Teknisk

Det er en rekke investeringsprosjekter under tjenesteområdet teknisk. Det ble i slutten av 2016 igangsatt bygging av nytt kjøkken til Sandnes matservice på Vatne som ferdigstilles i løpet av 2017. For å øke svømmetilbudet vil bygging av Iglemyr svømmehall igangsettes i 2017 med ferdigstillelse i 2019. Oppgradering av Giskehallen 1 og svømmehallen utføres i 2018-2019. Det ligger i planperioden inne mindre trafikksikkerhetsprosjekter og oppgradering av slitte veianlegg. For at stadig flere skal velge sykkelen som fremkomstmiddel er det i planperioden også avsatt midler til å tilrettelegge for syklister samt utrede større tiltak i samarbeid med fylkeskommunen.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
T1 60001 Bogafjell idrettshall, spillemidler -14500     -7000 -7500  
I henhold til gjeldende regelverk er det beregnet at prosjektet vil utløse kr 14,5 millioner i spillemidler. Det antas at tilskuddet blir utbetalt i 2018 og 2019.
T2 60003 Sandnes idrettspark, Giskehallen, spillemidler -19500       -9000 -10500
I henhold til gjeldende regelverk er det beregnet at prosjektet vil utløse kr 19,58 millioner i spillemidler. Endring i romprogram kan gi endring i spillemidler. Antas utbetalt i 2019 og 2020.
T3 60005 Riskahallen, rehabilitering, spillemidler -12900       -12900  
Rehabilitering av Riskahallen for kr 85 millioner vil utløse kr 12,9 millioner i spillemidler i henhold til gjeldende regelverk. Antas utbetalt i 2019.
T4 60008 Iglemyr svømmehall 211000 10700 75000 89000 36300  
Status K0 (((SEKF 100-16, Bsak 74/16))): Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt 2019
Prosjektet omfatter en svømmehall med 3 basseng; 1 hovedbasseng og 2 varmtvannsbasseng.
Hovedbassenget på 25 meter med 8 baner tilfredsstiller krav til konkurranser. Første varmtvannsbasseng (12,5 *8 m) har felles garderober med hovedbassenget. Varmtvannsbasseng 2 (12,5*8,5 m) er tiltenkt helse med egne garderober. Prosjektet inneholder også tribuner for 250 tilskuere, og er ellers dimensjonert for å være konkurranseanlegg.
I prosjektet inngår også detaljregulering (plan nr 2014140) av området for svømmehallen, kirketomta, Austråtthallen, tilgrensende baner, parkering og veianlegg. Omfanget av reguleringen ble behandlet i bsak 31/16. I denne saken ble det vedtatt å droppe flerbrukshallen. Planen ble førstegangsbehandlet i utvalg for byutvikling september 2016.
T5 60008 Iglemyr svømmehall, spillemidler -37900         -37900
Forutsetter godkjenning fra kulturdepartementet. Utbetalingstidspunktet er usikkert. Størrelsen på tilskuddet vil reduseres ved reduksjon av innhold i prosjektet.
T6 6001000 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 70000     6000 64000  
Status IK: Planlagt byggestart 2018.
I forbindelse med bygging av Giskehallen II er noe rehabilitering innkalkulert. Ytterligere rehabiliteringer vil være nødvendig, men det anbefales å vente med disse til Giskehallen II og Iglemyr svømmehall er ferdigbygd.
T7 41011 Nytt produksjonskjøkken på Vatne 43000 22000 21000      
Status K2: (((SEKF sak 88-16))). Byggestart juni 2016. Forventet ferdigstilt april 2017.
Et nytt og moderne kjøkken vil fylle kommunens behov for mat og matforsyning til eldreomsorg, barnehager, skoler og intern/ekstern catering. K2 er justert opp og merutgiftene dekket av fond i 2. perioderapport 2016.
T8 6001400 Branntekniske tiltak i idrettsbygg 1100   1100      
Det er behov for kr 1,1 millioner i 2017 til oppgradering av idrettsbygg. Disse vil bli disponert med bakgrunn i registrerte avvik i blant annet branntekniske rapporter, og gjelder i hovedsak lovpålagte tiltak.
NavnTiltakEstimat 2017
Austrått idrettshall Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling, oppgradering brannalarmanlegg 1 000
Lura idrettshall Avvik på rømningsveier 100
Sum   1 100
T9 6001500 Rehabiliterting idrettsbygg     800 800 800 800
Status: Rullering - årsbevilgning.
Det er stort behov for rehabilitering av idrettsbygg. Det er lagt inn kr 800 000 hvert år i planperioden, og disse midlene vil i 2017 bli disponert slik:
ByggTiltakEstimat 2017
Lurahallen Belysning 600
Austråtthallen Belysning 200
Sum   800
T10 6503899 Trafikksikring, aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel     6500 500 500 500
Bevilgningen omfatter egenandel som kommunen yter i forbindelse med trafikksikringstiltak hvor fylkeskommunen yter tilskudd i forbindelse med aksjon skolevei. Trafikksikkerhetsprosjekter søknadsbehandles ved fylkets trafikksikkerhetsutvalg i konkurranse med andre kommuner i Rogaland. Kr 6 millioner av bevilgning i 2017 er tidligere bevilget og overføres for finansiering av påbegynte prosjekter.
T11 6503299 Trafikksikring, eksisterende veinett, strakstiltak     500 500 650 650
Det foreligger behov for å få utført en rekke trafikksikkerhetstiltak på eksiterende veinett. Dette er tiltak til oppfølging av trafikksikringsvedtak i utvalg for byutvikling. Konkret omhandler dette fartsdempende tiltak, krysningstiltak og skilting.
T12 6506199 Trafikksikring, samarbeidsprosjekt     4200 2600 2600 2600
Prosjektet skal sikre framdriften i utbygging av trafikksikkerhetstiltak og tilbud for gående og syklende, samt miljøtiltak i Sandnes kommune. Det er flere pågående underprosjekter under utførelse, blant annet reguleringsplan G/S veg Figgenveien fv220, støyskjerming av boliger i Roald Amundsens gate og andre støyskjermingsprosjekter i kommunen. Kr 1,6 millioner av bevilgning i 2017 er tidligere bevilget og overføres for finansiering av påbegynte prosjekter etter vedtak i 2. perioderapport 2016.
T13 6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer     1000 500 500 500
Kommunen har gjennomført lovpålagt tilsyn med kommunens broer. Det er i den forbindelse behov for sikringstiltak. Det er behov for tiltak kalkulert til kr 500 000 per år i perioden 2017-2020. Kr 500 000 er tidligere bevilget og overføres til 2017.
T14 6503599 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer     200      
Det har vært et samarbeid mellom diakonhjemmet høyskole og Sandnes kommune om universell utforming i sentrumsområder. Det har de siste årene pågått et arbeid med tilpasninger ved bussholdeplasser, og dette arbeidet vil fortsette i 2017.
T15 6302199 Nyanlegg gatelys     1600 1600 1600 1600
Gatelysnettet aldres og behovet for utskifting av armaturer og stolper er stort. Det er også nødvendig med etablering av belysning nye steder som følge av utbygginger og endring i behov for å ivareta sikkerheten. Utskifting av gatelys gjøres hovedsakelig i forbindelse med øvrige gravearbeider av økonomiske hensyn.
T16 6304299 Byutviklingstiltak     4053 1700 1700 1700
Kommunen er en viktig partner og medspiller i byutvikling, utvikling av sentrumsområdet og konkrete enkeltprosjekter. Særlig aktuelt er kommunalt engasjement i oppgradering av offentlige uterom og plasser. Det er viktig å definere gaterom og møteplasser i området fra Langgata (historiske Sandnes) til Vågen. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgning. Prosjekter som vil pågå i planperioden er oppgradering av Gamlatorget, og utvikling av Langgatas sidegater mot St. Olavsgate og Storgata. Kr 2,4 millioner er videreført til 2017 etter vedtak i 2. perioderapport 2016.
T17 6505117 GASS-egenandel (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien)))     6500 7500 7500 7500
Ved gjennomføring av prosjekter innen GASS, skal 30 prosent av utgiftene dekkes fra bykassen. Bystyret har i bsak 165/14 vedtatt prioritering av følgende prosjekter:
• Omlegging Elvegata 1. etappe
• Havnepromenaden 1. etappe
• Ruten byrom
• Langgata oppgradering (6 etapper)
• Åpning av Stangelandsåna
Det er godkjent avtaler og vedtatt igangsettelse av prosjekter for kr 63 millioner. I tillegg arbeides det med gangbru i Gravarsveien. Kommunens 30 prosentandel i perioden er beregnet til å utgjøre kr 6,5 millioner i 2017 og kr 7,5 millioner hvert av årene 2018-2020. Bystyret har vedtatt at GASS-prosjektene i tillegg kan gis en trekkrettighet for finansiering av fullførelse av prosjekter på inntil kr 25 millioner. Dette skal da behandles som en forskuttering og betales tilbake til bykassen fra GASS-fondet.
T18 6860199 Gravlunder - oppgradering     300 300 300 400
Det er til sammen åtte gravlunder i kommunen som dekker et stort areal. Det er årlig behov for mindre tiltak som innebærer oppgradering av gangveinett, driftsbygninger, trær med mer.
T19 6805199 Idrettsplasser og løkker     450 450 450 450
Tiltaket gjelder rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. Større planlagte tiltak er oppgradering av lysanlegg, vanningsanlegg med mer.
T20 6841299 Kommunale lekeplasser, oppgradering     1000 1000 1000 1000
I forvaltningsrapporten fra Rogaland revisjon IKS fremlagt i bsak 9/15 bemerkes det behov for utbedringer på lekeplasser i kommunen. Prosjektet er omfattende og det vil årlig være behov for store oppgraderinger og utskifting av utstyr på kommunale lekeplasser. Av planlagte oppgraderinger er blant annet nytt klatretårn på Sandvedparken hovedlekeplass som delfinansieres med gave fra SR-bank stiftelsen. Videre planlegges oppgradering av Budstikka hovedlekeplass.
T21 6820199 Parker og grøntanlegg     400 400 400 400
Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. Dette er i hovedsak mindre oppgradering/etablering av stier og utstyr. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen.
T22 6830199 Friluftsområder     2300 400 400 400
Tiltaket gjelder opparbeidelse/rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Tiltaket vil kunne utløse spillemidler. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. Planlagte tiltak i perioden er oppgradering av lysanlegg og turveier, samt diverse utstyr og friluftsanlegg. Kr 1,9 millioner av bevilgning i 2017 er tidligere bevilget og overføres for finansiering av påbegynte prosjekter etter vedtak i 1. perioderapport 2016 og 2. perioderapport 2016.
T23 6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     800 300 300 300
Det er utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på og videreutvikle parkdragene langs Storåna, fra Ganddal til Vågen. Parkdraget er komplisert og mange hensyn må tas. Å investere i oppfølgingen av denne planen vil ha betydning for folkehelse, hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikanters framkommelighet i Sandnes sitt viktigste parkdrag. Planen er under ferdigstillelse og vil med forslag til tiltak fremlegges utvalg for tekniske saker for behandling i 2017. Aktuelle tiltak kan være beplantninger, utbedring av stier og nye benker. Kr 500 000 av bevilgning i 2017 er tidligere bevilget og overføres for finansiering av påbegynte prosjekter etter vedtak i 1. perioderapport 2016.
T24 6010199 Utskifting av maskiner og utstyr til bydrift     400 400 400 400
Bydrift har i dag en del gammelt og slitt utstyr. Det er behov for å bytte eldre utstyr og følge med i utviklingen av nye driftsmetoder. Gamle maskiner gir økte driftskostnader knyttet til vedlikehold av disse.
T25 6302099 Utskifting av utrangerte gatelys 30000 3000 10000 9000 8000  
EU-direktivet, økodesigndirektivet, forbyr fra og med 2015 distribusjon av høyintensive utladningslamper (hql), samt lyskilder tilpasset disse armaturene. Slike armaturer og tilhørende lyskilder forbys av miljøhensyn da de inneholder kvikksølv. Sandnes kommune har per 1. januar 2016 om lag 5 500 slike armaturer i gatelysnettet som må skiftes ut i løpet av en 4 års periode.
T26 6806299 Skifte av kunstgress     2500 2500 2500 2500
De første kunstgressbanene vil i 2017 være klar for bytte av dekke. Antatt kostnad er kr 2,5 millioner per bane. Tiltaket kan utløse en tredjedel spillemidler.
Bystyret vedtok i bsak 32/16 å skifte kunstgress på følgende baner i prioritert rekkefølge: Hana kunstgressbane, Sandnes kunstgressbane stadion og Lura kunstgressbane. Arbeidet planlegges i tråd med denne sak, samt avsatte midler i økonomiplan 2017- 2020.
T27 7580099 Rundkjøring og diagonal Hoveveien 25000 4900 35500 -4000 -5400 -6000
I forbindelse med utvidelse av E39 Kvelluren bro, i regi av Statens vegvesen, skal Sandnes kommune anlegge ny rundkjøring med tilhørende gang- og sykkelvei på Hove, samt diagonal til E39. Anlegget skal være klart for tilknytning til E39 i 2017 etter foreløpige fremdriftsplaner. Det skal etter avtaler ytes bidrag fra utbyggere i området til dette anlegget, men tidspunkt for innbetaling er usikkert. Anleggets totalkostnad er grovkalkulert til kr 65 millioner hvor kommunens nettokostnad inkludert fremtidige bidrag er kr 25 millioner.
T28 6831299 Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turveinettet i kommunen     250 250 250 250
Gode turmuligheter i nærområdene er viktig for daglig mosjon i det fri og et viktig folkehelsetiltak. Prosjektet vil innebære utbedring av mindre karakter og sammenkobling av turveinettet rundt i kommunen slik at innbyggerne vil få et økt tilbud. Utvidelser og bedring av stier vil åpne for at flere brukergrupper, som eldre og de med funksjonsnedsettelser, lettere når en større del av turveinettet.
T29 6503999 Folkehelse, sykkelveinett     1500 1000 1000 1000
Sykkel er et viktig transportmiddel som fremmer folkehelsen og bidrar til et bedre bymiljø med mindre støy og forurensing. Skal en tilrettelegge for at stadig flere velger sykkelen som transportmiddel kreves det en utbygging av sykkelveinettet i regionen. Sandnes kan søke regionale midler til finansiering av prosjekter og tiltak innenfor egen kommunegrense, men planlegging og forprosjektering må gjennomføres først. For å få realisert gode prosjekter i Sandnes med denne finansieringskilden, kreves det egeninnsats i første omgang. Kr 500 000 er videreført til 2017 etter vedtak i 2. perioderapport 2016.
T30 6830899 Folkehelse, trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel     1750 750 750 1500
Sykkel er et viktig transportmiddel som fremmer folkehelsen og bidrar til et bedre bymiljø med mindre støy og forurensing. For å tilrettelegge bedre og ivareta sikkerheten vil det være behov for jevnlige utbedringstiltak på sykkelveinettet. Kr 1 million videreført til 2017 etter vedtak i 2.perioderapport 2016.
T31 67012 Område ifm. Smeaheiutbygging, bud     4000      
Prosjektet omhandler refusjoner og innbetalinger for videre finansiering av framtidige forpliktelser om opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur med mer. Videreføring av midler til 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2016 og 2. perioderapport 2016.
T32 6820599 Bydelsstrand, Luravika     400      
Prosjektet er igangsatt, men blir ikke ferdigstilt i 2016. Videreføring av midler til 2017 etter vedtak i 2. perioderapport 2016.
T33 69021 Hjemmelserklæringer     2000      
I forbindelse med utbygging og endringer av offentlig infrastruktur erverver og fradeler/selger kommunen arealer. Dette kan konkret være mindre arealer som selges til private da det ikke er hensiktsmessig kommunen er eier, eksempelvis skråninger og mindre parseller mellom eiendommer. Ved utvidelse eller oppgradering av stier og veiarealer vil det også være behov for at kommunen erverver mindre arealer som allerede er regulert til formålet, men eies av andre. Prosjektet omhandler dette med tilhørende kostnader som følger. Videreføring av midler til 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2016.
T34 6910157 Opparbeidelse av Kydnaveien     6000      
Prosjektet gjelder inntekter og refusjoner som er innbetalt kommunen for videre gjennomføring av tiltak i forbindelse med utbygginger. Dette er forpliktelser som kommunen overtar fra utbygger da det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre tiltaket på det gitte tidspunkt eller av den enkelte utbygger som bærer deler av forpliktelsen. Dette kan eksempelvis være innbetalinger til oppgradering av kommunalteknisk infrastruktur som veier mm. hvor det er hensiktsmessig at kommunen på et senere tidspunkt utfører arbeidet etter bidrag fra flere mindre utbygginger. Videreføring av midler til 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2016.
T35 68203 Figgjo, bydelspark     1674      
Prosjektet omhandler fullføring av park på Figgjo, men er forsinket grunnet innsigelser fra fylkesmannen. Videreføring av midler til 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2016.
T36 6805599 Kunstgressbaner, grunnerverv     8500      
Kommunens avsetning til grunnerverv og etablering av kunstgressbaner i kommunen. Videreføring av midler til 2017 etter vedtak i 1. perioderapport 2016.
T37 7509299 Vatneleiren 3000   3000      
Prosjektet omhandler etablering av ny spyleplass for biler og maskiner samt omlegging av avløp.
T38 6806199 Internettløsning idretts- og svømmehaller 1540   1540      
For at idretts- og svømmehallene skal tilfredsstille skoler og idrettens behov samt krav i forbindelse med avvikling av arrangementer trengs det nettverk som er tilrettelagt for gjestetilgang og med mulighet for tilkobling av utstyr. Nettverket skal blant annet brukes i forbindelse med kiosk, billettdrift, møtevirksomhet, resultatinnrapportering og kommunikasjon med brukerne. Tiltaket sees i sammenheng med driftstiltak T2. Dette gjelder samtlige av de kommunale idrettshallene og tiltaket vil bestå i fremføring av nødvendig fiber/kabel og utstyr.
T39 6806199 Internettløsning idretts- og svømmehaller - finansieres av fond 25701156 -1540   -1540      
Etter at kommunalt nett avvikles er det ikke tilgjengelig internett i idrettshaller. Dette er en lite gunstig situasjon og skaper utfordringer i forbindelse med arrangementer hvor dette er en nødvendighet. Dette gjelder samtlige av de kommunale idrettshallene og tiltaket vil bestå i fremføring av nødvendig fiber/kabel og utstyr.
T40 6804099 Oppgradering vei 12000   3000 3000 3000 3000
Kommunen har grunnet sin utstrekning et omfattende kommunalt veinett og standarden er flere steder i økende forfall. For å hindre at veiens grunnstamme tar skade, og krever større tiltak med ny oppbygging, så kreves det oppgraderinger. Prosjektet omhandler mindre tiltak for å hindre et ytterligere forfall og holde veikapitalen best mulig.
T41 6860499 Navnet minnelund, arealeffektivisering 1500   1000 500    
Prosjektet omhandler etablering av en navnet minnelund på Sandnes gravlund. Dette er en gravløsning hvor flere urner settes ned i et pent opparbeidet område med en felles minnestein. Det er vedtatt i gravplassmeldingen, bsak 99/15, at slike felt skal etableres i Sandnes. Dette er også en meget arealeffektiv og kostnadsbesparende løsning for kommunen. Navnet minnelund på Sandnes gamle gravlund ble vedtatt i bsak 71/16.
T42 6862210 Soma driftstasjon, massebinger 500   500      
Prosjektet omhandler etablering av massebinger på Soma gravlund da en ved gravlegging må lagre oppgravde masser til seremonien er over. Massebinger ved driftsstasjonen som er tilpasset dette vil være et kostnadsbesparende tiltak for kommunen ved bisettelser.
T43 6860102 Omregulering Sandnes nye 1000     500 500  
Prosjektet omhandler omregulering av gravfelt på gravlunden Sandnes nye. Dette er nødvendig om en skal få omløp ved å ta i bruk avsluttede graver. Det er med dette et arealeffektiviserende tiltak som åpner for videre gravlegging på denne gravlunden.
T44 6830190 Frøylandsvatnet, utredning og tiltak 200   200      
Prosjektet omhandler utredning og forarbeid til å etablere turvei rundt Frøylandsvatnet på Riska. Det er et mindre strekk med turvei per i dag, men for videre tilrettelegging kreves utreding og avtaler med private grunneiere. Dette er et naturrikt og mye brukt turområde, så gjennomføring av dette prosjektet vil utvide turmulighetene i området betraktelig.
T46 6820999 Off. toalett Bråstein turområde/badeplass 500     500    
Prosjektet omhandler etablering av offentlig toalett på Bråstein. Det er et mye brukt område og behovet for et toalett i tilknytning til badeplassen er stort.
T48 6302130 Melsheia, lysanlegg 3000       3000  
Prosjektet omhandler etablering av nytt lysanlegg i Melsheia. Dagens anlegg består av gamle trestoler med luftspenn og armaturene inneholder kvikksølv som ble forbudt fra og med 2015. Lysløypen i Melsheia er svært mye brukt gjennom hele året og dette er et prioritert anlegg
T49 6502299 Innovasjonsløsninger 300   300      
I forbindelse med omstilling og effektivisering i kommunen så er det blant annet nødvendig med økt bruk av IT utstyr for å kunne gjennomføre arbeidsoppgaver mer effektivt. Prosjektet vil omhandle innkjøp og implementering av utstyr for å kunne ha nødvendig kartinformasjon og beskrivelser av oppdrag med på det aktuelle arbeidssted.
T50 6805174 Utstyr til kunstgressbaner 100   100      
Prosjektet omhandler innkjøp av sloddeutstyr til kunstgressbaner da en i omstillingsprosessen 2016 besluttet å overføre dette ansvaret til det enkelte idrettslag.
T51/P4 6503399 Trafikksikkerhetstiltak     2000 1000 1000 1000
Midler overført fra 2016 i henhold til vedtak i 2. perioderapport.
T52 7580299 Lura næringsområde     277      
Midler overført fra 2016 i henhold til vedtak i 2. perioderapport.
TOTAL SUM TEKNISK 317400 40600 212554 121950 104600 -25950
Publisert: 06.06.2017 14:56
Sist endret: 15.06.2017 14:02