Sandnes kunst- og kulturhus KF

Om foretaket

Sandnes kunst- og kulturhus KF består av 16 faste årsverk per 1. september 2016. I tillegg engasjeres frilansere knyttet til enkeltprosjekter og forestillinger tilsvarende 4 årsverk. Renholdstjenester kjøpes eksternt, for tiden fra teknisk.

Bykassen gir i 2016 et basis driftstilskudd på kr 10,238 millioner til foretaket (kr 10,081 millioner i basistilskudd fra gjeldende økonomiplan, og kr 157 000 i helårsvirkning av lønnsoppgjør 2015). I tillegg kommer kompensasjon for lønnsoppgjør i 2016, med helårsvirkning i 2017, som finansieres av kommunens felles lønnsreserve. I tillegg mottar foretaket et tilskudd på kr 4,9 millioner til dekning for internhusleie. Det gis videre et årlig tilskudd på kr 550 000 til Regional Arena for Samtidsdans (RAS). I 2016 er det gitt et tilskudd på kr 700 000 til musikalproduksjoner.

Foretakets formål er å drive og utvikle aktiviteten i kulturhuset og KINOKINO, herunder finne sin posisjon og kulturprofil lokalt og regionalt. Hovedtyngden av virksomheten i foretaket er prosjektrelatert i form av oppsetninger, arrangementer og utleie. Sandnes eiendomsselskap KF eier bygget slik at bygningsmessige tiltak, som gjelder ivaretakelsen av realkapitalen, budsjetteres av Sandnes eiendomsselskap KF. Internhusleien på kr 4,9 millioner er for foretaket en nullsum og påvirker ikke driftsresultatet. Ombygginger og utbedringer som følge av utvikling i kulturhusets drift og produksjon, samt større utstyrsmessige anskaffelser, tilligger det imidlertid foretaksstyret å foreslå. Innvilgede midler føres opp som en utgift i bykassen og inntektsføres i foretakets budsjett.

Mål i planperioden

Av styrets forslag til økonomiplan 2017-2020 framgår følgende hovedmål for driften:

 1. Tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling, og å være en ledende screeningarena og møteplass. Det skal tilbys allsidig utvalg av kunst, film, dans og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier. Det skal være tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere.
 2. Drive Sandnes kulturhus og KINOKINO som brukshus for det lokale kulturliv og tilby et bredt publikum både kulturell og sosial møteplass.
 3. Legge vekt på samarbeidsprosjekter, etablere allianser og fellesskap med samarbeidspartnere som har samme eller likeartet målsetning.
 4. For å oppnå et bredere kulturtilbud i Sandnes, kan foretaket engasjere seg i annen virksomhet, enten selv, eller i samarbeid med andre selskaper.
 5. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte.

Forslaget bygger på følgende resultatmål for 2017:

Resultatmål 2017
Samlet besøk 85000
Antall arrangement 300
Brutto inntekter, eksklusiv kommunalt tilskudd 12605000
Driftsresultat 0

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2017-2020

Styrets samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2017-2020. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

  2017 2018 2019 2020
Driftsinntekter -28324 -28324 -28324 -28324
Driftsutgifter
(eks. kalk. avskrivninger)
28444 28444 28444 28444
Brutto driftsresultat 120 120 120 120
Finansinntekter -120 -120 -120 -120
Finansutgifter 0 0 0 0
Netto driftsresultat 0 0 0 0
Disponeringer(((Overføring av sponsorinntekter til bundet fond))) 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0

Basisdriften i foretaket hviler på to grunnpilarer: kommunens rammetilskudd og egne inntekter. Egne inntekter består av leieinntekter, billettinntekter, sponsorinntekter og tilskudd fra andre instanser. Foretakets rammetilskudd har vært regulert i tråd med lønnsvekst, men ikke annen kostnadsvekst. Det betyr at kravet til egeninntjening i foretaket øker år for år. 10 prosent økning av priser på utleie av saler og utstyr fra 1. januar 2017 fremmes i egen sak til foretaksstyret og ligger som en forutsetning i økonomiplanen.

I styrets forslag til driftsbudsjett er forslag til rammetilskudd for 2017 i tråd med gjeldende økonomiplan på kr 10,081 millioner. Rådmannen ser at tillegget på kr 157 000 i 2016 for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2015 ikke er inkludert i oppsettet. Helårsvirkning av lønnsoppgjør for 2016 samt lønnsoppgjør for 2017 kompenseres over kommunens lønnsreserve etter framlagt lønnsprotokoll.

Kommunal egenandel på kr 550 000 til RAS-prosjektet videreføres, men styret foreslår at tilskuddet økes med kr 100 000, til kr 650 000, fra og med 2017. RAS har hatt uendret årlig tilskudd fra kommunen siden 2007. Foretaket arbeider med å oppnå årlig tilskudd fra fylkeskommunen og kulturrådet, samtidig som det er dialog med Stavanger kommune og Stavanger konserthus om medvirkning i dansesatsningen. Uendret tilskuddsbeløp fra eierkommunen bemerkes av de eksterne. Rådmannen mener at det er viktig for Sandnes at RAS videreutvikles, og tilrår at tilskuddsbeløpet økes med kr 50 000, til totalt kr 600 000.

I samsvar med vedtak i gjeldende økonomiplan 2016-2019 videreføres tilskudd til musikalproduksjoner med kr 700 000. Styret foreslår å forskyve avsetningen fra 2018 til 2019 på grunn av endret musikalsyklus. Rådmannen tilrår forskyvningen av tilskuddet til musikalproduksjoner til 2019.

I styrets forslag til driftsbudsjett er det lagt inn kr 40 000 i økt kommunalt tilskudd for å kunne gjennomføre gratiskino for barn på Kinokino fra 2017. Rådmannen tilrår ikke økningen, og henviser til at foretaket kan søke om midler til tiltaket via formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger, tilsvarende som for 2015 og 2016.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

  2017 2018 2019 2020
Egne inntekter 0 0 0 0
Utgifter 300 300 2220 300
Årsresultat 300 300 2220 300

I gjeldende økonomiplan 2016-2019 er det satt av kr 300 000 årlig til oppgradering av sceneteknisk utstyr i kulturhuset. Foretaket har behov for løpende oppgradering og utskifting av utstyr knyttet til sal og scene, og behovet vil ikke avta i planperioden. Rådmannen tilrår at beløpet videreføres i økonomiplanperioden.

I gjeldende økonomiplan 2016-2019 ble det også bevilget kr 1,92 millioner til ny utstyrsheis i 2019 i Kinokino som styret foreslår videreført. Rådmannen tilrår forslaget.

I styrets forslag til investeringsbudsjett er det meldt inn behov for flere nye investeringstiltak i kulturhuset og Kinokino:

 • Utskifting av lysrigg og dimmere kulturhuset, kr 1 million i 2019 og kr 1,5 millioner i 2020.
 • Utskifting gulv liten sal kulturhuset, kr 580 000 i 2017.
 • Svarte tepper liten sal kulturhuset, kr 80 000 i 2017.
 • Oppgradering artistgarderober kulturhuset, kr 500 000 i 2020.
 • Oppgradering kjøkkenfasiliteter Kinokino, kr 100 000 i 2017.
 • Nytt høyttaleranlegg Sal 1 Kinokino, kr 500 000 i 2020.

I tillegg til forslag til nye investeringer nevnt ovenfor, presiseres det i styrets forslag til økonomiplan at sceneriggen i kulturhuset er basert på gammel teknologi som nå er forbudt på nyinstalleringer i Norge. Om noen år kan det bli anbefalt eller påkrevd at sceneriggen må byttes ut. Erfaringstall fra Rogaland teater og Kuppelhallen i Stavanger konserthus tilsier at utskifting av sceneriggen vil komme på kr 35-40 millioner.

Arbeidet som ble satt i gang om utredning av samlet oppgraderingsbehov av kulturhuset og Kinokino må tas opp igjen og sluttføres. Utredningen bør være grunnlag for kommende økonomiplan 2018-2021. Rådmannen tilrår derfor at større investeringer i byggene utsettes til endelig utredning er sluttført. Dette gjelder utskifting av lysrigg og dimmere og oppgradering av artistgarderober på kulturhuset, og oppgradering av kjøkken og nytt høyttaleranlegg i Kinokino.

Av nye innmeldte investeringsbehov tilrår rådmannen at det kun bevilges midler til utskifting av gulvet i liten sal på kulturhuset. Det for å få tatt fatt i eventuelle fuktskader raskt. I tillegg bevilges det kr 50 000 i økt driftstilskudd til utskifting av maskiner på kjøkkenet i KinoKino.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - driftsbudsjettet

Rådmannen tiltrer hovedsakelig styrets forslag til driftsbudsjett og har innarbeidet avsetninger til følgende:

 • Basis rammetilskudd i 2017 på kr 10,238 millioner (kr 10,081 millioner fra gjeldende økonomiplan 2016-2019 og kr 157 000 som helårsvirkning av lønnsoppgjør 2015). I tillegg kompenseres det for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2016. Lokale lønnsforhandlinger for 2016 er i skrivende stund ikke gjennomført.
 • Kr 4,931 millioner i tilskudd til dekning av internhusleie.
 • Lønnsoppgjør i 2017 kompenseres etter framlagt forhandlingsprotokoll og finansieres av kommunens lønnsreserve.
 • Økt kommunal egenandel på kr 50 000 årlig til RAS-prosjektet, totalt kr 600 000.
 • Tilskudd på kr 700 000 i 2019 til musikalproduksjoner.
 • Kr 50 000 i 2017 til utskifting av kjøkkenutstyr i Kinokino.


Når det gjelder budsjettforutsetningen om økning av utleiepriser med 10 prosent fra 2017, har dette konsekvenser for ordningen med husleietilskudd ved leie av kulturhuset og KinoKino. Den skal bidra med støtte økonomisk, som gjør det mulig for frivillige lokale og regionale organisasjoner, kunstnere og ikke-kommersielle kulturaktører å bruke Sandnes kulturhus og Kinokino som arena for sine kulturarrangement. Rådmannen har ikke innarbeidet tilsvarende økning av tilskuddet som budsjetteres i bykassen. Leieprisøkningen tilrås ikke.

Rådmannen tiltrer ikke styrets forslag om:

 • Kr 40 000 i økt kommunalt tilskudd for å kunne gjennomføre gratiskino for barn på Kinokino fra 2017. Foretaket henvises til å søke om midler til tiltaket via formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger, tilsvarende som for 2015 og 2016.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - investeringsbudsjettet

Rådmannen tiltrer styrets forslag om følgende tiltak og har innarbeidet avsetninger til:

 • Kr 300 000 årlig til oppgradering av sceneteknisk utstyr i kulturhuset.
 • Kr 1,92 millioner i 2019 til utstyrsheis i KINOKINO.
 • Kr 580 000 i 2017 til utskifting gulv liten sal kulturhuset (nytt tiltak).

Rådmannen tiltrer ikke styrets forslag om:

 • Kr 80 000 i 2017 til svarte tepper liten sal kulturhuset.
 • Kr 1 million i 2019 og kr 1,5 millioner i 2020 til utskifting av lysrigg og dimmere kulturhuset.
 • Kr 500 000 i 2020 til oppgradering av artistgarderober kulturhuset.
 • Kr 100 000 i 2017 til oppgradering av kjøkkenfasiliteter Kinokino. Det er i stedet lagt inn kr 50 000 i økt driftstilskudd til utskifting av kjøkkenutstyr.
 • Kr 500 000 i 2020 til nytt høyttaleranlegg Sal 1 Kinokino.

Forslag til vedtak:

 1. Økonomiplan 2017-2020 for Sandnes kunst- og kulturhus KF godkjennes med følgende endringer:

  Driftsbudsjettet:

  • Basis rammetilskudd korrigeres med økning på kr 157 000, fra kr 10,081 millioner til kr 10,238 millioner, som følge av helårsvirkning av lønnsoppgjør 2015.
  • Kommunal egenandel til RAS økes med kr 50 000, til totalt kr 600 000 fra og med 2017.
  • Økt kommunalt driftstilskudd i 2017 på kr 50 000 til utskifting av kjøkkenutstyr i Kinokino.
  • Økt kommunalt tilskudd årlig på kr 40 000 til gjennomføring av gratiskino for barn bevilges ikke.
  • Kr 80 000 i 2017 til svarte tepper i liten sal kulturhuset bevilges ikke.
  • Økning i utleiepriser med 10 prosent fra 1. januar 2017 godkjennes ikke.

   

  Investeringsbudsjettet:

  • Kr 1 million i 2019 og kr 1,5 millioner i 2020 til utskiftning av lysrigg og dimmere kulturhuset bevilges ikke.
  • Kr 500 000 i 2020 til oppgradering av artistgarderober i kulturhuset bevilges ikke.
  • Kr 500 000 i 2020 til nytt høyttaleranlegg Sal 1 KinoKino bevilges ikke.
  • Utredning av samlet oppgraderingsbehov av kulturhuset og Kinokino tas opp igjen og sluttføres 1. halvår 2017. Utredningen er grunnlag for tiltak i økonomiplan 2018-2021.
 2. Helårsvirkning av lønnsoppgjør 2016 innarbeides i økonomiplanen for 2017.
 3. Sandnes kunst- og kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2017 etter framlagt forhandlingsprotokoll.

Vedlegg 1 : Styrets forslag til økonomiplan 2017-2020, se vedlegget til økonomiplan 2017-2020.

Publisert: 06.06.2017 16:19
Sist endret: 16.06.2017 11:01