Levekår

Fortsatt økende arbeidsledighet, stramme rammer og høy befolkningsvekst blant de eldre gir utfordringer.

Organisering av tjenesten

Tjenesteområdet består av fire omsorgsdistrikt, legevakt, legetjenester, aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS), boligtjenesten, enhet for funksjonshemmede (EFF), flyktningenheten, samordning, fysio- og ergoterapi, mestringsenheten og NAV Sandnes.

Omstilling og effektivisering

Vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2016-2019 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2017. Levekår må i tillegg til å redusere innen tjenester til eldre, hovedsakelig redusere i tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming. I sak om omstilling og effektivisering 2016-2019 er innsparingene ytterligere beskrevet. På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen seg nødt til å innarbeide nye innsparinger på kr 7 millioner i 2019, økende til kr 14 millioner fra 2020.

Driftsrammer

Tusen kroner

Levekår Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Levekår felles og samordningstjenester 14398 79736 57661 71399 75057 79705
Omsorgstjenestene 759970 708740 533286 533286 533286 533286
Enhet for funksjonshemmede 70065 63042 293110 298610 298610 298610
Helse- og rehabiliteringstjenester 213225 204908 232651 232651 242651 242651
Sosiale tjenester 183701 166754 248492 245392 243067 241092
Sum netto rammer 1241359 1223180 1365200 1381338 1392671 1395344
Publisert: 06.06.2017 15:08
Sist endret: 15.06.2017 10:07