Eiendom

Innen eiendomsområdet er det prioritert investeringer innen miljø- og Enøk-området. Satsing på energibesparende tiltak vil på sikt føre til reduserte kostnader i driften.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2017 2018 2019 2020
E1 4000100 Miljøtiltak, kommunale bygg     3300 3300 3300 3300

Status: Rullering - årsbevilgning.

Rullerende årsbevilgning til miljøtiltak (korrigert fra ENØK, kommunale bygg) gir kommunen muligheten til å arbeide med konkrete tiltak for bruk av stasjonær energibruk. Det vil også redusere klimautslipp slik at kommunen vil få en mer miljøvennlig profil/drift av byggporteføljen.

Mulige besparelser som kan oppnås vurderes i gitte tilfeller og innarbeides i driftsbudsjettet.

Tilsvarende Enova tilskudd ligger i E4.

Bygg

Miljøtiltak

Estimat 2017

Lura boas

Overgang ny varmeløsning fase 1. Bestående omlegging av tappevann og hovedføring

3 300 000

E2 4000200 Miljøtiltak, utfasing av oljekjel     1500 3000 3000 3000

Status: Rullering - årsbevilgning.

I forbindelse med Klimaforliket i 2012 ble oljekjel særskilt omtalt. Her ønskes å øke tempoet med å fase ut oljefyringsanlegg. Fossile energivarer står for en stor andel av klimautslippene knyttet til stasjonær energibruk. Her følges kommunens egne planer for reduksjon av klimautslipp jfr. Miljøplan 2015-2030. Kommunen har gravd opp og sanert 16 anlegg. 11 anlegg gjenstår i kommunens formålsbygg.

Bygg

Miljøtiltak

Estimat 2017

Lura skole

Utfasing oljekjel og omlegging av varmeanlegget

1 500 000

E3 4000300 Enøk, solvarmeenergi 4000 2000 2000      

Status: K0. (((SEKF sak 76-16))) Planlagt byggestart 4.kvartal 2016. Forventet ferdigstilt 2017.

Energi fra sol er et innovativt og framtidsrettet prosjekt. Prosjektet gjennomgås for gjennomføring av de beste løsninger for blant annet Austrått BOAS (2016-2017). Det er bevilget kr 4 millioner i gjeldende økonomiplan. I henhold til K0 ferdigstilles prosjektet i 2017 og midler framskyves.

Tilsvarende Enova tilskudd ligger i E4.

Bygg

Miljøtiltak

Estimat 2017

Austrått BOAS

Etablering av solfangere til oppvarming av tappevann

2 000 000

E4 4000700 Enova tilskudd, 11 formålsbygg -3600 -600 -2000 -1000    
Enovas nye retningslinjer anbefaler at søknadene samles for 3 år om gangen.
Det var innvilget tilskudd for prosjekter påbegynt i 2016:
Hommersåkbarnehage: prosjekt nr. 4100401
Myklaberget barnehage: prosjekt nr. 4100402
Austrått BOAS:prosjekt nr. 4000300
Hommersåk skole: prosjekt nr. 4000103
Riskahallen:prosjekt nr. 6000500
Riska ungdomsskole: prosjekt nr. 4000102
Austrått skole:prosjekt nr. 3002300
Skeiene ungdomsskole: prosjekt nr. 30021
Prosjekter med i oppstart 2017:
Lura BOAS:underprosjekt til prosjekt nr. 4000100
Kyrkjevollen skole: underprosjekt til prosjekt nr. 4000500
Lura bydelssenter: Nytt prosjekt
E5 4100200 ITV-anlegg (kameraovervåking)     1000 1000 1000 1000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Overvåkningsutstyr bidrar til å forebygge og redusere omfanget av hærverk. Dersom arbeidet med å komplettere overvåkningsanlegg på skolene skal fortsette må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 millioner til formålet. I 2017 foreslås midlene disponert slik:

Bygg

Tiltak

Estimat 2017

Smeaheia skole

Installasjon ITV-anlegg

400 000

Maudland skole

Installasjon ITV-anlegg

350 000

Lura barneskole

Lurahammaren ungdomsskole

Bogafjell skole

Utvidelser/ supplering ITV- anlegg

250 000

Sum

 

1 000 000

E6 4100400 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering     5000 5000 5000 5000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for oppgradering av tekniske innretninger og ventilasjonsanlegg i flere av kommunens bygg. For å bedre innemiljøet er det også i flere bygg behov for ny/oppgradert solavskjerming.

Bygg

Tiltak

Estimat 2017

Byhagen boas

Installasjon av sd-automatikk for overvåking og styring av inneklima

1 500 000

Stangeland skole

Installasjon av sd-automatikk for overvåking og styring av inneklima

1 700 000

 

Lura boas

Nye ventilasjonsaggregater

1 800 000

Sum

 

5 000 000

E7 41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     300 300 300 300

Status: Rullering - årsbevilgning.

Omlegging intern kommunikasjon til tekniske styresystemer og overgang til IP-kommunikasjon.

Bygg

Tiltak

Estimat 2017

Formålsbygg

Omlegging kommunikasjon og investering i nettverksutstyr

300 000

E8 41014 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     950 950 950 950

Status: Rullering - årsbevilgning.

Behov for elektronisk ytre skallsikring. Det mistes nøkler og må skiftes på låsesylindre. For effektiv drift og administrering foreslås det avsatt midler for oppgraderinger i utvalgte formålsbygg. Bevilgning foreslås justert opp, da prisnivå er noe høyere enn tidligere antatt.

Bygg

Tiltak

Estimat 2017

Sandved skole

Etablering adgangskontroll anlegg

250 000

Smeaheia skole

Etablering adgangskontroll anlegg

400 000

Sviland skole

Etablering adgangskontroll anlegg

300 000

Sum

 

950 000

E9 41015 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg     200 200 200 200

Status: Rullering - årsbevilgning.

Lovverket for prosjektering av varmeanlegg har vært i endring. Kommunen er ansvarlig for egen risikovurdering og sikring av store varmeanlegg.

Bygg

Tiltak

Estimat 2017

Skolebygg

Øygard

100 000

Barnehage

Trones, Jønningheia

100 000

Sum

 

200 000

E10 4000500 Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov 40000 20000 10000 10000    

Status: Planlagt oppstart 2016. Forventet ferdigstilt 2018.

Kartlegging har identifisert energisparingspotensial i 10 utvalgte skolebygg som vil gi god mulighet til å oppfylle kommunens mål om redusert energibruk. Energibesparelse er kalkulert til kr 500 000 i 2017, 1,1 millioner i 2018, og 1,6 millioner i 2019 og 2020, som beskrevet i driftstiltak F20. Det foreslås å avsette kr 10 millioner i 2017 og 2018. Det var innvilget kr 40 millioner til prosjektet i gjeldende økonomiplan. Det er igangsatt arbeid for kr 20 millioner i 2016.

Tilsvarende Enova tilskudd ligger i E4.

Bygg

ENOVA-tiltak

Estimat 2016

Giske ungdomsskole

Ventilasjon

3 000

Sviland skole

Ventilasjon

1 500

Trones skole

Tak og ventilasjon

5 500

Lura skole

Belysning og ventilasjon

1 500

Lurahammaren skole

Ventilasjon

1 250

Porsholen skole

Ventilasjon

1 750

Stangeland skole

Rehabilitering

2 875

Sørbø skole

Installering av energimålere for energioppfølging

150

Hana skole

Installering av energimålere for energioppfølging

150

Buggeland skole

Installering av energimålere for energioppfølging

150

Øygard ungdomsskole

Installering av energimålere for energioppfølging/ventilasjon svømmehall

625

 

 

 

Smeaheia skole

Ventilasjon og energimåling

1 550

  Sum

 

20 000

 

Bygg

ENOVA-tiltak

Estimat 2017

Austrått skole

Ventilasjon

2 250

Kyrkjevollen skole

Behovsstyring og energimåling

1 250

Bogafjell skole

Ventilasjon og behovsstyring

6 500

Sum

 

10 000

E11 4000500 Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov, tilskudd fra Enova -3500   -1200 -1200 -1100  
Investeringer i Enova-programmet (tiltak E10) gir tilskudd på kr 3,5 millioner.
E12 4009113 Enova tilskudd, Iglemyr energisentral -1700   -1700      
Investeringer i Enova-programmet gir tilskudd på kr 1,7 millioner på prosjekt 4009113 Energisentralen på Iglemyr.
E13 4100300 Universell utforming     2000 2000 2000 2000
Status: Rullering - årsbevilgning.
I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt plan- og bygningsloven, skal Norge være universelt utformet innen 2025. Målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor viktige samfunnsområder. For den kommunale bygningsmassen vil en kartlegge eksisterende bygningsmasse og lage plan for tiltak, og iverksetting der det er brukere eller ansatte som har behov for tilrettelegging.
Kartlegging av skoler og barnehager eldre enn 2010, samt utarbeiding av tilstandsrapporter, utføres i 2016 og 2017.
Kartlegging og utarbeidelse av tilstandsrapporter for helsebygg, administrasjonsbygg og andre tjenestebygg utføres i 2018-2019.
E14 41023 Nedgravde avfallscontainere     700 700 700 700

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er beregnet behov for totalt kr 1,4 millioner til nedgravde avfallsanlegg i 2017 og 2018. På grunn av brannfare må avfallscontainere sikres, og det har hittil vært gjort ved bygging av avfallsskur. For nye anlegg tilrådes nedgravde søppelcontainere.

Navn

Estimat 2017

Estimat 2018

Ganddal skole

350

 

Trones skole

350

 

Porsholen skole og barnehage

 

350

Sandved skole og barnehage

 

350

SUM

700

700

E15 4100800 Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier 6000 1500 1500 1500 1500  
Dette er et lovpålagt tiltak som skal bli gjennomført innen 2020. For å gjennomføre tiltakene må det settes av en årlig bevilgning til og med 2019 på kr 1,5 millioner til formålet. I 2017 foreslås midlene disponert slik:
Todelt prosjekt.
Del 1 – radonkartlegging av skoler og barnehager samt noen andre kommunale bygg, kr 300 000.
Del 2 – fortsettelse av tiltak i henhold til plan for radontiltak, kr 1,2 millioner
E16 4102500 Branntekniske tiltak i diverse bygg 2800   1400 1400    

Status: Planlagt oppstart 2017. Forventet ferdigstilt 2018.

Det er beregnet behov for totalt kr 2,8 millioner til ulike tiltak i 2017 og 2018. Dette gjelder blant annet oppgradering av branntekniske anlegg av eldre dato, digitalisering av branntegninger i formålsbygg og kartlegging av brannteknisk tilstand i eldre bygninger. Framdriftsplan utarbeides før tiltak igangsettes i de enkelte bygg.

Navn

Estimat 2017

Estimat 2018

Branntekniske anlegg som brann- og nødlysanlegg

400

400

Digitalisering av branntegninger

500

500

 

Kartlegging av tilstand i eldre bygg

500

500

SUM

1 400

1 400

E17 10011 Salg av kommunale eiendommer     -10000      
I fsak 85/13 ble det framlagt en oversikt over kommunens eiendommer og eierandeler som ikke anses å være sentrale for kommunens drift.
E18 4102800 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg 2850   950 950 950  

SEKF har behov for å avløse eldre 2003-serverløsning for VVS-tekniske anlegg. Microsoft supporterer ikke slik løsning lenger og IT-avdelingen har bedt SEKF om å investere i ny plattform.

Totalt 16 bygninger er knyttet opp per dags dato. For 10 bygninger vil lokale anlegg bli utfaset i forbindelse med nybygg/utvidelser/prosjektmidler, som for eksempel Vitenfabrikken 1 og Riska skole.

Saken berører gjenstående 6 bygninger.

Bygg

Tiltak

2017

Lunde boas

Omlegging av server for byggetrinn 2

500 000

Lura boas

Omlegging av server

450 000

Sum

 

950 000

 

Bygg

Tiltak

2018

Øygard botilbud

Omlegging av server

200 000

Giskehallen I

Omlegging av server

750 000

Sum

 

950 000

 

Bygg

Tiltak

2019

Figgjo skole

Omlegging av server

450 000

Malmheim skole

Omlegging av server

500 000

Sum

 

950 000

E19 4102900 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 14500   9700 4800    

Lyse har fått godkjent konsesjon i området for levering av fjernvarme. Ved fremføring til Sandnes sentrum, er det vedtatt en trasé via Smeaheia. Trasévalg gjør det formålstjenlig å tilkoble aktuelle kommunale formålsbygg i takt med fremdriftsplan til Lyse.

Sandnes kommune har som kjent kommet med høringsinnspill for Lyses planer for fremføring av fjernvarme. Prosjektet er nå en konkretisering av tidligere planer for konvertering og bruk av fjernvarme.

Det vil være uheldig å begynne å grave i etterkant for stikkledninger til aktuelle bygg i forhold til når maskinpark er på plass.

Lyse har en egen fremdriftsplan for prosjektet. Kommunens bygg er listet opp i forhold til fremdrift i dette prosjektet.

Prosjektet er i tråd med bystyrets vedtak for Regional strategi for energi- og varmeløsninger (bsak 124/12) og orienteringssak til bystyret (bsak 37/14). Videre vedtak om fremføring av fjernvarme til Sandnes sentrum ble behandlet i fsak 5/15.

Bygg

Tiltak

2017

Smeaheia skole

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1 375 000

Giske u skole

Omlegging og installasjon av fjernvarme

937 500

Giskehallen 1 +2

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1 812 500

Stadion bygg-

Omlegging og installasjon av fjernvarme

700 000

Trones nord

Omlegging og installasjon av fjernvarme

700 000

Trones Sør

Omlegging og installasjon av fjernvarme

912 500

Trones Sør gymsal

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1 000 000

Trones boas

Omlegging og installasjon av fjernvarme

656 250

Lura Boas

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1 500 000

Sum

 

9 593 750

 

Gravearbeider i forbindelse med fjernvarmen skal foregå påfølgende år. Resterende bygninger vil da inngå i prosjektet.

Bygg

Tiltak

2018

KinoKino

Omlegging og installasjon av fjernvarme

937 500

Sandnes Helsesenter

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1 812 500

Langgata 74

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1 812 500

Sum

 

4 562 500

 

Gevinsten med overgang og bruk av fjernvarme er todelt.

1. Drift og vedlikehold av varmeanleggene blir enklere. Lokalt produserende utstyr som elektrokjel annet kjel utstyr- utfases. Forsyningssikkerheten styrkes da Lyse leverer varmeenergi direkte til bygget. Det er derved ikke behov for ettersyn, service for egne produksjonsanlegg for varme.

2. Besparelser vil variere ut fra gjeldende nettpris. Som utgangspunkt regnes snittpris for 1. kvartal 2016. Tabell viser besparelser for drift og vedlikehold per år.

Navn

Beløp (inkludert mva)

Smeaheia Barneskole

101 553

Giske Ungdomsskole

100 165

Giskehallen

125 478

Stadionanlegget (garderobe)

68 103

Trones Skole Nord

72 228

Trones Skole Sør

74 440

Trones Skole Sør gymsal

90 978

Trones BOAS

136 540

Lura BOAS

136 540

KinoKino

45 603

Sandnes helsesenter

41 853

Langgata 74

67 280

Sum

1 060 761

 

For elektrisk energivare vil det i perioden forventes en avgiftsøkning. Besparelsene vil da kunne bli høyere.
E20 4103000 Alarmoverføring og heisalarm anlegg     200 200 200 200

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for oppgraderinger og investering i ny alarmoverføringsplattform. Eksisterende løsning har foreldet teknologi med hensyn til overføring til alarmsentralmottak. Saken gjelder i første omgang 30 anlegg i skoler og helsebygg/BOAS. Det foreslås en gradvis omlegging med 15 bygg først, grunnet omfang og justering av kalkyler i prosjektet.

Bygg

Tiltak

Estimat 2017

Formålsbygg

Investering ny alarmoverføring

200 000

 

Bygg

Tiltak

Estimat 2018

Formålsbygg

Investering ny alarmoverføring

200 000

E21 4103100 Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon 4000   2000 2000    
Mulighetsstudier og regulering av kommunale eiendommer. Må reguleres eller utredes til eget bruk eller salg.
TOTAL SUM EIENDOM 65350 22900 27800 35100 18000 16650
Publisert: 06.06.2017 14:55
Sist endret: 15.06.2017 14:17