Sandnes tomteselskap KF

Om foretaket

Sandnes tomteselskap KF består av 8 faste årsverk. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap og IKT kjøpes internt fra kommunen. Administrasjonen i foretaket er lokalisert i leide lokaler i Havnegata 15.

Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer og utøve grunneierrollen i sentrumsutviklingen og byomformingsområder. Bystyret kan også tillegge foretaket definerte prosjekter og utviklingsoppgaver knyttet til senterområder og sentrumsutvikling.

Det er et ansvarlig lån i foretaket til bykassen på kr 112,7 millioner (saldo per 31.12.2015) som nedbetales over 30 år. Det betales et årlig avdrag på kr 4,333 millioner og en rente med 3 måneders NIBOR + 3 prosentpoeng (se avsnitt 3.1 andre inntekter). I 2017 er det budsjettert med renter på kr 4,1 millioner. Det ytes ikke tilskudd fra bykassen. Sandnes tomteselskap KF har tidligere hatt mulighet til å benytte kommunens kassakreditt på inntil kr 20 millioner. I ny hovedbankavtale utgår avtale om kassakreditt. I styrets forslag til budsjett 2017-2020 har foretaket høy likviditet. Dersom det skulle vise seg at det blir behov for likviditet kan foretaket låne av bykassen.

Mål i planperioden

Bystyret fastsatte revidert eierstrategi for Sandnes tomteselskap KF etter fusjonen med Sandnes indre havn KF (bsak 185/12). Den ligger til grunn for styrets budsjettforslag. I eierstrategien framgår blant annet resultatmål med hensyn til prisnivå på boliger, krav om aktiv medvirkning i å nå målene i den boligsosiale handlingsplanen, utvikling av prosjektkonkurransekonseptet som virkemiddel for å framskaffe rimelige boliger, og oppnå en markedsandel på minimum 40 prosent av utbudet på tomtearealer til boligformål i Sandnes kommune. Eierstrategien oppstiller også resultatmål knyttet til engasjement i utviklingen av transformasjonsområdene. Foretaket skal være den foretrukne leverandør av ledige næringsarealer i Sandnes kommune generelt og være pådriver for å framskaffe tilgjengelige strategiske regionale næringsarealer i Sandnes spesielt. Videre skal foretaket også være kommunens foretrukne samarbeidspart og pådriver for utviklingen av nye store strategiske utbyggingsområder og prioriterte offentlige utviklingsprosjekter i bysentrum.

Siden fusjonen av Sandnes indre havn KF og Sandnes tomteselskap KF i 2012, har styret utviklet en modell for økonomisk mål- og risikostyring. Ekstern faglig bistand er brukt i arbeidet. Styret har videre besluttet at arbeidet skal videreutvikles, slik at modellen, regnskaps- og budsjettrapportering også foretas på konsernnivå i foretaket. Hensikten er å styrke styringsdata og nøkkeltallsrapportering i datterselskaper og i foretaket konsolidert. Bystyret vedtok styrets forslag til overordnet nøkkeltall og mål i bsak 149/13. Med grunnlag i bystyrets eierstrategikrav overfor foretaket, viser styrets budsjettforslag følgende beregnede måloppnåelse for 2017: 

Eierstrategikrav Nøkkeltall Målsetning Beregnet måloppnåelse 2017
Kostnadsbevisst og leveringsdyktig aktør Lønnsomhet: resultat i % av salgsinntekter (skal vises med estimat for 4 år) Årlig resultat på minimum 15 % etter finanstransaksjoner 10 %
Foretaket skal være selvfinansierende Likviditet og finansieringsevne: bankinnskudd og 30 % av innbetalinger, fratrukket forventede utbetalinger neste 2 år. (skal vises med estimat for 2 år fram). Til enhver tid ha kontantbeholdning som er kr 100 millioner større enn summen av neste 2 års forventede utbetalinger, fratrukket 30 % av forventede innbetalinger. kr -102 millioner
Styret skal til enhver tid føre tilsyn med at foretaket har en egenkapital som er forsvarlig ut fra den risiko som virksomheten er eksponert for Soliditet: egenkapitalandel (skal vises med estimat også for 4 år fram). Egenkapitalandel på minimum 45 % 94 %

Styrets forslag opprettholder forpliktelsen til bykassen når det gjelder ansvarlig lån. De viktigste bidragene som foretaket kan yte i tillegg til bykassen, er å få fram flere rimelige boliger generelt, og til gjennomføring av boligsosial handlingsplan spesielt. Enda tidligere bestillinger av tomtebehov sammen med egen videreutvikling av prosjektkonkurransekonseptet, muliggjør leveranse av rimelige boliger og tomter til kommunens behov. Budsjettet er forsiktig vurdert i et urolig marked, og hovedfokuset er på 2017. Budsjett 2018-2020 er vurdert nøkternt og det er usikkerhet knyttet til både antall enheter og tidspunkt for salg.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2017-20120

Styret sitt forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2017-2020. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets budsjett – styrets forslag:

Tusen kroner

  2017 2018 2019 2020
Driftsinntekter/dekningsbidrag -304000 -187000 -186000 -164000
Driftsutgifter 276000 183000 183000 161000
Brutto driftsresultat -28000 -4000 -3000 -3000
Finansposter -4000 -4000 -4000 -4000
Netto driftsresultat -32000 -8000 -7000 -7000
Disponeringer(((Kostnader overført prosjekter)))        
Årsresultat -32000 -8000 -7000 -7000

I styrets forslag er forpliktelsen om å yte kommunens støtte til Blink-festivalen 2017 og Tour des Fjords opprettholdt på samme nivå som tidligere, totalt kr 4,2 millioner. Lønnsutgiftene justeres for lønnsøkning (2 prosent per år i perioden), men det er ikke foretatt justering av lønn som følge av vikarbruk. Annen driftskostnad justeres opp med kr 500 000 fra 2016. Dette gjelder i hovedsak kostnader knyttet til annonser og reklame, ny el-bil som vil bli leaset samt midler til kundearrangement. Det er også satt av midler til bistand fra kommunen for bruk av ny regnskap/konsern-funksjon i tertialavslutningene.

Budsjett 2017-2020 er basert på prosjektstatus og markedsvurdering. Urolighetene i 2016 er ikke over, men markedet har den siste tiden vist signaler på bedring. Dette gjelder særlig boligmarkedet. Boligprosjektene som er lagt inn i budsjett 2017 er basert på områder foretaket antar at utbyggerne vil vurdere som attraktive. Kleivane er i produksjon og siste del av Bogafjell kommer for salg i 2017. Sørbøhagane HUP1 boligdel er videreført fra 2016 til 2017, i tillegg til nytt prosjekt på Rossåsen med 30 boenheter.

For næring er markedssituasjonen preget av samme usikkerhet som i 2016. I 2017 vil flere Havneparkprosjekter bidra til positivt bidrag. I tillegg vil en videreføre budsjettene på Stangeland og Foss Eikeland fra 2016 til 2017. Nytt prosjekt i 2017 er Hesthammer på Hommersåk med en tomt.

Innenfor budsjettområdet offentlige tomter er markedet stort sett likt som i 2016, og er knyttet til befolkningsvekst og klargjøring av tomter for kommende behov. Offentlige tomter i 2017 består hovedsakelig av to tomter i Skaarlia Au06 og en tomt til svømmeanlegg på Iglemyr.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - driftsbudsjettet

Styrets forslag til budsjett vurderes til å være i tråd med resultatmålene i eierstrategien. Det er viktig at Sandnes tomteselskap KF bidrar til rimelige boliger, omforming av sentrumsområder og ulike typer næringsareal. Sandnes tomteselskap KF sitt budsjett er satt opp etter regnskapsloven. For å kunne konsolidere tomteselskapet inn i kommunens konsernbudsjett, er budsjettet justert til kommunal regnskapsforskrift. Dette innebærer å skille mellom investerings- og driftsbudsjett.

Styret har fulgt opp bystyrets vedtatte eierstrategi og modell for styring av økonomisk risiko gjennom måltall for lønnsomhet, likviditet og soliditet. Modellen ivaretar 4-års perspektivet. Styret har utviklet modellen til å omfatte foretakets virksomhet sammen med andre utbyggingsselskaper (datterselskaper). Det er et sentralt grep for å ha et solid styringsverktøy med hensyn til økonomisk risiko og som beslutningsunderlag framover. I forhold til vedtatte nøkkeltall ser rådmannen at måltallet for lønnsomhet med 15 prosent ikke nås i perioden. Soliditet på 94 prosent i 2017 holdes stabilt høyt i hele perioden. Resultatoppnåelsen på dette nøkkeltallet er etter rådmannens vurdering sentralt for at foretaket skal kunne gjennomføre de oppgaver og oppdrag som bystyret har gitt. Rådmannen ser at oppgavemengden øker betydelig og kompleksiteten i virksomheten tiltar. Fokus på risiko og økonomistyring vil fortsatt ha høy prioritet i tråd med eierstrategien. Dette er vesentlig for bykassen og for kommunen som konsern. Rådmannen tilrår at bystyret slutter seg til styrets forslag.

Når det gjelder konsernprosjekter som foretaket utfører, som særskilte oppdrag fra bystyret, foretas netto sluttoppgjør mot bykassen. Med grunnlag i at blant annet oppdraget om områderegulering og salg av kommunenes eiendommer i Skeianeområdet ventes dette fullført i planperioden. Netto sluttoppgjørsinntekter med til sammen kr 45 millioner er innarbeidet i 2018, 2019 og 2020. Beløpet forutsettes overført til bykassen.

Bystyret har i sak om K0 for Ruten byrom lagt til grunn at anleggsstart skjer i 2018 og ferdigstillelse om lag 2 år etter. Prosjektet har finansiering fra blant annet GASS-regimet. Nettoinntekten fra Ruten utbyggingsdelen tilfaller bykassen, men først på lengre sikt. Rådmannen foreslår derfor at det foretas et deloppgjør mellom bykassen og Sandnes tomteselskap KF på kr 20 millioner, fordelt med kr 17,7 millioner i 2019 og kr 2,3 millioner i 2020 som utlukkende disponeres til medfinansiering av Ruten byrom. Det ekstraordinære uttaket er forutsatt å kunne skje fra foretaket med allerede oppspart egenkapital, ikke fremtidige resultater. Av eierstrategien fremgår det at foretaket skal være kommunens foretrukne samarbeidspart og pådriver for utviklingen av nye store strategisk utbyggingsområder og prioriterte offentlige utviklingsprosjekter i bysentrum. Det eierstrategiske grepet er her konkret forslag om et økonomisk deloppgjør av realiseringen av Ruten til delfinansiering av Ruten byrom i planperioden. Tiltaket vil etter rådmannens vurdering samtidig bygge opp om Ruten som regionalt kollektivknutepunkt og hele sentrum som attraktiv forretningsadresse.

Forslag til vedtak:

  1. Økonomiplan 2017-2020 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.
  2. Bystyret godkjenner foretakets årsbudsjett for 2017, med et resultat på kr 32 millioner.
  3. Bystyret godkjenner at det foretas et deloppgjør for Ruten utvikling med Sandnes tomteselskap KF til bykassen på kr 20 millioner, fordelt over årene 2019 og 2020, som utelukkende disponeres til delfinansiering av opparbeidelsen av Ruten byrom.
  4. Bystyret godkjenner at det foretas en ekstraordinær overføring fra Sandnes tomteselskap KF til bykassen på kr 15 millioner i 2018, kr 25 millioner i 2019 og kr 5 millioner i 2020 i forbindelse med områderegulering og salg av kommunens eiendommer i Skeianeområdet.

Vedlegg 1: Styrets forslag til økonomiplan 2017-2020, se vedlegget til økonomiplan 2017-2020.

Publisert: 06.06.2017 16:20
Sist endret: 16.06.2017 09:44