De frie inntektene

Anslag for skatt og rammetilskudd bygger på forutsetningene i statsbudsjettforslaget. Konjunkturnedgangen i olje- og gassnæringen har medført sviktende skatteinntekter for Sandnes. Det er ikke tegn til at de økonomiske nedgangstidene i vår region vil bli verre framover, men heller at bunnen kan være nådd og at vi dermed vil se en flat utvikling. Men det er heller ikke tegn på sterk økning i verken oljepris eller oljeinvesteringer de kommende årene. Regjeringen legger opp til at skatteinngangen for alle landets kommuner vil bli kr 151,9 milliarder i 2017. Rådmannen legger til grunn at skatt per innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet holdes på samme nivå i 2017 som i 2016.

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. De frie inntektene fordeles til kommunene gjennom inntektssystemet.

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 på kr 3,4 milliarder (tilsvarer 0,7 prosent), hvorav økning i frie inntekter utgjør kr 4,075 milliarder. Veksten er beregnet ut fra anslått inntektsnivå i 2016 i revidert nasjonalbudsjett 2016. Dette er i tråd med vanlig praksis.

Realveksten i frie inntekter fordeles med kr 3,625 milliarder til kommunene og kr 0,45 milliarder til fylkeskommunene.

Statsbudsjettets anslag for kommunene gjelder kun for 2017. For årene 2018-2020 forutsetter rådmannen at frie inntekter på landsbasis øker med om lag:

 • kr 3,3 milliarder i 2018
 • kr 2,95 milliarder i 2019
 • kr 2,85 milliarder i 2020

Beløpene tilsvarer økte kostnader med en befolkningsvekst på 1,1 prosent i 2018 og 2019 og 0,9 prosent i 2020.

Veksten i frie inntekter fra 2016 til 2017 skal i tillegg til demografikostnader dekke økte utgifter til nye oppgaver som følger av statsbudsjettet.

Mer om inntektssystemet

Inntektssystemet for kommunene er omtalt i Grønt hefte. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader og etterspørselsforhold (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Inntektssystemet inneholder i tillegg tilskudd som er begrunnet ut fra regionalpolitiske målsettinger. Det gis også et skjønnstilskudd, for å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i fordelingssystemet forøvrig.

Skatteinntekter

Det er budsjettert med en skatteinngang i Sandnes for 2017 fra formues- og inntektsskatten på kr 2,319 milliarder. Dette tilsvarer en vekst på 2,1 prosent fra 2016. Forventet skatteinngang per innbygger i 2017 er anslått til 106,5 prosent av landsgjennomsnittet. Dette er en videreføring av revidert anslag for 2016 etter forslag til statsbudsjett for 2017.

Forutsetninger for skatteanslaget

Regjeringens anslag for kommunene samlet sett:

 • Skatteanslag for 2017 på kr 151,9 milliarder
  • Dette anslaget bygger blant annet på 0,7 prosent sysselsettingsvekst, 2,7 prosent lønnsvekst og at skatten skal utgjøre omlag 40 prosent av kommunens samlede inntekter. Den kommunale skatteøren for 2017 er uendret fra 2016 (11,8 prosent).
 • Nominell skattevekst på 2,3 prosent fra 2016-2017
 • Revidert skatteanslag for 2016 på kr 148,5 milliarder
 • Nominell skattevekst på 8,7 prosent fra 2015-2016

Rådmannens anslag for Sandnes kommune:

 • Skatteanslag for 2017 på kr 2,319 milliarder
 • Nominell skattevekst på 2,1 prosent fra 2016-2017
 • Revidert skatteanslag for 2016 på kr 2,271 milliarder
 • Nominell skattevekst på 4,5 prosent fra 2015-2016

Skatt per innbygger holdes stabilt i planperioden som man kan se i figuren under.

SKATT PER INNBYGGER

Figuren nedenfor viser at svikten i skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet har vært betydelig siden 2014.

Den øverste stiplede linjen i figuren under viser skatt per innbygger i skatteprognosen i økonomiplanen for 2015-2018. Den midterste linjen viser prognosen i fjorårets økonomiplan og den nederste linjen viser skatteanslaget i årets økonomiplan.

SKATT PER INNBYGGER I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET (FØR INNTEKTSUTJEVNING)

Som figuren viser har skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet sunket fra 116,4 i 2014 til ca. 106,5 i 2016. Dersom Sandnes i 2017 hadde hatt skatteinntekter på 116,4 prosent av landsgjennomsnittet, ville skatteinntektene for Sandnes vært om lag kr 215 millioner høyere i 2017 enn det rådmannen nå legger til grunn. Samlet ville de frie inntektene (inkludert inntektsutjevning) da vært rundt kr 85 millioner høyere.

Rådmannen vil presisere at det alltid er usikkerhet knyttet til skatteanslag. Det er også større usikkerhet jo lenger ut i planperioden man kommer, og skattenivået vil bli fortløpende justert i tråd med faktisk skatteinngang.

Rammetilskuddet

Netto rammetilskudd for Sandnes med utgiftsutjevning, overgangsordninger, veksttilskudd og fratrukket inntektsutjevningen anslås å bli kr 1,540 milliarder i 2017.

Skatt og rammetilskudd 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) 1687725 1755405 1756671 1782255 1808463
Utgiftsutjevning -163336 -143470 -118980 -120811 -129519
INGAR -4266 -7596 0 0 0
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse) 11566 13211 13211 13211 13211
Veksttilskudd 53146 35178 10069    
Skjønn 2700        
Endring saldert budsjett 2016 8030        
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 1595565 1652728 1660971 1674655 1692155

Netto inntektsutjevning

-111481 -112367 -113613 -115082 -116656
Sum rammetilskudd 1484000 1540000 1547000 1560000 1575000
Rammetilskudd - endring 7,0 % 3,8 % 0,5 % 0,8 % 1,0 %
Skatt på formue og inntekt 2271000 2319000 2345000 2375000 2408000
Skatteinntekter - endring 4,5 % 2,1 % 1,1 % 1,3 % 1,4 %
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 3755000 3859000 3892000 3935000 3983000
Endring fra foregående år 5,5 % 2,8 % 0,8 % 1,1 % 1,2 %
Publisert: 06.06.2017 11:56
Sist endret: 14.06.2017 13:15