasjonal satsing i regi av Fylkesmannen. Sjumilssteget for god oppvekst handler om å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge. Satsingen involverer alle kommunens tjenesteområder.

Realfagsprosjektet

Sandnes kommune er blitt realfagskommune. Dette er et pilotprosjekt som avsluttes ved nyttår 2016. Satsingen fortsetter i samarbeid med skole og det vil settes opp kurs i samarbeid med vitenfabrikken. Som delfinansiering for dette har Sandnes kommune fått statlige kompetansemidler og midler til realfagsutstyr.

Driftsrammer

Tusen kroner

Oppvekst barn og unge Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Barnehager 685464 657056 685846 679016 668058 657416
PPT, barnevern og helsestasjonstjenester 161768 165972 164717 164273 164273 164273
Sum netto rammer 847232 823028 850563 843289 832331 821689
Publisert: 06.06.2017 15:39
Sist endret: 15.06.2017 09:22