Andre inntekter

Det budsjetteres med vesentlige inntekter fra utbytte og ansvarlig lån fra Lyse energi AS og Sandnes tomteselskap KF. Det budsjetteres også med overføringer fra Forus næringspark AS, SF kino Stavanger/Sandnes AS, Renovasjonen IKS og Sandnes parkering KF.

Avkastning fra Lyse energi AS

Sandnes kommune eier 19,53 prosent av Lyse energi AS. Kommunen mottar utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån fra Lyse som omtalt i driftstiltak I13, driftstiltak I15 og investeringstiltak I5.

Ansvarlig lån

Hovedstolen på det ansvarlige lånet var opprinnelig kr 585,9 millioner. Renten er fastsatt til 3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.

Utbytte

Det er forutsatt et utbytte til alle eierkommunene fra Lyse på kr 480 millioner i 2017, økende til kr 565 millioner i 2020. I 2016 var utbytte fra Lyse på totalt kr 420 millioner.

Av styrets melding framkommer det at utbytte fra Lyse ventes å ligge på kr 480 millioner i 2017.

De budsjetterte inntektene fra Lyse energi AS i planperioden:

Tusen kroner

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE ENERGI AS 2017 2018 2019 2020
Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19530 19530 19530 19530
Rente 3 måneders NIBOR + 2 % (føres i drift) 12021 11631 11588 12343
Utbytte (føres i drift) 93749 97655 107421 110350
Totalsum overføring fra Lyse energi AS 125300 128816 138538 142223
Rente 2,83% 2,87% 2,93% 3,20%
Utbytte til alle eierkommunene 480000 500000 550000 565000

Avkastning fra Sandnes tomteselskap KF

Ansvarlig lån fra Sandnes kommune til Sandnes tomteselskap KF er på til sammen kr 130 millioner. Foretaket betaler rente på disse lånene tilsvarende 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. Renteinntektene er omtalt i driftstiltak I20 og avdragene i investeringstiltak I5. Det budsjetteres også med ekstraordinær overføring fra tomteselskapet som omtalt i driftstiltak I18 og driftstiltak I19.

De budsjetterte inntektene fra Sandnes tomteselskap KF i planperioden:

Tusen kroner

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA SANDNES TOMTESELSKAP KF 2017 2018 2019 2020
Ansvarlig lån (kr 130 millioner)        
Avdrag i 30 år (føres i investering) 4333 4333 4333 4333
Rente 3 måneders NIBOR + 3 % (føres i drift) 4149 4025 3917 4004
Ekstraordinær overføring   15000 42700 7300
Totalsum overføring fra Sandnes tomteselskap KF 8483 23358 50950 15637
Rente 3,83% 3,87% 3,93% 4,20%

I tillegg til overføringer fra Sandnes tomteselskap KF, budsjetteres det også med kr 1,1 millioner i overføring fra Sandnes parkering KF, som omtalt i driftstiltak I21.

Avkastning fra andre selskaper

Utbytte Forus næringspark AS

Generalforsamlingen i Forus næringspark AS vedtok 28. april 2016 å dele ut utbytte på totalt kr 50 millioner i 2016 og kr 50 millioner i 2017, basert på årsregnskapene for 2015 og 2016. Sandnes kommune sin andel av utbytte utgjør kr 20 millioner (40 prosent), jfr driftstiltak I14.

Utbytter SF Kino Stavanger/Sandnes AS og Renovasjonen IKS

Det er i tråd med eierstrategiene forventet utbytter fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS og Renovasjonen IKS. Sandnes sin andel utgjør kr 1,07 millioner fra SF kino Stavanger/Sandnes AS og kr 1 million fra Renovasjonen IKS, jfr driftstiltak I16 og driftstiltak I17.

De budsjetterte inntektene fra andre selskaper i planperioden:

Tusen kroner

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA ANDRE SELSKAP 2017 2018 2019 2020
Forus næringspark AS (utbytte) 20000      
SF Kino Stavanger/Sandnes AS (utbytte) 1070 1070 1070 1070
Renovasjonen IKS (utbytte) 1000 1000 1000 1000
Totalsum overføringer fra andre selskap 22070 2070 2070 2070
Publisert: 06.06.2017 11:57
Sist endret: 14.06.2017 13:20