Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Det budsjetteres med lønnsvekst på 2,7 prosent i 2017 og renteforutsetninger basert på siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank. Prisvekst kompenseres ikke.

Rådmannens forslag til økonomiplan er utarbeidet i faste 2017-kroner.

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) er i forslag til statsbudsjett anslått å bli på 2,5 prosent i 2017, hvorav lønnsveksten er anslått til 2,7 prosent. Prisveksten kompenseres ikke i rådmannens forslag til økonomiplan.

Kompensasjon for faktiske lønnsoppgjør

I økonomiplanen er det lagt opp til kompensasjon for økte lønnsutgifter i henhold til faktiske lønnsoppgjør. Det budsjetteres med 97 prosent lønnsbudsjett for administrative enheter, mens øvrige resultatenheter hovedsakelig har 98-99 prosent lønnsbudsjett.

Lønnsreserve

For å møte den forventede lønnsveksten, foreslår rådmannen en lønnsreserve på totalt kr 124,9 millioner. Dette dekker lønnsvekst opp til 2,7 prosent. I tillegg er det tatt høyde for:

  • lønnsvekst i kommunale foretak
  • lønnsvekst i Sandnes kirkelige fellesråd
  • lønnsvekst i private eldresentre
  • kompetansetillegg
  • studentavlønning
  • seniortiltak
  • kompensasjon til resultatenheter for manglende refusjon på pensjonsutgifter fra NAV ved sykefravær og svangerskapspermisjoner.

Renteforutsetninger

Når det gjelder renteforutsetningene for neste planperiode har rådmannen tatt utgangspunkt i Norges Banks siste pengepolitiske rapport som ble offentlig i september, og rådmannen følger referansebanen for styringsrenten samt anslagene for 3 måneders Nibor rente.

I renteutgifter legges det et påslag på 0,6 prosentpoeng i forhold til 3 måneders NIBOR rente. Grunnen til det er at flere kommuner har gått inn i sertifikatmarkedet. Dette har medført mer press på likviditeten og dermed høyere rentemarginer på denne type lån. På grunn av refinansieringsrisikoen er det ofte fornuftig å velge lån med lengre løpetider enn 3 måneder, noe som vanligvis også gir seg utslag i høyere rentepåslag.

I renteberegningene er det tatt høyde for nye fastrenteavtaler.

Følgende renteforutsetninger er lagt til grunn i planperioden.

Renteforutsetninger

2017

2018

2019

2020

3 måneders NIBOR

0,83 %

0,87 %

0,93 %

1,20 %

Rente Lyse, 3 måneders NIBOR + 2 %

2,83 %

2,87 %

2,93 %

3,20 %

Rente Tomteselskapet, 3 måneders NIBOR +3%

3,83 %

3,87 %

3,93 %

4,20 %

Flytende rente i Husbanken

1,73 %

1,77 %

1,83 %

2,10 %

Flytende rente på lån

1,43 %

1,47 %

1,53 %

1,80 %

Fastrente 1, kr 364 millioner, 5 år

1,89 %

1,89 %

1,89 %

1,89 %

Fastrente 2, kr 500 millioner, 10 år

2,49 %

2,49 %

2,49 %

2,49 %

Fastrente 3, kr 120 millioner, 10 år

4,20 %

4,20 %

4,20 %

4,20 %

Fastrente 4, kr 160 millioner, 10 år

2,29 %

2,29 %

2,29 %

2,29 %

Fastrente 5, kr 200 millioner, 5 år

1,69 %

1,69 %

1,69 %

1,69 %

Fastrente 6, kr 200 millioner, 10 år

2,14 %

2,14 %

2,14 %

2,14 %

Innskuddsrente

1,23 %

1,27 %

1,33 %

1,40 %

Innskuddsrente særvilkår

1,73 %

1,77 %

1,83 %

2,10 %

Kalkylerente for selvkostområdene (5-årig SWAP + 0,5 %)

2,00 %

2,00 %

2,00 %

2,00 %

Avdragstiden for kommunens nye lån til egne investeringer er som tidligere satt til 30 år. For nye lån er det forutsatt at disse tas opp midt i året med halv rente- og avdragsbetaling første året. Avdragstiden for videre utlån fra Husbanken (startlån) er på 22 år.

Publisert: 06.06.2017 11:55
Sist endret: 14.06.2017 13:15