Sosiale tjenester

Tjenestene skal yte koordinert, helhetlig og tidlig innsats til vanskeligstilte, med særlig vekt på familier med barn og unge. Økt arbeidsledighet gir utfordringer. NAV skal arbeide målrettet for å møte økende brukerstrøm, og tjenestene må arbeide for å motvirke konsekvenser av høy ledighet.

Organisering av tjenesten 

Tjenestene innenfor området skal bedre levekårene for vanskeligstilte, forebygge sosiale problemer og bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Etterspørselen etter sosialtjenester er sterkt knyttet til konjunkturendringer i samfunnet, og påvirkes særlig av utviklingen på arbeids- og boligmarkedet.

Sosialtjenestene består av:

     • NAV Sandnes skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.
     • Boligenheten forvalter Husbankens virkemidler (Startlån, bostøtte, tilskudd til bolig) samt administrasjon av utleieboliger til vanskeligstilte.
     • Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS) gir arbeidstrening.
     • Flyktningenheten har ansvar for bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger.

Samfunnsutvikling, prognoser 2017-2020

NAV – Økonomisk sosialhjelp

I 2015 fikk 3,6 prosent av innbyggerne mellom 18 og 66 år sosialhjelp. Dette er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene på 3,8 prosent, men likevel en økning fra 2014 med 0,3 prosentpoeng. Andelen unge i aldersgruppen 18-25 år har økt ytterligere fra 6,1 prosent til 6,9 prosent. I tillegg til generell befolkningsvekst øker det faktiske antallet brukere grunnet konjunkturnedgang. Per august 2016 var det 11,5 prosent (160 personer) flere brukere som hadde fått økonomisk sosialhjelp enn på samme tidspunkt i 2015. Den prosentvise økningen er den samme som fra 2014 til 2015. Det forventes en ytterligere økning av antall brukere av sosialhjelp som følge av vekst i arbeidsledighet. Unge er særlig utsatt ved nedbemanninger.

  2012 2013 2014 2015
Brukere med økonomisk utbetaling 1255 1358 1568 1770

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger i aldersgruppen 20-66 år har hatt en økning på 8,4 prosent, fra kr 1 741 i 2014 til kr 1 887 i 2015. Sandnes ligger dermed over gjennomsnittet til ASSS-kommunene som er på kr 1 754.

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL ØKONOMISK SOSIALHJELP PR INNBYGGER 20-66 ÅR

Arbeidsledigheten øker lokalt og er per september 5,3 prosent i Sandnes. Dette er en økning på 15,2 prosent fra 2015, da ledigheten var på 4,6 prosent. Dette vil innvirke på antallet brukere og behovet for ytelser fra NAV framover. Nasjonalt ligger ledigheten på 3,1 prosent og 4,5 prosent i fylket totalt. Den økte arbeidsledigheten rammer unge og arbeidsinnvandrere fra EU mer enn andre. En del av disse har behov for sosialhjelp. Videre vil noen av dem som har vært helt ledige i mer enn to år ha behov for sosialhjelp dersom de ikke får snarlig arbeid eller har andre muligheter til forsørgelse.

Av totalt 1 562 brukere av økonomisk sosialhjelp per august 2016 var 391 unge under 25 år. Dette er 22 flere enn på samme tid i 2015 og en lavere økning enn fra året før. 23,5 prosent av de unge har hatt sosialhjelp som hovedinntektskilde over 6 måneder. Dette er en nedgang fra 2015. NAV har vektlagt behov for økte ressurser til veiledere for å følge opp økt antall unge brukere av sosialhjelp. Rådmannen har ikke funnet rom for en slik styrking. Konsekvensene er at kvalitet og kvantitet på oppfølgingen reduseres og kan medføre at stønadslengden øker og færre får overgang til arbeid.

ØKONOMISK SOSIALHJELP 2012-2015, MILLIONER KRONER

Boligtjenesten - boliger for vanskeligstilte

Bruken av midlertidig botilbud som hospits, korttidsleilighet og pensjonater er gått kraftig ned. Konjunkturnedgang har ført til at flere leieobjekter er tilgjengelige og leieprisen er lavere. Antallet kommunale utleieboliger øker, sammen med økt rotasjon i den kommunale boligmassen. Videre har NAV sin målrettede boveilederoppfølging av personer som bor midlertidig i korttidsleiligheter gitt resultater. Fram til september 2016 har 102 personer bodd i midlertidige botiltak. I 2015 var tilsvarende tall 158. I all hovedsak er det personer med behov for oppfølging i forhold sine rusvansker som bor midlertidig over tid. Utgifter til midlertidig bolig reduseres, mens sosialhjelp til husleie øker.

UTGIFTSUTVIKLING MIDLERTIDIG BOTILBUD 2014-2016, MILLIONER KRONER

Ventelisten for kommunal bolig var per 31. august 70 husstander. I 2015 var det 111 husstander og 166 på samme tid i 2014.

For å bosette de mest vanskeligstilte er det ofte en forutsetning at det er tilgjengelige oppfølgingstjenester og boliger som passer brukerne. Per august vurderes 52 personer på ventelisten å ha behov for oppfølgingstjenester fra mestringsenheten for å mestre et boforhold. 18 av disse har behov for særskilte løsninger (Housing First eller robuste småhus).

Flyktninger bosettes hovedsakelig i innleide boliger fra private. Per august 2015 var det leid inn 108 boenheter. Dette er økt til 144 i 2016. Situasjonen på boligmarkedet er svært konjunkturavhengig og det er usikkert hvordan markedet vil utvikle seg framover. Innkjøp av flere kommunale boliger til bosetting av flyktninger kan sikre at kommunen er mindre avhengig av konjunkturene i leiemarkedet. Rådmannen har ikke funnet rom for å øke rammen ytterligere til innkjøp av boliger til flyktninger.

BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE, VENTELISTE

Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS)

AKS har hatt 74 deltakere i 2015. Ny lov om aktivitetsplikt for sosialhjelp er enda ikke trådt i kraft. Den kan bli gjort gjeldende for en yngre målgruppe enn først varslet. AKS vil være en viktig bidragsyter ved innføring av aktivitetsplikten.

Flyktningenheten       

Flyktningsituasjonen i Europa har medført økt antall asylsøkere og flyktninger til Norge og Sandnes. Asyltilstrømningen har gått ned igjen siste år og prognosene er usikre. Kommunen bosetter 170 flyktninger i 2016 og har plantall for 196 i 2017. Dette er en stor økning fra tidligere år. Kommunen øker nødvendig kapasitet i tjenestene i tråd med bosettingstakten gjennom integreringstilskuddet.

Målsetninger og strategier for neste økonomiplanperiode

De viktigste målsetningene og strategiene er:

NAV bidrar til at flere er i arbeid og arbeidsrettet aktivitet og motvirker økte behov for sosialhjelp 

Strategi for å nå målet:

 • Oppfølgingen av unge sosialhjelpsmottakere og aktivitetsplikt videreføres. Aktivitetsplikten videreutvikles i tråd med lovendringene.
 • Effekten av og arbeidsmetodikken i Boveilederprosjektet videreføres for å forebygge bostedsløshet og redusere bruk av midlertidige botilbud.
 • NAV Sandnes skal øke fokus på barn i lavinntektsfamilier gjennom deltakelse i prosjekt finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

AKS bidrar til at kommunen etablerertiltak i forhold til aktivitetsplikten

Strategi for å nå målet:

 • AKS opprettholder høy benyttelsesgrad av plassene og god avgang til jobb, skole eller andre tiltak.
 • Nye tiltak innen aktivitetsplikt for sosialhjelp planlegges og gjennomføres i samarbeid med blant annet NAV.

Boligtjenesten hjelper vanskeligstilte med å skaffe egen eid bolig og bidrar til å redusere midlertidig overnatting

Strategi for å nå målet:

 • For å øke vanskeligstiltes mulighet til å få en stabil bolig videreføres økt investering til innkjøp og bygging av ordinære kommunale utleieboliger for vanskeligstilte, samt bygging av småhus til rusavhengige.
 • Boligtjenesten framskaffer boliger til flyktninger i samarbeid med private.
 • Boligtjenesten skal bruke Husbankens virkemidler fullt ut for å styrke vanskeligstiltes mulighet i boligmarkedet. Herunder startlån, tilskudd og bostøtte.
 • Boligtjenesten fortsetter sitt arbeid med god rotasjon i boligene og bistand slik at vanskeligstilte kjøper egne boliger.

Flyktningenheten bosetter vedtatt antall flyktninger og gir tidligoppstart i introduksjonsprogrammet

Strategi for å nå målet:

 • Flyktningenheten planlegger og gjennomfører bosetting av økt antall flyktninger og familiegjenforente.
 • Utvikle differensierte boliger og tilbud som bidrar til god integrering for enslige mindreårige
 • Utvikle differensiert innhold i introprogrammet med høy avgang til arbeid

Økonomi drift – sosiale tjenester

Tusen kroner

Sosiale tjenester Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 166754 166754 166754 166754
Lønns- og pensjonsendring -2495 -2495 -2495 -2495
Helårseffekt av tiltak 0 0 0 0
Interne endringer mellom enheter 26779 26779 26779 26779
Øvrige endringer 18025 18025 18025 18025
Basisbudsjett 2017 209063 209063 209063 209063
Endring i egenbetalinger -3100 -6200 -8525 -10500
Nye driftstiltak 2017-2020 42529 42529 42529 42529
Innsparing/effektivisering 0 0 0 0
Driftsrammer 2017-2020 248492 245392 243067 241092
Publisert: 06.06.2017 15:08
Sist endret: 15.06.2017 11:35