Oppvekst skole

Ordinær grunnskole inkludert fellesutgifter

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
S1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 12197 21328 29001 35304
Skolene kompenseres for vekst i elevtallet. Prognosen for elevtallsvekst  bygger på forventet befolkningsvekst. Det er lagt til grunn kronebeløpet per elev på kr 49 691. Kroner per elev er redusert fra 2015 med kr 3 479, i tråd med innsparingskravene. Forventet vekst i elevtallet forutsetter at 3 prosent av elevene velger privat skole.
S2 Ressurser til spesialundervisning 2320 4016 5474 6671
Som følge av veksten i elevtallet tilføres skolene økte ressurser til spesialundervisning. Omfanget tilsvarer 19 prosent av ressursene knyttet til elevtallsveksten.
S3 Ressurser til elever i SFO 367 634 864 1054
Som følge av veksten i elevtallet, tilføres skolene økte ressurser for tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med spesielle behov. Omfanget tilsvarer 3 prosent av ressursene knyttet til elevtallsveksten.
S4 Skeiene ungdomsskole, læremiddelpakke   750 762  
Skeiene ungdomsskole utvides med seks nye klasserom i perioden 2018 og 2019. Det settes av totalt kr 1,5 millioner i læremiddelpakke(((Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.))) til Skeiene ungdomsskole i forbindelse med de nye klasserommene.
S5 Figgjo skole, læremiddelpakke   1344 1344  
Figgjo skole utvides fra B7-skole(((barneskole for 7 klasser og 196 elever))) til K20-skole(((kombinert barne- og ungdomsskole for 20 klasser og 560 elever))) med 13 nye klasserom i perioden 2018 og 2019. Det settes av totalt kr 2,7 millioner i læremiddelpakke(((Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.))) til Figgjo skole i forbindelse med de nye klasserommene.
S6 Buggeland skole, læremiddelpakke 420 420    
Buggeland skole utvides med fem nye klasserom med ferdigstillelse i 2017. Det settes av totalt kr 840 000 i 2017 og 2018 til læremiddelpakke(((Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.))) i forbindelse med de nye klasserommene.
S7 Malmheim skole - kostnader for transport til midlertidige lokaler   516 302  
I forbindelse med modernisering og utvidelse av Malmheim skole til en fullverdig B7-skole(((barneskole for 7 klasser og 196 elever))), må enheten tilføres midler til dekking av elevtransport i byggeperioden. Disse kostnadene er ikke tatt med i byggeprosjektet fra Sandnes eiendomsselskap KF. Busstransporten er etter faste takster (kr 34 per elev per dag).
S8 Tidlig innsats 2000 4700 4700 4700
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 at kr 150 millioner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2017 begrunnes med tidlig innsats i skolen. Tidlig innsats innebærer å fange opp elever som sliter med grunnleggende ferdigheter tidlig og følge opp disse elevene raskt. Regjeringen tar sikte på at den samlede styrkingen av kommunene knyttet til tidlig innsats blir på kr 360 millioner i 2018. For Sandnes utgjøre dette om lag kr 2 millioner i 2017, økende til kr 4,7 millioner i 2018.
S9 Nye innsparinger     -5010 -10010
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen behov for å innarbeide nye innsparinger på kr 5 millioner i 2019, økende til kr 10 millioner fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en løsning på hvordan disse innsparingene skal effektueres.
P1 Frivillig leirskole 2100 2100 2100 2100
P2 Tidlig innsats/ny finansieringsordning 7500 7500 7500 7500
T3 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet fra 1.-4. trinn fra januar 2017 7250 7250 7250 7250
T4 Øremerket tilskudd tidlig innsats -7250 -7250 -7250 -7250
  Sum ordinær grunnskole 26904 43308 47037 47319

SFO

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
S10 SFO, reduksjon i driftsutgifter -590 1046 2728 4453
For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2015, der resultatet ble at foreldrebetalingen dekker alle utgiftene til SFO. Bruk av antall heltidsplasser fra september 2015 til september 2016 er redusert med 130,6. Det forventes at reduksjon i inntekter vil tilsvare reduksjon i driftsutgifter.
S11 SFO, reduksjon i gebyrinntekter 590 -1046 -2728 -4453
For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2015, der resultatet ble at foreldrebetalingen dekker alle utgiftene til SFO. Bruk av antall heltidsplasser fra september 2015 til september 2016 er redusert med 130,6. Det forventes at reduksjon i inntekter vil tilsvarende reduksjon i driftsutgifter.
  Sum SFO 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 14:47
Sist endret: 14.06.2017 14:56