Kultur og byutvikling

Byutviklingen skjer i et samspill mellom mange aktører, og er avhengig av godt samspill mellom offentlig og privat sektor. Kultur er en viktig arena for meningsdannelse og refleksjon og har derfor en sentral funksjon i samfunnsutviklingen.

Tjenestebeskrivelse

Tjenesteområdet kultur og byutvikling omfatter kultur og byutvikling felles, samfunnsplan, plan, geodata, byggesak, landbruk og kultur, bibliotek og kulturskole.

Omstilling og effektivisering

Vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2016-2019 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2017. Hovedsakelig er innsparingene løst ved å øke inntektskrav samt digitalisering og effektivisering av systemer. I sak om omstilling og effektivisering 2016-2019 er innsparingene ytterligere beskrevet. På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen seg nødt til å innarbeide nye innsparinger på kr 810 000 i 2019, økende til kr 1,6 millioner fra 2020.

Driftsrammer

Tusen kroner

Kultur og byutvikling Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Kultur og byutvikling felles 36725 16324 31314 31264 31154 29654
Byutvikling 34747 36343 34313 34163 33803 33803
Kultur og fritid, bibliotek og kulturskole 75187 63300 75650 75650 75650 75650
Sum netto rammer 146659 115967 141277 141077 140607 139107

Økonomi drift – kultur og byutvikling felles

Tusen kroner

Kultur og byutvikling felles Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 16324 16324 16324 16324
Lønns- og pensjonsendring 160 160 160 160
Helårseffekt av tiltak -1783 -1783 -1783 -1783
Interne endringer mellom enheter 14982 14982 14982 14982
Øvrige endringer 241 241 241 241
Basisbudsjett 2017 29924 29924 29924 29924
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 1390 1340 2040 1340
Innsparing/effektivisering 0 0 -810 -1610
Driftsrammer 2017-2020 31314 31264 31154 29654
Publisert: 06.06.2017 15:06
Sist endret: 15.06.2017 11:41