Byutvikling

Sandnes skal være en attraktiv by hvor innbyggerne og besøkende kan leve et godt liv. Kommunen skal legge til rette for den forventede befolkningsveksten. Gode planer, utbyggingsavtaler og byggesaksbehandling skal bidra til å sikre ønsket samfunnsutvikling.

Samfunnsutvikling, prognoser for 2017-2020

Sandnes kommune opplever en svakere befolkningsvekst enn tidligere år. Bystyret har fastsatt et mål om at det skal bygges 750 nye boliger per år i perioden.

Regjeringen har lagt fram sine forventninger til regional og kommunal planlegging som fokuserer på:

  • gode og effektive planprosesser
  • bærekraftig areal og samfunnsutvikling
  • attraktive og klimavennlige byer
  • tettstedsområder

De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og kommunal planlegging.

Sandnes kommune har gjennom sitt vedtak i revisjon av kommuneplanens samfunnsdel (Kommuneplankomiteen sak 7/16) vedtatt at FNs definisjon for bærekraftig utvikling skal ligge til grunn for det videre arbeidet. En viktig del av arbeidet vil være å fortolke begrepet inn i en lokal kontekst og for de enkelte fagområder, for eksempel innenfor transport, næringslivsutvikling og tettstedsutvikling. I denne definisjonen av bærekraftig utvikling er det enighet om å satse særskilt på tre områder:

  • Miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold (fattigdom)

Forståelse og betydning av de ulike dimensjonene i bærekraftbegrepet vil bli utdypet gjennom det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

Forslag til ny transportplan legger til grunn at samfunnets mobilitet opprettholdes og transportomfanget vil øke. Man antar at det i 2029 vil være 15 prosent flere personreiser og 20 prosent mer godstransport. Hovedinnretningen i planforslaget er kort oppsummert fokusert på videreføring av allerede vedtatte og igangsatte vei- og tunnelprosjekter, utforskning av ny teknologi, veisikkerhet og tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange. En bærebjelke for forslaget er en klimastrategi for lavutslippssamfunnet, der vedtatte mål sier at Norge skal være karbonnøytrale i 2050. Transportetatene mener det vil være mulig å redusere utslippene fra transportsektoren med 50 prosent innen 2030 selv om transportomfanget øker (fsak 39/16). Dette skal oppnås ved å satse på lav- og nullutslippsteknologi, alternative drivstoff, samt gjennom at veksten i persontransporten i byområdene tas med kollektiv, sykkel og gange.

En del av regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging er digitalisering av tjenestene innenfor denne sektoren. Sandnes kommune er også en aktiv medspiller i dette arbeidet, både gjennom utviklingsarbeid i regi av KS KommIT og gjennom smartkommune-samarbeidet i Stavangerregionen. Sandnes har inngått en samarbeidsavtale om forsknings- og utviklingssamarbeid med Norkart AS. Hensikten med FoU-prosjektet er å utvikle konkurransedyktige produkter og tjenester som kan bidra til økt produktivitet og forbedret service overfor innbyggerne i kommunene. Forutsatt at Innovasjon Norge godkjenner FoU-prosjektet, er partene enige om å starte det praktiske samarbeidet fra januar 2017. Sandnes forplikter seg da til å være tilgjengelig innenfor byggesak i en kommende 3 års periode.

Målsetninger og strategier for neste økonomiplanperiode

De viktigste målsetningene og strategiene for tjenesten er:

Kommunen har en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling som skaper levende tettstedsområder og en attraktiv by.

Kommunen vil gjennom planprosessene gi gode rammer for identitet og tilknytning, en sunnere livsstil, et variert kulturtilbud, godt tilbud av boliger, handel og tjenester. Kulturminner og kulturmiljøer er viktig for identitet og tilknytning, og er en viktig ressurs for næringsutvikling. Gode transportløsninger i sentrum og mellom bydelene er viktig for å få dette til. Hovedvekten av utbygging og fortetting skal pågå langs den definerte byutviklingsaksen som strekker seg langs bussveikorridoren fra Forus/Lura via Sandnes sentrum til Sandnes Øst.

Strategier for å nå målet:

Byutvikling er effektiv, tilgjengelig og brukerrettet.

Bruk av gode IKT-løsninger skal bidra til å effektivisere byutviklings ressursbruk gjennom effektive saksbehandlingsprosesser. Økt selvbetjening for kommunens brukere og helelektroniske prosesser i saksbehandling og tjenesteyting står sentralt. Elektronisk utveksling og samhandling på tvers av virksomheter og med statlige, kommunale og private aktører, vil bli prioritert for å effektivisere saksbehandlingen og øke kvaliteten på informasjonen.

Strategier for å nå målet:

Økonomi drift

Tusen kroner

Byutvikling Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 36343 36343 36343 36343
Lønns- og pensjonsendring -1972 -1972 -1972 -1972
Helårseffekt av tiltak -910 -910 -910 -910
Interne endringer mellom enheter -361 -361 -361 -361
Øvrige endringer 838 838 838 838
Basisbudsjett 2017 33938 33938 33938 33938
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 375 225 -135 -135
Innsparing/effektivisering 0 0 0 0
Driftsrammer 2017-2020 34313 34163 33803 33803
Publisert: 06.06.2017 15:07
Sist endret: 15.06.2017 12:00