Levekår

Innen levekår prioriteres det investeringer på områdene for heldøgnsplasser innen omsorg, og boliger innen boligsosial handlingsplan.

Boligsosial handlingsplan viser prioriteringer for å framskaffe boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. For å dekke behovet for boliger blir det kjøpt brukte og nye boliger samt bygget egne leilighetsbygg og småhus. Det er også lagt inn investeringsmidler til flere botiltak for personer med funksjonsnedsettelser.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
L1 26003 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser 240000 208000 32000      
Status KII:(((bsak 144/13))) Forventet ferdigstilt desember 2016.
Rundeskogen bo- og aktivitetssenter bygges med 61 sykehjemsplasser og 15 dagplasser. Bo- og aktivitetssenteret er en del av Lurabyen bydelssenter. Midler i 2017 er til avsluttende arbeid.
L2 26003 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser - tilskudd fra Husbanken -118470   -118470      
Husbanken har innvilget kr 118,47 millioner til prosjektet.
L3 2601100 Nye sykehjemsplasser 240000     2000   50000
Status IK: Planlagt byggestart og forventet ferdigstilt 2022.
Når en legger til grunn befolkningsprognoser vil antall eldre over 80 år stige sterkt fra 2 359 i 2020 og 3 966 i 2030 til 6 312 i 2040. Det må avsettes midler i slutten av perioden for å være i forkant av befolkningsutviklingen og starte prosessen med å planlegge nye sykehjemsplasser.
L4 2601700 Rehabilitering omsorgsbygg     10000 10000 10000 10000
Status: Rullering - årsbevilgning.
Det er stort behov for rehabilitering av omsorgsbygg. Det er lagt inn kr 10 millioner hvert år i planperioden, og disse midlene vil i 2017 bli disponert slik:
NavnTiltakEstimat 2017
Austrått bo- og aktivitetssenter Oppgradering innvendig/utvendig 1 300
Lura bo- og aktivitetssenter Oppgradering innvendig/utvendig 1 700
Rovik bo- og aktivitetssenter Oppgradering innvendig/utvendig 1 000
Åse bo- og aktivitetssenter Oppgradering utvendig 1 900
Trones serviceleiligheter Oppgradering ventilasjonsanlegg i kjøkkenhetter 400
Lunde Boas og serviceleiligheter Oppgradering innvendig/utvendig 3 700
Sum   10 000
L5 2601900 Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1 600 100 500      
Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt 2017.
Driften i enheten er endret fra syv bokollektivleiligheter for demente til ni sykehjemsplasser for demente pleiepasienter. Dagens fellesstue og spiserom er upraktisk innredet, og kjøkkendelen for liten og nedslitt. Innenfor dagens areal til dette formål kan det bygges om til et mer funksjonelt fellesareal. Ved oppgradering av kjøkkenet foreslås det samtidig at det tilrettelegges for plass til kombidamper og større kjølekapasitet, dette i henhold til ny matlevering som Sandnes matservice skisserer i framtiden.
L6 2601900 Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging dekkes ved bruk av eget disposisjonsfond -600 -100 -500      
Resultatenheten har disposisjonsfond som kan brukes til å dekke en ombygging av stue og kjøkken ved Lura 1.
L7 21008 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser (Aase gaard), 10 plasser 39100 37100 2000      
Status KII:(((SEKFsak 110-15))) Under bygging. Forventet ferdigstilt årsskiftet 2016/2017.
Det bygges 10 kommunalt eide omsorgsboliger med fellesfunksjoner og personalbase på Aase Gaard.
L8 21008 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, tilskudd fra Husbanken -15300   -15300      
Husbanken har innvilget kr 15,3 millioner til prosjektet.
L9 21029 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser 42000 12100 29900      
Status: K2: (((SEKFsak 108-16))) Forventet ferdigstilt 2017
Bystyret har i bsak 97/15 vedtatt å omgjøre Hanamyrveien til et senter for mennesker med psykiske lidelser. 12 personer som i dag bor i Hanamyrveien har derfor behov for nytt botilbud, som er planlagt ferdig i 2017. Prosjektet skal bygges på tomt TJ1 på Bogafjell.
L10 21029 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser- tilskudd fra Husbanken -18000   -18000      
Tilsagn på tilskudd fra Husbanken på kr 18 millioner.
L11 21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig 148000 3600 100000 44400    
Status K0:(((SEKFsak 51-15))) Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt tidlig i 2018.
Avlastningsenheten er prosjektert med 30 plasser, inkludert 5 plasser i barnebolig. Prosjektet plasseres på Au06 (((Skaarlia))). Detaljreguleringsplan 2015 107 forventes godkjent i løpet av 2016.
L12 21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig, tilskudd fra Husbanken -57750     -57750    
Det er ikke søkt om tilskudd fra Husbanken. Tilskuddsbeløpet er her beregnet med samme sats som for sykehjemsplasser.
L13 21005 Foreldreinitiativet II - 10 boliger, personalbase og fellesområde 39200 24400 14800      
Status KII:(((SEKFsak 20-16))) Prosjektet er under bygging. Forventet ferdigstilt april 2017.
Foreldreinitiativet II skal inneholde 10 leiligheter, personalbase og ett fellesrom. Prosjektet bygges på Sørbø/Hove.
L14 21005 Foreldreinitiativet II - 10 boliger, personalbase og fellesområde - tilskudd fra Husbanken -15750   -15750      
Tilsagn på tilskudd fra Husbanken på kr 15,75 millioner.
L15 21005 Foreldreinitiativet II - salgsinntekter -15000   -15000      
Leilighetene i foreldreinitiativet II skal selges til beboerne, tilsvarende som for foreldreinitiativet I. Det er budsjettert med salgsinntekter i 2017.
L16 2103700 Tilpasninger i Hanamyrveien 3000   3000      
Status: IK Planlagt ferdigstilt 2017
I forbindelse med omgjøring av Hanamyrveien til boliger kun for mennesker med psykiske lidelser er det behov for rehabilitering/tilpasning av leiligheter etter at nåværende beboere flytter ut.
L17 2103400 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter. 48500     8500 15000 25000
Status: IK Planlagt ferdigstilt 2020
Tomt på HUP1 Sørbø Hove vurderes for dette prosjektet. Planlagt byggestart i 2019.
Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne20162017201820192020
Innbyggertall 18 - 79 år 53 927 54 499 55 246 56 048 56 919
0,4 prosent av denne befolkningen har diagnose (tall fra ASSS TTU) 216 218 221 224 228
Årlig økning i behov   2 3 3 4
Antall boliger 125 147 147 147 157
Forventet utvikling i venteliste 51 31 34 37 31

Økning i 2017: Aase Gaard(L7), Foreldreinitiativet II(L13) og Smørbukkveien(L19)

Økning i 2020: Boliger for mennensker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter

L18 2103400 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 10 boenheter. Tilskudd -15750         -15750
Tiltaket kan få tilskudd fra Husbanken i 2020.
L19 21009 Utvidelse/rehabilitering Smørbukkveien 13, 2 nye boenheter 11400 8000 3400      
Status: K2 (((SEKF sak 122-16))) Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt 2017
Prosjektet er todelt, med både utvidelse og rehabilitering av eksisterende bygg. Planlagt oppstart for bygging i 2016, og ferdigstillelse i løpet av 2017.
L20 21009 Utvidelse/vedlikehold Smørbukkveien 13, tilskudd fra Husbanken -4050   -4050      
Tilskuddsbeløpet er vedtatt på kr 4,05 millioner.
L21 21027 Nybygg Håholen, 9 leiligheter 39500 1100 20400 18000    
Status: IK Planlagt ferdigstilt 2018
9 leiligheter med fellesarealer og en mindre personaldel. Målgruppen er personer med psykisk lidelse og rusproblematikk. Det ble utarbeidet et romprogram i 2011. Det pågår arbeid med avklaring mot plan og byggesak og videre planprosess. Tidspunkt for ferdigstillelse avhenger av denne prosessen.
L22 21027 Nybygg Håholen, tilskudd fra Husbanken -14175     -14175    
Tiltaket vil gi tilskudd fra Husbanken i 2018 på om lag kr 1,575 millioner per boenhet, men dette er ikke søkt om enda.
L23 2103300 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser 50000 1000 24000 25000    
Status: K0 (((SEKF sak 17-16))) Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt 2018.
Etter at betalingskrav i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset trer i kraft i 2018, har en behov for plasser til å motta disse pasientene i kommunen. Bofellesskapet vil være ferdig til 1. januar 2018.
Psykisk helse20162017201820192020
Plasser i bofellesskap 59 67 88 88 88
Estimert økning i behov   4 16 4 4
Venteliste 11 7 2 6 10

Tabellen viser en økning på 8 i 2017(L16) og 21 i 2018(L21 og L23)

L24 2103300 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser, tilskudd fra Husbanken -18900     -18900    
Det er ikke søkt om tilskudd fra Husbanken. Tilskuddet er beregnet ut fra satser i statsbudsjett 2016, kr 1,575 million per enhet.
L25 21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 82500 12500 55000 15000    
Status: K2 (((SEKF sak 78-16))) Prosjektet pågår, forventet ferdigstilt mai 2018.
Nytt hovedbygg med 27 boenheter, administrasjon og servicefasiliteter er planlagt ferdigstilt i november 2017. Rivning av eksisterende lokaler, bygging av et nytt småhus, samt fullføring av utomhusanlegget er planlagt ferdig til mai 2018.
L26 21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg - tilskudd fra Husbanken -26010     -26010    
Tilsagn på tilskudd fra Husbanken på kr 26 millioner.
L27 21015 Boligsosial handlingsplan. Kjøp av boliger     72150 80350 78350 78350
Status: Rullering - årsbevilgning.
Det er fortsatt stort behov for kommunale boliger for vanskeligstilte. Antall og type boliger må tilpasses behov hos brukerne (som enslige og familier). Det antas at flere kommunale boliger for vanskeligstilte vil redusere kommunens utgifter til midlertidig bolig.
Kommunen eier relativt få kommunale gjennomgangsboliger sammenlignet med kommuner av tilsvarende størrelse. Behovet er stort selv om etterspørselen er redusert siden slutten av 2014. Det er per nå 73 på venteliste.
I gjeldende økonomiplan 2016-2019 er det innlagt midler til kjøp av 30 kommunale gjennomgangsboliger per år. Det er behov for å videreføre bevilgningen på 30 boliger per år til 2020. Inkludert i beløpet i 2018 er to leiligheter kjøpt i 2016 i Sandved Allé med betaling i 2018.
L28 25004 To småhus per år     3400 3400 3400 3400
Status: Rullering - årsbevilgning.
Småhus tilpasset personer med større rusproblemer. Estimat kr 1,2 millioner per bolig, samt tomteerverv på kr 1 million. Egen sak om småhus ble behandlet i SEKF 03-15.
Det er behov for flere småhus til personer med rusmisbruk. Det er per i dag rundt 25 potensielle brukere egnet for småhus og stadig nye kommer til. Det er behov for å videreføre bevilgningen på 2 småhus per år til 2020.
L29 25002 Sanering og nybygg av Syrinveien 16000 1500 7000 7500    
Status: K2 (((SEKF sak 181-15))): Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt 2018.
Eksisterende bolig rives og erstattes av et nybygg som vil gi 4 treroms og 2 fireroms leiligheter, totalt 6 boenheter. Reguleringsplanen er godkjent. Vedtatt K2 er på kr 14,8 millioner, men det forhandles med grunneier om gjennomføringen av rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Da det trolig vil bli nødvendig å ekspropriere noe av naboeiendom vil det påløpe tilleggskostnader. Rådmannen foreslår derfor å øke rammen til kr 16 millioner ved å redusere prosjekt 21015 (Boligsosial handlingsplan. Kjøp av boliger).
L30 25003 Sanering og nybygg av Myrveien 11800 5600 6200      
Status: K2 (((SEKF sak 62-16))): Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt august 2017.
Eksisterende tomannsbolig rives og erstattes av 3 rekkehus. Hvert av rekkehusene har 3 soverom.
L31 21016 Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken     -21600 -24400 -20320 -20320
Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp/ferdigstillelse og beregnes på grunnlag av faste variabler. Gjelder tiltak L27 til og med L30.
L32 2103800 Rehabilitering av kommunale boliger, ca 24 per år     8000 8000 8000 8000
Status: Underbygging – bruk av rammeavtale. Forventet ferdigstilt 2020.
Hvert 25. år er det behov for rehabilitering av boligene. Ut fra kommunens boligmasse tilsvarer dette 24 boliger per år. Da adresseliste for kommunale boliger er unntatt offentlighet, er det ikke tatt inn oversikt over aktuelle boliger i dette prosjektet. Det er behov for å videreføre bevilgningen på rehabilitering av 24 boliger per år til 2020.
L33 2103100 Boliger for vanskeligstilte 50000 8000 42000      
Status: IK Forventet ferdigstilt 2017.
Kr 50 millioner ble bevilget av politikerne i forbindelse med budsjettbehandlingen i bsak 175/14. Utvalg for helse og sosialtjenester vedtok i sak 12/15 å disponere beløpet på denne måten; kr 10 millioner til 5 spredte hybelleiligheter til unge i 2015 og kr 40 millioner til etablering av 18 småhus i løpet av 2016-2017.
L34 2103100 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -12500 -1000 -11500      
Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp eller ferdigstillelse. Satsen beregnes på grunnlag av faste variabler.
L35 2103600 Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år     22000 13000 13000 13000
I henhold til vedtak i bsak 117/14 skal det kjøpes boliger for å dekke behovet for boliger til flyktninger. Det er derfor behov for egen årlig bevilgning til dette formålet.
I bsak 97/15 er det fattet vedtak om at Sandnes kommune vil imøtekomme anmodning om å ta imot 170 flyktninger i 2016 og 196 flyktninger i 2017. Anmodningstallene for bosetting av flyktninger forventes å øke.
I økonomiplan 2016-2019 er det avsatt midler til kjøp av 4-5 boliger per år, beregnet ut i fra et måltall på 70 flyktninger.
Framleie av utleieboliger i det private markedet er fortsatt en sentral strategi for bosetting av flyktninger. Svingninger i utleiemarkedet og økt bosettingstall innebærer likevel et behov for å øke den kommunale boligmassen.
Beregnet ut fra måltallene for 2016 og 2017 ses det behov for å utvide bevilgningen for kjøp av boliger til 10-12 kommunale gjennomgangsboliger totalt per år i perioden 2017-2020 som i utgangspunktet øremerkes flyktninger. Rådmannen har imidlertid ikke funnet rom for økt bevilgning.
Kr 9 millioner er videreført fra 2016 etter vedtak i 2. perioderapport.
L36 2103600 Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år, tilskudd fra Husbanken     -3250 -3250 -3250 -3250
Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp eller ferdigstillelse. Satsen beregnes på grunnlag av faste variabler.
L37 4414499 Laboratorieutstyr     200 200 200 200
Samhandlingsreformen medfører at det er nødvendig at kommunens laboratorieutstyr blir oppgradert. Dette gjelder utstyr som for eksempel brukes til oksygenmåling og EKG.
L38 2001199 Utskifting av utstyr omsorg     200 200 200 200
Med utstyr til omsorg menes her løftehjelpemidler, behandlingsutstyr og andre fysiske pleiehjelpemidler som koster over kr 100 000 ved innkjøp. Mye av utstyret i omsorg er gammelt og slitt, og det er stor fare for at utstyr vil slutte å fungere.
L39 4102600 Brannsikringstiltak i kommunale boliger 4000   2000 2000    
Status K0:(((SEKF 131-15))) Forventet ferdigstilt i 2018.
Sandnes kommune har hatt flere branner og branntilløp i boliger de siste årene.Det installeres komfyrvakt i alle gjennomgangsboligene, samt brannalarm og sprinkleranlegg i noen utvalgte boliger. Installering av komfyrvakt i gjennomgangsboliger forventes gjennomført i 2017 og 2018.Da adresseliste for kommunale boliger er unntatt offentlighet, er det ikke tatt inn oversikt over aktuelle boliger i dette prosjektet.
Det settes av kr 4 millioner til tiltaket som gjennomføres i 2017 og 2018.
NavnTiltak tall i hele tusenEstimat 2017Estimat 2018
Gjennomgangsboliger Komfyrvakter 2 000 2 000
L40 4102000 Branntekniske tiltak helsebygg 10600 3000 3300 4300    
Status: IK Forventet ferdigstilt 2018
Det er beregnet behov for totalt kr 7,6 millioner til oppgradering av helsebygg i 2017 og 2018. Disse vil bli disponert med bakgrunn i registrerte avvik ifølge branntekniske rapporter, og gjelder lovpålagte tiltak. Det vil i tillegg bli installert komfyrvakter i serviceleiligheter for å forebygge brann.
Navn Tiltak tall i hele tusen Estimat 2017 Estimat 2018
Austrått bo- og aktivitetssenter Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling 200  
Riska bo- og aktivitetssenter Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling 800  
Trones bo- og aktivitetssenter Fullsprinkling av bygget, ny vanntilførsel, oppgradering av rømningsveier 1400  
Lura BOAS Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling. Kartlegges 2017 og gjennomføres 2018. 300 2000
Rovik BOAS Avvik på rømningsveier og branncelleinndeling. Kartlegges 2017 og gjennomføres 2018. 300 2000
Serviceleiligheter Komfyrvakter 300 300
Sum   3300 4300
L41 2104100 1 botiltak a 12 plasser med heldøgnstjenester for personer med funksjonsnedsettelser 1000   1000      
Det er fortsatt stort behov for nye boliger til brukergruppen. Det er 30 på venteliste per i dag og 10-15 nye brukere kommer til hvert år. Rådmannen foreslår å sette av midler til prosjektering i planperioden.
L42 2104200 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer 25000   8000 2000 15000  
Status: IK, forventet ferdigstillelse i 2019
Kommunen kjøper i dag tjenester til flere personer med store adferdsutfordringer. Disse står ikke på venteliste til ordinær kommunal omsorgsbolig med heldøgnstjenester da de krever høyere bemanningsgrad.
Det er behov for et tilrettelagt bygg for denne målgruppen i perioden slik at tjenestene kan gis i egen regi. Tiltaket vil bestå av to hus med to leiligheter i hvert samt et mindre personalrom, totalt om lag 130 – 140 kvm per hus. Det er også behov for en bygning som skal romme personalfunksjoner/kontorer/garderober. På tomten bør det avsettes plass til et fremtidig bygg for to leiligheter. Per dags dato er ikke tomt avklart.
Tiltaket vil gi driftsinnsparinger på kr 5,5 millioner årlig før internhusleie på kr 829 000. Se tiltak ML3 i Omstilling og effektivisering 2016-2019 for ytterligere informasjon.
L43 2104200 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, tilskudd husbanken -7700       -7700  
Tiltaket gir tilskudd fra Husbanken på kr 1,925 millioner per plass.
L44 2602100 Lura BOAS leilighet 0204, Lura 4 - 2.etasje bygges om til å inneholde skyllerom og personalbase 1500   1500      
Leilighet 0204 (Lura 4 - 2.etasje) bygges om til å inneholde skyllerom og personalbase. Store deler av Lura bo- og aktivitetssenter er definert som sykehjem. Siden dette i utgangspunktet var bygget som bofellesskap, inkluderte det ikke skyllerom. Med de sykehjemspasientene som bor her nå er det påkrevd.
Det er også behov for en større personalbase. Rådmannen mener at en del av denne leiligheten kan nyttiggjøres til dette formålet. I dag er det en liten personalbase i naborommet (et ombygd hybelkjøkken og soverom). Dette vil gjøres om til kontor.
L45 2003199 Nytt sykesignalanlegg ved Åse 1100   1100      
Sykesignalanlegget på Åse må skiftes ut. Leverandøren av anlegget gir tilbakemeldinger om at det er vanskelig å oppdrive nye deler, da denne type anlegg er gått ut av produksjon. Det er ganger da beboerne må bruke bjelle for å tilkalle personellet i påvente av at utstyr blir fikset. Anlegget har heller ikke rekkevidde til å dekke leilighetene som ble omgjort til sykehjemsplasser på 2. og 3. somatisk.
Anlegget på Lunde bør også skiftes ut etter hvert da dette også er gammelt og utdatert, men dette er ikke like prekært.
L46 2602200 Prosjektering av endringer i forhold til bruk av bygningsmassen på Åse BOAS 23000       1000 22000
Rådmannen foreslår å sette av midler til prosjektering av endringer i forhold til bruk av bygningsmassen på Åse etter at produksjonskjøkkenet flytter ut. Da med tanke på å utvide tilbudet for dagavdelingen, utbedre forholdene/utvide kapasiteten til vaskeriet og tilrettelegge for fysioterapeutene.
L47 2003299 Garderober for hjemmetjenesten 150   150      
Arbeidstilsynet har varslet et pålegg om at ansatte i hjemmetjenesten må få utlevert arbeidstøy av arbeidsgiver og har behov for en plass å skifte til arbeidstøy. Det kreves investeringsmidler til ombygging av garderober og kjøp av skap.
L48 2003399 Ny ambulansesentral - nødnett 1000   1000      
Kostnader til nødnett ved ny ambulansesentral er ikke kalkulert inn i prosjektet. Det er en teknisk sentral/etablering som samordner nødkommunikasjon for legene, knyttet til legevakten. Nødetatene med legevakten er nå på nødnett/TETRA nettet for nødkommunikasjon/samband i Norge. Dette gjelder også legevakten i Sandnes. Dette er beregnet å koste om lag kr 1 million.
TOTAL SUM LEVEKÅR 788995 324900 250780 99365 112880 170830
                 
Publisert: 06.06.2017 14:57
Sist endret: 16.06.2017 15:05