Utvikling i lånegjeld

I økonomiplanperioden vil Sandnes kommunes lånegjeld som betjenes ved hjelp av frie inntekter, øke fra kr 3 milliarder i 2016 til kr 4 milliarder i 2020.

Kommunens lånegjeld

Kommunens økte lånegjeld følger av befolkningsveksten og at kommunen i noen tilfeller har kommet sent i gang med å øke kapasiteten. Vedlikeholdsetterslepet bidrar også til behov for nye investeringer.

I vedtatt budsjett for 2016 lå det opprinnelig inne et høyt investeringsnivå, og låneopptaket var opprinnelig på om lag kr 1,6 milliarder. Prosjektene ble imidlertid ikke gjennomført i like høyt tempo som planlagt, og investeringsbudsjettet er derfor nedjustert både i første og andre perioderapport 2016. Låneopptaket for 2016 er også nedjustert i takt med dette. I skrivende stund er låneopptaket for 2016 på rundt kr 882 millioner. Dette betyr at de lånene som skulle vært tatt opp i 2016 for å finansiere det som skulle vært utgiftsført i 2016, blir forskjøvet til 2017. Ordinært låneopptak for 2017, inklusiv forskjøvet låneopptak fra 2016, er på om lag kr 1,1 milliarder.

FORVENTET UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD

Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 3 milliarder i 2016 til kr 4 milliarder i 2020. Årsakene til økt lånegjeld er et høyt investeringsnivå og lav egenfinansiering av investeringer. Kostnadene til ny brannstasjon lånefinansieres i Sandnes kommune. Store deler av dette lånet betjenes av leietakerne (Rogaland brann og redning IKS, Stavanger universitetssykehus og deltakerkommunene i legevakt og øyeblikkelig hjelp-tilbud) i bygget i form av husleie.

Tabellen under viser utvikling i lånegjelden. Lånegjelden er splittet i:

  • startlån
  • lån som staten betjener i forbindelse med eldre- og psykiatriplanen  
  • lån med rentekompensasjon til skolebygg og svømmehaller
  • lån som betjenes av gebyrinntekter i VAR-sektoren
  • lån som betjenes av Rogaland brann og redning IKS
  • lån som betjenes av frie inntekter

Raden øverst i tabellen under viser det låneopptaket kommunen må finansiere selv ved hjelp av frie inntekter, og det er utviklingen i denne lånegjelden som er kritisk med hensyn til kommunens framtidige handlingsrom.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lån som betjenes av frie inntekter 2367 2993 3495 3861 3838 4030
Lån som betjenes av Rogaland brann og redning IKS     293 283 273 263
Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren 778 877 978 1030 1080 1132
Lån der staten betjener renter skolebygg 238 217 197 177 157 136
Lån der staten betjener renter eldre/psykiatriplan 116 109 103 96 90 84
Startlån 883 938 983 1018 1043 1058
Langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser 4384 5135 6049 6465 6481 6703
Publisert: 06.06.2017 12:00
Sist endret: 14.06.2017 13:30