Enhet for funksjonshemmede

Fra 1. mai 2016 ble tjenestene til personer med funksjonsnedsettelser samlet i enhet for funksjonshemmede. Det skal åpnes to nye botiltak, Aase Gaard og Foreldreinitiativ 2 i perioden.

Organisering av tjenesten 

Enhet for funksjonshemmede består av døgnbemannede boliger og to dagaktivitetssenter for personer med nedsatt funksjonsevne samt avlastningstjenester til personer med særlig tyngende omsorg for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Avlastningstjenester gis i form av avlastningsbolig og aktivitetsbasert avlastning. Enheten leverer også timebaserte hjemmetjenester til personer med funksjonsnedsettelser som bor i egne boliger.

Samfunnsutvikling, prognoser 2017-2020

Enhet for funksjonshemmede er den største resultatenheten i Sandnes med 400 årsverk fordelt på om lag 700 ansatte. Enheten er en sammenslåing av avlastningsenheten, aktivitetssentrene Kvål og Vågsgjerd samt boliger for personer med nedsatt funksjonsevne som tidligere var geografisk plassert under omsorgsdistriktene.

Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne

Det er 31 personer per 31. august som er kvalifisert og venter på bolig for personer med nedsatt funksjonsevne, av disse er åtte mellom 16 og 18 år. Både Aase Gaard og Foreldreinitiativ II er tildelt.

Antall boliger 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Boliger for mennesker med utviklingshemming 125 125 147 147 147 147
Boliger for unge med nedsatt funksjonsevne 17 17 17 17 17 17
Totalt antall boliger 142 142 164 164 164 164

Avlastningstjenesten

Avlastningstjenesten har en avdeling for ordinær boligavlastning og en avdeling for aktivitetsbasert avlastning. I tillegg har avlastningstjenesten ansvar for tre barneboliger. Behovet for nytt avlastningssenter og barneboliger er stort. Et nytt samlokalisert avlastningssenter skal være klart til å tas i bruk i 2018. Det nye avlastningssenteret vil gi mer effektiv drift, bedre ressursutnyttelse av personalet og vil bidra til en mer tilpasset tjeneste til brukerne. Senteret er planlagt med fem barneboliger og lokaler til tilsynstilbud for skoleungdom med nedsatt funksjonsevne. Det vurderes at antall avlastningsplasser kan økes fra 17 til 25, uten økning i antall årsverk. Bystyret har vedtatt at når avlastningssenteret står ferdig kan utgiftene reduseres med kr 5 millioner. Rådmannen vurderer at det kan bli vanskelig å øke med åtte plasser, og samtidig redusere rammen med kr 5 millioner. Rådmannen foreslår derfor å legge inn kr 5 millioner slik at en kan ivareta den økende etterspørselen etter avlastningstjenester.

Dagaktivitetssenter

Kapasiteten ved aktivitetssentrene Kvål og Vågsgjerd er utnyttet maksimalt. For å kunne gi plass til nye ungdommer som er ferdig med videregående skole må tilbudet til de eldste brukerne reduseres. Det er høsten 2016 etablert et «værested» i regi av Kvål Aktivitetssenter med lokaler i klubbhuset til Ganddal idrettslag. «Værestedet» er et «drop-in» sted for de som ikke lenger kan gis et ordinært dagtilbud på Kvål eller Vågsgjerd.

Målsetninger og strategier for neste økonomiplanperiode

Den viktigste målsetningen og strategiene er:

EFF skal gi gode, effektive, fleksible og samordnede tjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Strategier for å nå målet:

  • Gi meningsfulle, tilrettelagte og fremtidsrettede tilbud til brukerne på arenaene bolig, aktivitet og avlasting.
  • Tydelig styring og felles ledelse skal gi en likere og en mer samordnet tjeneste til målgruppen.
  • Etablere felles kultur og forståelse gjennom samarbeid og sambruk mellom avdelingene.
  • God, effektiv og fleksibel ressursutnyttelse skal bidra til økt robusthet ved framtidige utfordringer.
  • Etablere nye botiltak for målgruppen og sikre gode overganger fra foreldrehjemmet.
  • Planlegge tjenestetilbudet i nytt avlastningssenter.

Økonomi drift

Tusen kroner

Enhet for funksjonshemmede Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 63042 63042 63042 63042
Lønns- og pensjonsendring -2197 -2197 -2197 -2197
Helårseffekt av tiltak 1000 1000 1000 1000
Interne endringer mellom enheter 214765 214765 214765 214765
Øvrige endringer 0 0 0 0
Basisbudsjett 2017 276610 276610 276610 276610
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 16500 22000 22000 22000
Innsparing/effektivisering 0 0 0 0
Driftsrammer 2017-2020 293110 298610 298610 298610
Publisert: 06.06.2017 15:37
Sist endret: 15.06.2017 10:35