Sandnes havn KF

Om foretaket

Sandnes havn KF har tre faste årsverk. Merkantile tjenester som arkiv og regnskap kjøpes internt fra kommunen.

Foretaket har som formål å drive Sandnes havn med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, samt sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte. Formålet i havne- og farvannsloven som regulerer havnens virksomhet (§ 1.) er å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet samt å legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter. Styrets forslag til økonomiplan følger i sin helhet i vedlegget til økonomiplan 2017-2020.

Mål i planperioden

Foretakets visjon er: Sandnes havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre tjenester.

  • Sandnes havn skal framstå som den beste og mest kostnadseffektive havnen i regionen for stykkgods, herunder stål og elementer samt bulklaster. Annen tilknyttet virksomhet er utleie av havnebygg og arealer. Dette skal gi avkastning til havneformål som bestemt i lov.
  • Resultatet måles blant annet i antall tonn losset og lastet, fordeling på varetyper, leieinntekter og regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med regnskapsrapporter og årsregnskap.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2017-2020

Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2017-2020. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

  2017 2018 2019 2020
Driftsinntekter -13600 -13700 -14000 -14200
Driftsutgifter 13100 13100 13400 13600
Brutto driftsresultat -500 -600 -600 -600
Finansinntekter -1000 -900 -600 -600
Finansutgifter 0 0 0 0
Motpost avskrivninger -3500 -3500 -3800 -4000
Netto driftsresultat -5000 -5000 -5000 -5200
Disponeringer(((Overført investeringsregnskapet))) 5000 5000 5000 5200
Årsresultat 0 0 0 0

Bystyret godkjente i bsak 76/11 avtale mellom Sandnes havn KF og Sandnes indre havn KF (nå Sandnes tomteselskap KF) om overdragelse av arealene i indre havn til byutviklingsformål. Avtalen innebærer at havnen i september 2016 har flyttet kontorer og det meste av havnevirksomheten. I forståelse med Sandnes tomteselskap KF driver havnen restarealene i indre havn så lenge det er hensiktsmessig. Avtalen innebærer videre at Sandnes havn KF har gitt et lån til Sandnes tomteselskap KF tilsvarende kjøpesummen, og dette har blitt startet nedbetalt i 2016 og framover i takt med salg av arealene.

I et normalt driftsår for Sandnes havn KF er driftsinntektene på om lag kr 14 millioner og driftsutgiftene, inkludert avskrivninger, på om lag kr 13 millioner. Skipsinntekter er budsjettert noe lavere enn i 2016. Dette er ut i fra forventet trafikk og at det ikke kan forventes inntekter fra skip i korte opplag.

Bygningsmassen på Somaneset er relativ ny, og det blir derfor foretatt normalt utvendig vedlikehold etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene. De årlige driftsresultatene settes av til investeringsbudsjettet, og i 2017 er dette budsjettert til kr 5 millioner.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

  2017 2018 2019 2020
Egne inntekter/overført fra drift -5000 -5000 -5000 -5200
Bruk av fond -4975 0 -5000 0
Investeringsinntekt, salg av eiendom -21525 -17220 0 -21500
Finansieringsbehov 31500 22220 10000 26700
Årsresultat 0 0 0 0

Investeringer dekkes av egne midler, salgsinntekter, fondsbruk og løpende drift. Styrets forslag til investeringsbudsjett omhandler blant annet:

Lagerbygg på Somaneset: Det er behov for to nye lagerbygg på Somaneset, hvert på om lag 1 400 kvadratmeter. Lagrene planlegges å bygges i 2017, og budsjettert kostnad på hvert lagerbygg er på om lag kr 11 millioner. Tidspunktet for utlysning anses som gunstig for foretaket i dagens marked. Det foreslås avsatt kr 21,5 millioner til dette formålet i 2017. I tillegg vil det komme planleggingsutgifter og klargjøring av tomt med videre.

Havnekran nummer 2: Det kan bli behov for å investere i havnekran nummer 2 for å bli enda mer effektive. Dette er en mobilhavnekran som planlegges kjøpt brukt, og det budsjetteres med inntil kr 10 millioner til formålet i 2017.

Eksisterende kraner i indre havn blir holdt sertifisert så lenge det er økonomisk forsvarlig, men inntreffer en skade av betydning vil de bli utfaset og satt igjen på området etter nærmere avtale med Sandnes tomteselskap KF og kommunen.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan – drifts- og investeringsbudsjettet

Styrets forslag til drift- og investeringsbudsjett er etter rådmannens vurdering i samsvar med foretakets formål og bystyrets prioriteringer av virksomheten. Rådmannen slutter seg til økonomiplanforslaget fra styret i Sandnes havn KF.

Forslag til vedtak:

  1. Økonomiplan 2017-2020 for Sandnes havn KF godkjennes.

Vedlegg 1: Styrets forslag til økonomiplan 2017-2020, se vedlegget til økonomiplan 2017-2020.

Publisert: 06.06.2017 16:18
Sist endret: 16.06.2017 11:04