Kommunens fellesområde

Etter flere års arbeid med ulike løsninger for kommunens rådhus vil nå nytt rådhus i Havneparken tas i bruk i denne perioden. Samtidig ferdigstilles ny hovedbrannstasjon, samlokalisert med legevakt/ øyeblikkelig hjelpetilbud og ambulansesentralen, vinteren 2017. Ruten med kollektivterminal, næringsbygg og byrom er i sluttfasen av reguleringsarbeidet. I løpet av 4-årsperioden vil Byrommet komme på plass, og så vel festplass som aktivitetsområder kan tas i bruk. Nytt parkeringsanlegg i Havneparken er innarbeidet slik at 240 nye plasser kan tas i bruk i perioden.
Sandnes står overfor en rekke store prosjekter fremover. Bussveien skal føres inn til Ruten og videre til Vatnekrossen, nye næringsområder skal utvikles og sentrum vil fortsette påbegynt transformasjon. Kommunens eiendommer på Skeiane er i sluttfasen av områderegulering. I 2017 starter arbeidet med salg. Nye lokaler for de bydekkende enhetene som i dag holder til i Haakon VII’s gt må skaffes. Utvidelse av leieforhold og noe supplerende innleie gir løsninger på kort sikt. Økonomisk sett er det ikke rom for å gå i gang med ytterligere et administrasjonsbygg 2 nå. Ut fra hensyn som arbeidsmiljø, organisering og drift av tjenestene og brukerne er det behov for å arbeide mer for å finne frem til anbefalte løsninger. Sandnes eiendomsselskap KF leder arbeidet.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
F1 10014 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon 94600 62600 32000      
Status KII:(((SEKF sak 25-15))) Forventet ferdigstilt mars 2017.
Ny hovedbrannstasjon for Rogaland brann og redning IKS skal bygges på Stangeland. Legevakt og øyeblikkelig hjelpetilbud med 17 sengeplasser for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal skal samlokaliseres med brannstasjonen. Øyeblikkelig hjelpetilbudet er berettiget til tilskudd fra Husbanken, beregnet til kr 28,95 millioner. I tillegg skal ambulansesentral for Helse Vest bygges i tilknytning til stasjonen. Kostnaden dekkes av Helse Vest gjennom internhusleie.
F2 10015 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon, tilskudd fra Husbanken -28951   -28951      
Tilskudd fra Husbanken er søkt. Søknaden er ikke behandlet ferdig.
F3 10013 Ny hovedbrannstasjon 400600 275000 125600      
Status KII:(((SEKF sak 25-15))) Forventet ferdigstilt mars 2017.
Ny hovedbrannstasjon for Rogaland brann og redning IKS bygges på Stangeland. Legevakt og øyeblikkelig hjelpetilbud med 17 sengeplasser for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal skal samlokaliseres med brannstasjonen. Øyeblikkelig hjelp-tilbudet er berettiget til tilskudd fra husbanken, beregnet til kr 28,95 millioner. I tillegg skal ambulansesentral for Helse Vest bygges i tilknytning til ny hovedbrannstasjon. Kostnaden dekkes av Helse Vest gjennom internhusleie.
F4 10016 Ambulansestasjon 25300 19000 6300      
Status KII:(((SEKF sak 25-15))) Forventet ferdigstilt mars 2017.
Ny hovedbrannstasjon for Rogaland brann og redning IKS bygges på Stangeland. Legevakt og øyeblikkelig hjelpetilbud med 17 sengeplasser for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal skal samlokaliseres med brannstasjonen. Øyeblikkelig hjelp-tilbudet er berettiget til tilskudd fra husbanken, beregnet til kr 28,95 millioner. I tillegg skal ambulansesentral for Helse Vest bygges i tilknytning til stasjonen. Kostnaden dekkes av Helse Vest gjennom internhusleie.
F5 10001 Nytt rådhus, kvartalet A4 390000 37000 150000 170000 33000  
Status K1: (((SEKF sak 16-16))) Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt oktober 2018.
Bygging av nytt rådhus på 11 000 kvm i henhold til vedtak i bsak 188/12. Store deler av sentraladministrasjonen samt politiske funksjoner, inklusive bystyresal, vil være lokalisert i bygget. Parkering vil skje gjennom frikjøpsavtale. Det er planlagt innflytting i bygget i oktober 2018. I 2014 re-estimerte prosjektet budsjettrammen til kr 447 millioner. Dette ble lagt inn av rådmannen i forslag til økonomiplan. I bystyrets behandling av økonomiplan ble det vedtatt å beholde budsjettrammen på kr 390 millioner og ikke øke i henhold til rådmannens forslag. Prosjektet har i ettertid hatt fokus på at kostnader skal ned. I mars 2016 fremla prosjektet kostnadsoverslag 1 (K1) på kr 441 millioner basert på landsgjennomsnitt. Med lokal markedsnedgang tilsvarende 13 prosent vil rammen på kr 390 millioner kunne oppnås. Endelig kostnadsramme vil foreligge ved fremleggelse av KII.
F6 4007151 Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av eksisterende rådhus -120000       -120000  
I bsak 188/12 ble det lagt til grunn at all kommunal bygningsmasse i Skeianeområdet, etter områderegulering, skal selges. Samlet revidert beregning av inntektene utgjør netto kr 120 millioner og er tatt med i beregningen av lønnsomheten ved å bygge nytt rådhus.
F7 4007152 Nytt rådhus, salg av Jærveien 34 -11000       -11000  
I vedtatt funksjonsprogram for nytt rådhus ligger det til grunn at lokaler for den politiske virksomheten skal løses der. Kommunens eiendom i Jærveien 34 inngår i pågående områdereguleringsplan og er forutsatt solgt.
F8 6505599 Kommunedelplan sentrum, gjennomføringsstrategi     1000 1000 1000 1000
Vedtatt gjennomføringsstrategi til kommunedelplan for Sandnes sentrum omfatter kostnadsbidrag fra utbyggingsaktørene og kommunal deltakelse for å gjennomføre planens felles rekkefølgebestemmelser, §1.4. Foranalyser og utredninger som påkreves før et enkeltprosjekt blir klart til å fremmes for utførelse, prioriteres og styres av GASS-gruppen. Per i dag pågår slikt arbeid blant annet knyttet til gangbro i Gravarsveien og åpning av Stangelandsåna nord for rådhuset. Årlig avsetning videreføres med kr 1 million til 2020.
F9 6506599 Offentlige arealer 70000 15000 5000 20000 20000 10000
I økonomiplanperioden er det flere arealer avsatt til offentlig formål i kommuneplanen, som må komme til realisering og utvikles til byggeklar tomtegrunn for å møte kommunens behov. Kommunen (konsernet) må for flere av disse framforhandle avtaler om kjøp av grunn. Selve ervervs- og forstudiearbeidene utføres av tomteselskapet som kommunens aktør. Innløsning av arealer knyttet til blant annet bussvei2020, samferdselstiltak, områder i sentrum til tjenester, parkering og kollektivsatsing aktualiseres også framover og har prioritet i perioden.
F10 1200999 Digital strategi     1300 1300 1300 1300
IKT er et viktig virkemiddel for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Sandnes kommunes mål er økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet gjennom riktig utnyttelse av IKT i framtidige løsninger. For å sikre at basissystemer og infrastruktur kan bli oppgradert, slik at reell effektivisering kan oppnås, viderefører rådmannen styrkingen av bevilgningene til IKT-prosjektet med kr 1,3 millioner årlig for perioden 2017-2020. Tiltaket må ses i sammenheng med digitalisering av Sandnes kommune, driftstiltak O5.
F11 1200943 Oppgradering Public 360     1000 600 600 600
Øke rammen til realistiske oppgraderingskostnader. Public 360 blir stadig mer sentral i driften i hele kommunen. Det innebærer at flere elektroniske fagsystemer vil/bør integreres mot Public noe som igjen vil medføre økte oppgraderingskostnader. Det er ønskelig å standardisere alle integrasjoner slik at framtidige oppgraderinger og videreutvikling blir enklere og rimeligere på sikt. Et stikkord er standardising av infrastrukturen.
F12 1200946 Public 360, tilrettelegging for SvarUT 700 75 625      
Videreutvikling av Public 360 fører til økte årlige kostander på service- og vedlikeholdsavtalene. I forbindelse med SvarUT satses det på en felleskomponent som utvikles av KS. Når denne foreligger må eksisterende kontakter som er knyttet til alle dokumenter i Public 360 vaskes før oppkobling mot folkeregisteret.
Ufullstendig kontaktregister gjør at mesteparten av utgående post går til utskrift hos ekstern leverandør. Rådmannen foreslår å sette i gang en prosess for å få på plass et velfungerende kontaktregister i Public 360, noe som er en forutsetning for å realisere en fullstendig digital kanal fra kommunen til innbygger. Ufullstendig informasjon i kontaktregisteret i Public 360 gjør at det aller meste av post som i dag sendes via kanalen SvarUt, likevel går til utskrift med påfølgende utgifter til utskrift, porto, papirutgifter, konsulentutgifter samt tid til postgang.
Kr 275 000 er videreført fra 2016 etter vedtak i 2. perioderapport.
F13 1200947 Frittstående arkivkjerne 250 75 175      
Det er behov for å etablere en frittstående arkivkjerne for lagring av data fra alle fagsystemer. Hvis systemer kobles opp mot en sentralt styrt arkivkjerne fra starten vil det dessuten bli lettere å bytte ut fagsystemene. Beløpet er videreført fra 2016 etter vedtak i 2. perioderapport.
F14 1105199 Kapitalskudd til pensjonskasser     17300 17300 17300 17300
Sandnes kommunale pensjonskasse og KLP har behov for årlige kapitaltilskudd i planperioden. Det er i gjeldende økonomiplan 2016-2019 satt av kr 10 millioner årlig til Sandnes kommunale pensjonskasse og kr 2,3 millioner til KLP. Rådmannen tilrår at kommunen øker sitt årlige egenkapitalinnskudd til Sandnes kommunale pensjonskasse fra kr 10 millioner til kr 15 millioner. Rådmannen vil anmode styret om å avsette hele renteresultatet til premiefond. Det tas forbehold om hvorvidt styret vil følge anmodningen. Med det lave rentenivået man ser per i dag, må pensjonskassene ha solide buffere og egenkapital slik at de kan beholde investeringsstrategien i perioder med oppgang og nedgang. Med lavt rentenivå må pensjonskassene søke investeringer som gir høyere forventet avkastning, slik som eiendom og aksjer, og da er det behov for soliditet til å gjøre dette. Hvis pensjonskassene ikke får tilført egenkapital vil de kunne få problemer med å levere den garanterte avkastningen (3 måneders Nibor pluss 1,6 prosent). Ved gode resultater vil dette tilføres premiefondet som kan brukes til å betale årlig premie for medlemmene. Dette kan redusere løpende driftskostnader.
F15 1203499 Nettverksutstyr i nytt rådhus 6000     6000    
For at ansatte kan få tilgang til nettverk, data, fagsystemer mm, må det investeres i nytt utstyr for både kablet og trådløst nettverk. Ansatte har behov for å bevege seg mellom soner og ha tilgang til de samme fagsystemer. Dette krever godt og tidsriktig nettverksutstyr.
F16 1203599 PC mm utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus 6000     6000    
Ansatte kan ikke flytte inn i nytt rådhus med gammelt utstyr. Det vil skape utfordringer i forhold til støy, støv, varmeutvikling (ventilasjon blir dimensjonert i forhold til moderne utstyr) mm. Kommunen må investere i helhetlig og ensartet nytt utstyr, da dette vil gi forutsigbarhet for ansatte og være i tråd med profilen for det nye rådhuset. Igangsetting må skje tidlig vinter 2018, da det er en umulig oppgave å få alle 400 ansatte oppe å gå ved innflytting. Det vil være en besparelse i hver enhet som skal inn da resultatenhetene til vanlig betaler for sitt eget PC utstyr.
F17 6603299 Sentrum parkeringsanlegg A8 62000   1000 6000 40000 15000
I tråd med oppdrag gitt av formannskapet er Sandnes tomteselskap KF i arbeid sammen med andre private aktører/grunneiere om utviklingen av kvartalet A8. Kvartalet er omfattet av pågående områdereguleringsplan for denne delen av Havneparken. Innfasing av et parkeringsanlegg inngår her som en mulig integrert del av fremtidig næringsformål (kategori 1). Rådmannen har innarbeidet midler til oppføring av et offentlig tilgjengelig parkeringsanlegg med 240 plasser i årsskiftet 2019/2020. Innbetalte midler på frikjøp parkeringsfondet og kvartalet A4 sitt krav om innbetaling finansierer med dagens frikjøpsløp ca 148 nye plasser. Resterende er innarbeidet med ordinær lånefinansiering slik at anlegget kan stå klart i perioden. Utgifter og inntekter knyttet til selve driften er innarbeidet i driftsbudsjettet, tiltak F13 og F14. Frikjøp parkeringsfondet vil være tilnærmet oppbrukt. Oppbygging av fondet igjen er avhengig av at det er nye prosjekter som kommer til realisering hvor det er/blir avtalt frikjøp av parkeringsplasser. Med tilstrekkelig oppbygd ny fondsbeholdning kan ytterligere nye plasser og tiltak for tilrettelegging av parkering iverksettes.
F18 6603299 Finansiering nytt parkeringshus -45000   -1000 -6000 -35000 -3000
Byggekostnadene finansieres ved bruk av innestående på bundet fond frikjøp parkering og innbetalingen fra prosjektet nytt rådhus til fondet, totalt kr 45 millioner. Øvrige byggekostnader finansieres ved ordinært låneopptak. Finansiering av ervervet inngår i prosjekt 65065.
F19 1200951 Process Engine og Public 360 390   390      
En programvare som skal benyttes til å få regelstyrt saksbehandling automatisert inne i 360. Et verktøy for å modellere prosessene under en saksbehandling. Et eksempel er at elektroniske søknadsskjemaer som innbygger fyller ut og sender til kommune dumpes inn i en sak i Public 360. Herfra kan vi automatisere regelstyrt saksbehandling, slik at alt foregår digitalt uten menneskelig innblanding.
F20 6304699 Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 163000   2500 10500 45000 60000
Områdereguleringsplanen for Ruten ventes sluttgodkjent av bystyret i 4. kvartal 2016. Bystyret vedtok i bsak 52/16 kostnadsoverslag K0 og fremdriftsplan for Ruten – offentlig byrom. Rådmannen har på dette grunnlag startet arbeidet med forberedelser av arbeidet, utarbeidelse av teknisk plan for hele planområdet og utomhusplan for byrommet. Det er avsatt kr 3 millioner til dette i 2017 og med en fremdrift der bystyret får seg fremlagt endelig teknisk plan og utomhusplan for godkjenning i årsskiftet 2017/2018. Her skal også revidert kostnadsoverslag (K1) for Ruten byrom fremlegges. Det vil være i denne saken at spørsmål om kvalitetsnivå, utforming av Ringen, utforming av aktivitetsanlegg, sykkelanlegg, og heisadkomster til perrongen med videre avgjøres. Etterfølgende fase vil være anbudskonkurranse om gjennomføring og påfølgende sak om godkjenning av kostnadsoverslag 2 (K2). Byggestart er påregnet 2.halvår 2018 og ferdigstillelse 2. halvår 2020. Rådmannen har innarbeidet kalkylen fra saken om K0 med kr 160 millioner. I tillegg kommer kr 3 millioner til teknisk plan og utomhusplan.
F21 6304699 Finansiering ruten -37300     -10000 -27300  
Finansieringen er lagt opp med kr 10 millioner fra bundet fond GASS og tilsvarende fra den skattefinansierte avsetningen. Videre er kr 2,6 millioner VA-anlegg som finansieres av selvkostområdet (lik som Langgata) og kr 14,7 millioner er forskottering av GASS-bidrag fra fremtidig bebyggelse sør på Ruten (jfr. rammen på inntil 25 millioner i forskottering). Rådmannen foreslår at det tas et ekstraordinært utbytte fra Sandnes tomteselskap KF på kr 20 millioner (I18 i driftsbudsjettet) som utelukkende disponeres til medfinansiering av Ruten byrom. Dette strategiske grepet er etter rådmannens vurdering i tråd med eierstrategien overfor foretaket om å bidra i den strategiske utvikling av sentrum og sentrumsområdene. Fra 2020 er det innarbeidet økt låneopptak med kr 57,7 millioner, økende til kr 102,7 millioner i 2021 for fullfinansiering av Ruten byrom. På lang sikt legger rådmannen til grunn at lånet vil kunne avkortes som del av sluttoppgjøret når Ruten utbygging er fullført.
F22 1203099 Nødnett 1000 244 756      
Midler overføres fra 2016 i henhold til vedtak i 2. perioderapport.
F23/P5 6001199 Salg av restareal i utbygde områder     -2000 -5000 -5000 -5000
TOTAL SUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE 977589 408994 312995 217700 -40100 97200
Publisert: 06.06.2017 14:55
Sist endret: 15.06.2017 14:14