Nøkkeltall

Sviktende inntekter, høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter gjør at målet om 2 prosent netto driftsresultat er krevende å nå.

Netto driftsresultat

Kommunens netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene måler hvor mye som er igjen til å dekke framtidige utgifter eller investeringer. Sandnes kommune har store uløste investeringsbehov og bør ha en høy egenfinansiering av investeringene.

Langsiktig mål for netto driftsresultat

Sandnes kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. Det operative, langsiktige målet har vært å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Fordi momskompensasjon av investeringer fra og med 2014 ikke lenger føres i driftsregnskapet, har teknisk beregningsutvalg endret denne anbefalingen til mellom 1,75 prosent og 2 prosent. For Sandnes kommune, som er en kommune med befolkningsvekst og tilhørende høyt investeringsbehov, bør netto driftsresultat holdes høyere enn dette.

Netto driftsresultat i rådmannens forslag

I dagens situasjon, med sviktende skatteinntekter, høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter, er målet om 2 prosent netto driftsresultat krevende å nå. Rådmannen legger fram et forslag til budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på:

  • 0,0 prosent i 2017
  • 0,3 prosent i 2018
  • 1,3 prosent i 2019
  • 1,2 prosent i 2020

Inkludert foretakene er netto driftsresultat noe lavere. Konserntallene er satt opp i vedlegget.

NETTO DRIFTSRESULTAT, 2012-2020

Det er lagt inn inntekter fra eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendom i budsjettet fra og med 2018 i rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020. I tabellen under er det satt opp en oversikt over hva netto driftsresultat ville vært uten dette forslaget. I tillegg foreslås det nye innsparinger fra og med 2019. Uten disse innsparingene, men inkludert eiendomsskatt fra verk, bruk og næringseiendom, ville netto driftsresultat vært på kr 19 millioner i 2020, tilsvarende 0,4 prosent. Uten eiendomsskatt og innsparinger ville netto driftsresultat vært negativt både i 2018 og 2020.

  2017 2018 2019 2020
Netto driftsresultat blått hefte, kr - 16088 64048 59072
Netto driftsresultat rådmannens forslag, prosent 0,0 % 0,3 % 1,3 % 1,2 %
         
Netto driftsresultat uten eiendomsskat, kr 10000 -13912 34048 29072
Netto driftsresultat uten eiendomsskatt, prosent 0,2 % -0,3 % 0,7 % 0,6 %
         
Netto driftsresultat uten innsparinger, kr - 16088 44048 19072
Netto driftsresultat uten innsparinger, prosent 0,0 % 0,3 % 0,9 % 0,4 %
         
Netto driftsresultat uten eiendomsskatt og innsparinger, kr 10000 -13912 14048 -10928
Netto driftsresultat uten eiendomsskatt og innsparinger, prosent 0,2 % -0,3 % 0,3 % -0,2 %

Bruk av fond

Alle konsekvensene av vedtatte innsparingstiltak er ikke kjent og rådmannen foreslår derfor å vente til 2019 med å legge inn nye innsparinger. Selv om enkelte investeringsprosjekter forskyves er investeringsnivået svært høyt og lånegjelden øker kraftig i planperioden. I denne situasjonen mener rådmannen det er hensiktsmessig å bruke fondsmidler.

Per 30. august 2016 er det totalt kr 245 millioner på disposisjonsfond. Rådmannen foreslår å benytte kr 42 millioner i 2017 og kr 40 millioner i 2018.

Etter forslag til disponering av fond gjenstår det om lag kr 163 millioner på disposisjonsfond slik oppstillingen under viser. I tillegg til beløpene vist her har resultatenhetene i Sandnes om lag 150 millioner på disposisjonsfond.

Art Navn Etter 2. tertial  Etter bruk ØP 2017 Etter bruk ØP 2018
25701110 Kommune felles og prosjekter 6438000 6438000 6438000
25701155 Kommunens reservefond 20697603 697603 697603
25701156 Disposisjonfond 36540033 14540033 540033
25701157 Næringsutvikling-/byutviklingsfond 19000000 19000000 19000000
25701250 Pensjonsfond 142496000 142496000 116496000
2570xxxx Rentekostnadsfond 20000000 20000000 20000000
  Sum 245171636 203171636 163171636
Publisert: 06.06.2017 11:59
Sist endret: 14.06.2017 13:28