Overordnede mål

Sandnes kommune bruker balansert resultatmåling (BaRM) som mål- og rapporteringsmodell for virksomheten. Kommunen baserer målinger og oppfølginger av resultater på følgende fem strategiske fokusområder: 

  • Økonomi
  • Menneskelige ressurser
  • Bruker
  • Utvikling
  • Samfunn

Kommunens visjon, hovedmål og strategier ligger nedfelt i vedtatt kommuneplan 2015-2030. Mål og styringsparametere som følges opp i BaRM er utformet på dette grunnlaget. Styringsparameterne er gjort operasjonelle slik at det kan måles underveis om virksomheten styres og utvikles i samsvar med vedtatte mål.

Strategier for 2017

Tabellen under viser målene for de utvalgte styringsparameterne for 2017 og resultatene som ble oppnådd ved siste måling.

Utvalgte styringsparametere Resultat ved sist måling Mål 2017
Økonomi
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,1 % 0,0 %
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. I 2015 ble netto driftsresultat for bykassen på 3,1 prosent.
Menneskelige ressurser
Medarbeidertilfredshet 4,90 4,70
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i perioden 9. - 29. mars 2015. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 79 prosent. Resultatet viser total medarbeidertilfredshet på 4,90 (på en skala fra 1-6). Ved medarbeiderundersøkelsen i 2014 var medarbeidertilfredsheten på 4,83.
Ledelse 4,91 4,70
I medarbeiderundersøkelsen 2015 hadde ledelsesindeksen et snitt på 4,91 (på en skala fra 1-6). Ved forrige medarbeiderundersøkelse i 2014 var snittet på 4,79.
Sykefravær 6,5 % 6,5 %
Sykefraværet til og med august 2016 er på 6,5 prosent. Dette er en reduksjon sammenlignet med samme periode i 2015, da samlet sykefravær var på 6,6 prosent. På grunn av etterslep i korrigering av sykefravær vil sykefravær per 31. august muligens måtte korrigeres noe ved senere måling. Målet i IA-avtalen er et sykefravær jevnt over år på 6,5 prosent eller lavere.
Seniorpolitikk 90,0 % 82,0 %
Sandnes kommune har som mål å beholde flest mulig ansatte i arbeid etter fylte 62 år. Per august 2016 er 90 prosent av seniorene som var ansatt ved begynnelsen av året fremdeles i arbeid.
Bruker
Ivaretakelse av personvernet - gjennomførte revisjoner 11 av 67 65
Hver måned registreres antall gjennomførte revisjoner knyttet til personvern. Revisjonene gjennomføres både i form av egenrapport og tilsyn. Hensikten med revisjonene er å sikre at kommunen har optimal internkontroll knyttet til sensitiv personinformasjon. Målingen viser at det per august 2016 er gjennomført 11 av 67 tilsyn.
Gjennomførte brukerundersøkelser * *
Måleindikator er under utvikling.
Utvikling
Løsningsorientert kultur 4,60 4,60
Sandnes kommune har behov for å videreutvikle en løsningsorientert kultur. Målet for løsningsorientert kultur i medarbeiderundersøkelsen er satt til 4,6 (på en skala fra 1-6). Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 2015 er på 4,6, en forbedring fra 4,54 i 2014.
Samfunn
Andel nyetableringer i Sandnes 17,5 % 14,5 %
Andelen etableringer i Sandnes måles i forhold til totalt antall etableringer i fylket. Av nettoveksten i nye virksomheter i Rogaland per andre kvartal 2016 er 17,5 prosent etablert i Sandnes. Målet er at over tid skal minst 14,5 prosent av etableringene skje i Sandnes.
Boligproduksjon i forhold til plantall per år 77,3 % avvik Inntil 15 % avvik
Per august 2016 er det registrert boligproduksjon i alle bydelene. Totalt er det tatt i bruk 360 boliger, det vil si 77,3 prosent av akkumulert plantall per august (700 for hele året). Målet er at avviket mellom planlagt og faktisk årsproduksjon ikke skal overstige 15 prosent og at det er produksjon i alle bydelene.
Andel planer som oppfyller Miljøplansjekklisten 100 % 100 %
Graden av sunn byutvikling i Sandnes måles ved andelen plansaker som oppfyller miljøplansjekklisten. I 2015 oppfylte alle plansaker kriteriet om bruk av miljøplansjekklisten. Målet er at alle plansaker i løpet av året skal ha utfylt sjekkliste.
Publisert: 06.06.2017 14:58
Sist endret: 14.06.2017 15:58