Finansiering av investeringene

Tusen kroner

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
I1 1100799 Startlån 175000 175000 175000 175000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Lånerammen for startlånordningen ble i økonomiplan 2014-2017 økt til kr 175 millioner. Rådmannen foreslår å videreføre dette.
I2 1100799 Avdragsinntekter startlån -130000 -140000 -150000 -160000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.
I3 9000099 Avdragsutgifter startlån 130000 140000 150000 160000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. I tråd med de innbetalte avdragene i tiltak I2 betaler kommunen avdrag på lånene til Husbanken.
I4 9000099 Bruk av startlån -175000 -175000 -175000 -175000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken.
I5 9000099 Avdrag på utlån Lyse og tomteselskapet -23863 -23863 -23863 -23863
Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse energi AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med følgende avdrag i perioden:
AVDRAG PÅ ANSVARLIGE LÅN 2017 2018 2019 2020
Sandnes tomteselskap KF 4 333 4 333 4 333 4 333
Lyse energi AS 19 530 19 530 19 530 19 530
Totalt 23 863 23 863 23 863 23 863
I6 9000199 MVA investeringer -204739 -123362 -56804 -97623
Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.
I7 9000199 Bruk av lån (til egne inv) -1061723 -597431 -170838 -471122
Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter (tiltak I1-I8), må lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om økonomiske rammebetingelser. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld.
I8 9000199 Overføring fra drift -70604 -71755 -84185 -92210
Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 70,6 millioner i 2017. I slutten av perioden øker overføringen til kr 92,2 millioner i 2020. 
TOTALSUM FINANSIERING -1360929 -816411 -335690 -684818
Publisert: 06.06.2017 14:54
Sist endret: 15.06.2017 14:19