Helse og rehabliteringstjenester

Sandnes kommune har lav dekningsgrad av helse- og rehabiliteringstjenester. Det er stort behov for boliger med oppfølgingstjenester til mennesker med rus og/eller psykiske vansker.

Organisering av tjenesten 

• Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver i kommunen og har ansvar for smittevern, miljørettet helsevern og fastlegeordning.
• Legevakten yter medisinsk hjelp ved skader og akutt sykdom, eller alvorlig forverring av sykdom.
• Fysio- og ergoterapi bidrar til å fremme helse, forebygge helseproblemer og gi innbyggere med nedsatt funksjon hjelp til å utnytte sine ressurser.
• Mestringsenheten gir bydekkende tjenester innen rusvern og psykisk helse.

Samfunnsutvikling, prognoser 2017-2020

Befolkningsveksten vil påvirke etterspørselen etter tjenester innen området helse- og rehabilitering. Vekst i antall brukere medfører at tjenesteområdet må tilpasse sin aktivitet og tjenesteyting, samt vurdere hvilke konsekvenser dette får for innbyggerne. Kommunen gir i økende grad mer avansert behandling og oppfølging, og forventes å tilby tjenester og boliger til personer med svært omfattende behov.

Legetjenester

Kommunen må sikre oppretting av fastlegehjemler i takt med befolkningsøkningen. Tidligere utskrivning fra sykehus til sykehjem og flere sykehjemsplasser medfører behov for mer legetjenester. Kommunen har lite ressurser til smittevern sammenlignet med nabokommuner og ASSS-kommunene. Rådmannen har ikke funnet midler til å styrke smittevernarbeidet. Konsekvensene er blant annet at forebyggende hygienearbeid i skoler og barnehager ikke blir iverksatt.

Legevakt

Legevakten må planlegge for forsvarlig drift i tråd med ny akuttmedisinsk forskrift med økte kompetansekrav.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- ergoterapitjenesten har de siste årene fått flere oppgaver og brukere som skyldes

 • tidlig utskriving fra sykehuset
 • økt overlevelse ved kritiske tilstander
 • økte forventninger til helsefremmende arbeid (i tråd med samhandlingsreformen)

Tjenesten har over lang tid ligget klart under ASSS-gjennomsnittet for årsverk i forhold til innbyggertallet. Det er flere barn som har behov for omfattende fysioterapibehandling. Det er behov for å øke tilbudet med to stillinger. Gjennom omprioritering har en innenfor rammen flyttet en stilling fra frisklivssentralen til nødvendig behandling av barn. Rådmannen har ikke funnet rom for å styrke med ytterligere en stilling. Konsekvensen er at besøksteamet for eldre i frisklivssentralen endres til gruppetilbud, samt noe reduksjon av frisklivssentralens tilbud generelt. Selv om barn prioriteres vil det også fremover være ventelister for barn som trenger fysioterapi.

FYSIOTERAPIÅRSVERK PER 10 000 INNBYGGERE

Mestringsenheten

Tilgang til boliger med tilpasset oppfølging er utfordrende, både til psykisk syke og mennesker med rusavhengighet. Tilnærmet alle kommunale boligsøkere har nå behov for oppfølgingstjenester eller særskilte boligløsninger. Gjennom boligsosialt handlingsprogram skal flere boligprosjekt for målgruppene realiseres. Opptrappingsplanen for rus gir både faglige føringer og styrkede økonomiske rammer til rustjenestene. Midlene blir nyttet til å videreføre igangsatte prosjekter som er finansiert av statlige prosjektmidler som fases ut. Flere av disse prosjektene retter seg mot direkte oppfølging av rusavhengige. Målsettingen er å styrke hele hjelpelinjen, ikke minst oppfølging etter behandling og en trygg bosituasjon. Midlene er videre nyttet til å styrke oppfølgingen rundt unge med rusproblematikk og ansettelse av psykolog som kan arbeide med kartlegging og behandling også utenfor institusjon. Videre sikres ansettelse av erfaringsmedarbeidere. Disse har særskilt fokus på aktivitet og ettervern. Fremover vil det være behov for å styrke fokuset på arbeid og aktivitet for personer med rus og/eller psykiske vansker.

Angst og depresjonsplager, særlig hos unge, er økende og vil kreve tidlig intervensjon (Tidlig intervensjon betyr å se problemer og ta tak i problemene mens de er små) for å unngå langvarige plager, og behov for oppfølgingstjenester. Gjennom statlige prosjektmidler gir mestringsenheten tilbud om rask lavterskel helsehjelp ved psykiske vansker fra 16 år. Videreføring etter 2017 vil kreve kommunale midler.

I tråd med samhandlingsreformens intensjoner utskrives flere pasienter med svært omfattende behov for tjenester og tilrettelagte botilbud fra spesialisthelsetjenesten. Dette krever store oppfølgingsressurser selv om kommunen søker å gi slike tjenester i ressurseffektive tiltak. Rådmannen har innarbeidet ressurser til å yte forsvarlige tjenester overfor nye navngitte pasienter i målgruppen.

Gjennom statlige føringer vil kommunale helsetjenester til ruslidelser og psykiske lidelser få økte oppgaver framover og må planlegge og iverksette tiltak i forhold til utviklingen. Dette gjelder:

 • Varslet innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra rus- og psykiatrisk behandling i spesialisthelsetjenesten, tidligst fra 2018.
 • Plikt til kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved rus- og psykiske lidelser innføres fra 2017.
 • Økende forventning om styrket psykologkompetanse i kommunene.

Det er videre stort behov for, og forventning om, samhandling med spesialisthelsetjenestene i nye strukturer.

Målsetninger og strategier for neste økonomiplanperiode

De viktigste målsetningene og strategiene er:

Legevakten yter forsvarlige akuttmedisinske tjenester

Strategi for å nå målet:

 • Fortsatt fokus på effektiv drift, kvalitetsarbeid og samhandling med nødetatene.
 • Etablere ny legevakt samlokalisert med Jæren øyeblikkelig hjelp.

Fysio- og ergoterapitjenesten gir treffsikre tiltak

Strategi for å nå målet:

 • Tjenestene arbeider kontinuerlig med å prioritere slik at de alvorligst syke får nødvendig hjelp, samtidig som en avsetter ressurser til tidlig intervensjon.
 • Drive forebyggende tiltak med dokumentert effekt.
 • Øke antall plasser i fallforebyggende grupper.

Mestringsenheten utvikler rus og psykisk helsetjenester i tråd med nasjonale føringer og lokale behov. Brukermedvirkning og recovery som faglig plattform vektlegges

Strategi for å nå målet:

 • Mestringsenheten skal bidra til varierte og tilgjengelige tjenester for målgruppen.
 • For å gi forsvarlig tjeneste med trygg bolig som utgangspunkt for endringsarbeid, er det nødvendig å etablere flere boliger for målgruppen, sammen med ressurser til oppfølging.
 • Mestringsenheten skal utvikle tjenesten i tråd med nye retningslinjer og opptrappingsplanen for rusfeltet.
 • Kommunen må planlegge for å kunne ta imot utskrivningsklare med rus- og psykiske lidelser raskere når varslet betalingsplikt blir innført, trolig fra 2018.
 • Kommunen må opprette tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp for psykisk helse og rus fra 2017.
 • Enheten har fokus på lavterskeltjenester. For å videreføre Rask Psykisk Helsehjelp etter prosjektperioden bør det i neste økonomiplan innarbeides to årsverk fra 2018.

Økonomi drift

Tusen kroner

Helse- og rehabiliteringstjenester Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 204908 204908 204908 204908
Lønns- og pensjonsendring -5641 -5641 -5641 -5641
Helårseffekt av tiltak 1300 1300 1300 1300
Interne endringer mellom enheter 26826 26826 26826 26826
Øvrige endringer 0 0 0 0
Basisbudsjett 2017 227393 227393 227393 227393
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 5258 5258 15258 15258
Innsparing/effektivisering 0 0 0 0
Driftsrammer 2017-2020 232651 232651 242651 242651
Publisert: 06.06.2017 15:37
Sist endret: 16.06.2017 14:53