Levekår felles og samordningstjenester

Befolkningsvekst og oppgaver som endres i tråd med samhandlingsreformens intensjoner gir økt behov for tjenester. Tilskuddene til lag og organisasjoner fordeles til prioriterte områder som fyller ut kommunal tjenesteyting.

Samfunnsutvikling, prognoser 2017-2020

BEFOLKNINGSPROGNOSE, PR 1.1.2016-1.1.2020

Levekår yter hovedsakelig tjenester til voksne. Når kommunen har en høy befolkningsvekst påvirkes den direkte etterspørselen etter tjenester innenfor området i form av behov for flere sykehjemsplasser, hjemmebaserte tjenester, helsetjenester, sosiale tjenester med videre. Det henvises til kapittel 3 hvor befolkningsprognoser og konsekvenser av veksten blir omtalt. Veksten i den yngre befolkningen avtar i årene fremover, men for de eldre er det en formidabel vekst i årene fremover. Det er forventet at spesielt aldergruppen fra 67 år og over vil øke vesentlig i neste økonomiplanperiode. Fra 2016 til 2020 er det antatt en gjennomsnittlig vekst på 4,4 prosent per år for aldersgruppen fra 67 til 79 år. Dette utgjør 944 personer, mens personer i aldersgruppen 80 år og over øker med 211 personer. Total økning for aldersgruppen 67 år og over er 1 155 personer.

Tilskudd til organisasjoner og lag

Frivillige lag og organisasjoner bidrar til å utfylle kommunale velferdstjenester og er viktige aktører i et utvidet helsebegrep. Det er i vurderingen av søknadene lagt vekt på lokale tiltak som støtter opp under innsatser der det ligger sterke statlige føringer. Tiltak til rusavhengige og pårørende prioriteres ved fordelingen, samt de organisasjonene kommunen har inngått forpliktende samarbeidsavtaler med. Videre prioriteres tiltak som rettes mot voldsutsatte og innvandrere. Oversikt over fordeling av tilskudd står i svart hefte.

Oversikt over aktører som har søkt tilskudd eller inngått forpliktende samarbeidsavtale

Funkishuset:
• Stiftelse bestående av 6 kommuner med Sandnes som vertskommune.
• Yter nødvendige lavterskel helsetjenester til rusavhengige.
• Arbeider i tett samarbeid med kommunal tjeneste og yter lovpålagte helsetjenester overfor målgruppa.
• Har samarbeidsavtale med forpliktelser.

Crux:
• Gir aktivitetstilbud til rusavhengige og løslatte i rehabiliteringsfasen.
• Utfyller kommunens ettervernstiltak.
• Har samarbeidsavtale med forpliktelser som er under revidering.

Veiledningssenter for pårørende:
• Lokalt tilbud til pårørende (voksne og barn) til rusavhengige og innsatte.

Pårørendesenteret:
• Regionalt lavterskel pårørendesenter for pårørende (voksne og barn) til mennesker med rus, psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelser.
• Bidrar med veiledning og opplæring også til ansatte som har kontakt med pårørende.

Kompasset:
• Gir tilbud til unge voksne som har vokst opp i familier med rusavhengighet.
• Bidrar til at unge blir i stand til å mestre eget liv og omsorgsoppgaver.
• Har samarbeidsavtale.

Senter mot seksuelle overgrep (SMSO):
• Gir lavterskel samtale og aktivitetstilbud til personer over 16 år som er utsatt for seksuelle overgrep.
• Sandnes er vertskommune.
• Har forpliktende samarbeidsavtale.

Kirkens SOS:
• Lavterskel forebyggende tiltak overfor mennesker som er selvmordstruet eller er i stor krise.

Krisesenteret:
• Lovpålagt oppgave med dag- og døgntilbud for personer som er utsatt for vold og trusler i nære relasjoner og som har behov for rådgivning eller et trygt midlertidig botilbud.
• Interkommunal samarbeidsavtale der Stavanger kommune drifter tiltaket.

Røde Kors – nettverk etter soning:
• Ettervern for innsatte etter soning gjennom kobling av frivillige og innsatte og ulike aktiviteter.

Flyktninglageret:
• Samarbeid av frivillige i «Flyktninginitiativet» som har etablert og driver et lager der de som ønsker kan levere klær og utsyr som flyktninger og asylsøkere kan få når de skal etablere seg.
• Møteplass for flyktninger og norsketniske med mulighet for språktrening.

Følgende organisasjoner har søkt driftsmidler for 2017, men er ikke prioritert:
• Kirkelig dialogsenter: Prosjekt i Stavanger bispedømme som skal styrke tverreligiøs dialog og samarbeid.
• Sykkel mot kreft: Kombinerer sykling som fysisk aktivitet, og samtidig skape gode sosiale møteplasser for alle som er berørt av kreft.

 

Samordningsenheten

Samordningsenheten er en stabsenhet i levekår som består av tildelingskontoret og koordinerende enhet.

Tildelingskontoret tildeler plasser i sykehjem, bokollektiv, bofellesskap og serviceboliger. Fra og med 2016 tildeler tildelingskontoret også hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, praktisk bistand, trygghetsalarmer, dagaktivitetstilbud for hjemmeboende eldre, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse.

Koordinerende enhet tildeler tjenester til personer med funksjonsnedsettelser og deres familier, samt har ansvar for rekruttering og oppfølging av private avlastere og støttekontakter. Koordinerende enhet har i tillegg ansvar for å sikre at personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester får et samordnet, tverrfaglig og planmessig tjenestetilbud. Enheten har koordineringsansvar i enkeltsaker, og et overordnet systemansvar for individuelle planer og helhetlig modell for samhandling.

Samordningsenheten tildeler tjenester til flere alvorlig syke barn som trenger døgnkontinuerlig oppfølging. Respiratorpasienter og andre alvorlig syke med omfattende behandlings- og hjelpebehov tildeles tjenester i eget hjem. I noen enkeltsaker er det behov for tjenester som kommunen ikke kan tilby og kommunen må derfor kjøpe disse tjenestene.

Samordningsenheten har også kreftkoordinator i prosjektstilling som gir råd og veiledning, samt koordinerer tjenester og tilbud til kreftpasienter og deres pårørende.

Målsetninger og strategier for neste økonomiplanperiode

Den viktigste målsetningen og strategiene er:

Tjenesteområdet leverer tjenester av forsvarlig kvalitet. Tjenestene er virkningsfulle, trygge og rettferdig fordelt

Strategier for å nå målet er:

  • Levekårområdet skal utvikle helsefremmende og forebyggende tjenester samt gi helhetlige og koordinerte tjenester til kommunens innbyggere.
  • Kvalitet i tjenestene innebærer involvering av brukerne samt motiverte og kompetente medarbeidere. Tjenestene skal være basert på den beste tilgjengelige kunnskap og god ressursutnyttelse.
  • Samordningstjenesten skal sikre best mulig bruk av ressursene og styrke rettssikkerheten slik at innbyggerne får like tjenester uavhengig av bosted.

Økonomi drift

Tusen kroner

Levekår felles og samordningstjenester Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 79736 79736 79736 79736
Lønns- og pensjonsendring -1035 -1035 -1035 -1035
Helårseffekt av tiltak -9409 -9409 -9409 -9409
Interne endringer mellom enheter -31653 -31653 -31653 -31653
Øvrige endringer 0 0 0 0
Basisbudsjett 2017 37639 37639 37639 37639
Endring i egenbetalinger -378 -1140 -1912 -2684
Nye driftstiltak 2017-2020 20400 40900 52400 64900
Innsparing/effektivisering 0 -6000 -13070 -20150
Driftsrammer 2017-2020 57661 71399 75057 79705
Publisert: 06.06.2017 15:38
Sist endret: 15.06.2017 10:10