Saksframlegg

Saksframlegg – økonomiplan 2017-2020

Det benyttes samme saksframlegg til administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret.

Politisk behandling av økonomiplan 2017-2020 vil bli som følger:

 • Rådmannens forslag til økonomiplan legges fram for bystyret 26. oktober 2016
 • Formannskapet behandler og innstiller i økonomiplansaken 21. november 2016
 • Bystyret vedtar økonomiplanen 12. desember 2016

Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan 2017-2020 på https://www.sandnes.kommune.no/okplan2017.

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Formannskapet tilrår bystyret å fatte følgende:

Forslag til vedtak

 1. Bystyret godkjenner det framlagte forslaget til økonomiplan 2017-2020 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2017 fastsettes i henhold til:
 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i vedlegg til økonomiplan.
 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
 4. Bystyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i Sandnes kommune i 2018, jamfør eigedomsskattelova (esktl.) § 2. For eiendomsskatteåret 2018 gjelder følgende:
  • Eiendomsskatt skrives ut på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jamfør esktl. § 3 bokstav d.
  • Alminnelig skattesats settes til 2 promille, jamfør esktl. §§ 10 og 11 første ledd.
  • Taksering av verk, bruk og næringseiendommer vil skje i løpet av 2017, og det avsettes kr 10 millioner til formålet. Midlene hentes fra disposisjonsfond.
  • Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale avgifter, esktl. § 25.
 5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet:
  • Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr 175 000 000 / 22 år.
  • Lån til finansiering av egne investeringer: kr 1 079 378 000 / 30 år.

  Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet.
 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det framgår i avsnittet avgifter, gebyrer og egenbetalinger i vedlegg til økonomiplan.
 8. Økonomiplan 2017-2020 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.
  • Bystyret godkjenner foretakets årsbudsjett for 2017, med et resultat på kr 32 millioner.
  • Bystyret godkjenner at det foretas et deloppgjør for Ruten utvikling med Sandnes tomteselskap KF til bykassen på kr 20 millioner, fordelt over årene 2019 og 2020, som utelukkende disponeres til delfinansiering av opparbeidelsen av Ruten byrom.
  • Bystyret godkjenner at det foretas en ekstraordinær overføring fra Sandnes tomteselskap KF til bykassen på kr 15 millioner i 2018, kr 25 millioner i 2019 og kr 5 millioner i 2020 i forbindelse med områderegulering og salg av kommunens eiendommer i Skeianeområdet.
 9. Økonomiplan 2017-2020 for Sandnes parkering KF godkjennes. Finansiering av investeringene fastsettes endelig for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan.
  • Bystyret godkjenner at følgende takster for parkering gjøres gjeldende fra 1. januar 2017:
   • 1. time kr 15 (uendret)
   • 2. time kr 21 (uendret)
   • 3. time og påfølgende timer kr 32 (økning fra kr 31)
 10. Økonomiplan 2017-2020 for Sandnes kunst- og kulturhus KF godkjennes med følgende endringer:
  • Driftsbudsjett:
   • Basis rammetilskudd korrigeres med økning på kr 157 000, fra kr 10,081 millioner til kr 10,238 millioner, som følge av helårsvirkning av lønnsoppgjør 2015.
   • Kommunal egenandel til RAS økes med kr 50 000, til totalt kr 600 000 fra og med 2017.
   • Økt kommunalt driftstilskudd i 2017 på kr 50 000 til utskiftning av kjøkkenutstyr i Kinokino.
   • Økt kommunalt tilskudd årlig på kr 40 000 til gjennomføring av gratiskino for barn bevilges ikke.
   • Kr 80 000 i 2017 til svarte tepper i liten sal kulturhuset bevilges ikke.
   • Økning i utleiepriser med 10 prosent fra 1. januar 2017 godkjennes ikke.
  • Investeringsbudsjett:
   • Kr 1 million i 2019 og kr 1,5 millioner i 2020 til utskiftning av lysrigg og dimmere kulturhuset bevilges ikke.
   • Kr 500 000 i 2020 til oppgradering av artistgarderober i kulturhuset bevilges ikke.
   • Kr 500 000 i 2020 til nytt høyttaleranlegg Sal 1 KinoKino bevilges ikke.
   • Utredning av samlet oppgraderingsbehov av kulturhuset og Kinokino tas opp igjen og sluttføres 1. halvår 2017. Utredningen er grunnlag for tiltak i økonomiplan 2018-2021.
  • Helårsvirkning av lønnsoppgjør 2016 innarbeides i økonomiplanen for 2017.
  • Sandnes kunst- og kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2017 etter framlagt forhandlingsprotokoll.
 11. Økonomiplan 2017-2020 for Sandnes havn KF godkjennes.
 12. Økonomiplan 2017-2020 for Sandnes eiendomsselskap KF godkjennes, med følgende endring:
  • Internhusleiene justeres ikke for prisvekst.
  • Overføring fra bykassen til dekning av energiutgifter utgjør kr 33 millioner i 2017, kr 36,1 millioner i 2018, kr 37,5 millioner i 2019 og kr 39,1 millioner i 2020.
Publisert: 06.06.2017 11:49
Sist endret: 07.06.2017 15:15