Organisasjon

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
O1 Hjemjobbhjem 200 200 200 200
I fsak 44/16 vedtok formannskapet innføring av ordningen hjemjobbhjem med en årlig kostnad på kr 200 000. Hjemjobbhjem er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Målet er å samarbeide med bedrifter for å gjøre det lettere for ansatte å sette bilen fra seg hjemme ved å binde sammen kollektiv, sykkel og gange, og dermed bidra til Regjeringens nullvekstmål: «veksten i persontransport i storby-områdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.»
O2 Økt tilskudd til interkommunalt arkiv 70 140 210 210
Flere enheter har avlevert avsluttet arkivmateriale som skal avleveres videre til depot hos IKA. I tillegg er det store mengder material i kjelleren som er klar til avlevering.
O3 Lisensutgifter til frittstående arkivkjerne 50 50 50 50
Årlig lisensutgift til ny frittstående arkivkjerne, Documaster Arkiv, som ble anskaffet i mai 2016.
O4 1 årsverk prosjektstilling - digitalisering 1000 1000 1000 1000
Dokumentsenteret er og skal være bidragsytere i flere digitaliseringsprosjekter i kommunen. Det skal på plass fullelektroniske fagarkiv innen både barnevern og levekår, jamfør sak om frittstående arkivkjerne Documaster Arkiv. Det skal også rulles ut Public 360 til levekår. Det er behov for en prosjektstilling som kan bidra til at dokumentsenteret kan levere, jamfør digital strategi om digitale førstevalg for alle arbeidsprosesser og rutiner.
O5 Prosjektmidler - digitalisering 2000      
Finansieres av kommunens reserve (fond 25701155). Rådmannen ønsker å sette i gang prosjekt; digitalisering av Sandnes kommune. Hensikten er bedre og mere effektive tjenester, kommunikasjon og saksbehandling overfor innbyggere, ansatte og til andre aktører som kommunen samhandler med. Sandnes kommune vil gjennom digitalisering fornye, forenkle og forbedre arbeidsprosesser. Prosjektet skal bidra til at kommunen når målet om digitale første valg for alle arbeidsprosesser. Rådmannen forventer at prosjektet vil gi gevinst og innsparinger på sikt ved at kvaliteten på tjenester og samhandling blir bedre både eksternt og internt. Tiltaket må ses i sammenheng med tidligere bevilgede tiltak for IKT midler. I tillegg videreføres kr 1 million fra 2016 omstillingsmidler til dette formålet.
O6 Prosjektmidler - digitalisering. Finansieres av fond -2000      
Finansieres av kommunens reserve (fond 25701155). Rådmannen ønsker å sette i gang prosjekt; digitalisering av Sandnes kommune. Hensikten er bedre og mere effektive tjenester, kommunikasjon og saksbehandling overfor innbyggere, ansatte og til andre aktører som kommunen samhandler med. Sandnes kommune vil gjennom digitalisering fornye, forenkle og forbedre arbeidsprosesser. Prosjektet skal bidra til at kommunen når målet om digitale første valg for alle arbeidsprosesser. Rådmannen forventer at prosjektet vil gi gevinst og innsparinger på sikt ved at kvaliteten på tjenester og samhandling blir bedre både eksternt og internt. Tiltaket må ses i sammenheng med tidligere bevilgede tiltak for IKT midler. I tillegg videreføres kr 1 million fra 2016 omstillingsmidler til dette formålet.
O7 Drift av ID-håndtering 400 400 400 400
Sandnes kommune skal implementere et overordnet ID-håndteringssystem. Løsning er delvis iverksatt med noen integrasjoner men selve ID-håndteringssystemet er lagt ut på anbud. Løsningen er viktig for å kunne ivareta rett sikkerhet og bedre kontroll på hvem som bruker datasystemene i Sandnes kommune i dag. Det er ikke bevilget noe til driften av denne løsningen. Driftsutgiftene vil øke etter hvert som flere tjenester/integrasjoner tas i bruk. Gevinsten er at en del ledere og enheter vil få en forenklet hverdag.
O8 Drift av Green Mountain 980 980 980 980
Nytt rådhus skal ikke inneholde serverrom. Dagens avhengighet av god datakraft og sikring av data til kommunen krever at det gjøres et betydelig "løft" i sikkerhet rundt lagring og produksjon av data. Leie av lokaler i Green Mountain er et rimeligere alternativet for Sandnes kommune sammenlignet med å bygge eget serverrom med tilhørende kravspesifikasjoner.
O9 Økt frikjøp 20 prosent tillitsvalgt 125 125 125 125
I henhold til perioderapport per 31.08.2016 tilrår rådmannen stillingsøkning på grunn av økt medlemsmasse.
O10 Nye innsparinger     -490 -980
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen seg nødt til å innarbeide nye innsparinger på kr 490 000 i 2019, økende til kr 980 000 fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en løsning på hvordan disse innsparingene skal effektueres.
  Sum organisasjon 2825 2895 2475 1985
Publisert: 06.06.2017 14:49
Sist endret: 14.06.2017 15:45