Teknisk

Teknisk

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
T1 Friluftsorganisasjoner, prisjustering av  interkommunale avtaler 75 150 225 225
Kommunene i regionen har i samarbeid inngått avtaler med friluftsorganisasjoner som Rogaland arboret, Ryfylke friluftsråd og Jæren friluftsråd hvor det ytes tilskudd. Etter avtalene som er inngått skal tilskuddene justeres årlig etter prisvekst og folketall. Rådmannen tilrår en økning i budsjett til tilskudd. 
T2 Internett idrettshaller 125 250 250 250
Driftsmidler til internett i idrettshaller. For at idretts- og svømmehallene skal tilfredsstille skoler og idrettens behov samt krav i forbindelse med avvikling av arrangementer trengs det nettverk som er tilrettelagt for gjestetilgang og med mulighet for tilkobling av utstyr. Nettverket skal blant annet brukes i forbindelse med kiosk, billettdrift, møtevirksomhet, resultatinnrapportering og kommunikasjon med brukerne. Tiltaket sees i sammenheng med investeringstiltak T38 i linjer og utstyr. Rådmannen tilrår at det settes av driftsmidler til tiltaket.
T3 Folkepulsen - tilskuddordning 275 275 275  
Rådmannen tilrår at det settes av kr 275 000 til Folkepulsen (bsak 54/16). Etter treårig prosjekt vil evaluering av resultater avgjøre om tiltaket videreføres.
T4 Nye innsparinger     -490 -990
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen behov for å innarbeide nye innsparinger på kr 490 000 i 2019, økende til kr 990 000 fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en løsning på hvordan disse innsparingene skal effektueres.
P6 Innsparing LED gatelys -250 -500 -750 -1000
  Sum teknisk 225 175 -490 -1515

VAR

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
T5 Vann, økning i gebyrinntekter -4956 -8460 -12037 -15111
Alle abonnenter som er tilknyttet kommunalt vann betaler vanngebyr. Gebyrene øker i 2017 for å imøtekomme økte utgifter.
T6 Vann, enøk-tiltak -80 -155 -195 -195
Investeringer i enøk-tiltak (investeringstiltak V10) forventes å redusere driftsutgiftene.
T7 Vann, økning i utgifter til kjøp av vann fra IVAR 1483 2064 2658 3268
Drikkevann til abonnentene kjøpes i hovedsak fra IVAR. Grunnet vekst i regionen har IVAR planlagt flere store investeringer for å sikre drikkevann av god kvalitet, jamfør IVARs økonomiplan. Det er på bakgrunn av dette budsjettert med 2,5 prosent økte kostnader for kjøp av vann. 
T8 Vann, økning i driftsutgifter 7120 8398 9711 11058
Driftsutgifter til det kommunale drikkevannsnettet og egenproduksjon av vann øker grunnet økt aktivitet samt lønns- og prisvekst. Det budsjetteres med en økning i perioden.
T9 Vann, redusert budsjett til utgifter for støttetjenester -5877 -5823 -5769 -5712
Kommunens støttetjenester, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv-, IT- og advokattjenester med mer ytes også til selvkosttjenesten vann. Økte utgifter i støttetjenestene skal dekkes inn gjennom tilsvarende økte inntekter i tråd med økonomireglementet. Det budsjetteres med generell lønnsvekst i perioden. Det er tilsvarende inntekter på kommunens fellesområde i tiltak F8. Budsjettet reduseres som følge av for høyt basisbudsjett.
T10 Vann, endring i kalkulatoriske renter og avskrivninger  2708 4344 5335 6389
I selvkostregnskapet på vann beregnes kalkulatoriske rente og avskrivninger på tidligere års investeringer. Dette belastes abonnentene via vannavgiftene. Denne utgiften er selvkostområdets betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i 2017 og ut perioden.
T11 Vann, bruk av selvkostfond -398 -368 297 303
Vann er et selvkostområde. Det medfører at gebyrinntekter som gjelder vann kun kan brukes til utgifter på området vann. Dersom inntektene på området er høyere enn utgiftene, skal kommunen sette av overskuddet til selvkostfond. I år med underskudd skal kommunen bruke av selvkostfondet. Eventuelle avsetninger til selvkostfondet må brukes opp innen 5 år i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile, samtidig som en sikrer at gebyrene ikke brukes til noe utenfor selvkostområdet. Det legges opp til bruk av fond i 2017 og 2018 men deretter balanse etter økte gebyrinntekter.
T12 Avløp, økte gebyrinntekter -25787 -31857 -37505 -42871
Alle abonnenter som er tilknyttet avløpsnettet betaler avløpsgebyr. Gebyrene øker i 2017 for å imøtekomme økte utgifter.
T13 Avløp, enøk tiltak -120 -195 -230 -230
Investeringer i enøk-tiltak (investeringstiltak V10) forventes å redusere driftsutgiftene.
T14 Avløp, økning i tilskudd 166 337 512 692
Tilskudd til privat avløpsseparering øker i perioden.
T15 Avløp, økning i utgifter til kjøp av avløpsbehandling  IVAR 3772 4895 6046 7230
Tjenesten avløpsbehandling kjøpes i hovedsak av IVAR. Det legges opp til forventet prisvekst på 9,33 prosent på tjenesten.
T16 Avløp, økning i driftsutgifter 16597 18292 20032 21819
Driftsutgifter til det kommunale avløpsnettet øker grunnet økt aktivitet samt lønns- og prisvekst. 
T17 Avløp, reduserte budsjett til utgifter for støttetjenester -6933 -6874 -6813 -6750
Kommunens støttetjenester, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv-, IT- og advokattjenester med mer ytes også til selvkosttjenesten vann. Økte utgifter i støttetjenestene skal dekkes inn gjennom tilsvarende økte inntekter i tråd med økonomireglementet.  Det budsjetteres med generell lønnsvekst i perioden. Det er tilsvarende inntekter på kommunens fellesområde i tiltak F8. Budsjett reduseres som følge av for høyt basisbudsjett.
T18 Avløp, økning i kalkulatoriske renter og avskrivninger  2878 5930 8034 10182
I selvkostregnskapet på avløp beregnes kalkulatoriske rente og avskrivninger på tidligere års investeringer. Dette belastes abonnentene via avløpsavgiftene. Denne utgiften er selvkostområdets betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i 2017 og ut perioden.
T19 Avløp, redusert bruk av selvkostfond 9427 9472 9924 9928
Avløp er et selvkostområde. Det medfører at gebyrinntekter som gjelder avløp kun kan brukes til utgifter på området avløp. Dersom inntektene på området er høyere enn utgiftene, skal kommunen sette av overskuddet til selvkostfond. I år med underskudd på selvkostområdet skal kommunen bruke av selvkostfondet. Eventuelle avsetninger til selvkostfondet må brukes opp innen 5 år i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og utgifter slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile, samtidig som en sikrer at gebyrene ikke brukes til noe utenfor selvkostområdet. Det legges opp til bruk av fond i 2017 og 2018 men deretter at området går i balanse etter økte gebyrinntekter. 
T20 Renovasjon, økte gebyrinntekter -3069 -4364 -6258 -12084
Det budsjetteres med en økning i gebyrinntekter til renovasjon i 2017 grunnet for høyt basisbudsjett. Satsene reduseres for å tilbakebetale tidligere års overskudd til abonnentene i tråd med gjeldene regler.
T21 Renovasjon, økte øvrige salgsinntekter -16 -32 -49 -67
Det budsjetteres med en økning i øvrige salgsinntekter til renovasjon som følge av normal prisvekst.
T22 Renovasjon, økning i driftsutgifter 8355 8757 9170 9593
Det budsjetteres med en økning i driftsutgifter som følge av for lavt basisbudsjett.
T23 Renovasjon, økte utgifter til sluttbehandling og innsamling -873 818 2555 4339
Innsamling av avfall i kommunen utføres i hovedsak av Renovasjonen IKS med unntak av enkelte mindre områder. Grunnet økende antall abonnenter i kommunen, budsjetters det med økte kostnader til innsamling av avfall i hele perioden. Alt innsamlet avfall i kommunen sluttbehandles av IVAR. Grunnet økende avfallsmengde i kommunen generelt, budsjetteres det med økte kostnader for sluttbehandling av avfall.
T24 Renovasjon, reduserte budsjett for støttetjenester -2935 -2885 -2833 -2780
Kommunens støttetjenester, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv-, IT- og advokattjenester med mer, ytes også til selvkosttjenesten renovasjon. Økte utgifter i støttetjenestene skal dekkes inn gjennom tilsvarende økte inntekter i tråd med økonomireglementet.  Det budsjetteres med generell lønnsvekst i perioden. Det er tilsvarende inntekter på kommunens fellesområde i tiltak F8.
T25 Renovasjon, reduksjon i kalkulatoriske renter og avskrivinger  -603 -1170 -1445 -1840
I selvkostregnskapet på renovasjon beregnes kalkulatoriske rente og avskrivninger på tidligere års investeringer og selvkostfond. Dette belastes abonnentene via renovasjonsgebyrene. Denne utgiften er selvkostområdets betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i 2017 og ut perioden. Kalkulatoriske renter og avskrivinger blir lavere i hele perioden. I regnskapet for 2014 ble avskrivingsgrunnlaget redusert fordi en del av renovasjonsbeholderne som var utgiftsført tidligere år var videresolgt, og derfor ikke skulle være en del av avskrivingsgrunnlaget.
T26 Renovasjon,  bruk av selvkostfond -859 -1124 -1140 2839
Renovasjon er et selvkostområde. Det medfører at gebyrinntekter som gjelder renovasjon kun kan brukes til utgifter på området renovasjon. Dersom inntektene på området er høyere enn utgiftene, skal kommunen sette av overskuddet til selvkostfond. I år med underskudd skal kommunen bruke av selvkostfondet. Eventuelle avsetninger til selvkostfondet må brukes opp innen 5 år i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile, samtidig som en sikrer at gebyrene ikke brukes til noe utenfor selvkostområdet. Det legges opp til bruk av fond i 2017, 2018 og 2019 for å avvikle selvkostfond innenfor fristen på fem år. Deretter planlegges det at området går i balanse.
T27 Slam, økning i gebyrinntekter -877 -513 -567 -567
Gebyrer på slamområdet reduseres i 2017 da tidligere underskudd nedbetales i 2017.
T28 Slam, økning i driftsutgifter 622 678 735 794
Driftsutgifter til slam forventes å øke i takt med forventet prisvekst. 
T29 Slam, tilbakebetale tidligere års underskudd 255 -165 -168 -227
Underskudd fra tidligere år tilbakebetales i 2017 etter flere års overskudd. 
T30 Feiing, økning i gebyrinntekter -1164 -525 -236  
Gebyrsatser på feiing øker for å tilbakebetale tidligere års underskudd.
T31 Feiing, økning i driftsutgifter 366 497 632 770
Driftsutgifter til feiing øker grunnet forventet prisvekst.
T32 Feiing, tilbakebetale tidligere års underskudd 798 28 -396 -770
Underskudd fra tidligere år tilbakebetales i form av høyere gebyrer.
  Sum VAR 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 14:49
Sist endret: 16.06.2017 15:00