Sentrale inntekter og utgifter

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
I1 Formue- og inntektsskatt -2319000 -2345000 -2375000 -2408000

Det budsjetteres med kr 2 319 millioner i formues- og inntektsskatt og kr 1 540 millioner i rammetilskudd inkludert inntektsutjevning i 2017. Basert på skattesvikt og uendret skatteøre er skatteanslaget for 2017 redusert sammenlignet med fjorårets økonomiplan. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene.

I2 Statlige rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning -1540000 -1547000 -1560000 -1575000

Rammetilskuddet budsjetteres med kr 1 540 millioner i 2017, og er basert på statsbudsjettforslaget og på prognose for inntektsutjevning i tråd med skatteanslaget (tiltak 1) for planperioden. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene.

I3 Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer   -30000 -30000 -30000

Rådmannen foreslår å innføre eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer fra 2018. Skattesatsen blir satt til 2 promille.

I4 Taksering av verk, bruk og næringseiendommer 10000      

Verk og bruk skal som hovedregel verdsettes til substansverdi. Substansverid er anleggets tekninske verdi, det vil si gjenanskaffelsesverdi, med fradrag for slit, elde og utidsmessighet. Tele, kommunikasjons-, kabelfjernsyns- og kraftanlegg og lignende takseres særskilt. Det er særregler for beregning av eiendomsskatt for kraftanlegg, jamfør eigedomsskattelova § 13.

Verdien på annen næringseiendom skal ta utgangspunkt i at tomtene er fullt utnyttet, med mindre det er sannsynlig at eiendommen har en høyere verdi på grunn av relevant utnyttingspotensial. Veigrunn, fellesområder og andre eiendommer som er en del av en hovedeiendom inngår normalt i taksten på hovedeiendommen. Dersom eiendommen benyttes til flere formål, skal eiendommen takseres forholdsmessig etter areal på de aktuelle brukstypene.

Det er ikke anledning til å benytte bunnfradrag i eiendomsskatt på verk, bruk og næring jamfør eigedomsskattelova § 11 annet ledd.

I5 Taksering av verk, bruk og næringseiendommer - finansieres ved bruk av fond -10000      

Rådmannen foreslår å bruke av kommunens reservefond (25701155) til å finansiere taksering av verk, bruk og næringseiendommer.

I6 Rentekompensasjon sykehjem og omsorgsboliger, Reform 97 og skolebygg -12630 -11284 -10959 -11071

Staten gir kompensasjonstilskudd for renter og avdrag i forbindelse med eldre- og psykiatriplanen, reform 97 og rentekompensasjon for skolebygg. Renteforutsetningene som er lagt til grunn er vist i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo til investeringsutgiftene til disse formålene er vist i avsnitt om utvikling i lånegjeld.

I7 Integreringstilskudd flyktninger -100500 -100500 -100500 -100500
Kommunene får integreringstilskudd over fem år for hver flyktning og person med opphold på humanitært grunnlag som kommunen bosetter. Tilskuddet skal bidra til godt og raskt bosettings- og integreringsarbeid. Regjeringen foreslår at tilskuddssatsen økes til kr 786 500 for voksne og kr 736 500 for barn fra 2017. Mottak av 155 flyktninger og 10 familiegjenforeninger per år gir kr 100,5 millioner i årlige inntekter.
I8 Renteutgifter ordinære lån 101666 111017 114984 130329
Det budsjetteres med kr 102 millioner i renteutgifter på ordinære lån i 2017 og beløpet stiger til kr 130 millioner i 2020. Dette skyldes det høye investeringsnivået og noe høyere rentenivå i planperioden. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år.
I9 Avdrag ordinære lån 210281 220303 223877 242435
Det budsjetteres med kr 210 millioner i avdrag på ordinære lån i 2017 og beløpet stiger til kr 242 millioner i 2020. Dette skyldes det høye investeringsnivået. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år.
I10 Renteinntekter av bankinnskudd -14800 -15200 -15800 -17500
Det budsjetteres med kr 14,8 millioner i renteinntekter fra bankinnskudd i 2017. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig ordinært bankinnskudd på kr 1 milliard, hvorav kr 500 millioner er til særvilkår i hovedbankforbindelsen.
I11 Renteinntekter startlån -16231 -17403 -18633 -21907
Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Kommunen låner årlig inn fra Husbanken. Renteinntektene på startlånene utgjør kr 16,2 millioner i 2017 og stiger til kr 21,9 millioner i 2020. Det er lagt inn tilsvarende renteutgifter i forbindelse med startlånene.
I12 Renteutgifter startlån 16231 17403 18633 21907
Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Midlene lånes inn fra Husbanken og gis ut som startlån til personer som ellers ikke ville klart å skaffe seg egen bolig. Renteutgiftene på startlånene er tilsvarende renteinntektene som er omtalt i tiltak I11.
I13 Renter ansvarlig lån Lyse energi AS -12021 -11631 -11588 -12343
Det ansvarlige lånet som Lyse energi AS betaler renter og avdrag på til eierkommunene, utgjorde for Sandnes opprinnelig kr 585,9 millioner. Avdragstiden er 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 2 prosentpoeng. Se omtale av renteforutsetningene i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.
I14 Forus Næringspark AS utbytte -20000      
Generalforsamlingen i Forus næringspark AS vedtok 28. april 2016 å dele ut utbytte på totalt kr 50 millioner i 2016 og kr 50 millioner i 2017, basert på årsregnskapene for 2015 og 2016. Sandnes kommune sin andel av utbytte utgjør kr 20 millioner (40 prosent).
I15 Aksjeutbytte Lyse energi AS -93749 -97655 -107421 -110350
Sandnes kommune sin eierandel i Lyse AS er 19,53 prosent. Selskapet utdeler utbytte til eierkommunene, og målet er en dobling av utbyttet i 2020 målt mot 2012. Forventing om utbyttenivået i denne planperioden er av eierkommunene lagt med grunnlag i eierstrategien, halvårsresultat 2016 og i dialog med selskapet. I 2017 forutsetter eierne et utbytte på kr 480 millioner. Sandnes kommunes andel er kr 93,7 millioner. For 2018 forventes totalt utbytte å øke med ytterligere kr 20 millioner. I 2019 trappes totalt utbytte opp med kr 50 millioner og i 2020 med kr 15 millioner. Samlet utbytte utgjør i 2020 da kr 565 millioner, og Sandnes kommunes andel av dette utgjør kr 110,4 millioner.
I16 Aksjeutbytte SF kino Stavanger/Sandnes AS -1070 -1070 -1070 -1070
Det er i tråd med eierstrategien forventet utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS. Sandnes sin andel utgjør kr 1 070 000.
I17 Aksjeutbytte Renovasjonen IKS -1000 -1000 -1000 -1000
Det er i tråd med eierstrategien forventet utbytte fra Renovasjonen IKS. Sandnes sin andel utgjør kr 1 million.
I18 Ekstraordinært uttak av opptjent egenkapital fra Sandnes tomteselskap KF     -17700 -2300
Rådmannen foreslår at det tas en ekstraordinær overføring fra Sandnes tomteselskap KF på kr 20 millioner, fordelt med kr 17,7 millioner i 2019 og kr 2,3 millioner i 2020, som utlukkende disponeres til medfinansiering av Ruten byrom. Det presiseres at det ekstraordinære uttaket skjer fra foretakets allerede oppsparte egenkapital. Av eierstrategien til foretaket fremgår det at de skal være kommunens foretrukne samarbeidspart og pådriver for utviklingen av nye store strategiske utbyggingsområder og prioriterte offentlige utviklingsprosjekter i bysentrum. Det eierstrategiske grepet er her konkret økonomisk bidrag til realisering av Ruten byrom i planperioden. Tiltaket vil etter rådmannens vurdering samtidig bygge opp om Ruten som regionalt kollektivknutepunkt og attraktiv forretningsadresse.
I19 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF   -15000 -25000 -5000
Sandnes tomteselskap KF har fått særskilte oppdrag fra bystyret om blant annet å sørge for samlet områdereguleringsplan av kommunens eiendommer i Skeianeområdet, Ruten og Havneparken. Godkjent plan er grunnlaget for salg. Nettoinntekter etter fullført oppdrag tilføres bykassen. Inntektene bidrar til økt egenfinansiering av investeringer. Det er forutsatt en overføring fra Sandnes tomteselskap KF på kr 15 millioner i 2018, kr 25 millioner i 2019 og kr 5 millioner i 2020.
I20 Renter ansvarlig lån Sandnes tomteselskap KF -4149 -4025 -3917 -4004
Det ansvarlige lånet som Sandnes tomteselskap KF betaler renter og avdrag på til kommunen utgjorde opprinnelig kr 130 millioner. Avdragstiden er 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.
I21 Overføring fra Sandnes parkering KF -1100 -1100 -1100 -1100
Det er i gjeldende økonomiplan forutsatt en årlig overføring fra Sandnes parkering KF på kr 1,1 millioner og rådmannen viderefører overføringen. Bykassen yter ikke tilskudd til parkeringsforetaket.
I22 Overføring til investeringsregnskapet 56949 73905 83548 79830
Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 56,9 millioner i 2017. I slutten av perioden øker overføringen til kr 79,8 millioner i 2020.
I23 Avskrivinger 67000 69000 71000 74000
Avskrivinger på kommunens anleggsmidler er kalkulert til kr 67 millioner i 2017 og øker til kr 74 millioner i slutten av perioden.
I24 Motpost avskrivinger -67000 -69000 -71000 -74000
Motpost avskrivinger er en regnskapsmessig motpost til tiltak I23.
I25 Kalkulatoriske renter og avskrivinger vann -13771 -14932 -15921 -16974
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i planperioden.
I26 Kalkulatoriske renter og avskrivinger avløp -30127 -32308 -34393 -36523
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i planperioden.
I27 Kalkulatoriske renter og avskrivinger renovasjon -1396 -1006 -896 -563
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i planperioden.
I28 Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF -110754 -126158 -139789 -145614
I forbindelse med etablering av Sandnes eiendomsselskap KF er kommunens bygg overført til foretaket, sammen med et ansvarlig lån tilsvarende bokført verdi av kommunens bygg. Eiendomsforetaket betaler renter på det ansvarlige lånet. Renten er i husleiemodellen fastsatt til 2,5 prosent. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.
I29 Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF -121909 -139448 -154273 -166207
I forbindelse med etablering av Sandnes eiendomsselskap KF er kommunens bygg overført til foretaket, sammen med et ansvarlig lån tilsvarende bokført verdi av kommunens bygg. Lånet har en løpetid på 40 år. Eiendomsforetaket betaler avdrag på det ansvarlige lånet. Avdragene er i husleiemodellen fastsatt til 2,5 prosent.
I30 Reberegning pensjon -38500 -38500 -38500 -38500
En grundig gjennomgang av pensjonsberegningen og nye prognoser gir mulighet til å trekke ut kr 45 millioner årlig. I statsbudsjettet for 2017 ble det varslet økte pensjonskostnader, og rådmannen har valgt å holde tilbake kr 6,5 millioner for å ta høyde for dette.
I31 Bruk av fond -30000 -40000    
Rådmannen foreslår at man bruker av kommunens reservefond (25701155) i 2017 og 2018. Alle enheter i kommunen har tatt store grep i omstillingsprosjektet, og man ønsker å se effekten av denne omstillingen før det legges inn nye innsparinger.
  Sum sentrale inntekter og finansposter -4097580 -4167592 -4222418 -4231025
Publisert: 06.06.2017 17:05
Sist endret: 06.06.2017 17:05