Sentrale staber

Rådmannens stabsenheter

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
F1 Tilskudd til Greater Stavanger 420 420 420  
Bystyret har i bsak 52/15 vedtatt å inngå en partnerskapsavtale med Greater Stavanger AS om næringslivstjenester for perioden 2016-2019. Tilskuddet økte fra kr 30 til kr 35 per innbygger. I gjeldende økonomiplan 2016-2019 ble økningen kun lagt inn i 2016 med finansiering fra fond. Rådmannen har innarbeidet økningen med kr 420 000 i perioden 2017-2019.
F2 Nytt årsverk kommuneadvokat 980 980 980 980
Økt arbeidsmengde, særlig innenfor barnevern, har medført behov for ett nytt årsverk hos kommuneadvokaten. På grunn av økt antall saker har det vært behov for å kjøpe bistand hos eksterne advokatfirmaer, og dette medfører høye utgifter. Årsverket ble vedtatt i sak om perioderapport per 30.04.2016 (bsak 59/16), og legges inn med helårsvirkning fra 2017 i forbindelse med økonomiplan 2017-2020. Utgifter til obligatoriske årlig fagoppdateringen for advokatene er inkludert. Ansettelsesprosessen er fullført.
F3 Driftsutgifter ny hjemmeside 175 175 175 175
Økning i drift og vedlikehold knyttet til ny hjemmeside inkludert søkemotor for offentlig journal på kr 175 000 årlig fra og med 2017. 
F4/P8 Kontrollutvalgets budsjettforslag, kontroll og tilsyn -298 -298 -298 -298

Endret i henhold til vedtak i bystyret.

Budsjettforslaget består av en økning på kr 12 000 (6 prosent) i driften av kontrollutvalget og tjenestekjøp fra sekretariatet med økning på kr 10 000 (2 prosent). Kjøp av revisjonstjenester fra Rogaland Revisjon IKS økes med kr 205 000 (8,8 prosent). Midler til annet kjøp av tjenester kuttes med kr 25 000. Detaljert budsjettforslag fremgår av egen parallell sak til bystyret.

F5 Nye innsparinger     -1300 -2610
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen seg nødt til å innarbeide nye innsparinger på kr 1,3 millioner i 2019, økende til kr 2,6 millioner fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en løsning på hvordan disse innsparingene skal effektueres.
  Sum rådmannens staber 1277 1277 -23 -1753

Kommunen felles

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
F6 Lønnsreserve 55000 55000 55000 55000
Budsjettrammen til lønnsreserven justeres i 2017. Lønnsreserven fastsettes ut fra anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2017 og helårsvirkning av kjente oppgjør i 2016. Det er tatt høyde for lønnsvekst på 2,7 prosent i 2017. Det er videreført kr 69,9 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 55 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 124,9 millioner. Det er for 2017 lagt inn midler til senioravtaler på kr 7 millioner.
F7 Regionale idrettshaller, redusert tilskudd -200 -500 -800 -800
Eierkommunene har mottatt budsjettforslagene fra representantskapene i de to IKSene. Her foreslås en økning på kr 0,6 millioner fra 2016 og videreføring av 2017 nivået utover i perioden. Forslagene begrunnes med blant annet reduksjon i utleie til arrangement, sponsorinntekter med videre som følge av endringer i næringslivet. Eierkommunene har samarbeidet om løsninger. Det har også vært kontakt med selskapet underveis om vurderinger av framtidsutsikter. Situasjonen nå i høst viser noe tegn til økt aktivitet med henhold til arrangementer/utleie. Eierkommunene fastholder sine forventninger om nedtrapping av tilskudd. Rådmannens forslag bygger således på en videreføring av to prosent reduksjon slik grunnlaget ble lagt i økonomiplan 2015-2018, tiltak 172. I tråd med gjeldende økonomiplan videreføres ikke buffer som ble innarbeidet for budsjettåret 2016.
F8 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene -203 -581 -969 -1368
Kommunens støttetjenester, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv-, IT- og advokattjenester med mer ytes også til selvkostområdene. Økte utgifter i støttetjenestene skal dekkes inn gjennom tilsvarende økte inntekter i tråd med regelverket for selvkosttjenester. Inntekten for perioden 2017-2020 øker sammenlignet med 2016. 
F9 Økt tilskudd til Rogaland brann og redning IKS, miljøretta helsevern og skjenkekontroll 6140 7570 7570 7570

Det planlegges innflytting i ny hovedbrannstasjon 1. april 2017. Fra samme tidspunkt opphører leieutgifter for stasjonen på Forus, Åsen feierbad og stasjonen på Sandved. Fra 1. januar 2017 øker leieutgifter etter ombygging av stasjonen på Bryne for dagkasernering. Årlig husleie mellom selskapet og Sandnes kommune for ny hovedbrannstasjoner er kr 15,4 millioner eksklusive fellesutgifter (se tiltak F18 Driftsbudsjettet Sandnes eiendomsselskap KF). Sum økt husleie for selskapet utgjør netto kr 9,4 millioner som fordeles eierkommunene. Samlokalisering av 110-sentralene Haugesund og Rogaland brann og redning utgjør kr 2,027 millioner i andel flytteutgifter for eierkommunene. Utgiftsnivået er uavklart og kan bli høyere. Det har sammenheng med Haugesund sin beslutning meddelt den 5. oktober 2016 om å utsette sin del av gjennomføringen. Saken må avklares endelig av statlige myndigheter. Budsjett for drift av brannvesenet økes med 4,5 prosent. Dette er for å finansiere lønnsoppgjør og dagkasernering Bryne. Videre styrkes beredskap med dagkasernering Stavanger fra 1. september 2017. Løsningen er i henhold til styrets alternative løsning. Samlet økes tilskuddet fra eierkommunene med kr 19,1 millioner (8,5 prosent). I forhold til gjeldende økonomiplan utgjør det for Sandnes i 2017 en økning på kr 737 000. Helårsvirkningen av økte husleieutgifter og dagkasernering beredskap i 2018 utgjør en økning på kr 1,8 millioner. Plan for videre opptrapping av beredskapen vil en komme tilbake til når revidert risikoanalyse foreligger.

Rådmennene bygger sitt forslag på styrets innstilling til representantskapet. Saken behandles i november.

 

Styrets forslag 2017

Rådmannens forslag

Sum ny tiltak

21 millioner

17,1 millioner

Flytting 110-sentralen

2 millioner

2 millioner

Flytting til ny hovedbrannstasjon

4 millioner*

 

*Egenfinansiering ved bruk av fond  

Eierkommunene yter samlet tilskudd til selskapet. Det tilligger styrets ansvar å foreta detaljerte prioriteringer av rammen og fastsette detaljert budsjett.

Miljørettet helsevern styrkes med 3 prosent som er lavere enn styrets forslag, men dekker lønns- og prisvekst. Skjenkekontrollen beregnes i forhold til antall kontroller, økningen på kr 155 000 er i samsvar med styrets forslag.                                                                                                                                                                                       

F10 Overføring av statlige tilskudd til deltidsmanskaper brann 92 92 92 92
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 at staten yter kr 38,9 millioner i tilskudd til opplæring av deltidsmannskaper i brannvesenet. Tilskuddet overføres vertskommunene via rammetilskuddet. Hovedkontoret for Rogaland brann og redning IKS er i Sandnes og kr 801 000 er lagt inn til formålet i rammetilskuddet for Sandnes. Midlene skal overføres selskapet som så legger tilskuddet inn i sitt beregningsgrunnlag slik at det kommer alle eierkommunene til gode. Dette er en økning på kr 92 000 sammenlignet med 2016.
F11 Nytt rådhus, engangsutgift i forbindelse med innflytting   500    
Nytt rådhus ventes ferdigstilt høsten 2018. Enhetene i dagens rådhus og innleide bygg med vel 370 medarbeidere samt partikontorene og servicekontoret skal flyttes. Det er vesentlig å få til en kortvarig og effektiv flytteprosess.
F12 Forslag til endring i seniorordningen -957 -2715 -3490 -4944
I gjeldende ordning kan arbeidstaker fra og med fylte 62 år søke om følgende:
• Seniorbonus på inntil kr 25 000.
• Seniortilskudd på inntil kr 53 000.
• Kombinasjon av bonus og tilskudd.
• Redusert stillingsstørrelse med full lønn (gjelder kun ansatte i 100% stilling, og kan ikke kombineres med AFP. )
Disse tiltakene foreslås erstattet av en ordning der medarbeidere over 62 år kan søke om kr 25 000. Beløpet kan utbetales som seniorbonus, tilretteleggingstiltak, eller tas ut som fridager etter stillingsstørrelse.
Undervisningspersonalet er omfattet av egen særavtale om arbeidstid (SFS 2213) med redusert undervisningstid fra 57 år. Etter dagens ordning kan undervisningspersonalet over 62 år, gjennom avtale, få kr 18 000 til bonus og/eller kr 16 000 til tilretteleggingstiltak. Etter ny avtale vil undervisningspersonalet enten å bonus eller tilretteleggingstiltak.
Rådmannen viderefører ordningen med seniorsamtaler og seniortiltak fra 62-67 år. Allerede inngåtte avtaler sies ikke opp, men fornyes etter ny ordning ved neste seniorsamtale. Seniorer med redusert stillingsstørrelse forsetter på gjeldende avtale til fylte 67 år. Nye retningslinjer vil bli utarbeidet.
Rådmannen vil også skjerpe retningslinjene for utviklingspermisjon. Det settes krav til at permisjonen som hovedregel skal benyttes til kompetansehevende tiltak og/eller hospitering. Permisjonens lengde kan variere etter behov, men det gis maksimalt fire måneder. I tillegg til rapport skal utbytte/oppnådde resultater presenteres for enhet/avdeling. Retningslinjene vil bli revidert.
F13 Driftsutgifter p-anlegg 240 plasser, åpner 4. kvartal 2019     490 1950
I investeringsbudsjettet har rådmannen innarbeidet midler til anskaffelse av tomt og oppføring av et parkeringsanlegg med 240 plasser i kvartalet A8 Havneparken. Det er lagt til grunn at anlegget er konverterbart til næringsbygg i framtiden. Tiltaket omfatter driftsmidler av parkeringsanlegget fra 4. kvartal 2019.
F14 Driftsinntekter p-anlegg 240 plasser, 5 års innkjøring     -240 -1200
Erfaringer fra drift av parkeringsanlegg viser at et nytt anlegg har om lag 5 års innkjøring. Rådmannen har lagt dette til grunn i estimering av inntektene i nytt parkeringsanlegg. Det er først etter innkjøringsperioden det kan forventes at driften av anlegget har en tilnærmet balanse. Nye parkeringsforskrifter trer i kraft 1. januar 2017. Veilederen er ikke klar ennå. Det er derfor ikke mulig å beregne virkningen for anleggets driftsinntekter og utgifter på nåværende tidspunkt. Denne situasjonen gjelder hele parkeringsbransjen, private som offentlige. Rådmannen samarbeider med KF parkering om dette, og målet er å kunne fremme en samlet sak om virkningene til bystyret innen desember.
P9 Kurs, reiser og seminarer -5000 -5000 -5000 -5000
  Sum kommunen felles 54872 54366 52653 51300

Politisk virksomhet

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
F15 Stortingsvalg 2017 og kommune- og fylkestingsvalg 2019 1895   2430  
Tiltaket omfatter de samlede utgiftene knyttet til gjennomføring av stortingsvalget i 2017 og kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Tiltaket inkluderer blant annet utgifter til IT- og vaktmestertjenester, utstyr, bemanning, samt kurs og opplæring for stemmestyrene, sekretærene, valgfunksjonærene og prosjektgruppen. 
F16 Folkevalgtopplæring 2019     150  
Det settes av kr 150 000 til folkevalgtopplæring høsten 2019. Her inngår felles opplæring for bystyret, samt egen opplæring for utvalgene.
F17 Avslutning bystyret     200  
Det settes av kr 200 000 til bystyrets avslutningsarrangement i oktober 2019.
  Sum politisk virksomhet 1895 0 2780 0

Eiendom

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
F18 Internhusleie og eksternhusleie 44566 84995 134354 156988

Modell for beregning av husleie ble behandlet i bsak 169/14. Husleiene består av en kapitaldel (renter og avdrag) og en FDV-del(((FDV betyr forvaltning, drift og vedlikehold))). For bygg som er tatt i bruk før 1. januar 2014 er det lagt til grunn en FDV-sats på kr 110 per m². For bygg tatt i bruk etter dette tidspunktet er FDV-satsen kr 310 per m².

Får å få en felles oversikt over internhusleien er de samlede utgiftene til internhusleier, både for eksisterende og nye bygg i planperioden, foreslått budsjettert i en samlet sum på dette området. Økning i husleiene for de ulike byggene vil bli budsjettjustert administrativt ut på tjenesteområdene som bruker byggene i januar. Tiltaket inkluderer også leieutgifter til eksternt innleide bygg.

Siden rådmannen ikke har funnet rom for administrasjonsbygg 2 i perioden, må utgifter til fortsatt innleie av lokaler opprettholdes. Tiltaket i gjeldende økonomiplan om bortfall av innleie er reversert. Løsningene forlenges fortrinnsvis for 4 til 6 år. For å ha tilstrekkelig antall kontorplasser påregnes noe høyere innleie enn i dag. Løsningene må på plass våren 2017, og endelige utgifter til videreført innleie innarbeides i neste økonomiplan.

Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF) sitt budsjett er i hovedsak basert på inntektene fra internhusleie, med unntak av egne overføringer til renhold og energi. Av beregnet internhusleie har SEKF satt av kr 26,3 millioner til vedlikehold i 2017, økende til kr 31,2 millioner i 2018, 35,1 million i 2019 og 40,8 millioner i 2020.
F19 Ingen KPI justering  -10982 -10892 -10804 -10714
I sak om internhusleie, behandlet i bsak 169/14, ble det lagt til grunn at KPI-justering av internhusleier skal følge totalprisindeksen fra SSB for de siste 12 månedene per august i året for framlegging av økonomiplan. Siste år har totalprisindeksen vært 4 prosent, mot 2 prosent foregående år. I den stramme økonomiske situasjonen som kommunen nå er i, finner rådmannen det nødvendig å foreslå å unnlate KPI-justering for 2017. Da det i statsbudsjettet for 2017 er foreslått en tiltakspakke for å stimulere til økt sysselsetting i vår region, beregnet til kr 86 millioner for Sandnes kommune, se tiltak F24(link), finner rådmannen det rimelig å foreslå at det ikke foretas KPI-justering av internhusleien for 2017.
F20 Reduserte strømutgifter (Enøk- og ENOVA-prosjekt) -3765 -5111 -6975 -6975

Rådmannen har videreført satsingen på investeringer innen energiøkonomisering i samsvar med gjeldende økonomiplan. Dette er fordelt på flere Enøk-prosjekt. Denne satsingen vil på sikt redusere energiforbruket betydelig. Det er innarbeidet en ytterligere effektivisering sammenlignet med 2016-nivå på kr 3,8 millioner i 2017, kr 1,3 millioner i 2018, og kr 1,9 millioner i 2019 og 2020.

Kalkulert energibesparing legges inn som innsparing på energiområdet.

Tiltakstekst 2017 2018 2019 2020
ENØK- effektivisering, jfr investering i ENØK-program (DKI) Hensyntatt tilførsel av areal som følge av nye bygg. -3265 -4051 -5354 -5354
Reduksjon som følge av Enova-prosjektet -500 -1060 -1620 -1620
F21 Internhusleie energi og renhold nye bygg 10317 19996 26903 29331
Kostnadene til energi og renhold av nye bygg som skal tas i bruk i perioden beløper seg til kr 10,3 millioner første år, økende til kr 26,9 millioner i 2020.
F22 Enøk- og ENOVA-innsparing 200 200 200 200
Ved en inkurie ble det lagt inn feil beløp på Enøk- og Enova-innsparing i økonomiplanen 2016-2019. Korrekt beløp skal være kr 200 000 lavere for årene 2017-2020. Endringen ble tatt til følge i gjeldende økonomiplan og videreføres i økonomiplan 2017-2020.
F23 Reversert innsparing ENØK 4000 2000    
I henhold til vedtak i omstillingsprosjektet 2016.
F24 Vedlikeholdstilskudd 86037      
I statsbudsjettet for 2017 foreslås et engangstilskudd på kr 650 millioner til vedlikehold og rehabilitering av bygg i kommuner. Midlene fordeles til kommunene i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med høyere ledighet enn landsgjennomsnittet. Kr 400 millioner vil bli fordelt ut først, mens resterende kr 250 millioner vil bli fordelt i løpet av første halvår 2017. Sandnes kommune, med en arbeidsledighet på 5,3 prosent, får på bakgrunn av dette kr 52,9 millioner av de kr 400 millionene som deles ut i første omgang. Dersom de samme forutsetningene legges til grunn ved fordeling av resterende kr 250 millioner, vil Sandnes kommune få totalt kr 86 millioner av vedlikeholdstilskuddet på kr 650 millioner.
F25 Vedlikeholdstilskudd -86037      
I statsbudsjettet for 2017 foreslås et engangstilskudd på kr 650 millioner til vedlikehold og rehabilitering av bygg i kommuner. Midlene fordeles til kommunene i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med høyere ledighet enn landsgjennomsnittet. Kr 400 millioner vil bli fordelt ut først, mens resterende kr 250 millioner vil bli fordelt i løpet av første halvår 2017. Sandnes kommune, med en arbeidsledighet på 5,3 prosent, får på bakgrunn av dette kr 52,9 millioner av de kr 400 millionene som deles ut i første omgang. Dersom de samme forutsetningene legges til grunn ved fordeling av resterende kr 250 millioner, vil Sandnes kommune få totalt kr 86 millioner av vedlikeholdstilskuddet på kr 650 millioner.
  Sum eiendom 44336 91188 143678 168830
Publisert: 06.06.2017 14:50
Sist endret: 16.06.2017 15:00