Kultur, bibliotek og kulturskole

Kommunedelplan for kultur har som visjon «et rikere liv gjennom opplevelse og deltakelse». Kommunens egne kulturformidlende institusjoner er Sandnes bibliotek, Sandnes kunst- og kulturhus KF, Vitenfabrikken og Sandnes kulturskole. I tillegg gir kulturavdelingen både aktivitets- og formidlingstilbud gjennom bydelshusene og «den kulturelle spaserstokken». Kommunen er

  • aktiv tilrettelegger for innbyggerdrevne kulturaktiviteter
  • samarbeidspartner for profesjonelle kunst- og kulturaktører
  • forvalter av kommunens kunstutsmykkinger, historie og tradisjoner
  • bidragsyter til et bredt mangfold av kulturaktiviteter

Samfunnsutvikling, prognoser for 2017-2020

Kulturlivet er i stadig endring. Befolkningsveksten i kommunen, stadig endrede uttrykksformer og distribusjonsformer, og en mangfoldig befolkning vil stille krav til både nytt innhold i kulturtilbudene, nye arbeidsformer og til kulturbyggene. Planlegging av nye bydeler og fortetting i eksisterende områder krever en gjennomgang av hvilke konsekvenser dette får for eksisterende og eventuelt nye kulturarenaer.

Målsetninger for neste økonomiplanperiode

Innbyggerne har mulighet til å utforme og delta i kulturaktiviteter på egne premisser

Strategier for å nå målet:

  • Alle bydeler bør ha tilgang til lokaler som er fleksible, definert som egnede for kor/korps, utstillinger, mindre teaterforestillinger og konserter, dans og band, basert på felles kriterier til utforming. Lokalene skal være åpne for alle, uavhengig av livssyn eller funksjonshemninger. Investeringstiltak K5 inneholder en oversikt over kultur- og idrettsbygg som skal rehabiliteres.
  • Biblioteket skal være relevant og tilpasset innbyggernes behov. Bibliotek har ansvar for litteratur- og informasjonsformidling, lesestimulering og kulturformidling.
  • Kulturskolen er kommunens ressurssenter for musikk- og kulturopplæring.

Kommunen er en god samarbeidspartner for byens mangfoldige kunst- og kulturliv, og har tilstrekkelige og egnede arenaer for kulturaktivitet og kulturformidling.

Strategier for å nå målet:

  • Sandnes skal ha gode og egnede arenaer for kulturaktivitet og kulturformidling. Sentrum er stedet for felles kulturopplevelser og -aktivitet. Kongesommer gir barn og unge et ferietilbud i løpet av skolens ferier. Tilbudet er avhengig av støtte fra statlige tilskuddsordninger og har mottatt dette siden 2007. Det settes av midler til følgende: Bygningsmessige utbedringer KINOKINO (investeringstiltak K6), utskiftning av sceneteknisk utstyr (link investeringstiltak k2) og skifte av gulv i liten sal (investeringstiltak K7) Sandnes kunst- og kulturhus KF.
  • Det skal legges større vekt på fleksibilitet, kulturaktivitet og bemanning i kultur- og fritidsarenaer i bydelene. To tiltak foreslås: Rehabilitering idretts- og kulturbygg (investeringstiltak K5) og branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg (investeringstiltak K4).
  • Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og uterom. I bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det foreslås å legge inn 0,2 prosent av brutto investeringsbudsjett til formålet (investeringstiltak k3 ).

Økonomi drift

Tusen kroner

Kultur, bibliotek og kulturskole Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 63300 63300 63300 63300
Lønns- og pensjonsendring -1361 -1361 -1361 -1361
Helårseffekt av tiltak 0 0 0 0
Interne endringer mellom enheter 13711 13711 13711 13711
Øvrige endringer 0 0 0 0
Basisbudsjett 2017 75650 75650 75650 75650
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 0 0 0 0
Innsparing/effektivisering 0 0 0 0
Driftsrammer 2017-2020 75650 75650 75650 75650
Publisert: 06.06.2017 15:07
Sist endret: 15.06.2017 12:02