Oppvekst skole

Skolebehovsplan 2017-2020 som ble vedtatt i bsak 64/16 forutsetter at befolkningsveksten nå vil bli lavere enn det som er lagt til grunn i økonomiplan 2016-2019 og skolebehovsplan 2016-2019. Bystyret vedtok i bsak 42/15 at ledig skolekapasitet må utnyttes. Skolene må ta i bruk organisatoriske løsninger. I tillegg kan det være nødvendig å gi elever plass på en annen skole enn den som ligger nærmest hjemmet. I bsak 119/15 vedtok bystyret at samlet skolekapasitet i utgangspunktet skal utnyttes før det foretas utvidelser og/eller nybygg av skoler. I forslag til investeringsbudsjett er det tatt hensyn til dette. Bogafjell ungdomsskole utsettes med 2 år, Skaarlia skole utsettes med 3 år og utvidelse av Hana skole utsettes med 3 år.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
S1 30007 Buggeland skole, utvidelse, B19-skole (19 klasser) 34200 16000 18200      
Status KII: (((SEKF sak 157-15))) Under bygging. Ferdigstilt før sommeren 2017.
Skolen skal utvides med fem klasserom og et ekstra grupperom med tilhørende fellesareal, og skal stå ferdig til skolestart i 2017.
S2 30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole (20 klasser og 560 elever) 288000 5500 166500 116000    
Status IK: Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt august 2018.
I gjeldende økonomiplan er det satt av midler til ny K20 skole ved Figgjo. I skolebehovsplan 2017-2020 er det vedtatt at elevene fra Figgjo skal ha ungdomsskoleplass på Figgjo. Prosjektet skal være ferdig til skolestart 2018.
Avtale om erverv av tomt (gnr 29 bnr 3) er inngått. Detaljregulering (plan 2014 148) av arealet er igangsatt og planprogrammet ble fastsatt den 13. januar 2016 av utvalg for byutvikling.
S3 30021 Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole (21 klasser og 588 elever) 232000 24800 144200 63000    
Status K1: (((SEKF sak 60-16))) Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt skolestart 2018.
I gjeldende økonomiplan ble det avsatt midler til rehabilitering og utvidelse av Skeiene ungdomsskole fra en U15 skole til en U21 skole. Skolen bygges ut trinnvis og vil kunne være ferdigstilt til skolestart 2018. Byggeprogrammet legger til grunn at skoleanlegget først tilføres et nybygg. Skoledriften tar dette i bruk mens rehabiliteringen gjennomføres. Det legges opp til en totalrenovering av eksisterende skolebygning fra 1963 og i tillegg oppgradering av varmeanlegg i gymsalbygg. Det planlegges full drift av skolen i byggeperioden. Nybygget dekker ikke behovet så det vil være nødvendig å ta i bruk brakkebygg ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Kostnader for etablering av brakkebygg er ikke medregnet i grovkalkyle for investeringstiltaket og vil måtte dekkes av driftsmidler.
S4 3000400 Skoler, utendørsanlegg     3000 3000 3000 3000
Status: Rullering - årsbevilgning.
Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak, samt forvaltning av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. På grunn av store behov er bevilgningen foreslått til kr 3 millioner årlig.
NavnBeskrivelse201720182019
Figgjo Utbedring av utstyr 100    
Smeaheia Utbedring av skråninger. Avrenning fra lekeområde ned i skolegård 100    
Lundehaugen Etablering av Sandvolleyballbane/Parkouranlegg 150   500
Trones Nord Etablering av ny inngang fra Nord + sykkelparkering 200    
Ganddal Etablere lekeområde foran skole 300    
Iglemyr Utbedring lekeområde ved SFO + gressarmering i skråning 300    
Skoler felles Etablering av vennebenker på skoler ca. 30 stykk 300    
Buggeland Etablere mur og ny drenering 400    
Skoler felles Utbedring sykkelparkering 500    
Hommersåk Etablering av nytt lekeområde/avgrensing fotballbane 650    
Porsholen Utbedring av sandbasseng   150  
Sviland Utskifting av utstyr   150  
Maudland Opparbeidelse av nytt lekeområde   200  
Trones Sør Utskifting av turnbasseng   200  
Bogafjell Sikring av fjell mot fotballbane og høyder på baksiden mot skogen   300  
Kyrkjevollen Utskifting og supplering av lekeutstyr i stort sandområde + asfaltering   300  
Sørbø Utbedring av grøntområder etter byggetrinn   300  
Stangeland Etablering av lekeområde mellom byggene på oppsiden   400  
Buggeland Etablering av nytt lekeområde   500  
Skoler felles Universelt utformede lekeområder   500  
Hana Etablere nytt utstyr     250
Høle Oppgradering av lekeutstyr i sandbasseng + tilrettelegging for rullestol     250
Austrått Nytt lekeområde/utstyr     400
Riska Etablering av Sandvolleyballbane/Parkouranlegg     500
Hommersåk Etablering av nytt lekeområde på skolen     1 100
  SUM 3 000 3 000 3 000
S5 3002900 Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever) 61800 1000 5000 20000 20000 15800
Status IK: Forventet ferdigstilt 2020
Malmheim skole må moderniseres og utvides til en fullverdig B7 skole. Nye Malmheim skole må ha klasserom med plass til 28 elever og personalfasiliteter må gjennomgås. Kostander til midlertidige lokaler og transport kommer i tillegg og bevilges av driftstiltak S7. Økning av ramme fra kr 48 millioner til kr 61,8 millioner er relatert til nødvendig økning av areal og romfunksjoner i forhold til bygging av fullverdig B7 skole kontra opprinnelig rehabilitering av eksisterende bygg.
S6 3002300 Austrått skole, utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegget på taket 19000 15000 4000      
Status K0: (((SEKF sak 57-16))) Forventet ferdigstilt 2017
Ventilasjonsaggregatet har gått over forventet levetid. Anlegget er plassert på taket og må utbedres for å unngå påvirkning av vær og hærverk.
S7 3002800 Nytt skoleanlegg på barnetrinnet, sentrumsnært, B21-skole (21 klasser og 588 elever) 400000 1000 5000 5000 40000 200000
Status IK: Forventet ferdigstilt 2021
Nytt skoleanlegg for barnetrinnet mellom Ganddal skole i sør og Oalsgata i nord. Det ble avsatt prosjektmidler i 2016. Prosjektperioden utvides til 2017. I prosjektet må det avklares om behovet for nye elevplasser kan løses ved ombygging og utvidelse av eksisterende sentrumsnære skoler. Prosjektet må avklare om en moderne forsterket avdeling til erstatning for dagens forsterket avdeling ved Trones skole, kan plasseres ved en eventuell ny skole eller en annen utvidet barneskole. Det er i kalkylene lagt opp til en B21-skole med liten flerbrukshall. Ved utvidelse av eksisterende skoler, må plassering av idrettshall avklares. Det bør vurderes en stor flerbrukshall og varmtvannsbasseng.
S8 30009 Ny ungdomsskole Bogafjell, U18-skole (18 klasser og 504 elever) 262800 14500     2500 54000
Status K0: (((SEKF sak 43-15))) Planlagt byggestart 2020. Forventet ferdigstilt august 2022
Ny ungdomsskole på Bogafjell for 18 klasser vil bidra til å løse behovet for kapasitetsøkning på ungdomstrinnet sør i kommunen. Skolen vil ta elever fra barneskolene Bogafjell og Buggeland. Det planlegges 20 måneders byggetid. Tomt er anskaffet og kostnaden er inkludert i kalkylen. I henhold til økonomiplan 2016-2019 skulle prosjektet vært ferdig til skolestart 2020, men utsettes nå med 2 år. Planlagt byggestart i 2020, med ferdigstillelse til skolestart 2022. Dette er i tråd med bystyrets vedtak om å utnytte ledig kapasitet ved skoler (bsak 42/15).
S9 30010 Skaarlia skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) 201000 33200       3000
Status K0: SEKF sak 21-15, bsak 43/15 Planlagt byggestart 2021. Forventet ferdigstilt august 2023.
Prosjektet utsettes med 3 år i forhold til økonomiplan 2016-2019. Tomt er anskaffet og kostnaden er inkludert i kalkylen. Planlagt byggestart 2021, og ferdigstilt til skolestart 2023. Dette i tråd med bystyrets vedtak om å utnytte ledig kapasitet ved skoler (bsak 42/15), kombinert med nedgang i prognoser for kapasitetsbehov i bydelen.
Bygging av ny skole i Skaarlia må ses i sammenheng med utvidelsen av Hana skole. Det må i kommende skolebehovsplaner vurderes om en ytterligere utvidelse av Hana skole til en B28 skole, kan erstatte bygging av ny skole i Skaarlia på kort og lang sikt.
S10 6001100 Skaarlia skole, liten flerbrukshall 34750          
Status K0: SEKF sak 21-15, bsak 43-15 Planlagt byggestart 2021. Forventet ferdigstilt august 2023.
I forbindelse med bygging av skolebygget skal det også vurderes behov for idrettshaller i området. I dette tilfellet er en liten flerbrukshall valgt som alternativ. Flerbrukshallen vil benyttes som gymsal for skolen, men også for andre idrettsaktiviteter. Hallen er utsatt i forhold til framdriftsplan i vedtak i styresak SEKF (sak 21-15) og bsak 43/15. Prosjektet følger framdriftsplan som for skolebygget. Dersom Skaarlia skole ikke bygges, må behovet for flerbrukshall i området likevel vurderes.
S11 3000800 Hana skole, utvidelse, B21-skole (21 klasser og 588 elever) 87000         1000
Status IK: Planlagt byggestart 2021. Forventet ferdigstilt august 2023.
Utvidelsen av Hana skole, med 7 klasserom og 196 elevplasser, er utsatt med 3 år i forhold til økonomiplan 2016-2019. I henhold til Skolebehovsplanen 2017-2020 må utvidelsen av Hana skole sees i sammenheng med bygging av ny skole i Skaarlia. Det må i kommende skolebehovsplaner vurderes om en ytterligere utvidelse av Hana skole til en B28 skole, kan erstatte bygging av ny skole i Skaarlia på kort og lang sikt. Idrettshallkapasiteten må vurderes som del av prosjektet. Ved utvidelse av Hana skole er det ikke behov for kjøp av mer tomteareal.
S12 3003200 Rehabilitering skoler     10000 10000 10000 10000
Status: Rullering - årsbevilgning.
Det er søkt om kr 10 millioner til rehabilitering av skoler hvert år og disse vil i 2017-2019 bli disponert slik:
NavnBeskrivelse201720182019
Ganddal Rehabilitering innvendig kjeller 320 300  
Maudland Rehabilitering innvendig 300    
Øygard Lydtiltak 200    
Høle Rehabilitering innvendig og utvendig 500    
Kyrkjevollen Rehabilitering utvendig 500    
Austrått skole Rehabilitering innvendig 510    
Trones sør + Gymsal Rehabilitering innvendig og solavskjerming 840    
Lundehaugen Rehabilitering innvendig 700 980  
Hana skole Rehabilitering innvendig 700    
Hommersåk Rehabilitering tak gymsal - Asbest 800    
Iglemyr Rehabilitering innvendig og utvendig 1 030    
Porsholen Rehabilitering innvendig 1 500    
Lundehaugen Rehabilitering innvendig og utvendig 2 100    
Hommersåk Rehabilitering innvendig   320  
Sandved Rehabilitering av tak   2500  
Smeaheia Rehabilitering utvendig   500  
Stangeland Rehabilitering innvendig   500  
Sviland Rehabilitering utvendig   900  
Lura Rehabilitering innvendig   1 100  
Buggeland Rehabilitering Inngangsparti   500  
Aspervika Rehabilitering utvendig   700  
Stangeland Rehabilitering utvendig   1 700  
Giske Rehabilitering utvendig     200
Smeaheia Rehabilitering utvendig     300
Maudland Rehabilitering utvendig og tak     400
Sørbø Rehabilitering utvendig     700
Riska Utskifting av lys og lysstyring     800
Sandved Utbedring av fuktproblematikk i Sørfløy     800
Øygard Solavskjerming     900
Soma Rehabilitering utvendig     1 000
Lurahammaren Rehabilitering innvendig og utvendig     1 400
Brakker Rehabilitering innvendig og utvendig     1 500
Skoler Utskiftning av El-anlegg     2 000
  SUM 10 000 10 000 10 000
S13 4232599 Ganddal skole, ny liten flerbrukshall - spillemidler -5750 -2000 -3750      
Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 5,75 millioner i spillemidler, som antas utbetalt i 2016 og 2017. Byggeprosjektet er ferdigstilt.
S14 3002700 Stangeland skole, 4 nye grupperom 5300 3000 2300      
Status K2:(((SEKF sak 90-16))) Planlagt byggestart høsten 2016. Forventet ferdigstilt mai 2017.
Skolen har i dag flere klasser enn det skolen er dimensjonert for. Skolen har derfor behov for flere grupperom. De fire nye grupperommene skal dels brukes i den ordinære opplæringen og dels som rom for elever med behov for skjermet spesialundervisning.
S15 4102100 Branntekniske tiltak skoler 5800 1750 2650 1400    
Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt 2018.
Midlene disponeres med bakgrunn i registrerte avvik ifølge branntekniske rapporter, og gjelder lovpålagte tiltak.
NavnTiltak tall i hele tusenEstimat 2017Estimat 2018
Giske ungdomsskole Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling 550  
Kyrkjevollen skole Oppgradering av brannalarm, nødlys og tegninger 400  
Hommersåk skole Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling 150  
Høyland ungdomsskole Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling 400  
Stangeland skole Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling 550  
Trones skole nord og sør Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling 600  
Maudland skole Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling   500
Sandved skole Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling   600
Soma skole Kartlegging av tilstand på bygning og branntekniske anlegg.   300
Sum   2 650 1 400
S16 3003400 Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland skule     1000      
Sviland skule får økning i barnetallet. Rominndelingen/romstørrelse i skolebygget er i tillegg uhensiktsmessig. Det er derfor behov for å igangsette et kartleggingsarbeid i forhold til en fremtidig kapasitetsmessig oppjustering og ombygging av Sviland skule.
TOTAL SUM OPPVEKST SKOLER 1625900 113750 358100 218400 75500 286800
Publisert: 06.06.2017 17:01
Sist endret: 06.06.2017 17:01