Oppvekst barn og unge

Behovet for investeringer i barnehager i Sandnes kommune bygger på tall fra barnehagebehovsplanen 2017-2020 vedtatt i bsak 65/16 og beregnede befolkningsprognoser. I 2016 vil kommunen for første gang ha et overskudd på barnehageplasser. Med utbyggingen av Kleivane barnehage vil det være nok barnehageplasser innenfor perioden. Det vil ikke være behov for å bygge en ny 8 avdelingsbarnehage på Asperholen til 2020. Denne barnehagen foreslås revet i 2017 og bygging av ny Asperholen skyves ut av perioden til det blir behov for flere plasser i bydelen.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
B1 35002 Asperholen barnehage, riving 78200 2750 2000      
Status K0: (((SEKF sak 144-15))) Planlagt byggestart etter planperioden.
Som følge av endring i befolkningsprognoser foreslås eksisterende Asperholen barnehage revet i 2017. Bygging av ny 8 avdelingsbarnehage og omlegging av veianlegg er forskjøvet ut av planperioden.
B2 35006 Kleivane barnehage, 10 avdelinger 87500 56800 30700      
Status KII: (((SEKF sak 120-15))) Byggestart våren 2015. Forventet ferdigstilt juni 2017.
Det bygges en barnehage med minimum 770 kvm innendørs lekeareal fordelt på 10 grupper som tilrettelegges fleksibelt for små og store barn. Ved en lik fordeling mellom små og store barn vil barnehagen få 165 barn. Tomtekostnader er inkludert i kalkylen.
B3 35003 Utendørsanlegg, barnehager     1000 1000 1000 1000
Status: Årlig bevilgning.
Midlene disponeres til opprustning av eldre barnehageanlegg, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Det er stort etterslep i oppgraderingsbehovet og rådmannen tilrår at bevilgningen til oppgradering av uteområdene fortsetter med kr 1 million per år i kommende planperiode.
NavnTiltakEstimat 2017
Figgjo Utbedring av kantene på sandkasser, gjerde mot gapahuk, nytt tak på gapahuk 90
Vatne Oppgradering utstyr 125
Rissebærstraen Utbedring av utstyr, installere gummiunderlag, opprensking og ny asfalt 245
Hommersåk Oppgradering utstyr 40
Hommersåk Opprensking terreng og ny tunnel 40
Jønningheia Utbedring av utstyr og terreng 35
Stangeland Oppgradering utstyr 50
Myklaberget Installere gjerde, utbedring skråning 125
Myklaberget Drenering og asfaltering 250
    1 000
B4 3501900 Rehabilitering barnehager     10000 10000 10000 10000
Status: Rullering - årsbevilgning.
Det er et stort behov for rehabilitering av barnehager i perioden. Det er lagt inn kr 10 millioner hvert år i planperioden, og disse midlene vil i 2017 bli disponert slik:
NavnTiltakEstimat 2017
Austrått Rehabilitering utvendig, oppgradering av ventilasjonsanlegg og brannsikringstiltak, samt innvendig rehabilitering. 3 200
Brueland Rehabilitering utvendig og innvendig 700
Ganddal Rehabilitering utvendig og innvendig 700
Hommersåk Rehabilitering innvendig 1 500
Figgjo Rehabilitering utvendig 1 000
Riska Rehabilitering innvendig 800
Myklaberget Rehabilitering utvendig 1 000
Jønningheia Utbedring av utvendige ramper 100
Porsholen Rehabilitering utvendig og innvendig 1 000
Sum   10 000
B5 3502000 Langgata 72 helsestasjon 32000 500 6500 25000    
Status IK: Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt 2018.
Ombygging, inkludert regulering, av Langgata 72 til helsestasjon som erstatning for helsestasjon i leide lokaler.
TOTAL SUM OPPVEKST BARN OG UNGE 197700 60050 50200 36000 11000 11000
Publisert: 06.06.2017 14:57
Sist endret: 16.06.2017 15:05