Sandnes parkering KF

Om foretaket

Sandnes parkering KF består av 12,8 faste årsverk. Det omfatter totalt 15 personer. Herav er tre administrative stillinger og to timelønnede vikarer. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap og lønn samt IKT, kjøpes internt fra kommunen. Tilsvarende leies vei- og gategrunn og vedlikeholdstjenester av gategrunn. Verksteds- og lagerlokaler leies nå i samme bygg som foretakets kontorer, noe som er fordelaktig med tanke på sikkerhet og tidsbruk.

Foretakets formål er å utøve vedtatt parkeringspolitikk, drive og håndheve parkerings-vedtektene samt bidra aktivt i å bruke parkering som virkemiddel i byutviklingen. Bykassen yter ikke tilskudd til foretaket. Med virkning fra 2010 har bystyret vedtatt et resultatkrav der en andel av årsoverskuddet skal tilfalle bykassen. Resultatkravet i henhold til gjeldende økonomiplan er på kr 1,1 millioner årlig. Styret økte resultatkravet med kr 100 000 fra og med 2016.

Foretaket har et 100 prosent eid datterselskap, Sandnes parkeringsdrift AS, som driver offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i privateide anlegg og plasser, herunder Nygaardshagen og Bystasjonen. Med grunnlag i formelle avtaler leier datterselskapet personell og driftsmateriell fra foretaket. Det er følgelig ingen ansatte i aksjeselskapet. Datterselskapet har eget regnskap og revisor. Foretaksstyret er selskapets generalforsamling. I 2017 er det budsjettert med lønns- og prisjustert utleie til aksjeselskapet i tråd med avtalen. Videre er det budsjettert med en utbytteforventning på kr 50 000 fra datterselskapet. Ny forskriftskrav fra 1.1.2017 trer i kraft, men virkningene av disse arbeides det fortsatt med nasjonalt. Det er således usikkerhet både for utgifts- og inntektssiden, derav reduserer også foretaket sin utbytteforventning for 2017.

Mål i planperioden

Sandnes parkering KFs formål er utformet på grunnlag av bystyrets vedtatte mål for parkeringspolitikken og kommunens parkeringsvedtekter.

Foretaket skal

 • være en aktiv leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-,kultur- og botilbud
 • videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengeligheten til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser
 • håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk
 • forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd, anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet

For perioden 2017-2020 er styrets målsetninger:

 • Iverksette tiltak for at vedtatte parkeringspolitiske mål blir oppfylt; skape tilgjengelige parkeringsplasser til enhver tid, sørge for framkommelighet og trafikksikkerhet i hele kommunen og bidra til de beste miljømessige løsninger.
 • Være synlig og yte god service til samarbeidspartnere, næringsliv, innbyggere og besøkende; ha god kunnskap om parkering og parkeringsløsninger, komme tidlig inn i bygge- og reguleringsprosesser, fokusere på at parkeringsplasser gjelder muligheter for av- og pålessing, av- og påstigning, korttids- og langtidsparkering, særlige behov for forflytningshemmede, elbiler, sykkelparkering, hybridbiler, lastebiler, bobiler, turistbusser med videre.
 • Trafikkbetjentene skal være veiledere; hvor kan bilister parkere, hvordan parkere lovlig, gjennom god kjennskap til kommunen framstå som både trafikkguider og trafikkbetjenter.
 • Gjennomføre overgangen til nye forskrifter relatert til parkering, og sørge for at Bystyret er godt orientert om de endringer forskriftene medfører for foretaket, datterselskapet og kommunen.
 • De nye forskriftene betyr vesentlige endringer som følge av delvis gebyrfinansiering av en rekke tjenester. Videre kommer krav til oppsetting av flere ladestasjoner og universell utforming av betalingsautomater. Alle betalingsordninger skal nå være kostandsnøytrale, det vil si at operatør må betale alle påslag. Selv om satsene for tilleggsavgift og parkeringsgebyr øker, forventes det at kostnadene vil øke mer. Budsjettering er derfor vanskelig, og da særlig for 2017 hvor man står uten noe erfaringsmateriale.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2017-2020

Styrets samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2017-2020. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

Tusen kroner

  2017 2018 2019 2020
Driftsinntekter -18643 -18590 -18548 -18523
Driftsutgifter(((Inkl. kr 1,1 mill. i overføring til bykassen))) 17578 17578 17578 17578
Brutto driftsresultat -1065 -1012 -970 -945
Finansinntekter -273 -273 -273 -273
Utbytte, datterselskap -50 -50 -50 -50
Finansutgifter 0 0 0 0
Netto driftsresultat -1388 -1335 -1293 -1268
Disponeringer(((Overføring til investeringsregnskapet, bruk av og avsetning til disp.fond og parkeringsfond))) 1388 1335 1293 1268
Årsresultat 0 0 0 0

I samsvar med gjeldende økonomiplan løses behovet for investeringer i automater og utstyr gjennom årlig prioritering av foretakets midler avsatt på disposisjonsfond, inkludert årsoverskuddet. Styret foreslår for perioden 2017-2020 å videreføre avsetning til investeringer i ombygging av automater i henhold til nytt regelverk og nye automater, eller andre mer moderne og kostnadseffektive betalingsløsninger. Videre foreslås tre nye investeringstiltak i planperioden. Det gjelder kr 1,9 millioner til fem informasjonstavler for hovedinnfartsårene til Sandnes, opparbeidelse av «park&ride» tilbud i Vatnekrossen i 2017 til kr 250 000 og kr 1,59 millioner til etablering av 25 ladestasjoner for el-biler mot betaling i løpet av 2017-2019. Informasjonstavlene foreslås finansiert av parkeringsfondet.

Totalt er det investert i parkeringsteknisk utstyr i nye anlegg i Nygaardshagen og Bystasjonen for kr 10 millioner, kr 4 millioner i 2013 og kr 6 millioner i 2014. Parkeringsfondet er et bundet fond. Av forskriften framgår det at fondet skal kunne brukes til etablering av nye parkeringsanlegg (bil og sykkel), utvikling, informasjon og markedsføring av parkeringstilbudet i Sandnes samt tilstøtende oppgaver som kan redusere behovet for parkeringsplasser. For å løse finansieringen av anskaffelse i parkeringsutstyr i Bystasjonen og Nygaardshagen parkeringsanlegg, vedtok bystyret å disponere midler fra parkeringsfondet i 2014. Disse midlene tilbakeføres med årlig beløp tilsvarende et lån med renter og avdrag over 10 år. I 2017 utgjør dette kr 1 235 600 som aksjeselskapet betaler tilbake til bundet parkeringsfond i foretaket. Avtalen med aksjeselskapet gir muligheter for raskere nedbetaling dersom den økonomiske situasjonen skulle tilsi det.

Foretaksstyret har i driftsbudsjettet for 2017 ikke forutsatt inntektsøkning som følge av volumvekst. Dette skyldes at det er flere parkeringsplasser som er fjernet (midlertidig og permanent), blant annet ved Vitenfabrikken, deler av Ruten, Jernbaneveien og plasser i sentrum som følge av arbeidet med nye kloakkledninger. Parkeringstider og avgiftene for Sandnes sentrum ble justert fra 1. januar 2016. Det er gjort en vurdering av gjeldende avgifter, herunder sammenligning med andre kommuner. Styret foreslår å øke takstene som følger med virkning fra 1. januar 2017:

 • For 1. time beholdes taksten uendret på kr 15.
 • For 2. time beholdes taksten uendret på kr 21.
 • For 3. time og påfølgende timer økes taksten fra kr 31 til kr 32.

I tillegg legges opp til at det betales for strømforbruket på el-bil ladestasjonene slik som tidligere vedtatt. Betaling skjer fortrinnsvis via EasyPark app’en eller tilsvarende.

Bystyrets vedtak i gjeldende økonomiplan om at kr 1,1 millioner av årsoverskuddet i foretaket skal tilfalle bykassen er videreført.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

Tusen kroner

  2017 2018 2019 2020
Overføring fra drift -1408 -640 -240 -240
Bruk av disposisjonsfond -442      
Bruk av bundet parkeringsfond -760      
Utgifter 2610 640 240 240
Årsresultat 0 0 0 0

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannen har merket seg styrets påpekning av at virkninger av nye parkeringsforskrifter ikke er endelig avklart og at endringene kan få ytterligere økonomiske virkninger for foretaket. Å få nødvendig oversikt er en prioritert oppgave, og rådmannen vil i samarbeid med foretaket bidra til å få dette på plass. Egen sak til bystyret forberedes. Rådmannen har i sitt forslag foreslått et nytt parkeringsanlegg med 240 plasser i kvartalet A8 Havneparken. Parkeringsfaglig kompetanse fra foretaket er påkrevd i den videre prosjekteringen av dette. Driften av anlegget legges til foretakets virkeområde. Rådmannen er tilfreds med at styret har funnet rom for å videreføre overføringen til bykassen med kr 1,1 millioner. Rådmannen har innarbeidet foretaksstyrets budsjettforslag, inkludert endring av takst for parkering.  

Forslag til vedtak:

 1. Økonomiplan 2017-2020 for Sandnes parkering KF godkjennes. Finansiering av investeringene fastsettes endelig for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan.
 2. Bystyret godkjenner at følgende takster for parkering gjøres gjeldende fra 1. januar 2017:
  • 1. time kr 15,- (uendret)
  • 2. time kr 21,- (uendret)
  • 3. time og påfølgende timer kr 32,- (økning fra kr 31,-)

Vedlegg 1: Styrets forslag til økonomiplan 2017-2020, se vedlegget til økonomiplan 2017-2020.

Publisert: 06.06.2017 16:19
Sist endret: 16.06.2017 09:49