Oppvekst barn og unge

Barnehagene

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
B1 Justering av basisbudsjett til barnehager -3800 -3800 -3800 -3800
Mindre barn i kommunale barnehager samt mer effektive grupper gir lavere kostnader på barnehageområdet. Basisbudsjett justeres i forhold til denne endringen
B2 Redusert antall barnehageplasser 2017 -2900 -6900 -6900 -6900

Veksten mellom 2016 og 2020 blir i henhold til de nye befolkningsprognosene lavere enn antatt i økonomiplanen 2016-2019. Dette medfører behov for å redusere antall plasser gjennom hele perioden. I 2017 legges Asperholen barnehage ned og Kleivane barnehage planlegges åpnet med 3 avdelinger. Det må derfor holdes tilbake barnehageplasser tilsvarende 4 avdelinger i andre barnehager. I resten av perioden reduseres det med 3 avdelinger årlig.

  2016 2017 2018 2019 2020
Befolkning 0-5 år 6712 6566 6476 6386 6329
Dekningsgrad % 73,4 74,6 74,6 74,6 74,6
Forventet behov av barnehageplasser 4927 4895 4847 4781 4727
Antall barnehageplasser disponibelt 4927 4892 4846 4789 4730

Differansen mellom behov for barnehageplasser og barnehageplasser disponibelt er ikke korrigert for små og store barn, det vil derfor kunne være mindre differanser.

B3 Redusert antall barnehageplasser 2018   -2700 -6500 -6500

Veksten mellom 2016 og 2020 blir i henhold til de nye befolkningsprognosene lavere enn antatt i økonomiplanen 2016-2019. Dette medfører behov for å redusere antall plasser gjennom hele perioden. I 2017 legges Asperholen barnehage ned og Kleivane barnehage planlegges åpnet med 3 avdelinger. Det må derfor holdes tilbake barnehageplasser tilsvarende 4 avdelinger i andre barnehager. I resten av perioden reduseres det med 3 avdelinger årlig.

  2016 2017 2018 2019 2020
Befolkning 0-5 år 6712 6566 6476 6386 6329
Dekningsgrad % 73,4 74,6 74,6 74,6 74,6
Forventet behov av barnehageplasser 4927 4895 4847 4781 4727
Antall barnehageplasser disponibelt 4927 4892 4846 4789 4730

Differansen mellom behov for barnehageplasser og barnehageplasser disponibelt er ikke korrigert for små og store barn, det vil derfor kunne være mindre differanser.

B4 Redusert antall barnehageplasser 2019     -2600 -6200

Veksten mellom 2016 og 2020 blir i henhold til de nye befolkningsprognosene lavere enn antatt i økonomiplanen 2016-2019. Dette medfører behov for å redusere antall plasser gjennom hele perioden. I 2017 legges Asperholen barnehage ned og Kleivane barnehage planlegges åpnet med 3 avdelinger. Det må derfor holdes tilbake barnehageplasser tilsvarende 4 avdelinger i andre barnehager. I resten av perioden reduseres det med 3 avdelinger årlig.

  2016 2017 2018 2019 2020
Befolkning 0-5 år 6712 6566 6476 6386 6329
Dekningsgrad % 73,4 74,6 74,6 74,6 74,6
Forventet behov av barnehageplasser 4927 4895 4847 4781 4727
Antall barnehageplasser disponibelt 4927 4892 4846 4789 4730

Differansen mellom behov for barnehageplasser og barnehageplasser disponibelt er ikke korrigert for små og store barn, det vil derfor kunne være mindre differanser.

B5 Redusert antall barnehageplasser 2020       -2500

Veksten mellom 2016 og 2020 blir i henhold til de nye befolkningsprognosene lavere enn antatt i økonomiplanen 2016-2019. Dette medfører behov for å redusere antall plasser gjennom hele perioden. I 2017 legges Asperholen barnehage ned og Kleivane barnehage planlegges åpnet med 3 avdelinger. Det må derfor holdes tilbake barnehageplasser tilsvarende 4 avdelinger i andre barnehager. I resten av perioden reduseres det med 3 avdelinger årlig.

  2016 2017 2018 2019 2020
Befolkning 0-5 år 6712 6566 6476 6386 6329
Dekningsgrad % 73,4 74,6 74,6 74,6 74,6
Forventet behov av barnehageplasser 4927 4895 4847 4781 4727
Antall barnehageplasser disponibelt 4927 4892 4846 4789 4730

Differansen mellom behov for barnehageplasser og barnehageplasser disponibelt er ikke korrigert for små og store barn, det vil derfor kunne være mindre differanser.

B6 Hypernet analyse for barnehage og arkivintegrasjon mellom hypernet barnehage/sfo og Public 360 484 309 309 309
Hypernet analyse presenterer kommunens barnehagedata i oversiktlige tabeller og grafer. Kommunens barnehager og oppvekstadministrasjon får raskt og enkelt presentert plasserings-/ventelistestatus og nøkkeltall fra barnehageopptak, samt profesjonelle rapporter til politikere, myndigheter og presse.
Barnehageområdet har manglet en løsning som overfører arkivverdige dokumenter automatisk fra Sats/Hypernet til Public 360. En slik løsning vil effektivisere arbeidsprosesser og sørge for at all arkivverdig materiell arkiveres og oppfyller lovkravet.
B7 Økt tilskudd til private barnehager 12650 12650 12650 12650
Tilskuddssatsene for 2017 er beregnet på bakgrunn av regnskap 2015, 13 prosent sjablongtillegg for pensjonsutgifter, samt kr 2 730 i foreldrebetaling.
Beregnet tilskudd for 2017 er kr 184 966 for små barn og kr 89 412 for store barn. I tillegg gis kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år differensiert etter nasjonal sats.
B8 Barnehageplasser i andre kommuner 5000 5000 5000 5000
Det er flere sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner enn det er barn fra andre kommuner med plass i Sandnes. Utbetalingene til andre kommuner er høyere enn innbetalinger fra andre kommuner med barn i Sandnes. Rådmannen tilrår derfor kr 5 millioner for å styrke rammen.
B9 Økt foreldrebetaling i barnehager -1834 -1789 -1747 -1699
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 å øke maksimalprisen per barnehageplass fra 2655 til kr 2 730. Rådmannen foreslår å øke foreldrebetalingen med kr 75 fra 1. januar 2017.
B10 Gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer 378 378 378 378
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 å videreføre ordningen med gratis kjernetid for alle tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Inntektsgrensen fra 1.august 2017 blir kr 428 000. Ordningen som ble innført 1. august 2015 gjaldt fire- og femåringer og ble 1.august 2016 utvidet til også å gjelde treåringer. Regjeringen foreslår å kompensere kommunene for helårseffekten av å utvide ordningen gjennom å øke bevilgningen med kr 29 millioner. For Sandnes utgjør dette kr 377 000.
B11 Nye innsparinger     -4600 -9190
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen behov for å innarbeide nye innsparinger på kr 4,6 millioner i 2019, økende til kr 9,2 millioner fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en løsning på hvordan disse innsparingene skal effektueres.
P3 Markedsføring kommunens barnehager 200 200    
P4 Redusert antall i barnehage utenfor kommunen -2000 -3000 -4000 -4000
P7 Korrigering pensjon barnehage -9800 -9800 -9800 -9800
T5 Flere barnehagelærere 3000 7210 7210 7210
T6 Øremerket tilskudd flere barnehagelærere -3000 -7210 -7210 -7210
T9 Forsøk med gratis barnehage og SFO 330 390 390 390
T10 Øremerket tilskudd til forsøk med gratis barnehage og SFO -330 -390 -390 -390
  Sum barnehager -1622 -9452 -21610 -32252

Helsestasjonstjenester, PPT og barne-og familieenheten

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
B12 Reduserte husleieutgifter barne- og familieenheten   -444 -444 -444
Seksjon tiltak i barnevernstjenesten flytter ut av lokalene i Elvegata 11 i løpet av 2018. Budsjettet til husleieutgifter reduseres som følge av dette.
B13 Innsparing barne- og familieenheten -4000 -4000 -4000 -4000
Barnevern har etter flere år med fokus på tidlig innsats oppnådd en nedgang i antall plasserte barn utenfor hjemmet, Tjenesten har i flere år hatt et betydelig mindreforbruk i utgiftene til fosterhjem og institusjonsplasser. Rådmannen anser at nedgangen er varig og tilrår en innsparing.
B14 Helsestasjoner og skolehelsetjenesten 1800 1800 1800 1800
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 en økning i frie inntekter på kr 50 millioner som skal gå til nye årsverk i tjenesten. Utover økningen i frie inntekter foreslår Regjeringen å bevilge kr 101 millioner øremerka midler over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett som skal gå til kommuner som kan dokumentere at de har brukt midler som ligger i rammetilskuddet til tjenesten. For Sandnes kan dette utgjøre kr 600 000 i frie midler og kr 1,2 millioner i øremerka tilskudd.
B15 Helsestasjoner og skolehelsetjenesten - øremerket tilskudd -1200 -1200 -1200 -1200
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 å bevilge kr 101 millioner øremerka midler over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett som skal gå til kommuner som kan dokumentere at de har brukt midler som ligger i rammetilskuddet til tjenesten. For Sandnes kan dette utgjøre kr 1,2 millioner.
T7 Nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten og nye stillinger på helsestasjonene 1900 1900 1900 1900
T8 Øremerket tilskudd til nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten -1900 -1900 -1900 -1900
  Sum helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten -3400 -3844 -3844 -3844
Publisert: 06.06.2017 14:48
Sist endret: 14.06.2017 15:22