VAR

Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon ligger under Teknisk og har i planperioden store investeringer. Det er særlig tiltak på vann- og avløpsnettet som står for store deler av investeringene. Dette er opprydding i eksisterende forhold for å hindre uønskede utslipp så vel som fornyelse av ledningsnettet og tekniske installasjoner. Det vil også i planperioden gjennomføres en rekke klimatilpasningstiltak da økt nedbør de senere årene har skapt utfordringer på ledningsnettet.  Blant større enkeltprosjekter som skal gjennomføres i planperioden er Omlegging av kulvert Stangelandsåna, Omlegging av VA ledninger i Gjesdalveien, Laksen og Havnegata, og Sanering av VA ledninger i Parkveien Nord og omegn.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
V1 7702199 Oppgradering tekniske installasjoner       5000 7000 5000
Deler av hovedplan avløp var tiltenkt dette. Tekniske installasjoner i kommunen er aldrende og det er behov for oppgradering av utstyr og mindre tiltak på bygningsmasse. Installasjoner hvor en til tider opplever uønskede utslipp prioriteres i henhold til bevilgningen.
V2 7709199 Lurabekken         30000 35000
Lurabekken er et belastet nedslagsfelt og det er behov for tiltak på avløpsnettet for å hindre uønskede utslipp. En vil også benytte anledningen til å skifte strekk av vannledningsnettet. De mest kostnadseffektive strekkene tas i første omgang, men prioritering er ikke endelig.
V3 7710399 Avløpssanering sentrum 7500   7500      
Tiltak på avløpsnettet i sentrumsområdene for å hindre uønskede utslipp til gjestehavna. Konkrete prosjekter og tiltak meldes opp til utvalg for tekniske saker.
V4 7806299 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr     1900 1900 1900 2000
Tiltaket gjelder kjøp av renovasjonsbeholdere. Det er årlig behov for fornying og anskaffelse av større beholdere grunnet volumvekst. Arbeidet med utskiftning av utrangerte beholdere videreføres. Det er viktig å ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye innsamlingssystem samt tilby nedgravde løsninger der hvor dette er egnet.
V5 7806599 Tiltak på nedlagt deponi     500 500 500 500
Utslippstillatelsen for Varatun gamle fyllplass setter strenge krav til oppfølging. Avslutningsarbeidene er lagt opp til å tas over tid, ikke minst for å få tilkjørt rimelige overskuddsmasser for tildekning og terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun bossplass for å fornye og utbedre eksisterende miljøbrønner for overvåking av sigevannet. Planering av terreng og oppfølging av handlingsplan for utslippstillatelsen pågår.
V6 7807799 Kommunale returpunkt     1000 1000 1000 1000
Etablering og oppgradering av kommunale returpunkt. Tiltaket gjelder både hytterenovasjon og miljøstasjoner.
V7 7504900 VA-prosjekt Langgata 30000 25000 5000      
Langgata skal oppgraderes og i den forbindelse skiftes vann- og avløpsledninger i gata. Det skal også gjøres omfattende klimatilpasningstiltak for å bedre håndtere et endret nedbørsmønster og havstigning. Prosjektet utføres etappevis i rolige perioder av hensyn til handel og liv i gata. Prosjektet var opprinnelig kalkulert til en kostnad på kr 15 millioner med skifte av vannledning. Ved at en også skifter avløpsledninger og gjennomfører klimatilpasningstiltak ble kostnadsrammen i gjeldende økonomiplan økt til kr 30 millioner.
V8 7506099 Kulvert Stangelandsåna 51000 1000 25000 25000    
Spillvannsledning som henger i kulvert til Stangelandsåna er av dårlig tilstand og det har vært flere uønskede hendelser som medførte utslipp av kloakk til gjestehavnen. Sanering av anlegget er nødvendig for å unngå videre utslipp i framtiden. Tiltaket utløses også av utbygginger i området. Prosjektet hadde planlagt oppstart i 2017, men ble fremskyndet til 2016 av hensyn til å stimulere næringslivet. Det er i 2016 gjennomført forarbeid, som blant annet målinger etter krav fra NVE, før selve utførelsen kan igangsettes i 2017.
V9 7507099 Klimatilpassing     5000 7000 15000 15000
Nedbørsmønsteret har de senere år endret karakter som medfører økende tilfeller av kraftig nedbør over kortere perioder. Det er nødvendig med tilpasning for å kunne håndtere store mengder overvann i korte tidsrom som følge av de stadig økende nedbørsmengdene om en skal forhindre skader på eiendom og øvrig infrastruktur. Det er under utarbeidelse en plan for sentrumsområder som er de mest prekære.
V10 7507199 Enøk-tiltak tekniske installasjoner     3000 4000 4000 4000
Tekniske installasjoner til vann- og avløpssystemet som pumpestasjoner, renseanlegg og vannmagasiner er energikrevende. En reduksjon i energiforbruket er et viktig klimatiltak etter nasjonale mål for energieffektivisering. Det vil samtidig redusere driftskostnader for kommunens anlegg.
V11 7507899 Sanering og omlegging av vann og avløp i Hovebakken 12000 7000 5000      
I forbindelse med utvidelse av E39 og Kvelluren bro må det legges om vann- og avløpsledninger på Hove. I sammenheng med omlegging av ledninger vil det være hensiktsmessig å sanere VA-ledninger i Hovebakken med flere. Prosjektet er under planlegging, med ferdigstillelse i 2017.
V12 7507799 Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen 25000 5000 10000 10000    
Det kreves omlegging av VA-ledninger og ombygging av de tilhørende tekniske installasjonene.
V13 7507699 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 30000 7000 13000 10000    
Sanering av VA-ledninger i området Skogsbakken, Kiprå, Telthusveien, Kapellveien med mer. Det er til tider utslipp til Stangelandsåna fra dette området, og med opprydding av eksisterende forhold vil dette kunne forhindres. Det er et omfattende anlegg med foreløpig kalkyle på kr 30 millioner. Prosjektet er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, da det er fokusert på å sanere de mer sentrumsnære områdene. Prosjektet ventes igangsatt første halvår 2017.
V14 7508399 Sanere Foren-området 55000     5000 25000 25000
Det skal gjøres omfattende arbeider på avløpsnettet i dette området. Det er i dag fellessystem, og skal en hindre framtidige utslipp til Stangelandsåna må boliger i området separeres og avløpsnettet oppgraderes.
V15 7507499 Parkveien Nord 30000 9000 21000      
Prosjektet omhandler sanering av vann- og avløpsledninger i Parkveien og omegn med formål om å redusere utslipp til gjestehavna. Sørlige del av Parkveien ble ferdigstilt i 2015, og dette er det gjenstående strekket fra Parkveiens høyeste punkt og nordover til Langgata. Lyse skal også legge fjernvarmeledninger i gaten, som vil gjøres samtidig av kostnadsbesparende årsaker.
V16 7507599 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 26000 5000 15000 6000    
Lyse skal legge fjernvarme fra forbrenningsanlegget på Forus til Sandnes sentrum. I den forbindelse vil det bli utført arbeid på vann- og avløpsnettet samt omlegging enkelte steder. Framdrift er avhengig av Lyse, men arbeidet ventes igangsatt i 2016 og ferdigstilles i løpet av 2018.
V17 7506799 Sanering i Mølledalen, Slåttaveien med flere 15000 4000 11000      
Sanering av vann- og avløpsledninger i Mølledalen, Slåttaveien med flere.
V18 7504199 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 12000 2500 4000 5500    
Det pågår et større arbeid med optimalisering av vannforsyningen på Hommersåk i flere områder. Prosjektet utføres etappevis og vil løpe ut 2018.
V19 7509199 Vannledning Foss Eikeland 5000   2500 2500    
Prosjektet omhandler flytting av vannledning ved Foss Eikeland i forbindelse med veiutbygging i regi Vegvesenet. Fremdrift og omfang avhenger av Vegvesenet.
TOTAL SUM VAR 298500 65500 130400 83400 84400 87500
Publisert: 06.06.2017 14:55
Sist endret: 15.06.2017 14:11