Kultur og byutvikling

Hovedinvesteringene for området er digitalisering av byggesaksarkivet og reguleringsplaner.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
K1 6305003 Digitalisering av reguleringsplaner 5050 4450 300 300    
Bystyret bevilget kr 1,7 millioner i bsak 54/05 til prosjekt for digitalisering av eldre reguleringsplaner. Tiltaket har etter hvert blitt utvidet da behovet har økt. Prosjektet er et svært viktig bidrag for å effektivisere planprosessen både for næringslivet og internt i kommunen, og samhandlingen mellom disse. Dette vil også sikre og forbedre en god brukerdialog.
K2 4540401 Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr     300 300 300 300
Sandnes kunst og kulturhus KF har i sin økonomiplan meldt om behov for kr 300 000 hvert år til oppgradering av sceneteknisk utstyr i Sandnes kulturhus. Kulturhuset har mye gammelt og utdatert teknisk utstyr, noe har ikke blitt skiftet ut siden huset var nytt i år 2000.Med en aktivitet på rundt 170 arrangementer årlig er det stor slitasje på utstyret. For å kunne avvikle arrangement, og ikke minst drive utleie i stor konkurranse med andre, kreves det høy standard på utstyret.
K3 4630101 Avsetning til utsmykning     2709 1631 745 1288
I bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det skal settes av minimum 0,2 prosent og inntil 0,5 prosent av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst. I forslaget til økonomiplan 2017-2020 er det lagt inn 0,2 prosent.
K4 4102200 Branntekniske tiltak i kulturbygg 900     900    
Det er behov for kr 900 000 til oppgradering av kulturbygg. Disse vil bli disponert med bakgrunn i registrerte avvik i blant annet branntekniske rapporter, og gjelder i hovedsak lovpålagte tiltak.
NavnTiltakEstimat 2018
Skeianetunet eldresenter - fredet bygg Brannteknisk vurdering og brannsikring i form av automatisk slokkeutstyr. 750
Fogdahuset - fredet bygg Avvik på vanntilførsel til sprinkleranlegg 150
Sum   900
K5 1500900 Rehabilitering kulturbygg     1200 1200 1200 1200
Status: Rullering - årsbevilgning.
Det er stort behov for rehabilitering av kulturbygg. Det er lagt inn kr 1,2 millioner hvert år i planperioden, og disse midlene vil i 2017 bli disponert slik:
ByggTiltakEstimat 2017
Thranegården Rehabilitering innvendig 800
Lura bydelshus Belysning 200
Skeianetunet eldresenter Rehabilitering innvendig 200
Sum   1 200
K6 1501001 Bygningsmessige utbedringer av KINO KINO 2350 350     2000  
Status: IK. Trappeheis ferdig 2016. Utstyrsheis: Forventet byggestart og ferdigstillelse 2019
KINOKINO er et gammelt bygg som i begrenset grad ivaretar moderne krav til teknisk arrangementslogistikk. Det er behov for kr 2 millioner til en utstyrsheis i 2019. Den eksisterende heisen i bygget dekker bare tilgang til noen av de aktuelle salene og er samtidig for liten for store kolli som større paller, piano, store kasser med kunst, sceneelementer og så videre. Det er et større lager i kjelleren på KINOKINO som knapt kan brukes på grunn av at tilkomsten er svært trang og kronglete. Med en heis fra dette lageret til galleriet (1. etasje) og videre til Sal 1 (2./3. etasje) vil det bli overkommelig å arrangere større arrangement på huset. Det har vært befaring med byantikvar og representant fra Sandnes eiendomsselskap KF for å se på muligheter og begrensninger. Det er ingen bygningsfaglige innvendinger mot etablering av en slik heisløsning.
K7 1501200 Sandnes kulturhus, skifte gulv i liten sal 580   580      
Styret i Sandnes kunst- og kulturhus KF foreslår å avsette kr 580 000 i 2017 for å skifte ut gulvet i kulturhusets Liten sal. Det er fuktskader og gulvet bulker. Det gjør at gulvet heller ikke er tilfredsstillende for RAS sin bruk (dansegulv). Sandnes eiendomsselskap KF vurderer også tiltaket som en prioritert bygningsmessig oppgave å istandsette. Rådmannen har innarbeidet midlene i 2017.
K8 6305008 Digitalisering av byggesaksarkivet 9400 1200 8200      
Sandnes kommune bygger nytt rådhus og i denne situasjonen er det også riktig å digitalisere eiendoms- og byggesaksarkiv, mindre oppmålingsarkiv, landbruksarkiv og planarkiv. Dette vil spare plass i nytt rådhus, effektivisere arbeidsprosesser, og gi bedre service og tilgang på informasjon til brukerne. Kontrakt inngås i 2016 og prosjektet vil være fullført første halvdel i 2018.
K9 6033499 Laserskanning geovekst 150   150      
For 2017 planlegges det i regi av Geovekst å utvide kartleggingen til å omfatte laserskanning av hele kommunen (305 km2). Nøyaktigheten vil være på 5 pkt. pr m2 som vil gi en svært nøyaktig og god høydemodell av hele kommunen.
Sandnes kommunes andel i en utvidet kartlegging med laserskanning i 2017, er i størrelsesorden kr 150 000. Dette beløpet kommer i tillegg til den årlig planlagte rullering og ajourhold av kartgrunnlaget (ortofoto(((fotografi tatt fra fly eller satellitt))) og kartvedlikehold), der sentrums- og utbyggingsområdene prioriteres.
Gevinsten ved å utføre denne laserskanningen i 2017 er:
• Ved å gjøre dette som en utvidelse av neste års kartajourhold, vil kommunen spare kr 400 000-450 000. Normalt vil en slik omfattende kartlegging koste kommunen kr 550 000-600 000.
• Kommunen vil få en høydemodell som i store deler av kommunen står seg i mange år fremover, og behovet for ajourhold av høydedata vil dermed avta.
• Kommunen vil få en svært nøyaktig høydemodell som kan brukes i analyser og saksbehandling av alle parter i Geovekstsamarbeidet.
K10 6033201 Kartgrunnlag 561 70 161 165 165  
Kart og geografisk informasjon er grunnlaget for svært mye av aktiviteten som skjer i samfunnet, og det er derfor viktig med høy kvalitet. For å oppnå dette, gjennomføres det årlig kartajourhold og nykartlegging i Sandnes.
Med grunnlag i en felles geodataplan, som justeres årlig, planlegges og utføres det kartleggingsprosjekter som ledes av Kartverket. Dette er et formalisert samarbeid (Geovekst) mellom kommuner og andre store aktører (Telenor, LYSE, NSB etc.).
Prosjektet fikk bevilget kr 561 000 i 2014. Ved en inkurie ble budsjettet nedjustert til kr 100 000 i 2015 uten at midler ble videreført. Kr 70 000 ble brukt i 2015. Rådmannen tilrår å videreføre resterende av opprinnelig budsjettramme på kr 491 000 som vist under.
 201720182019
Kartleggingsprosjekt (Geovekst) 161 000 165 000 165 000
K11 1501300 Langgata 76-utskiftning av tak, utvendig rehabilitering 7500   7500      
Status IK: Planlagt byggestart og forventet ferdigstilt 2017.
Utskiftning av tak, utvendig rehabilitering og nødvendig teknisk oppgradering. Bygget (gamle husmorskolen) kan etter gjennomført tiltak benyttes av kultur/fritid eller frivillige lag og organisasjoner, og vil sammen med Langgata 72 og Langgata 74 fremstå som en helhet der kulturmiljøet blir ivaretatt.
TOTAL SUM KULTUR OG BYUTVIKLING 26491 6070 21100 4496 4410 2788
Publisert: 06.06.2017 14:56
Sist endret: 16.06.2017 15:06